15. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

 sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 02. listopada 2018. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Jurica Knezić, Dejan Borovčak, Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

Mladen Knezić, novinar Radio Stubice

Odsutni vijećnici: /

Zapisničar:      Melita Šarić

Započeto:        19,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk otvara petnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: Željka Kolara, župana Krapinsko – zagorske županije, načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Anicu Benger, zamjenicu načelnika Općine Stubičke Toplice, ravnateljicu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice Brigitte Gmaz, predstavnika medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predlaže usvajanje dnevnog reda. Vijećnica Sabina Frgec predlaže dopunu dnevnog reda točkom: Donošenje Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značaja, koji je upućen pročelnici 28. rujna 2018. godine sa molbom da se proslijedi predsjedniku Općinskog vijeća. Radi se o restoranu Slamnati krovovi i zaštiti objekta kao kulturnog dobra. Smatra da obzirom da se radi o brendu Stubičkih Toplica i zaštitnom znaku, donošenjem Odluke zaštitilo bi se daljnje propadanje objekta i omogućilo korištenje sredstava programa za obnovu tradicijske baštine.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, potvrdio je primitak prijedloga no predlaže da se donošenje Odluke ne stavi na dnevni red na ovoj sjednici, jer je donošenje takve Odluke kompleksno pitanje, prijedlog je došao u trenutku kada su materijali za sjednicu već poslani van. Predlaže da se donošenje Odluke uvrsti u slijedeću sjednicu. Prijedlog Odluke primio je jučer 01. listopada, jer ga nije bilo. Danas je upoznao vijećnike sa prijedlogom.   

Vijećnica Sabina Frgec apelira da se na slijedeću sjednicu u dnevni red uvrsti donošenje Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značenja. 

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje se daje  

D N E V N I    R E D

 

  1.        Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.       Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa pratećim odlukama.

  1.        Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.
  2.        Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
  3.        Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
  4.        Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.
  5.        Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2018. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
  6.        Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Topliceza razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine.
  7.        Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izjavu o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
  8.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
  9.    Pitanja i prijedlozi.

Sjednici se pridružuje vijećnik Damir Pavrlišak, te je ukupno prisutno trinaest (13) vijećnika.

Dnevni red usvojen je dvanaest (12) glasova za i jednim glasom protiv (Sabina Frgec).

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se prije rada po dnevnom redu vijećnicima obrati župan Krapinsko – zagorske županije, Željko Kolar, vezano za projekt Stubaki d.d., o trenutnom stanju i planovima vezano za projekt.

Župan Krapinsko-zagorske županije, Željko Kolar,  pozdravio je nazočne i izrazio zadovoljstvo što može podijeliti informacije vezano za projekt Stubaki te prezentirao vijećnicima povijest projekta Stubaki, plan realizacije kao i rokove realizacije izgradnje, poduzete radnje i ulaganja u projekt. Osim projekta Stubaki vijećnike je upoznao sa investicijama i planovima investicija i ulaganja u Specijalu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, te pozvao predsjednika vijeća i vijećnike da se za slijedeću sjednicu nađu u lječilištu sa ravnateljem i njim kao županom kako bi im se prezentiralo sve što je urađeno i investirano i kao i planovi za ulaganja.

Pitanja su postavili vijećnici Nikola Kristić, Tomislav Mlinarić, Nina Gradiški Zrinski. Dok se vijećnica Sabina Frgec zahvalila predsjedniku što je na njezinu inicijativu pozvao župana kao i što se zahvalila županu na odazivu.

 

Ad1.

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva. Obzirom da u otvorenoj diskusiji nema primjedbi, na usvajanje daje zapisnik sa 14. sjednice.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa trinaest (13) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa pratećim odlukama.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je Proračun sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi za riječ su se javili vijećnik Nikola Kristić pitanjem o pojašnjenju o promjenama unutar druge izmjene Proračuna  i  vijećnica Sabina Frgec vezano za povećanje sredstava u iznosu od 106.000,00 kuna u dijelu održavanja javnih površina u odnosu na plan Proračuna za 2018. godinu.

 

Odgovorio je općinski načelnik da je povećanje većim dijelom vezano za kreditiranje od strane HBOR-a dok je ostalo vezano uz tekuće poslovanje i usklađenje. Na upit vijećnice Sabine Frgec odgovor su dali općinski načelnik i voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo da se radi o povećanju koje se odnosi na održavanje dječjih igrališta, nabavu žardinjera koje nisu bile planirane kao i rashode za povećanje potrošnje električne energije za rad fontane te uslugu sadnje cvijeća za uređenje javnih površina.

