Zapisnik s 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 07. srpnja 2021.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

 

Prisutni vijećnici:

 

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Željko Benger, Marija Vrban, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Roman Rogović, Biserka Bosnar, Robert Pilski

 

Ostali prisutni:

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Pavlina Krunoslav, novinar Zagorskog lista

 

Zapisničar:          Melita Šarić

Započeto:            19,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara prvu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnika medija Krunoslava Pavlinu kao i prisutne službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Općinskog vijeća  Tomislav Mlinarić na usvajanje daje dnevni red sa kojeg se skida 10. točka - Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

Pročelnica Maja Ivačević pozdravlja nazočne i obrazlaže da je nacrt Odluke pripreman u svrhu otklanjanja nepravilnosti koje je utvrdilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nakon provedenog postupka nadzora zakonitosti, smatra se da bi Odluku trebalo doraditi obzirom na izmjene Uredbe o gospodarenje otpadom i obzirom na ukinute članke Uredbe koja stupa na snagu 19. rujna 2021. godine. Sve u cilju poštivanja načela pravne sigurnosti i načela ekonomičnosti odnosno izbjegavanja donošenja iste Odluke dva puta u vrlo kratkom vremenskom periodu.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić na usvajanje daje prijedlog dnevnog reda bez 10. točke  - Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

Vijećnica Sabina Frgec želi se javiti za riječ na što joj nakon nekoliko pokušaja predsjednik izdaje opomenu i daje uputu da prema Poslovniku o radu Općinskog vijeća o dnevnom redu nema rasprave. Na usvajanje ponovno daje izmijenjeni

 

D N E V N I    R E D

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Donošenje Odluke o izboru članova Radnog tijela za gospodarstvo.
 3.       Donošenje Odluke o izboru članova Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.
 4.       Donošenje Odluke o izboru članova Radnog tijela za ekologiju i kulturu.
 5.       Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za turizam i promidžbu.
 6.       Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za sport.
 7.       Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju.
 8.       Donošenje Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
 9.       Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade troškova.
 10.       Točka skinuta sa dnevnog reda.
 11.       Donošenje Odluke o dopuni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.
 12.       Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC ST1 - 24 „Sljemenski put - odvojak“.
 13.       Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC SS - 14 „Ulica Brezina – Zrinski“.
 14.       Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametna Općina Stubičke Toplice.
 15.       Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
 16.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2021./2022.
 17.       Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.
 18.       Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK.
 19.       Obavijest o imenovanoj privremenoj zamjenici
 20.       Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dnevni red usvojen je sa devet (9) glasova ZA, četiri (4) glasa protiv.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa konstituirajuće sjednice, zajedno sa  ispravkom  u dijelu teksta, dan u privitku poziva. Obzirom da u otvorenoj diskusiji nema primjedbi, na usvajanje daje zapisnik sa konstituirajuće sjednice.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa trinaest (13) glasova za.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o izboru članova Radnog tijela za gospodarstvo.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da su dana dva prijedloga. U privitku materijala dan je prijedlog načelnika. Drugi prijedlog dan je ispred Kluba vijećnika SDP-a.  Obratio se vijećnici Sabini Frgec, da iako je prijedlog za izbor članova Radnih tijela došao prekasno u odnosu na Poslovnik koji propisuje rok od najmanje tri dana za dostavu prije održavanja sjednice, prijedlog se uvažava i stavljen je na sjednicu. Prvi prijedlog je prijedlog načelnika kojim za imenovanje članova Radnog tijela predlaže: Nedjeljka Ćuka za predsjednika i za članove: Filipa Pošteka, Ivana Sokača, Željka Frgeca, Matiju Torta, Tomislava Sokača i Romana Rogovića.  Drugi prijedlog je ispred Kluba vijećnika SDP-a kojim se predlaže: Roman Rogović – za predsjednika i za članove: Marija Vrban, Željko Frgec, Nedjeljko Ćuk, Ivan Šturlan, Davor Vrabec i Tomislav Sokač. Svaki prijedlog ide pojedinačno na glasovanje.

 

Vijećnica Sabina Frgec osvrnula se na prijedlog sastava članova Radnog tijela za gospodarstvo načelnika i postavila upit nije li Matija Torta u sukobu interesa jer njegova tvrtka vrši prijevoz učenika osnovne škole. Napominje da nema ni jednog predstavnika koji bi predstavljao održivi razvoj, zaštitu okoliša tzv. zelenu ekonomiju, a koja se spominje u Strategiji, nema predstavnika civilne zaštite u slučaju nekakvih elementarnih nepogoda. Prijedlogom Kluba vijećnika SDP-a predloženi su: Roman Rogović – direktor najpoznatijeg trgovačkog centra u Zagorju, Marija Vrban predstavnica malih obrtnika i poduzetnika, Željko Frgec inženjer strojarstva, Nedjeljko Ćuk najveći obrtnik na području Stubičkih Toplica, Ivana Šturlan magistra inženjerka okoliša, Davor Vrabec diplomirani inženjer sigurnosti smjer zaštite od požara, Tomislav Sokač što se tiče problematike prometa jer je diplomirani inženjer prometa. Smatraju da je njihov prijedlog stručniji. Moli gdina. Beljaka da obrazloži temeljem čega Matija Torta, gdin.  Ivan Sokač su zastupljeni po stručnosti, jer u Radnom tijelu za gospodarstvo koje imenuje Općinsko vijeće mora biti jedan član vijećnik, a ostali moraju biti zastupljeni po stručnosti. Osim što je gdin. Torta u sukobu interesa ovdje će se odlučivati o nekim stvarima vezanim za gospodarstvo moli pojašnjenje, koje su refernce po članku 15. Poslovnika.

 

Načelnik, Josip Beljak,  odgovara da on kao član ništa ne odlučuje. Radno tijelo je tu da sugerira i predlaže. Svih sedam predloženih osoba su svaki u svom sektoru uspješni gospodarstvenici. Počevši od gdina. Ćuka koji je najjači gospodarstvenik u općini, kao što je i sama rekla.  Filip Poštek vlasnik hotela. Ivan Sokač gospodarstvenik. Gdin Frgec, Matija Torta i Tomislav Sokač  su vlasnici svojih firmi. Ne vidi ništa sporno. Ponavlja da to što Matija Torta je član, ništa ne odlučuje za Općinu jer je Radno tijelo savjetodavno tijelo koje predlaže vijeću i osobno njemu. Ne vidi tu sukob interesa. 

