12. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K

 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 11. srpnja 2018. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Maja Ivačević, stručni suradnik za pravne poslove

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Jelena Klanjčić, novinarka Zagorskog lista

Odsutni vijećnici: Dejan Hrastinski (opravdano), Nina Gradiški Zrinski (opravdano), Nikola Kristić

Zapisničar:       Melita Šarić

Započeto:         18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk otvara dvanaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek gđu. Kristinu Ljubić, predstavnice medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, da imamo kvorum te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predlaže usvajanje dnevnog reda. Vijećnik Filip Poštek predlaže dopunu u točki 8. dnevnog reda: Informacija o Malom uličnom festivalu i točki 9. Pitanja i prijedlozi.

Na usvajanje se daje dopunjeni

 

D N E V N I   R E D

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 1. Donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave radi nabave radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za prodaju nekretnina.
 3. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina za potrebe parkirališta kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

5.      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice.

 1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Listu reda prvenstva za upis u Dječji vrtić „Zvirek“.
 2. Informacija o odgovoru Ministarstva uprave RH na pritužbu na rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 3. Informacija o Malom uličnom festivalu.
 4. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

Predlaže usvajanje zapisnika.

Kako na zapisnik nema primjedbi isti je jednoglasno usvojen s deset (10) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku javne nabave radi nabave radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice.

Maja Ivačević, stručni suradnik za pravne poslove Općine Stubičke Toplice, prezentirala je vijećnicima postupak nabave radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice u koju svrhu je koristila Zapisnik o otvaranju ponuda i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. U postupku nabave javili su se ponuditelji: Niskogradnja Hren d.o.o. iz Donje Stubice, Golubovečka 85, Geotehnika d.o.o. iz Selca, Put Puntinka 33 i TEHNO-ELEKTRO d.o.o. iz Đakova, Augusta Cesarca 3.. Prilikom otvaranja ponuda vodio se Zapisnik o javnom otvaranju ponuda. Prvo su otvorene ponude prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljanih ponuda, a nakon toga ponude dostavljene u papirnom obliku prema rednom broju iz upisnika o zaprimljenim ponudama. O postupku pregleda i ocjeni ponuda vodi se zapisnik kojim se utvrđuje dostava potrebne tražene dokumentacije, računska ispravnost, razlozi odbijanja ponude kao i analiza valjane ponude. U postupku pregleda odbijene su ponude ponuditelja TEHNO-ELEKTRO d.o.o. jer nije dostavljeno pismo namjere i Geotehnika d.o.o. jer ponuda nije sukladna DoN-u. Cijene nakon provedene računske kontrole ponuditelja iznosile su:

-        Niskogradnja Hren d.o.o. – 3.298.778,50 bez PDV-a

-        Geotehnika d.o.o. – 3.923.009,40 bez PDV-a

-        TEHNO-ELEKTRO d.o.o. – 4.433.123,50 bez PDV-a.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća predlaže donošenje Odluke o odabiru ponude ponuditelja Nikogradnja Hren d.o.o iz Donje Stubice, Golubovečka 85, čija je ponuda u postupku pregleda i ocjene ponuda ocjenjena kao najpovoljnija sa 100 ostvarenih bodova, a koji je maksimalni broj bodova.

Kako nema primjedbi ni upita jednoglasno s deset (10) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 4/2018)

 

 1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:

Općina Stubičke Toplice, OIB:15490794749, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice

 1. PREDMET NABAVE:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice.

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE:

3.581.945,00 kuna bez PDV-a.

 1. NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:

NISKOGRADNJA HREN d.o.o. (OIB:27587651734) sa sjedištem u Donjoj Stubici, Golubovečka 85.

 1. RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku“ najviše se može dobiti 20 bodova. Vrednovanjem ponude po financijskom kriteriju, maksimalan broj bodova (80) dobiva prihvatljiva ponuda s najnižom ponuđenom cijenom, a ostalim prihvatljivim ponudama broj bodova umanjuje se u omjeru ponuđenih cijena prema sljedećoj ponuđenoj cijeni.

Ponuditelj NISKOGRADNJA HREN d.o.o. (OIB:27587651734) sa sjedištem u Donjoj Stubici, Golubovečka 85, dostavio je Izjavu te Pismo namjere banke kojom nudi Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku do 5 godina i temeljem istog kriterija dobio je 20 bodova.