 

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa pratećim odlukama.

Sa jedanaest (11) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

            Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Drugu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa prihodima od 15.470.295,81  kuna i rashodima od 17.370.615,36  kuna, kako slijedi:

 

                                                                                                          Plan                

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                            15.562.295,81

- prihodima od nefinancijske imovine                                               92.000,00

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                  8.758.365,36

- rashode za nefinancijsku imovinu                                             8.612.250,00

 

Razlika- višak/manjak                                                             -1.808.319,55

 

Račun zaduživanja/financiranja                                                  2.000.000,00

 

Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine                         -691,680,45

 

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz Drugu izmjenu Proračuna:

- Drugo izmjena Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu

- Druga izmjena Odluke o socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2018. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

 

Članak 3.

 

Druga izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

ODLUKA O  IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 41/17), članak 29. mijenja se i glasi:

 

„Članak 29.

 

Ukupna godišnja obveza iz članka 28. ove Odluke može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

Općina Stubičke Toplice će se u 2018. godini dugoročno zadužiti do iznosa od 2.000.000,00 kuna za realizaciju kapitalnog projekta „Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete“. Sukladno tome, Općina će u 2018. godini planirati primitak od zaduživanja u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Dugoročno zaduženje Općine Stubičke Toplice iznosi 2.000.000,00 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga po osnovi dugoročnog zaduženja na kraju 2018. godine iznosi 2.000.000,00 kuna. Obzirom da se tijekom 2018. godine neće iskoristiti sredstva zaduženja, stanje ukupnog duga na kraju 2018. godine može biti i manje od prethodno navedenog.

Tekuće otplate glavnice duga, iskazane u Proračunu Općine, imaju prednost u izvršavanju Proračuna pred svim ostalim izdacima.

Otplata glavnice i kamata može se izvršavati iznad planiranih iznosa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

ODLUKA O DRUGOJ IZMJENI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Drugom izmjenom Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

                -           javne površine,

            -           nerazvrstane ceste,

            -           groblje,

            -           javnu rasvjetu,

            -           opskrbu pitkom vodom,

            -           odvodnju atmosferskih  voda,

            -           održavanje čistoće.

 

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog  ovog Programa.

Članak 3.

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.

Donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o drugoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

ODLUKA O DRUGOJ IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

Drugom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Drugoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

 

            -           održavanje javnih površina,

            -           odvodnju atmosferskih voda,

            -           održavanje nerazvrstanih cesta,

            -           javnu rasvjetu i

            -           održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

 

Članak 2.

 

            Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

 

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

            1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 290.000,00 kuna, od čega je 15.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 34.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu, 41.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, žardinjere za cvijeće. 200.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom području  Općine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

            2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 32.000,00 kn.

 

            II.        ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

            1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 582.070,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina,  održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

            2.  Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 332.000,00 kn.

           

JAVNA RASVJETA

 

            1. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 50.000,00 kn.

            2. Planirani troškovi  električne energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 190.000,00 kn.

 

OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

 

            1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

            2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 76.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

            3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 13.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je Izvješće o obavljenoj reviziji za 2017. godinu u privitku poziva  i dostavljeno  svim vijećnicima, te da se nada su ga vijećnici pročitali. Primjedba koja je upućena odnosi se na naplatu potraživanja.  Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu, Državnog ureda za reviziji Područni ured Krapina, KLASA:041-01/18-02/35, URBROJ:613-04-18-7 od 13. kolovoza 2018. godine.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2018. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana za 2018. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

            Daje se suglasnost na 1. izmjenu Financijskog plana za 2018. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, koji je Školski odbor prihvatio Odlukom KLASA:003-06/18-01/5, URBROJ:2113/03-380-33-18-3 od 12. rujna 2018.

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Topliceza razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je izvješće dano u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke odavanju suglasnosti na Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Topliceza razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Daje se suglasnost na Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2018. godine, koje je Školski odbor usvojio Odlukom KLASA:003-06/18-01/5, URBROJ:2113/03-380-33-18-2 od 12. rujna 2018.

 

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izjavu o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je izjava Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice dana u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke odavanju suglasnosti na Izjavu o ostvarenim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

            Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima od vlastite djelatnosti Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je Izvješće dano u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

            Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine.

           

Ad.11.

Pitanja i prijedlozi

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik vijeća uputio je pitanje općinskom načelniku o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija, o reciklažnom dvorištu i radu poljara.