 

Predsjednik se nadovezuje da je možda subjektivnos procjenjivati nečiju stručnost, na što vijećnica odgovara da se referirala na članak 15. u kojem piše da članovi moraju biti stručni. Postavlja pitanje što je Matija Torta po stuci.

 

 

 Vijećnik Roman Rogović obavještava da je imao isto pitanje i da ga je postavio pravnoj službi u Općini, gdje mu je pojašnjeno da Poslovnik ne uvjetuje ništa osim da taj netko mora biti stručan. Dano je objašnjenje:  „pod pojmom "stručne osobe" valja smatrati osobu koju ima potrebno stručno znanje iz područja djelovanja Radnog tijela u koje se imenuje. Iako Poslovnik to ne uvjetuje, svakako je poželjno da stručna osoba ima odgovarajuće formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost te radno iskustvo iz područja djelovanja Radnog tijela.“ Predlaže da se svi kandidati za radna tijela, a koji nisu vijećnici, predstave kratkim opisom kojim dokazuju svoju stručnost. U dostavljenim materijalima ima veliki broj osoba. Kao što je rečeno stručnost je relativan pojam i teško je procijeniti.

 

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski predlaže da se krene sa glasanjem kao i da se nitko ne treba predstavljati.

Na usvajanje se daje prvi prijedlog, načelnika o izboru članova Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je osam (8) vijećnika  i pet (5) vijećnika protiv.

 

Na usvajanje se daje drugi prijedlog, Kluba vijećnika SDP-a o izboru članova Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je šest (6) vijećnika,  pet (5) vijećnika protiv i dva (2) vijećnika glasala su kao suzdržana.

 

Sa osam (8) glasova za  i pet (5) glasova protiv donosi se

 

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

 

               Za članove Radnog tijela za gospodarstvo određuju se:

 1.       Nedjeljko Ćuk – predsjednik
 2.       Filip Poštek – član
 3.       Ivan Sokač – član
 4.       Željko Frgec - član
 5.       Matija Torta - član
 6.       Tomislav Sokač - član
 7.       Roman Rogović - član

 

Članak 2.

               Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o izboru članova Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da imamo dva prijedloga. Prijedlog načelnika za imenovanje članova Radnog tijela kojim predlaže: Sergeja - Augustina Erdelju za predsjednika i za članove: Tomislava Mlinarića, Brigitte Gmaz, Kristinu Ljubić, Jelenu Lisak Šturlan, Juricu Knezića, Ninu Gradiški Zrinski, Sabinu Frgec i  Maju Štefanac Herak.  Drugi prijedlog je ispred Kluba vijećnika SDP-a kojim se predlaže: Marina Šturlan – za predsjednicu i za članove: Kristina Ljubić, Maja Štefanac Herak, Anita Kobeščak, Marija Komljen, Sabina Frgec i Jurica Knezić.

 

Vijećnica Sabina Frgec osvrnula se na načelnikov prijedlog za radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo posebno što se tiče Brigitte Gmaz, ravnateljice Osnovne škole i gđe. Nine Gradiški Zrinski. Navodi da zna da se „te“ svari ne bi smjele spominjati no vrlo su znakovite i govore ponešto o osobama. U kampanji su te osobe podržavale, dijelile neprovjerene podatke koji bi trebali biti tajni i koji su se odnosili na djecu. Radi se o njenom djetetu koje će biti polaznik Osnovne škole Stubičke Toplice. Navodi da su te osobe svjesno kršile Zakon. Iznosile su podatke koji su netočni. Neprovjereni su. Neke podatke su dijelile neke su podržavale. Ovdje se radi o tijelu koje radi sa podacima, koji bi trebali biti zaštićeni jer se radi o najranjivijim skupinama, a to su djeca vrtićke dobi. osnovci, mladi i socijalno ugrožene osobe. Smatra da njima nije mjesto u Radnom tijelu i da bi to načelnik svakako trebao uzeti u obzir. Navodi da institucije još uvijek nisu rekle svoje, svoju završnu riječ. Zahvaljuje načelniku što je ju je predložio u Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo. Ujedno si postavlja pitanje, nakon izgovorenih riječi da je ona obmaniteljica, lažljivica, da će raskrinkati tu majku, ženu, kraljicu. Ona ovdje ne vidi momenat da ju se stavlja u Radno tijelo, kad načelnik smatra da  ona nije osoba koja je kompetentna i kao majka i kao učiteljica. Zahvalila je načelniku na prijedlogu, no ukoliko bude njegov prijedlog izglasan ne prihvaća da bude član Radnog tijela.

 

Tomislav Mlinarić postavlja upit dali ima još kakvih primjedbi.

 

Vijećnica Sabina Frgec moli da sve od riječi do riječi uđe u zapisnik.

 

Predsjednik se obratio vijećnici riječima da je kampanja prošla, a da se ona sada referira na nešto što je netko rekao. Na što je odgovorila da je to njoj bitno. Predsjednik konstatira da je i njemu štošta bitno, na što vijećnica potvrđuje i odgovara i da će to biti tamo gdje je bitno. Predsjednik navodi da je ta priča za sada završena i obraća joj se da kaže što želi.

 

Vijećnica se izjašnjava da se radi o djetetu sa izraženim teškoćama. Predsjednik odgovara da to trenutno nije bino, na što ista komentira da je bitno jer se radi o Radnom tijelu za socijalnu problematiku i školstvo.

 

Predsjednik odgovara da jednako tako može ići u analizu njihovih kandidata no da to ne želi. Smatra da nije niti vrijeme niti mjesto da bi  sada govorili što je bilo ili što je tko rekao na  javnim mrežama, jer to je sada neozbiljno. Glasa se za prijedloge. Ima pravo predložiti svoje ljude. Načelnik je predložio svoje ljude. Mogla je sjesti sa načelnikom za stol i sa njim kao predsjednikom i moglo se zajedno sve dogovoriti. Na glasanje daje ovakve prijedloge i moli vijećnicu da ne govori ružno i loše o ljudima koji nisu ovdje i ne mogu se braniti. Nije korektno.

Možda se može braniti no ne želi ulaziti sa njom u rasprave i polemike.

 

Vijećnik Nedjeljko Ćuk moli da se kolegica izjasni o načelnikovom prijedlogu članova Radnog tijela, na što vijećnica odgovara da u slučaju ako se izglasa prijedlog načelnika ona ne želi biti član radnog tijela.

 

Predsjednik na glasanje daje prijedlog načelnika, a gđa. Frgec će se kasnije pisanim putem izjasniti za članstvo.