Cijena ponude istog ponuditelja iznosi 4.123.473,13 kuna (cijena ponude uključuje porez na dodanu vrijednost jer Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te sukladno čl. 294. ZJN 2016 uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost). Kako je u tom dijelu postupka pregleda i ocjene ponuda ocjenjivana samo jedna ponuda, ista je ostvarila maksimalnih 80 bodova.

Ukupno je ponuda ponuditelja NISKOGRADNJA HREN d.o.o. (OIB:27587651734) sa sjedištem u Donjoj Stubici, Golubovečka 85, ostvarila 100 bodova.

 1. RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA

Nijedan ponuditelj nije isključen iz ovog postupka javne nabave.

 1. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDE

Odbijena je ponuda ponuditelja TEHNO-ELEKTRO d.o.o. Đakovo. Ponuda ponuditelja TEHNO-ELEKTRO d.o.o. Đakovo je nepravilna jer nije sukladna DoN. Naime, od ovog ponuditelja je zatražena dostava Pisma namjere banke, kojim se banka obvezuje izdati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju s klauzulama „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 10% cijene izvedenih radova, na dan primopredaje radova, sve sukladno t. 6.6. DoN, a obzirom da je u ponudi ovaj ponuditelj dostavio pismo namjere na iznos od 10% procijenjene vrijednosti nabave (358.194,50 HRK), a ne, kako je određeno Dokumentacijom o nabavi, na iznos 10% od cijene izvedenih radova (bez PDV-a), dakle najmanje do iznosa 10% od ponuđene cijene, bez poreza na dodanu vrijednost. Pojašnjenje je zatraženo putem EOJN RH dana 26. lipnja 2018. (dopisom KLASA:360-01/18-01/07, URBROJ:2113/03-04-18-38 od 20. lipnja 2018.), s rokom dostave pojašnjenja od 5 dana. Pojašnjenje, odnosno pismo namjere nije dostavljeno.

Odbijena je ponuda ponuditelja GEOTEHNIKA d.o.o. Selca. Ponuda ponuditeljaGEOTEHNIKA d.o.o. Selca je nepravilna jer nije sukladna DoN. Naime, od ovog ponuditelja je zatražena dostava Pisma namjere banke, kojim se banka obvezuje izdati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju s klauzulama „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 10% cijene izvedenih radova, na dan primopredaje radova, sve sukladno t. 6.6. DoN, a obzirom da ga ovaj ponuditelj nije dostavio u ponudi. Dostava dokumenta je zatražena putem EOJN RH dana 26. lipnja 2018. (dopisom KLASA:360-01/18-01/07, URBROJ:2113/03-04-18-39 od 20. lipnja 2018.), s rokom dostave pojašnjenja od 5 dana. Dana 02. srpnja 2018. ponuditelj je putem EOJN RH (a dana 03. srpnja 2018. neposredno) dostavio pojašnjenje, odnosno Obvezujuće pismo namjere br. 22213 Splitske banke d.d. do iznosa od najviše HRK 358.194,50, a koji iznos predstavlja 10% procijenjene vrijednosti nabave. Međutim, t. 6.6. DoN, a i pozivom na dostavu pisma namjere, određen je iznos od 10% od ponuđene cijene, bez poreza na dodanu vrijednost, koja je u ovoj fazi postupka pretpostavljeni iznos cijene izvedenih radova.

 1. ROK MIROVANJA:

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke. U navedenom roku Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

Po izvršnosti ove Odluke, s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

 1. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Ad.3.

Donošenje Odluke o poništenju natječaja za prodaju nekretnina.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da na natječaj za prodaju nekretnina nije zaprimljena niti jedna ponuda. Predlaže donošenje Odluke o poništenju natječaja.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA O

PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

Članak 1.

Poništava se Natječaj za prodaju nekretnina, KLASA:940-01/18-01/04, URBROJ:2113/03-03-18-1 od 08. svibnja 2018., objavljen dana 08. svibnja 2018. na web stranici Općine i Oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, sa rokom za dostavu ponuda 16. svibnja 2018.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik za ponovnu objavu natječaja.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Donošenje Odluke o kupnji nekretnina za potrebe parkirališta kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća predlaže donošenje Odluke o kupnji nekretnina za potrebe parkirališta kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA O

KUPNJI NEKRETNINA ZA POTREBE PARKIRALIŠTA KOD OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR BOSNAR STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Za potrebe izgradnje parkirališta kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Općina Stubičke Toplice otkupit će od vlasnika sljedeće nekretnine, koje su upisane u zk.ul.br. 1752 k.o. Strmec Stubički: · k.č.br. 1570/2, pašnjak Macanjka u Kapelščaku površine 147 čhv

   · k.č.br. 1570/4, oranica Macanjka u Kapelščaku površine 509 m2,

a koje su u katastru upisane kao k.č.br. 2187, 2188 i 2189 k.o. Donja Stubica, ukupne površine 1195 m2.