 

Na upite je odgovorio općinski načelnik Josip Beljak, da će se natječaj za stipendije raspisati u drugom dijelu mjeseca listopada. Izvođač radova uvodi se u posao za radove na reciklažnom dvorištu. Završetak radova predviđen je u mjesecu kolovozu 2019. godine. Radovi započinju ovaj tjedan ravnanjem terena i iskolčenjem. Dostavljen je terminski plan. Izvođač radova je Niskogradnja Hren d.o.o. iz Donje Stubice.

Dano je pozitivno mišljenje na rad poljara. Ima reakcija na upućene opomene, ljudi zovu i traže odgode za čišćenje. Biti će posla i u zimskim mjesecima. Najveći problem su dugo godina zapuštene parcele. Najveći problem predstavljaju zapušteni vinogradi osobito radi bolesti koja počela širiti. O radu poljara dostavljeno je izvješće pročelnici Općine Gornja Stubica.

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski složila se sa problemom koji uzrokuju zapušteni vinogradi, te da se ne vide pomaci nakon zapošljavanja poljara. Općina nam je još uvijek neuredna i nečista, smatra da je bilo bolje dok je Općina slala kazne.

Vijećnik Robert Pilski zamolio je načelnika da poduzme nešto vezano za nered kod dućana u Pili iako zna da nije nadležnost Općine, na što je odgovorio općinski načelnik da će se to pitanje riješiti.

Vijećnik Dejan Hrastinski moli da se riješi izlazak iz dvorišta na glavnu cestu.

Vijećnik Filip Poštek osvrnuo se na smeće koje se nalazi u parku nasuprot hotela. Naime kontejneri su postavljeni tako da gledaju na cestu, a smeće se baca i odlaže pokraj kontejnera. Sve je to vrlo ružna slika za Stubičke jer se predstavljamo kao čisto i turističko mjesto. Predlaže da se kontejneri pomaknu na drugu lokaciju.

Općinski načelnik odgovorio je da su naručena tri kontejnera za staklo, plastiku i karton. Postaviti će se lampa i kamera. Ponovno je naručen kamion od Eko flora da se ukloni smeće.

Anica Benger, zamjenica načelnika općine, postavila je upit o dnevnom boravku u školi, na što je odgovorio načelnik da je desetak roditelja zainteresirano za produženi boravak, no da je problem prostor kojeg nema.

Vijećnica Sabina Frgec osvrnula se na trenutno stanje Slamarice i predložila da se zaštiti barem najlonom odnosno prekrije krov kako bi se spriječilo daljnje propadanje objekta. Potrebno ju je i ograditi da se ne ulazi u prostor. Komentar je dao i vijećnik Nikola Kristić.

Odgovorio je predsjednik da je to privatni prostor i da mi ne možemo poduzeti ništa. Stečajni upravitelj treba poduzeti te mjere, no upitno je jeli uopće zainteresiran. Objekt je na žalost već sada jako propao u njemu je voda, stanje je jako loše i pitanje je može li se uopće više što zaštiti.

Vijećnik Nikola Kristić izrazio je zadovoljstvo što je zatraženo očitovanje vijećnika o izgradnji sportske dvorane. Osobno se očitovao.

Vijećnik Filip Poštek postavio je pitanje kakvo je stanje sa održavanjem sportske dvorane u Donjoj Stubici, na što je odgovorio načelnik da je godišnje održavanje oko četiristo tisuća kuna i to im iscrpljuje proračun. Sada je županija sa njima potpisala ugovor o korištenju. Poziva vijećnike da se očituju obzirom da slijedeći tjedan ide projektantu.

 

Predsjednik Nedjeljko Ćuk, podsjetio je da se na prijedlog idejnog rješenja koje je također prezentirano vijeću od strane liste predlagatelja koalicije Kandidacijske liste grupe birača, nositelja liste Kristijan Oremuš i Hrvatske demokratske zajednice nitko nije očitovao.

 

Vijećnik Nikola Kristić predlaže da se isti prijedlog još jednom prezentira vijeću.

 

Kako nema daljnjih upita Nedjeljko Ćuk zahvalio je vijećnicima na odazivu za sjednicu. Sjednica je završila sa radom u 20,40 sati.

 

KLASA:021-05/18-01/21

URBROJ:2113/03-01-17-4

Stubičke Toplice, 02.10.2018.

 

Zapisničar                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                  Općine Stubičke Toplice

           

Melita Šarić                                                                                                 Nedjeljko Ćuk

 

Kako do nas / Kontakt