 

Na usvajanje se daje prvi prijedlog načelnika o izboru članova Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je sedam (7) vijećnika,  tri (3) vijećnika protiv i tri (3) kao suzdržana.

 

Na usvajanje se daje drugi prijedlog, Kluba vijećnika SDP-a o izboru članova Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je pet (5) vijećnika,  sedam (7) vijećnika protiv i jedan (1) vijećnika kao suzdržan.

 

Sa sedam (7) glasova za,  tri (3) glasa protiv i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

O D L U K A

o izboru članova Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

 

               Za članove Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo određuju se:

 1.       Sergej – Augustin Erdelja – predsjednik
 2.       Tomislav Mlinarić – član
 3.       Brigitte Gmaz – član
 4.       Kristina Ljubić – član
 5.       Jelena Lisak Šturlan – član
 6.       Jurica Knezić – član
 7.       Nina Gradiški Zrinski – član
 8.       Sabina Frgec – član
 9.       Maja Štefanec Herak – član

 

Članak 2.

               Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o izboru članova Radnog tijela za ekologiju i kulturu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da imamo dva prijedloga. Prijedlog načelnika za imenovanje članova Radnog tijela kojim predlaže: Sašu Petroševski Novaka za predsjednika i za članove: Martinu Pihač, Nadicu Jozić – Borić, Ivanku Glavač, Anicu Benger, Zrinku Košić Bosnar. Drugi prijedlog je ispred Kluba vijećnika SDP-a kojim se predlaže: Nikola Kristić – za predsjednika i za članove: Hrvoje Kovačević, Božidar Glas, Ivana Šturlan – mag.ing.amb. (magistra inženjerka okoliša), Anica Benger, dipl.ing.polj.

 

Na usvajanje se daje prvi prijedlog, načelnika o izboru članova Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je sedam (7) vijećnika,  tri (3) vijećnika protiv i tri (3) kao suzdržana.

 

Na usvajanje se daje drugi prijedlog, Kluba vijećnika SDP-a o izboru članova Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je šest (6) vijećnika,  četiri (4) vijećnika protiv i  tri (3) kao suzdržana.

 

Sa sedam (7) glasova za,  tri (3) glasa protiv i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

O D L U K A

o izboru članova Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

 

               Za članove Radnog tijela za ekologiju i kulturu određuju se:

 1.       Saša Petroševski Novak – predsjednik
 2.       Martina Pihač – član
 3.       Nadica Jozić Borić – član
 4.       Ivanka Glavač – član
 5.       Anica Benger – član
 6.       Zrinka Košić Bosnar - član

 

 

Članak 2.

               Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za turizam i promidžbu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da imamo dva prijedloga. Prijedlog načelnika za imenovanje članova Radnog tijela kojim predlaže: Filipa Pošteka za predsjednika i za članove: Silvia Tomića, Roberta Sedlara, Zoricu Capar, Martinu Jantol Županić, Bernardu Ivček i Ninu Gradiški Zrinski. Drugi prijedlog je ispred Kluba vijećnika SDP-a kojim se predlaže: Žanna Orešić Franjčec – za predsjednicu i za članove: dr. Alen Ahmetović, Kruno Gospodarić, Roman Rogović, Filip Poštek i ravnatelj Specijalne bolnice Stubičke Toplice, to je imaginarna osoba obzirom da bolnica nema trenutno ravnatelja.

 

Vijećnica Sabina Frgec komentira da imamo dokument u kojem se naglasak daje na razvoj zdravstvenog turizma u Stubičkim Toplicama, a nije uzeta niti jedna osoba, ključna, koja bi mogla raditi na tome da razvija zdravstveni turizam. Posebno ju veseli da je u tom jednom dokumentu naglasak stavljan na razvoj zdravstvenog turizma. Smatrala je shodnim da upravo iz tog razloga predloži ravnatelja Specijalne bolnice, obzirom da nije imenovan i trenutno se ne zna tko je, napisano je samo ravnatelj.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić komentira da je red da se sa  osobnom koja se predlaže u  Radno tijelo komunicira i  razgovara prije predlaganja. Malo je neozbiljno predlagati imaginarne osobe.

 

Na usvajanje se daje prvi prijedlog, načelnika o izboru članova Radnog tijela za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je sedam (7) vijećnika,  jedan (1) vijećnik protiv i pet (5) kao suzdržano.

 

Na usvajanje se daje drugi prijedlog, Kluba vijećnika SDP-a o izboru članova Radnog tijela za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasala su četiri (4) vijećnika,  sedam (7) vijećnika protiv i  dva (2) kao suzdržana.

 

Sa sedam (7) glasova za,  jednim (1) glasom protiv i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

 

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice

 

  Članak 1.

               Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

               Radno tijelo za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

 

-        razvoja turizma na području Općine Stubičke Toplice

-        promoviranja Općine kao turističke destinacije

-        unapređenja turističke ponude Općine.

 

Članak 3.

               Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 4.

               Za članove Radnog tijela za turizam i promidžbu imenuju se:

 1.       Filip Poštek – predsjednik
 2.       Silvio Tomić – član
 3.       Robert Sedlar – član
 4.       Zorica Capar – član
 5.       Martina Jantol Županić – član
 6.       Bernarda Ivček – član
 7.       Nina Gradiški Zrinski – član

 

Članak 5.

               Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za sport.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da imamo dva prijedloga. Prijedlog načelnika za imenovanje članova Radnog tijela kojim predlaže: Anđelka Zrinskog za predsjednika i za članove: Anđelka Šoštara, Željka Javorščaka, Daria Šameca, Tomislava Mlinarića, Zvonka Balaška i Davida Žegreca. Drugi prijedlog je ispred Kluba vijećnika SDP-a kojim se predlaže: Željko Javorščak – za predsjednika i za članove: Tomislav Mlinarić, Bernard Pihač, Branko Balaško i  Anđelko Zrinski.

 

Vijećnica Sabina Frgec načelnika moli pojašnjenje za prijedlog člana Radnog tijela Anđelka Šoštara i Zvonka Balaška.

 

Općinski načelnik Josip Beljak odgovara da je Anđelko Šoštar tajnik ribolovnog društva „Stubaki“, a Zvonko Blaško je bio vrlo uspješan biciklista sa iznimnim rezultatima, a sada još uvijek rekreativno bavi se tim sportom i još uvijek može doprinijeti razvoju sporta u zajednici.

 

Na usvajanje se daje prvi prijedlog, načelnika o izboru članova Radnog tijela za sport Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je osam (8) vijećnika i pet (5) kao suzdržano.