Članak 2.

Točna površina nekretnina iz članka 1. ove Odluke za otkup utvrdit će se putem geodetske izmjere.

Članak 3.

Određuje se cijena za otkup od 50,00 eura po čhv, plativo u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Kupoprodajna cijena će se isplatiti prodavatelju u dva obroka.

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da smo obzirom da su trenutno aktualni upisi u srednje škole dobili pozitivne rezultate za upise po kretanju subvencija za obrtnička zanimanja bez obzira dali potiču od općina, gradova, županija ili samih obrtnika i investitora. Na sastanku HOK-a i u školi dana je preporuka da se jedinice lokalne samouprave uključe i podrže obrtnička zanimanja. To je jedan od načina na koji bi se pokušao smanjiti odljev mladih ljudi iz zemlje. Projekt je pokrenut prošle godine od strane HOK-a. Osobno je uključen u projekat i u isti je uključen velik broj obrtnika. Rezultati su vidljivi već ove godine. Pokazalo se da i naš srednjoškolski centar ima povećanje upisa gotovo za sto posto. Prijedlog odluke dan je u privitku poziva.

Vijećnica Sabina Frgec rezimira da prema prijedlogu svako dijete koje upisuje obrtničko zanimanje ima prioritet kod dodjele stipendija bez obzira na uspjeh. Hoće li djeca koja imaju uvjete za stipendiranje prema ocjenama ili izvrsnosti biti zakinuta za stipendije u odnosu na broj odobrenih stipendija.

Nedjeljko Ćuk odgovara da je ovo samo dopuna postojeće odluke tj. Pravilnika i da se to neće odraziti na već propisane kriterije za dodjelu stipendije. Promjena se odnosi na samu definiciju jer smo prije imali deficitarna zanimanja, a sada su to i obrtnička. Ukoliko poštujemo samo prosjek ocjena prilikom izrade liste, obrtnička zanimanja se automatski selektiraju i isključuju jer se tu redovito upisuju učenici sa manjim prosjekom.

Kako nema upita ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno s deset (10) glasova donosi se

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA I POSTUPKA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08, dalje u tekstu: Pravilnik) dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.“

Članak 2.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi „Općinsko poglavarstvo“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima „općinski načelnik“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 3.

U članku 3. Pravilnika stavak 3. mijenja se i glasi:

„Listu prioritetnih zanimanja utvrđuje općinski načelnik prije objave natječaja za dodjelu stipendija, uzimajući u obzir preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja.“

 

Članak 4.

U članku 5. Pravilnika iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju svi učenici koji su upisali, odnosno školuju se za neko od obrtničkih zanimanja, pod uvjetom da oni i njihovi roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da su državljani Republike Hrvatske, te da redovno upisuju razred prvi puta.“

 

Članak 5.

U članku 10. stavku 2. točka 8. Pravilnika dodaju se riječi „(na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)“.

Iza stavka 2. istog članka dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Zahtjevu za dodjelu stipendije učenici koji su upisali odnosno školuju se za neko od obrtničkih zanimanja, prilažu:

 1. fotokopiju osobnih iskaznica
 2. preslik domovnica
 3. potvrdu srednje škole o statusu redovnog učenika
 4. izjavu podnositelja zahtjeva odnosno njegovog roditelja/skrbnika da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć za školovanje od drugog tijela, ustanove, zaklade ili slično (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)“.

Članak 6.

Članak 12. Pravilnika mijenja se i glasi:

„Prvenstvo na Redoslijednoj listi imaju oni učenici koji se školuju za neko od obrtničkih zanimanja, zatim se na listu unose učenici odnosno studenti koji se školuju za neko od prioritetnih zanimanja utvrđenih u skladu sa člankom 3. ovog Pravilnika, prema broju bodova koje su ostvarili sukladno kriterijima iz ovog Pravilnika, a tek onda učenici odnosno studenti koji se školuju za ostala zanimanja, prema broju bodova koje su ostvarili sukladno kriterijima iz ovog Pravilnika.“

Članak 7.