 

Na usvajanje se daje drugi prijedlog, Kluba vijećnika SDP-a o izboru članova Radnog tijela za sport Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je pet (5) vijećnika,  sedam (7) vijećnika protiv i  jedan (1) kao suzdržan.

 

Sa osam (8) glasova za  i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

 

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za sport Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

               Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za sport Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

               Radno tijelo za sport raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-       zadovoljavanja lokalnih potreba stanovništva Općine u sportu,

-       aktivnosti, poslova i djelatnosti u području sporta značajnih za Općinu,

-       mjera za unapređenja sporta,

-       mjera i aktivnosti u praćenju korištenja i utroška sredstava u području sporta,

-       izvješća o izvršavanju programa javnih potreba u sportu i utroška sredstava.

 

Članak 3.

               Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 4.

               Za članove Radnog tijela za sport imenuju se:

 1.       Anđelko Zrinski – predsjednik
 2.       Anđelko Šoštar – član
 3.       Željko Javoršćak – član
 4.       Dario Šamec -član
 5.       Tomislav Mlinarić – član
 6.       Zvonko Balaško – član
 7.       David Žegrec – član

Članak 5.

               Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da imamo dva prijedloga. Prijedlog načelnika za imenovanje članova Radnog tijela kojim predlaže: Stjepana Čajka za predsjednika i za članove: Juraja Jurasa, Marijana Kovačića, Tomislava Franjkovića, Kristijana Oremuša i Nedjeljka Ćuka.  Drugi prijedlog je ispred Kluba vijećnika SDP-a kojim se predlaže: Željko Bnger, ing.građ. – za predsjednika i za članove: Tina Šaban, mag.arh. i urb., Marina Mlinarić, Roman Rogović, Ivanka Glavač, dipl.ing.(hortikultura).

 

Vijećnica Sabina Frgec konstatira da gdin. Nedjeljko Ćuk najjači gospodarstvenik i da zaslužuje mjesto u Radnom tijelu za gospodarstvo no postavlja pitanje koje su njegove kompetencije za člana Radnog tijela za prostorno uređenje.

 

Općinski načelnik odgovara je kompetencija Nedjeljka Ćuka iskustvo te da on ne komentira njihove prijedloge. On ima svoj prijedlog, a oni svoj. Postavlja se pitanje i za mnogo njihovih prijedloga za imenovanje članova radnih tijela i koje su njihove kompetencije.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić komentira da je loše govoriti o nekome tko nije ovdje prisutan i vjeruje da se načelnik uopće ne želi upuštati u takve razgovore. Prijedlozi su dani. Predloženi su ljudi. Ide se glasati i tu je priči kraj.

 

Na usvajanje se daje prvi prijedlog, načelnika o izboru članova Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je sedam (7) vijećnika, dva (2) protiv i četiri (4) kao suzdržana.

 

Na usvajanje se daje drugi prijedlog, Kluba vijećnika SDP-a o izboru članova Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju Općine Stubičke Toplice.

Za prijedlog glasalo je pet (5) vijećnika,  sedam (7) vijećnika protiv i  jedan (1) kao suzdržan.

 

Sa sedam (7) glasova za, dva (2) protiv i četiri (4) suzdržana glasa donosi se

 

 

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

               Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za prostorno uređenje i gradnju Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

               Radno tijelo za prostorno uređenje i gradnju raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-       uređenja naselja i stanovanja,

-       prostornog i urbanističkog planiranja te

-       razmatra nacrt prijedloga prostorno-planskih dokumenata.

Članak 3.

 

               Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

 

               Za članove Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju imenuju se:

 1.       Stjepan Čajko – predsjednik
 2.       Juraj Juras – član
 3.       Marijan Kovačić – član
 4.       Tomislav Franjković – član
 5.       Kristijan Oremuš – član
 6.       Nedjeljko Ćuk – član

Članak 5.

 

               Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da imamo dva prijedloga. Prijedlog načelnika za imenovanje članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda kojim predlaže: Anicu Benger za predsjednicu i za članove: Dejana Hrastinskog, Ivanku Glavač, Roberta Pilskog i Kristijana Oremuša.  Drugi prijedlog je ispred Kluba vijećnika SDP-a kojim se predlaže: Anica Benger – za predsjednicu i za članove: Željko Benger, Kristijan Oremuš, Ivanka Glavač, Tina Šaban Lacković.

 

Na usvajanje se daje prvi prijedlog, načelnika o donošenju Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Za prijedlog glasalo je sedam (7) vijećnika i šest (6) vijećnika kao suzdržano.  

 

Na usvajanje se daje drugi prijedlog, Kluba vijećnika SDP-a o donošenju Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Za prijedlog glasalo je šest (6) vijećnika,  šest (6) vijećnika protiv i  jedan (1) kao suzdržan.

 

Sa sedam (7) glasova za i šest (6) glasova protiv donosi se

 

 

O D L U K A O OSNIVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA

ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

 

Članak 1.

               Ovom Odlukom osniva se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

 

Članak 2.

               Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda organizira i provodi postupak procjene štete od prirodnih nepogoda na području Općine Stubičke Toplice, odnosno obavlja sljedeće poslove:

-        utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Stubičke Toplice

-        unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta

-        unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu

-        raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima

-        prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

-        izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta

-        surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

-        donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti

-        obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim povjerenstvima

 

 

Članak 3.

               Za članove Općinskog povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju se:

-        Anica Benger - predsjednica

-        Dejan Hrastinski - član

-        Ivanka Glavač - članica

-        Robert Pilski - član

-        Kristijan Oremuš - član.

Članak 4.

               Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

               Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade troškova.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da je u privitku materijala dan prijedlog Odluke.

 

Kako nema diskusije na usvajanje se daje prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade troškova. 

 

Sa sedam (7) glasova za,  jednim (1) glasom protiv i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

 

 

ODLUKA

o izmjeni Odluke o visini naknade troškova

 

        Članak 1.

 

         U Odluci o visini naknade troškova („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 38/13) članak 4. mijenja se i glasi:

„Članak 4.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 750,00 kuna neto mjesečno.“

 

        Članak 2.

 

         Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

 

Ad.10. – Točka je skinuta sa Dnevnog reda.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da je u privitku materijala dan prijedlog Odluke.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavila je upit dali je to prijedlog  da se Organizacijskim odborima da ovlast za donošenje cijene. Ne slaže se sa prijedlogom zato jer se krši članak 24., 25. i 82. Statuta Općine Stubičke Toplice. Imovinom i ono što će se događati sa nekretninama i pokretninama Općine donosi isključivo Općinsko vijeće  načelnik. Ovime se ovlast prenosi orgnizacijskim odborima, osobama koji su vlasnici kafića, restorana, koji bi na ovaj način sami sebi određivali cijenu najma kućice, površine koja bi se  koristila za vrijeme trajanja festivala. Smatra da je to sukob interesa i da se ne može dozvoliti orgnizacijskom odboru da odlučuje o cijeni. To može općinsko vijeće i načelnik. U ugovoru o sponzorstvu ima dio iz turizma čime je Proračun oštećen za 50.000,00 kuna. Smatra da organizacijski odbor ne može donašati odluku o cjeniku. Ta odluka je već donesena za Gljivarenja, dakle cijena je već određena.

 

Vijećnik Roman Rogović slaže se sa prijedlogom, čak i sa time da bude bez naknade, no predlaže da se definiraju bitne manifestacije odlukom vijeća.

 

Načelnik Josip Beljak obrazlaže da imamo dvije bitne manifestacije, a to su Mali ulični festival i Gljivarenje. Pojašnjava da tu ima dosta kombinacija. Cjenik je štur i dolazi do situacija kada može se dati popust, ne moraju biti vlasnici kafića već i gospodarstvenici koji godinama čine dobro za Općinu, može biti OPG pogotovo u sadašnjim vremenima kada je korona kriza. Ne može se na temelju ničega dati popust ili osloboditi ih naknade. Može bit i situacija da se naplati više. U praksi se dešava niz situacija gdje bi se mogla ili sniziti ili povećati cijena no ograničeni smo. Iz tog razloga odlučeno je da se za te dvije manifestacije osnuje organizacijski odbor koji bi imao ovlasti da u nekim slučajevima može promijeniti cijenu.

 

Vijećnica Sabina Frgec ponavlja da joj je to škakljivo i da se krši Statut. Raspolažemo nekretninom i može se donijeti odluka da se štand  za domaće gospodarstvenike, OPG-eovce i udruge oslobodi plaćanja, a svima ostalima odredi naknada. To mora donijeti općinsko vijeće, a ne Oragnizacijiki odbor.

 

Vijećnik Željko Benger postavlja pitanje zašto bi se uopće naplaćivalo kada imamo toliko malo manifestacija. Općina nema neki prihod od toga, kao npr. Marija Bistrica. Smatra da je ovo samo razlog da se među ljudima međusobno radi problem. Jednima se popusti drugima ne. Radi se razlika među ljudima.

 

Predsjednik moli vijećnike da se dižu ruke i javljaju se, jer upadaju jedan drugom u riječ.

 

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski konstatira da je na sjednici pročelnica i moli ju da ukratko elaborira prijedlog odluke.

 

Maja Ivačević, pročelnica, pojašnjava da prijedlog načelnika gdina. Josipa Beljaka, što se tiče ovlasti glede općinskog načelnika i općinskog vijeća vezano za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine, one su određene Statutom. Navodi da jednako tako nema zapreke da općinsko vijeće ovlasti općinskog načelnika na donošenje odluke koje su inače stavljene u djelokrug općinskog vijeća.

 

Vijećnica Sabina Frgec konstatira da se ovdje ovlašćuje Organizacijski odbor, a ne načelnik. Postavlja pitanje može li se ovlastiti Organizacijski odbor, a ne načelnik.

 

Maja Ivačević odgovara da se ovlašćuje načelnik da imenuje Organizacijski odbor.

 

Vijećnik Željko Frgec postavlja upit tko može trošiti općinske novce načelnik ili Organizacijski odbor. Tko ima pravo trošiti novce.

 

Maja Ivačević odgovara da to jasno piše u zakonu, na što vijećnik konstatira da prema tome nitko drugi ne može donositi odluke nego samo onaj tko je za to odgovoran i koji će potpisati za trošenje sredstava.

Maja Ivačević obratila se vijećniku da prema onome što je rečeno, amandman bi bio u smislu da se umjesto Organizacijskog odbora za praćenje ovlasti općinski načelnik. Vijećnik potvrđuje da to mora biti ovlaštena odgovorna osoba.

 

Načelnik pojašnjava da on imenuje Organizacijski odbor i on ne može trošiti novce ali može predložiti. Kao primjer navodi naknadu za tradicijski štand čija cijena iznosi 50,00 kuna ili 100,00 kuna. Ne može se nikome dati popust jer odluka to ne dozvoli.

Vijećnik Željko Frgec potvrđuje već ranije dan prijedlog da se za sve one koji su sa područja općine ne naplaćuje naknada.

 

Na usvajanje se daje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

  

Sa sedam (7) glasova za i šest (6) glasova protiv donosi se

 

ODLUKA

O DOPUNI ODLUKE O CJENIKU ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA I DRUGIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 27/15 i 10/18, dalje u tekstu: Odluka), u članku 1. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 11. i 13. ovog članka, Organizacijski odbor za praćenje provedbe značajnih turističkih manifestacija kojih je organizator Općina Stubičke Toplice, a kojeg imenuje općinski načelnik posebnom odlukom, može odrediti zakupninu za korištenje drvenog tradicijskog štanda Općine Stubičke Toplice te za ostale nespomenute površine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice ili kojima upravlja Općina Stubičke Toplice, za vrijeme trajanja značajnih turističkih manifestacija, u drugačijem iznosu.“

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC ST1 - 24 „Sljemenski put - odvojak“.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da je u privitku materijala dan prijedlog Odluke.

 

Kako nema pitanja ni prijedloga na usvajanje se daje prijedlog Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC ST1 - 24 „Sljemenski put - odvojak“.

  

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi  se

 

O D L U K A

o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste

NC ST1 - 24 „Sljemenski put - odvojak“

 

            Utvrđuje se da je cesta NC ST1 - 24 „Sljemenski put - odvojak“ (od glavne NC „Sljemenski put“ na k.č. 826 istočno prema dvorištima sa adresama Sljemenski put kbr. 30 i kbr. 36, približne dužine 74 m) u naselju Stubičke Toplice u k.o. STRMEC STUBIČKI, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika, te je kao takva sadržana u Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.

            Za nerazvrstanu cestu izradit će se geodetski elaborat izvedenog stanja radi evidentiranja u katastru i upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

            Zadužuje se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za provedbu ove Odluke.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC SS - 14 „Ulica Brezina – Zrinski“.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da je u privitku materijala dan prijedlog Odluke.

 

Kako nema pitanja ni prijedloga na usvajanje se daje prijedlog Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC ST1 - 14 „Ulica Brezina – Zrinski“.

  

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi  se

 

O D L U K A

o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste

NC SS - 14 „Ulica Brezina - Zrinski“

            Utvrđuje se da je cesta NC SS - 14 „Ulica Brezina - Zrinski“ (od spoja na Ulicu Brezina u Stubičkim Toplicama na k.č.1642/1 k.o. Strmec Stubički, sjeverno prema dvorištima sa kbr. 9, kbr. 19 i 19A u Strmcu Stubičkom, približne dužine 320 m) u naselju Strmec Stubički u k.o. DONJA STUBICA, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika, te je kao takva sadržana u Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.

            Za nerazvrstanu cestu izradit će se geodetski elaborat izvedenog stanja radi evidentiranja u katastru i upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

            Zadužuje se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za provedbu ove Odluke.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

Ad.14.

Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametna Općina Stubičke Toplice.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da je u privitku materijala dan prijedlog Odluke. Otvara diskusiju.

 

Vijećnica Sabina Frgec obavještava da ono što je željela na početku je da se ova točka skine sa dnevnog reda. Radi se o dokumentu koji ima 76 stranica koji je proslijeđen tek jučer 15,15 sati. Dokumentom se donosi Strategija razvoja u narednih 6 godina. Projekti koji su preko dvadeset milijuna kuna. U dokumentu stoji da je potrebno provesti javnu raspravu i nakon toga dokument ide na općinsko vijeće. Javna rasprava koliko je njoj poznato nije provedena. Osnovana su radna tijela koja su savjetodavna tijela. U Strategiji koja je predočena u 76 stranica obuhvaćeni su i školstvo i turizam i zdravstvo, mladi, digitalizacija. Radna tijela trebala bi donijeti svoj sud temeljem kojeg bi nakon provedene javne rasprave i rasprave u vijeću moglo se usvojiti li ne usvojiti Strategiju. Dokument koji je proslijeđen pun je gramatičkih grešaka što navodi da je pripremljen na brzinu i on je radni dokument. Obično dokumenti prije usvajanja prolaze lekturu. Smatra da je ovaj dokument trebalo skinuti sa dnevnog reda. To je ona željela predložiti prije usvajanja dnevnog reda, jer točka nije pripremljena, a radi se o strateškom projektu. Konstatira da je velika odgovornost na vijećnicima da donose dokument o kojem nije provedena javna rasprava, a poziva se na participativno sudjelovanje mještana, da sudjeluju u izradi proračuna izlaze sa svojim prijedlozima. Odmah u startu im je onemogućeno da se izjasne o ovom projektu. Posebno ju veseli da su unutra stavljene neke smjernice njenog programa i rada u vijeću u protekle četiri godine. Smatra da dokument treba doraditi i svakako ga povući sa dnevnog reda.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić odgovorio je vijećnici vezano na primjedbu da je točku trebalo skinuti sa dnevnog reda i rekao da dnevni red predlaže predsjednik općinskog vijeća. O dnevnom redu se ne raspravlja, to piše u Poslovniku o radu općinskog vijeća. Konstatira da ne može ona tražiti da se nešto skine sa dnevnog reda. Imaju pravo na prijedlog odluka, znaju koja je procedura jer dugo je vijeću, no ne mogu predlagati dnevni red.

 

Vijećnik Željko Frgec komentira da je pročitao tekst Strategije i da pita se dali stvarno živi u Stubičkim Toplicama ili na Beverly Hillsu. Ona za njega nema sa zdravom pameću veze, a i sa ničim drugim.  Ovdje je nabacana hrpa nekakvih navoda, želja koje su po njemu apstrakcija. Misli da Općina Stubičke Toplice mora postaviti pitanje čime uopće raspolaže kao institucija. Trebala bi si postaviti pitanje da sve te želje, tko će platiti, iznos je pozamašan. U 2021. godini treba osigurati nekoliko milijuna kuna. Dali je to pisano tek tako da su se potrošili novci za nešto, pa da se napravila forma da se nešto napiše ili se stvarno netko šali.

 

Općinski načelnik objašnjava da je Strategija dokument koji se sve češće traži kod  prijave na određene natječaje. Posjedovanje Strategije je uvjet za prijavu na natječaj. To je najveći razlog zašto se pristupilo izradi. Svjesni smo da je u nekim segmentima ona dalja budućnost. Kao takvu moramo ju imati. Uvijek moramo težiti ići boljemu i ići naprijed. Hoćemo li ostvariti sve što je zacrtano, teško. Natječaji se otvaraju svako malo, ali sve veći broj natječaja kao uvjet traži posjedovanje Strategije. Propisuje se niz dokumenata koje se mora imati, a koje na žalost se ne primjenjuju, Zakon ih propisuje, a da oni nikada i neće služiti ničemu. 

 

Vijećnica Marija Vrban postavlja pit imali se informacija o tome da je neki grad ili općina usvojila Strategiju, na što odgovara načelnik da su to Radoboj i Zlatar.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavlja upit pročelnici, proslijedila je da joj se pošalje tko je pisao Strategiju i tko je izradio natječajnu dokumentaciju, dali je proveden natječaj i koja je cijena. Pročelnica odgovara da je zahtjev zaprimljen no u njemu se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama prema kojem je rok za dogovor petnaest dana. Materijali će biti dostavljeni u roku.

Vijećnica konstatira da dakle ne može dobiti taj odgovor, ali postavlja pitanje može li se na sada na sjednici odgovoriti  tko je radio Strategiju i koliko ona košta, kada je bio natječaj. Pročelnica odgovara da je natječaj proveden sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi koju je donijelo Općinsko vijeće, da je dostavljena ponuda tvrtke koja je izradila strategiju, koja je iznosila oko devetnaest tisuća kuna. Ima narudžbenica.

 

Vijećnik Roman Rogović postavlja pitanje načelniku dali Strategija predstavlja nekakav minimum koji traže tijela ili se to samo nabubalo ili je to neki standard i rađena je po mjeri. Načelnik odgovara da se radi o standardiziranim strategijama no mora ju se posjedovati da bi se uopće moglo prijaviti na natječaj. U izradi je bilo uključeno više osoba iz zajednice, dvadesetak ljudi iz različitih institucija. Provedene su ankete među građanima.

 

Pročelnica obavještava da je u impresumu Strategije navedeno tko je izrađivač.

 

Na usvajanje se daje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

 

Sa osam (8) glasova za, dva (2) glasa protiv i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

O D L U K A

o usvajanju Strategije razvoja pametna Općina Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja pametna Općina Stubičke Toplice za razdoblje od 2021. – 2027. godine.

Članak 2.

Strategiju je izradila tvrtka InfoDom d.o.o. (OIB: 99054430142), Andrije Žaje 61, 10000 Zagreb.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu prvog dana nakon objave.

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da je u privitku materijala dan prijedlog Odluke. Otvara diskusiju.

 

Vijećnica Sabina Frgec obratila se načelniku: na sjednici koja je bila u mjesecu u ožujku načelnik je sugerirao da ne odaberemo koncesionara jer bi došlo do drastičnog poskupljenja smeća i da ne može ići protiv svojih mještana. Da je to razlog što na sjednici se neće odabrati koncesionar. Previsoka cijena koja je bila ponuđena. Danas predlaže komisiji da se poništi natječaj uz obrazloženje da je odluka nezakonita u pojedinim člancima i da Odluka o načinu gospodarenja komunalnim otpadom proslijeđena na utvrđivanje zakonitosti na Visoki upravni sud. Konstatira da je to poslala ona. Radi se o tome da je načelnik obmanjivao javnost. Ispada da razlog poništenja koncesije nije previsoka cijena koju je nudio koncesionar i da ne ide protiv svojih mještana, nego upravo Odluka koju treba mijenjati i što se taj slučaj nalazi na Visokom upravnom sudu. Vezano za natječaj o koncesiji bilo bi dobro da se razmotri da kriterij za izbor koncesionara ne bude najveći broj bodova temeljem ponuđene koncesije već najniža cijena koju može ponuditi koncesionar. U tom slučaju će se raditi u korist mještana, a ne u nečije privatne svrhe. Moli načelnika da se ispriča mještanima i da jasno veli zašto je poništio Odluku o koncesiji.

 

Načelnik se obratio vijećnici da ponovo iznosi neistine jer je rekla da bi došlo do poskupljenja, a to nije istina. Da smo izglasali ponuđača koji je imao najniži broj bodova došlo bi do pojeftinjenja odvoza smeća. Najveći broj bodova dobio je ponuditelj zbog najvećeg iznosa koncesijske naknade koja je bila gotovo pet puta veća nego što je bila do sada, 150.000,00 kuna godišnje za općinu. Imali smo i ponudu ponuditelja gdje je cijena odvoza drastično niža i predložio je svim vijećnicima da razmotre prijedlog i da na uštrab općine ali na dobrobit građana jednostavno ne izglasa se  taj prijedlog. Došlo je do pozicije da odluka nije donesena. Sada je potrebno tu priču završiti, poništiti taj postupak da bi se mogao provesti novi postupak. Konstatira da nije bilo riječi o drastičnom poskupljenju kako je vijećnica navela, izborom najpovoljnijeg ponuđača došlo bi do smanjenja odvoza smeća za nekoliko kuna i došlo bi do pet puta veće koncesijske naknade za općinu. Išlo se na stranu građana gdje bi odvoz smeća mogao biti i do 40% niži u odnosu na sadašnju cijenu. Opet je iznijela niz laži i on se nema potrebu ispričavati. 

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić govori da neki vijećnici nisu bili prisutni u mjesecu ožujku na sjednici kada je bila riječ o koncesiji. Radi se izboru koncesionara koji se bira na deset godina. Stručno povjerenstvo je odredilo da je bila najpovoljniji ponuditelj Saubermacher EKP doo. Nije se izglasala Odluka jer je prema Zakonu o javnoj nabavi on bio najpovoljniji. I sama vijećnica je glasala protiv Saubermachera. Riječ daje pročelnici.

 

Pročelnica Maja Ivačević objašnjava da Odluku o davanju koncesije i Odluku o poništenju postupka ne donosi općinski načelnik već Općinsko vijeće. Razlog zašto je Odluka na sjednici Općinskog vijeća je taj što u mjesecu ožujku nije donesena Odluka o odabiru koncesionara iz razloga što vijećnici nisu bili zadovoljni sa  ponuđenim cijenama prema dokumentacijom za nadmetanje utvrđenim kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Obzirom na tu situaciju općina od mjeseca ožujka pa do mjeseca srpnja se nalazi u jednom praznom prostoru u kojem nema završen postupak davanja koncesije i nema mogućnosti sklapanja ugovora sa koncesionarom koji bi bio odabran po provedenom postupku za davanje koncesije, a niti započeti novi postupak. Nakon sjednice na kojoj nije donesena odluka o odabiru je objavljena odluka i rješenje Ustavnog suda, te je i to jedna od okolnosti koja se sukladno Zakonu o koncesijama može poništiti postupak. Naglašava da je sve u cilju poništavanja postupka u kojem se neće izabrati koncesionar koji bi se prema zakonskim pravilima morao izabrati i kako bi se mogao raspisati novi natječaj odnosno nova koncesija za odabir novog koncesionara.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavlja pitanje može li se sada ustvrditi kriterij da kod odabira koncesionara se ne boduje najviše iznos koncesije nego najjeftinija cijena pojedinačnog odvoza spremnika. Može li se to sada utvrditi na vijeću?

Pročelnica odgovara da dokumentaciju koja ide na nadmetanje utvrđuje stručno povjerenstvo. Način utvrđivanja kriterija propisani su Zakonom o koncesiji, to je krovni Zakon kojeg se potrebno držati. U prvom postupku prošireni su kriteriji. Ova je koncesija ispod praga EU i tu zakon kaže da se može odrediti, kao kriterij, samo najviša koncesijska naknada. Ti kriteriji su prošireni i uvedene su cijene upravo u cilju zdrave  tržišne utakmice kako bi se dobila povoljnija cijena za krajnjeg korisnika odnosno mještane. Stručno povjerenstvo broji biše  članova i odlučuje se većinom glasova.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavlja pitanje tko određuje kriterije odnosno koji kriterij nosi određeni broj bodova. Na što pročelnica ponavlja da je to Stručno povjerenstvo u skladu sa odredbama koje propisuje Zakon. On propisuje koji su kriteriji za odabir koncesionara. Kod koncesija ispod praga EU kaže da se za kriterij za odabir određuje najviša ponuđena koncesijska naknada. Kod koncesija iznad EU kaže da se mogu odrediti i drugi kriteriji, što je povjerenstvo i uradilo u ovom postupku.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavlja pitanje pročelnici dali je potpisan Aneks Ugovora o koncesiji nakon četvrtog sa koncesionarom EKO flor plus kako je načelnik najavio na sjednici u ožujku. Ona je tu dokumentaciju tražila u ožujku i tražila je i sada.

 

Pročelnica odgovara da je Aneks potpisan, obzirom da se moralo osigurati obavljanje javne usluge.

 

Vijećnica postavlja pitanje zašto ga nije dobila, a tražila ga je kao pripremu za sjednicu, ispred Kluba vijećnika, na što pročelnica odgovara da je to u roku od petnaest dana i da će to dobiti u tom roku.

 

 

Na usvajanje se daje prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

 

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE

za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice te usluge povezane s javnom uslugom

 

Poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice te usluge povezane s javnom uslugom, koji je započeo objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/S 01K-0004946, datum objave: 5. veljače 2021. g.

 

 1.       Podaci o davatelju koncesije: OPĆINA STUBIČKE TOPLICE (OIB: 15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16 (dalje u tekstu: Davatelj koncesije).

 

 1.       Vrsta i predmet koncesije:

Vrsta koncesije je koncesija za (javne) usluge.

Predmet koncesije je obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom: prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine Stubičke Toplice, te usluge povezane s javnom uslugom.

 

 1.       Procijenjena vrijednost koncesije:

13.695.033,00 kuna.

 

 1.       Obrazloženje razloga za poništenje postupka davanja koncesije:

Tijekom postupka odlučeno je o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj: 10/18 i 27/18), što posljedično dovodi do znatnih promjena u bitnim elementima opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija te kriterija za odabir ponude u odnosu na postojeće. Navedeno predstavlja okolnost zbog koje bi došlo do sadržajno bitno drugačije obavijesti o nadmetanju i dokumentacije za nadmetanje da je bila poznata ranije, što je temeljem odredbe članka 38. st. 1. točke 1. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 69/17 i 107/20) razlog za donošenje odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

 

 1.       Rok u kojem će se pokrenuti novi postupak:

Novi postupak davanja koncesije pokrenut će se nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane izvršna. Odluka o poništenju postaje izvršna dostavom odluke ponuditelju.

 

 1.       Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od njenog primitka. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb u pisanom obliku. Žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti Davatelju koncesije u roku za žalbu.

 

Ad.16.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2021./2022.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da je u privitku materijala dan prijedlog Odluke. Otvara diskusiju.

 

Vijećnik Roman Rogović smatra da je žalosno da se nije pribavilo još ponuda već imamo samo jednu. Zna da je zakonski i pravno u redu i odrađeno po zakonima ali ipak moralno i etički je tužno. To je kao napomena. Radi se vrijednosti od gotovo dvjesto tisuća kuna.

 

Na usvajanje se daje prijedlog Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2021./2022.

 

Sa osam (8) glasova za  i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 6/2021)

 

 

Predmet nabave: usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2021./2022.

 

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2021./2022., evidencijski broj nabave 6/2021, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 25. lipnja 2021. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice, OIB: 33884786770

Cijena ponude u kn bez PDV:

190.400,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

238.000,00 kn

 

 

 

Ad.17.

Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da je u privitku materijala dan prijedlog Odluke.

 

Kako nema pitanja ni prijedloga na usvajanje se daje prijedlog Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.

  

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi  se

 

O D L U K A

o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva

 

 

Članak 1.

 

Općina Stubičke Toplice će u školskoj godini 2021./2022. financirati širu javnu potrebu osnovnog školstva -  obavljanje poslova e-tehničara u sklopu projekata e-Škole i Škole za život, u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka osiguravaju se za plaću donosno naknadu za rad e-tehničara.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

Ad.18.

Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da je u privitku materijala dan prijedlog Odluke.

 

Kako nema pitanja ni prijedloga na usvajanje se daje davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi  se

 

O D L U K U

 

Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“

 

Ad.19.

Obavijest o imenovanoj privremenoj zamjenici općinskog načelnika.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Tomislav Mlinarić upoznaje prisutne da je u privitku materijala dana Odluka načelnika o imenovanoj privremenoj zamjenici općinskog načelnika kojojm se kao zamjenica imenuje Anica Benger.

 

Ad.20.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski  pohvalila je Općinu Stubičke Toplice koja je dobila ocjenu pet iz transparentnosti. Ima pohvalu za ljude koji su cijeli prošli tjedan radili u Strašniku. Veliko hvala svima koji su bili, pomagali ljudima i lijepo je da se čine tako dobre stvari.

 

Vijećnik Željko Benger postavio je pitanje načelniku vezano za projekt nogostupa u ulici Vladimira Nazora. Navodi da je to pohvalni projekt i da se sigurnost znatno povećala. Ostalo je pitanje nedovršene javne rasvjete, u čemu je problem.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da  HEP čeka suglasnost HŽ-a za izmještanje dalekovoda i kabliranja u zemlju. Dio iza škarpe je u vlasništvu HŽ-a i to je pomalo nespretno iskomunicirano sa njihove strane. Bušenje ispod zemlje nije bilo najavljeno HŽ-u. Danas je komunicirao i biti će sve riješeno. Gospođa koja vodi postpak je na godišnjem, a dolazi slijedeći tjedan. Tada bi se konačno dala suglasnost na kabliranje. Nada se da će slijedeći tjedan početi radovi na izmještanju dalekovoda. Stupovi za lampe su kupljeni i oni čekaju. Čim HEP odradi svoj dio posla mi postavljamo stupove. S naše strane materijal je kupljen i plaćen. HEP i HŽ su veliki sistemi, tromi sustavi i suglasnosti se dugo čekaju.

 

Vijećnik Željko Benger konstatira da je rađen projekt i kroz njega su se trebale ishoditi prethodne suglasnosti od javno pravnih tijela. Zašto to nije tada rješavano.  Hoće li to izmještanje općinu više koštati? Tko plaća izmještanje?

 

Načelnik odgovara da se cijena za općinu neće mijenjati te da izmještanje plaća HEP.

 

Vijećnica Sabina Frgec pohvaljuje vijećnika koji je također volontirao na Banovini i na procjeni štete. Volontirao je puno i žao joj je da nije ušao u radno tijelo za procjenu štete. Misli da se zna o kome je riječ. Vrlo je stručan, vrlo je human i odličan je volonter. Vrlo je kvalitetan čovjek.

 

Sjednica je sa radom završila u 20,17 sati.

 

KLASA:021-05/21-01/43

URBROJ:2113/03-01-21-10

Stubičke Toplice, 07.07.2021.

 

Zapisničar                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                                        Tomislav Mlinarić 

Kako do nas / Kontakt