Članak 17. Pravilnika mijenja se i glasi:

„Općinske stipendije isplaćuju se od početka do kraja školske odnosno akademske godine u 9 mjesečnih obroka, na tekući ili žiro račun korisnika stipendije.

Isplata stipendija započinje nakon sklapanja Ugovora.

Mjesečni obroci dospijevaju do petog dana u mjesecu.“

 

Članak 8.

 

Iza članka 25. Pravilnika dodaje se članak koji glasi:

„Pravo na stipendiju nemaju učenici odnosno studenti ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.“

Dosadašnji članak 26. postaje članak 27.

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Ad.6.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Listu reda prvenstva za upis u Dječji vrtić „Zvirek“.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava da je materijal dan u privitku poziva.

Kako nema primjedbi na usvajanje se daje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Listu reda prvenstva za upis u Dječji vrtić „Zvirek“.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost na Listu reda prvenstva kandidata za upis u Dječji vrtić „Zvirek“ za pedagošku godinu 2018./2019. (KLASA:601-04/18-05/04, URBROJ:2113-27-18-6 od 28. svibnja 2018. godine).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7.

Informacija o odgovoru Ministarstva uprave RH na pritužbu na rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava da je u privitku poziva dan odgovor na pritužbu na rad predsjednika Općinskog vijeća. Iz odgovora je vidljivo da u postupku Ministarstva uprave koji je proveden temeljem pritužbe kolege vijećnika Nikole Kristića, a koji se odnosi na pritužbe na rad predsjednika vijeća u smislu povrede odredbi Poslovnika o radu Općinskog vijeća i pokušaj falsificiranja zapisnika Općinskog vijeća, nisu utvrđene nepravilnosti u radu predsjednika Općinskog vijeća i službenika Jedinstvenog upravnog odjela. U odgovoru je skrenuta pozornost da postojanje osobnih nesuglasica ne bi smjelo utjecati na obavljanje dužnosti, odnosno na rad, obveze i odnose između članova predstavničkog tijela i predsjednika tijela, što može ići na štetu ostvarivanja prava građana i interesa lokalne zajednice. Mišljenja je da ne treba posebno komentirati dani odgovor tim više što kolega vijećnik Nikola Kristić nije nazočan i to ne bi bilo korektno.

Ad.8.

Informacija o Malom uličnom festivalu.

Vijećnik Filip Poštek, vijećnicima je prezentirao snimku snimljenu za vrijeme trajanja Malog uličnog festivala u Stubičkim Toplicama.

Ad.9.

Pitanja i prijedlozi.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je prisutne je Općina Stubičke Toplice osvojila maksimalan broj bodova u postupku istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina od strane Instituta za javne financije. Jedna smo od tri općine u Krapinsko-zagorskoj županiji koja je ocjenjena najvišom ocjenom. Isto priznanje dobili su i svi gradovi Krapinsko-zagorske županije. Ovaj rad u Općini rezultirao je lijepim rezultatom i upućuje čestitke službenicima. To je dokaz da možemo svi dobro funkcionirati.

Vijećnica Sabina Frgec postavila je upit općinskom načelniku, o izradi idejnog rješenja za školsku dvoranu.

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovorio je na dani upit, Nedjeljko Ćuk nadovezao se na izlaganje načelnika kao i Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Vijećnica Sabina Frgec obratila se pitanjem koje joj je upućeno od strane gđe. Darinke Gospočić, vezano za Prostorni plan Općine na koji je uputila žalbu Općinskom vijeću. Postavila je upit jeli je Općina u kakvom sudskom sporu i jeli je imenovana zatražila izmjene Prostornog plana.

Ljubica Božić odgovorila je da gđa. Darinka Gospočić tražila izmjenu Prostornog plana podneskom koji je nazvan „žalba“ a koji je urudžbiran kao zahtjev za izmjenu Prostornog plana. Prema saznanjima Darinka Gospočić nije pokrenula spor protiv Općine Stubičke Toplice.

Kako nema daljnjih upita Nedjeljko Ćuk zahvalio je vijećnicima na odazivu za sjednicu. Sjednica je završila sa radom u 18,50 sati.

KLASA:021-05/18-01/12

URBROJ:2113/03-01-17-3

Stubičke Toplice, 11.07.2018.

Zapisničar                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                         Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt