16. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

 

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 22. studenog 2018. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Jurica Knezić, Dejan Borovčak, Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice

Bernarda Ivček, direktorica turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice

Božidar Glas, v.d. ravnatelj Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice

Mirjana Lolić,  predstavnica ravnateljice i tajnica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Maja Ivačević, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

Senka Susović, novinar Radio Stubice

Jelena Klanjčić, novinarka Zagorskog lista

Građani: Silvio Tomić, Marija Vrban, Matija Kraševac, Željko Benger

Odsutni vijećnici: /

Zapisničar:      Melita Šarić

Započeto:        18,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk otvara  šesnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Anicu Benger, zamjenicu načelnika Općine Stubičke Toplice, Kristinu Ljubić ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek, Bernardu Ivček, direktoricu turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, Božidara Glasa, v.d. ravnatelja Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice, Mirjanu Lolić, predstavnicu ravnateljice i tajnicu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, predstavnike medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje  izmijenjeni i dopunjeni dnevni red u točkama 17. i 18. Točka 17. postaje točka 19. te se točke dalje pomiču prema redoslijedu.

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sa pratećim odlukama.
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
 5. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
 6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2019. do 2021. godine.
 7. Donošenje Odluke zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu.
 8. Donošenje  Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.
 9. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.
 10. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B9.
 11. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi.
 13. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Stubičke Toplice.
 14. Donošenje Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značenja.
 15. Donošenje Odluke o pokretanju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice – 2. etapa.
 16. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok.
 17. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti „Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice“.
 18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.
 19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. i projekcije za 2020. i2021. godinu.
 20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnju plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2018./2019.
 21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.
 22. Informacija o Prijedlogu Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu
 23. Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi, izmijenjeni i dopunjen dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

Predlaže usvajanje Zapisnika.

Kako na Zapisnik nema primjedbi isti je jednoglasno usvojen (s 13 glasova).

 

Ad.2.

Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sa pratećim odlukama.

 

Predsjednik Nedjeljko Ćuk predlaže vijećnicima da se u komentarima osvrnu na točke, od točke 2. do točke 6. dnevnog reda jer se sve odnose na Proračun i vezane su uz ovu točku. Na glasanje će se dati svaka točka zasebno.

 

Načelnik Općine Josip Beljak ukratko obavještava da je uz prijedlog Proračuna za 2018. godinu dano obrazloženje. Konstatira da iako bi svi željeli više, a obzirom na sredstva, to nije moguće. U prijedlogu je ono što je najvažnije za slijedeću godinu: rekonstrukcija javne rasvjete, naš najveći projekat – izgradnja reciklažnog dvorišta čija je izgradnja započela prošli tjedan, te sukladno usvojenom dnevnom redu i dogradnja Osnovne škole koji će projekat biti uključen prvim rebalansom Proračuna. Želja nam je izgraditi cestu i nogostup u Ulici Vladimira Nazora, no taj projekat ovisi o natječaju Ministarstva unutarnjih poslova, također tu je i izgradnja ceste Zeleni gaj kojom bi se omogućilo otvaranje građevinske zone i izgradnja desetak kuća. Na taj način privukle bi se mlade obitelji u naše mjesto. Povećana su sredstva za funkcioniranje turističke zajednice i manifestacije za 100.000,00 kuna tako da su ukupna sredstva 300.000,00 kuna. Povećana je naknada za novorođenčad sa 25.000,00 na 50.000,00 kuna, na načina da bi za prvo dijete bilo 1.500,00 kn za drugo 3.000,00 kuna i za treće i svako daljnje 5.000,00 kuna. Povećana su sredstva za sport i kulturu. U smislu mogućnosti, napravljen je realan prijedlog.

 

Vijećnica Sabina Frgec obratila se načelniku i pohvalila povećanje sredstava za novorođenčad. Od strane SDP-a Općine Stubičke Toplice upućen je prijedlog razvojnih programa za mještane starije životne dobi za njihovu jaču integraciju u društvo, tečaj informatike, organizaciju besplatnog prijevoza do liječnika i trgovine, interakciju sa mladima, organiziranje manifestacija sa tradicionalnim sadržajima u cilju očuvanja običaja i kulturne baštine našeg kraja. Nadalje podržavaju dosadašnje programe dodjele stipendija, školske kuhinje, đačkih domova i prijevoza. Predložili su organiziranje radionica za samozapošljavanje mladih u suradnji sa vlasnicima obrta i OPG – ova koji bi im pomogli svojim savjetima, osnivanje podmlatka DVD-a Pila i Strmec Stubički, osnivanje puhačkog orkestra i ponovno osnivanje KUD-a jer već postoji fond nošnji i instrumenata. Tako bi se promovirali običaji našeg mjesta kroz tradiciju i ples.  Predlagali su da se mladi aktivnije uključe u rad zajednice i da ih se potakne na volontiranje, predlagali su da se potakne učenje van škole za učenike slabijeg imovinskog stanja kao i rad sa darovitima i za to bi se sigurno našli volonteri, nadalje organiziranje produženog boravka izgradnja POS-ove zgrade za mlade obitelji sa djecom. Ponovno je predloženo da Općina poveća sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću, to je prijedlog koji je još u siječnju skinut sa dnevnog reda uz napomenu da će biti proslijeđen Radnom tijelu za socijalnu problematiku i školstvo. Ništa od navedenog, u svom odgovoru nije stavljeno u Proračun. Kako Općina ima financijskih teškoća, kolega Kristić je predlagao da se svi odreknemo naknade, a prijedlog je podržan od njega i nje. Upozoravala je da se cijelo vrijeme previše izdvaja za održavanje zelenih površina. Plan za 2018. godinu iznosio je 300.000,00 kuna. Do 31. listopada 2018. godine na održavanje je utrošeno 250.549,74 kune, bez da su u to uključena održavanja dječjih igrališta, za održavanje cesta, zimske službe, javne rasvjete tekućeg  i investicijskog odražavanja izdvojen je iznos 1.154.946,15 kuna. Na upit postavljen na Vijeću, tko vrši evaulaciju radova, odgovoreno je da to radi načelnik i voditelj odsjeka za komunalne poslove Kristijan Oremuš, ali nejasno. Parafrazirala je „ da ne stignete izaći na teren i pregledati sve poslove“. Radi se o ne malom iznosu. Izdvajanja za poljoprivredu iznose 20.000,00 kuna. 10.000,00 kuna za osjemenjivanje krava i krmača i 10.000,00 kuna za sadnice i ostalo. Za investiranje malog i srednjeg poduzetništva za sufinanciranje kamata izdvaja se 25.000,00 kuna – puno premalo. Za manifestacije navedeno je da će općina izdvojiti 95.000,00 kuna, ali nije navedeno o kojim se manifestacijama radi, dok je za Gljivarenje naveden točan iznos 30.000,00 kuna. Udrugama koje se bave kulturom planirano je osigurati tek 20.000,00 kuna. Navodi da na našem području ima premalo koncerata ozbiljne glazbe, izložbi, promocija knjiga. Pohvaljuje rad gdina. Božidara Glasa koji se trudi. Nije uvrštena manifestacija Advent i festival poezije Vesne Parun. Navedeno je da se planira kapitalna pomoć županije za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane i u iznosu 200.000,00 kuna, što nije točno jer je župan rekao će participirati, ali ne u cjelokupnom iznosu, a to je danas potvrdio u razgovoru. Prolongirana je izrada projektne dokumentacije za dvoranu pa je nejasno jesu li ta sredstva preusmjerena negdje drugdje. U Proračun je uvrštena izgradnja ceste u Strmcu iz mjere 7.2. – cesta prema groblju, iako je to gotov projekt iziskuje vlastita sredstva iz Proračuna. Navodi da uz dužno poštovanje i pietet prema mrtvima, vodimo brigu o živima. Nisu osigurana sredstva za provođenje izbora za članove mjesnih odbora, kojima je mandat istekao još u kolovozu 2016. godine. Ministarstvo upućuje da je općina dužna provesti izbore, ako su vijeća mjesnih odbora već bili osnovani. Odgovoreno je da, vodeći se po zapisnicima,  članovi mjesnih odbora nisu pokazivali interes za rad i nisu se sastajali. Na upit hoće li se zapošljavati nova osoba na mjesto pravnika, odgovoreno je da hoće, a nezapošljavanjem bi se moglo uštedjeti 100.000,00 kuna u Proračunu. Obzirom na manjak sredstava u proračunu nije pokušano smanjenje nekih stavki koje opterećuju Proračun već su ostavljene u gotovo istom iznosu kao i prethodnih godina. Nisu transparentno navedene pojedine stavke. Kao vijećnik ispred Općinske organizacije SDP-a Stubičke Toplice, ali i sama osobno ne može podržati Proračun i biti će suzdržana.

 

Vijećnik Nikola Kristić čestitao je gđi. Maji Ivačević na novom imenovanju i zaželio joj sretan i uspješan rad. Navodi da i ovaj Proračun slijedi logiku Proračuna iz prijašnjih godina. Nema novog rukopisa novog vodstva (načelnik i vijeće), novih ideja, vizija, sadržaja koji prati sadašnju neblagonaklonu gospodarsku i demografsku sliku općine. Proračun je koliko toliko jasan u procesima, nekim željama za slijedeću godinu, ali nejasan u sadržaju. Nema jasnih i konkretnih stavki koje argumentirano govore zašto se u neke projekte ide, a zašto se argumentirani prijedlozi ignoriraju. Smatra da ako su prijedlozi dobri i idu u korist mještana i općeg dobra općine, nije važno s koje strane dolaze, moraju se usvajati. Prenosi se dug iz 2016. godine. Prošle godine rekao je da treba konkretno govoriti s kojih stavki će se dug sanirati. Nema ušteda na javnim projektima koji su upitnih vrijednosti i korisnosti za lokalnu zajednicu, nema evaulacije završenih projekata, da se utvrdi je li posao završen prema projektu kvalitetom i kvantitetom, jesu li probijene financijske stavke i zašto. U sadržaju Proračuna nedostaje transparentnost, informacije o razložnosti pojedinih financijskih pozicija, a kasnije takve stavke ispadaju kao kosturi iz ormara. Nedostaje i razumijevanje za aktualni gospodarski, poduzetnički, demografski, kulturni, obrazovni, sociološki trenutak ove lokalne zajednice. Proračun ne donosi ništa novo, ništa progresivno, posebno ništa razvojno, on je slika vlastite uljuljkanosti i neprepoznavanja stanja i zaboravljivosti da načelnik i svi zaposleni, pa čak i vijeće ovdje da služi mještanima i da svi radimo za opće dobro. Nismo ovdje da nama služe mještani, već obrnuto. Prošle godine je podržao Proračun, iako je bio razočaran predloženim, jer je nova postava preuzela upravljanje općinom. Iako će većina izglasati prijedlog, mora znati da će i preuzeti odgovornost za izglasano. Manjina odnosno oporba nije odgovoran za loš Proračun jer nema utjecaja. Izjavljuje da će biti suzdržan. 

 

Općinski načelnik, Josip Beljak, odgovorio je na obraćanje vijećnice Sabine Frgec da je vijećnici već upućen pisani odgovor na ovo što je sada iznijela, te da se većina toga provodi. Postavlja joj ujedno pitanje gdje iznaći sredstva za sve stavke koje su navedene i pobrojane. Na koje je vijećnica odgovorila da ni jedna stavka nije uzeta u obzir. Odgovor načelnika da se više od polovice iznijetih stavki provodi kroz udruge, osnovnu školi, Društvo naša djeca. Vijećnica odgovara da bi se mogli osmišljavati projekti, raspisivati natječaji i osiguravati sredstva. Vjeruje da kada bi se ljudima dozvolio da bi ljudi rado volontirali i uključili se u rad sa djecom. Načelnik odgovara da nikome nije zabranjen rad i volontiranje. Vijećnica utvrđuje da je jednostavno sve predloženo odbijeno i nije prihvaćena ni jedna njihova inicijativa.

Općinski načelnik osvrnuo se na navedenu konstataciju – cesta prema groblju, to nije cesta prema groblju već cesta koja spaja Krušljevo selo i Strmec Stubički. Cesta je prijavljena na natječaj mjere 7.2.2. te ako bude realizirana, sto posto je financirana isto kao i projekt cesta i most u Strmcu. U izlaganju je navedeno da se sredstva izdvajaju iz Proračuna što nije točno. Iz Proračuna će se izdvajati sredstva za Vladimira Nazora.

 

Kako više nema pitanja ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Proračun Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sa pratećim odlukama.

 

Sa jedanaest (11) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu:

                                                                               2019.                                     2020.                                     2021.

 

- sa prihodima od                                18.062.255,00                     14.923,990,00                     14.621.710,00

- sa rashodima od                               19.712.255,00                     14.433.990,00                     12.381.710,00

 

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

 

- prihode poslovanja                         17.970.225,00                     14.921.990,00                     14.619.710,00

- prihode od prodaje

nefinancijske imovine                               92.000,00                             2.000,00                              2.000,00

 

Rashodi se odnose na :

 

-rashode poslovanja                            9.317.685,00                       8.777.490,00                       8.830.210,00

-rashode za nabavu

 nefinancijske imovine                       10.394.570,00                      5.656.500,00                       5.551.500,00

 

RAZLIKA-MANJAK                           -1.650.000,00                       490.000,00                           240.000,00

 

Ukupan donios manjka iz

Prethodne godine                                     400.000,00                        250.000,00                                      0,00

 

Dio manjka iz prethodne godine

koji će se pokriti iz u razdoblju

2018.- 2020.                                             150.000,00                        250.000,00                                      0,00

 

Članak 2.

 

 

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Plan razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2019. – 2021. Godinu

- Odluka o pokriću manjka iz prethodnog razdoblja

- Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerma za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2019. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

- Odluka o Programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu 

- Odluka o programu utroška sredstava od boravišne pristojbe za 2019. godinu.

- Odluka o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine, a objavljuje se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

 

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu.

Sa jedanaest (11) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2019. GODINU

 

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu (dalje: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Stubičke Toplice, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti načelnika Općine Stubičke Toplice (dalje: načelnik) i Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) u izvršavanju Proračuna i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

(1)    Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

(2)    Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.

(3)    Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.

(4)    Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Stubičke Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

(5)    Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

 1.        Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

 1.        Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

(6)    U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Članak 3.

(1)    Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

(2)    Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

(3)    Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

(4)    Proračun, odnosno njegove izmjene i dopune, objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Članak 4.

(1)    Ako Proračun ne bude donesen prije početka proračunske godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

(2)    Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

(3)    Privremeno financiranje obavlja se u skladu sa važećim Zakonom o proračunu.

(4)    Ako ni nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka ne bude donesen proračun, načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

Članak 5.

(1)    Tijekom proračunske godine Općina može mijenjati i dopunjavati svoj Proračun.

(2)    Izmjene i dopune Proračuna provode se po postupku koji je propisan za donošenje Proračuna.

(3)    Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda Proračuna, te kad u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Članak 6.

(1)    Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

(2)    Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

(1)    Načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine Stubičke Toplice.

(2)    Načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna kao i ovu Odluku  Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 8.

(1)    Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu isplaćivat će se u skladu s odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 9.

(1)    Proračunski korisnici proračuna Općine Stubičke Toplice izrađuju financijski plan na osnovi uputa za izradu financijskog plana proračunskog korisnika.

(2)    Upute za izradu financijskog plana iz stavka 1. ovog članka izrađuje službenik zadužen za proračun Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice po primitku uputa za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave od Ministarstva financija.

(3)    Upute za izradu financijskog plana se dostavljaju proračunskom korisniku do 15. kolovoza tekuće godine.

Članak 10.

(1)    Suglasnost na financijski plan i izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika daje Općinsko vijeće, bez obzira radi li se o promjenama u financijskom planu koje su vezane uz financiranje iz proračuna Općine ili promjena vezanih uz vlastite i namjenske prihode i primitke.

(2)    Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika donose se sukladno odredbama za donošenje izvornog financijskog plana i sukladno uputama za izradu financijskog plana iz članka 9. ove Odluke.

(3)    Financijski plan proračunskog korisnika te izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika izrađuju se paralelno uz proračun, odnosno izmjene proračuna Općine.

Članak 11.

(1)    Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.

(2)    Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 12.

(1)    Korisnici financiranja iz proračuna Općine dužni su uz zahtjev za dodjelu sredstava dostaviti prijedlog financijskog plana i izvješća o korištenju sredstava sukladno Uredbi kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odnosno sklopljenom ugovoru.

(2)    Odgovorna osoba korisnika financiranja iz proračuna Općine odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

(3)    Korisnicima financiranja iz Proračuna koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.

(4)    Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donosi načelnik.

Članak 13.

(1)    Nositelji i korisnici financiranja iz proračuna obvezni su koristiti sredstva proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 14.

(1)    Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

(2)    Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donosi načelnik.

Članak 15.

(1)    Odgovorna osoba proračunskog korisnika, Općinsko vijeće i načelnik odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2)    Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 16.

(1)    Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja načelnik može:

 •          zaustaviti preuzimanje obveza i/ili
 •          predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili
 •          zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

(2)    Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

(3)    Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

(4)    U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 17.

(1)    Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o proračunu.

(2)    U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka, a uz odobrenje načelnika.

(3)    Preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća koja se umanjuje, ako to odobri načelnik.

(4)    Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(5)    Načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Članak 18.

(1)    Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

(2)    Odluku o povratu donosi načelnik.

Članak 19.

(1)    Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika.

Članak 20.

(1)    Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

(2)    Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 21.

(1)    Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 22.

(1)    Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, prema načelima štednje i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.

(2)    Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

(3)    Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

(4)    Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

(5)    Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(6)    Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

(7)    Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.

(8)    Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

(9)    Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 23.

(1)    Ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju i korištenju polugodišnje izvješćuju Općinsko vijeće.

(2)    ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.

(3)    Proračunski korisnici ne dostavljaju zasebno izvješće iz stavka 1. i 2. ovog članka, već je izvješće sadržano u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana.

(4)    Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

(5)    Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 24.

(1)    Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja načelnik.

(2)    Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

(3)    Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi načelnik.

(4)    Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

(5)    Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 25.

(1)    Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Članak 26.

(1)    Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti obročna otplata dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja, i to u maksimalno dvanaest jednakih mjesečnih obroka, svaki s rokom dospijeća za 30 dana. Za vrijeme obročne otplate duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

(2)    Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti odgoda plaćanja dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja za najviše dva mjeseca. Za vrijeme odgode plaćanja duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

(3)    Dužniku fizičkoj osobi se može na njegov zahtjev odobriti otpis poreznog duga s osnove kamata ukoliko dužnik uplati glavnicu duga jednokratno.

(4)    Potraživanje na ime poreza i drugih javnih davanja može se otpisati, u cijelosti ili djelomice, na zahtjev dužnika fizičke osobe, ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe odnosno članova njegova kućanstva.

(5)    zahtjevu dužnika iz prethodnih stavaka ovog članka odlučuje rješenjem načelnik ili Općinsko vijeće, ovisno o iznosu duga, a sukladno odredbama Statuta Općine Stubičke Toplice i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 27.

(1)    Dužniku fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti odgoda ili obročna otplata dospjelog i nedospjelog duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se godišnja kamata po stopi od 4,5 %.

(2)    Dužniku fizičkoj osobi može se odobriti otpis ili djelomičan otpis duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja.

(3)    Zahtjev iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka dužnik podnosi na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14), a o zahtjevu dužnika odlučuje načelnik rješenjem u postupku na koji se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(4)    Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga određuje se sukladno čl. 26. ove Odluke.

(5)    Načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku, i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga.

(6)    Načelnik može otpisati potraživanje prema dužniku pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra.

(7)    Načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 50,00 kuna.

(8)    Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.

(9)    Načelnik može dužniku fizičkoj osobi odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko dužnik glavnicu duga plati u cijelosti.

Članak 28.

(1)    Općina Stubičke Toplice može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

(2)    Općina Stubičke Toplice može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

(3)    Općina Stubičke Toplice može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

(4)    Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

(5)    Suglasnost iz stavka 3. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

Članak 29.

(1)    Ukupna godišnja obveza iz članka 28. ove Odluke može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

(2)    Dugoročno zaduženje Općine Stubičke Toplice početkom 2019. godine iznosit će 2.000.000,00 kuna, a procijenjeno stanje duga Općine Stubičke Toplice na kraju 2019. godine po bankovnim kreditima iznosit će 1.800.000,00 kuna. Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine.

(3)    Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

(4)    Otplata glavnice i kamata može se izvršavati iznad planiranih iznosa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 30.

(1)    Općina Stubičke Toplice, ustanove čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Općine Stubičke Toplice mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 31.

(1)    Općinski načelnik i odgovorna osoba proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice odgovoran je za:

 •          planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna,
 •          prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,
 •          preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,
 •          zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

(2)    Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost načelnika.

Članak 32.

(1)    Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Stubičke Toplice nadzire Općinsko vijeće.

(2)    Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Stubičke Toplice nadzire Ministarstvo financija.

 

Članak 33.

(1)    Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.4.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Sa jedanaest (11) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2019. GODINU

 

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine i to za:

 

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              održavanje čistoće.

 

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog  ovog Programa.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

 

Ad.5.

Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Sa jedanaest (11) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

 

PROGRAM  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2019. GODINU

 

 1.          UVODNE ODREDBE

 

                1.1. Ovim Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2019. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2.  Programom se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-          održavanje nerazvrstanih cesta

-          održavanje javnih zelenih površina

-          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-          održavanje javne rasvjete

-          opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički

 

1.3.  Predviđena sredstva za financiranje Programa u 2019. godini u ukupnom iznosu od 1.385.000,00 kuna raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2..Program će sefinancirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 

 1.          SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

Komunalna naknada

550.000,00

Komunalni doprinos

200.000,00

Sredstva iz Proračuna

235.000,00

Naknada za koncesiju

40.000,00

Vlastiti prihodi

120.000,00

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

200.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

40.000,00

 

 

 1.          ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Količina

Procijenjena vrijednost troškova

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

 

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

96.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

500,0

90.000,00           

 

Rezanje asfalta

m

200,0

5.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

4,0

1.000,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

 

 

245.000,00

 

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

160,0

40.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

120,0

15.000,00

 

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

10.000,0

130.000,00

 

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

170,0

20.000,00

 

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

630,0

40.000,00

1.3

Održavanje bankina

 

 

61.500,00

 

Skidanje bankina ručno

m

50,0

1.500,00

 

Skidanje bankina strojno

m

1.600,0

40.000,00

 

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

750,0

20.000,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

 

 

13.500,00

 

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

30,0

13.500,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

 

 

15.000,00

 

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

500,00

 

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

4,0

5.000,00

 

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

4,0

1.000,00

 

Nabava i prometnog ogledala

kom

2,0

5.000,00

 

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

10,0

2.000,00

 

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

1.500,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

 

170.000,00

 

Malčanje trave

h

160,0

45.000,00

 

Obrezivanje grmalja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

230,0

70.000,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

175,0

30.000,00

 

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

90,0

25.000,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

 

 

 

 

Popravak betonskih mostova

h

150,0

30.000,00

1.8.

Čišćenje snijega

godišnje

-

200.000,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

88.500,00

 

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

3.850,0

50.000,00

 

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

40,0

1.000,00

 

Čišćenje slivnika

kom

50,0

5.000,00

 

Čišćenje linijske rešetke

m

60,0

3.000,00

 

Čišćenje cijevi propusta

h

65,0

6.000,00

 

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

10,0

2.000,00

 

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm

m

10,0

7.000,00

 

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

5.000,00

 

Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

2.500,00

 

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

2,0

4.000,00

 

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

3.000,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

 

 

10.500,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

170.000,00

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

 

20.000,00

 

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

110.000,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

6

35.000,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

5.000,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

65.000,00

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

40.000,00

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

1.000,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

1.000,00

3.4.

Postava autobusnih nadstrešnica

kom

1

15.000,00

3.5.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

2.000,00

3.6.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

1.000,00

3.7.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

5.000,00

Javna rasvjeta

 

 

130.000,00

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

10.000,00

4.2.

Utrošak el. Energije

godišnje

-

120.000,00

Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

 

 

120.000,00

5.1.

Usluga tekućeg i investicijskog održavanja (podrazumijeva zamjenu neispravnih dijelova, popravak puknuća te ostale potrebne radove)

Po potrebi

-

106.300,00

5.2.

Električna energija za klorinatorsku stanicu

godišnje

-

700,00

5.3.

Laboratorijske usluge

godišnje

-

13.000,00

 

 

 

REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

900.000,00

Održavanje javnih zelenih površina

170.000,00

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

65.000,00

Javna rasvjeta

130.000,00

Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

120.000,00

 

 SVEUKUPNO:

1.385.000,00

 

 1.          ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.              Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.6.

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk Na usvajanje daje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Sa jedanaest (11) glasova za i dva (2) suzdržana glasa donosi se

 

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE  OD 2019. DO 2021. GODINE

 

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2019. do 2021. godine i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

                -              održavanje čistoće.

 

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

 

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o zaduživanju temeljem okvirnog kredita po transakcijskom računu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk podsjetio je da je i prošle godine bio takav kredit. Ove godine radi se o drugačijem iznosu.

 

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun, dala je pojašnjenje o zaduživanju.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA O ZADUŽIVANJU TEMELJEM OKVIRNOG KREDITA PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

 

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice zadužit će se uzimanjem kratkoročnog kredita, na način da zatraži dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu IBAN:HR4423600001842200007 koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, do iznosa od 800.000,00 kuna (slovima: osamstotisuća kuna), na rok od 12 mjeseci, odnosno najduže do 31. prosinca 2019. godine.

Namjena kredita je podmirivanje tekućih obveza, zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća predmetne obveze.

Članak 2.

Uvjeti kredita iz članka 1. ove Odluke su:

-         način i rok korištenja: po transakcijskom računu, na revolving principu, od 1.1.2019. do 31.12.2019.

-         kamatna stopa: 4,63% godišnje, promjenjiva. Kamata dospijeva i naplaćuje se kvartalno, 5. dan po isteku kvartala.

-         naknada za korištenje: 0,30% od iznosa kredita, kvartalno.

-         instrumenti osiguranja: zadužnica.

-         način i rok vraćanja: priljevom na transakcijski račun do 31.12.2019.

Članak 3.

Daje se suglasnost načelniku Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora pod uvjetima navedenim u članku 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.8.

Donošenje  Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Maja Ivačević, pročelnica, pojašnjava da je donošenje Odluke Zakonska obveza i donosi se uz Proračun. Njome se propisuje iznos koji se redovito izdvaja za godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika. U Proračunu Općine u tu svrhu predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

IZ PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2019. GODINU

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

(1)    Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranih s liste grupe birača, odnosno lista grupa birača i kandidata te financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, lista grupe birača i kandidata na izborima za općinskog načelnika te za članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (dalje: Proračun).

               

REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE

Članak 2.

 

(1)    Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača.

Članak 3.

 

(1)    Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača osiguravaju se u Proračunu za 2019. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna.

(2)    Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih godišnjim programom rada i financijskim planom, a zabranjeno je njihovo trošenje za osobne potrebe.

 

Članak 4.

 

(1)    Sredstva iz članka 3. stavka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

 

Članak 5.

 

(1)    Ukoliko članu (ili članovima) Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

(2)    U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

(3)    Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna ostaju tom članu Općinskog vijeća izabranom s liste grupe birača, te se na istog i dalje primjenjuju sve odredbe koje se odnose na članove Općinskog vijeća izabrane s liste grupe birača.

 

Članak 6.

 

(1)    Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za člana Općinskog vijeća ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani, dužni su u roku od 60 dana od dana konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća, odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani, vratiti u Proračun neutrošena financijska sredstva dobivena iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti te novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.

(2)    Iznimno od odredbe prethodnog stavka, članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz Proračuna vratiti na raspolaganje Općini Stubičke Toplice.

 

Članak 7.

 

(1)    Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, određenog sukladno čl. 4. ove Odluke.

 

Članak 8.

 

(1)    Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje se doznačuju na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno, u jednakim iznosima.

(2)    Poseban račun iz prethodnog stavka ovog članka je račun građana za posebne namjene (za redovito financiranje članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.), a sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača.

(3)    U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za pokriće troškova člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača učinjenih u privatne svrhe, član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

(4)    Politička stranka ili vijećnik izabran s liste grupe birača dužan je vratiti u proračun Općine doznačena sredstva za redovito godišnje financiranje ukoliko tijekom godine ne ispunjava obveze o izvještavanju sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

 

NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 9.

 

(1)    Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz Proračuna imaju:

-         političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove Općinskog vijeće dobiju najmanje jednog člana Općinskog vijeća, te

-         kandidati koji na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

(2)    Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz Proračuna Općine Stubičke Toplice sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

 

Članak 10.

 

(1)    Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima i listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun kandidata, odnosno nositelja liste grupe birača otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

(2)    Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama isplaćuje se na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

(3)    Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama i listama grupe birača, razmjerno broju članova Općinskog vijeća koje je dobila pojedina politička stranka, odnosno lista grupe birača.

(4)    Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima.

               

Članak 11.

 

(1)    Naknada troškova izborne promidžbe iz čl. 9. ove Odluke isplatit će se u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

(1)    Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

 

Maja Ivačević, pročelnica, upoznaje prisutne vijećnike da je  04. kolovoza na snagu stupio novi Zakon o komunalnom gospodarstvu, u kojem izričito stoji da su se jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu. Donošenje ove Odluke je usklađivanje sa Zakonom. Ne mijenja se iznos naknade za građane. Ono što se mijenja je da se na postupak naplate primjenjuje Opći porezni zakon sa rokom zastare od 6 godina. Za prijedlog Odluke provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavom nacrta prijedloga odluke na internetskim stranicama Općine u razdoblju od 01. listopada do 01. studenog. Nisu zaprimljena mišljenja, primjedbe i prijedlozi građana.

 

Predsjednik Općinskog vijeća osvrnuo se na koeficijente koji su navedeni te predlaže da se isti izmjene na načina da se djelatnosti pod točkom 4. poslovni prostor za proizvodne djelatnosti i točkom 9. obrtničke usluge smanje na koeficijent 3,0 umjesto postojećeg 3,5. Nadalje da se koeficijent točke. 10. financijske i slične poslove poveća na 4,5. Postoji ne razmjer u odnosu na  obrtničke i proizvodne usluge i usluge financijskih ustanova kao što su kladionice. To bi bila mala pomoć gospodarstvu. Iznosi to kao svoj prijedlog.

 

Na upit vijećnika Nikole Kristića je li to prijedlog vijeća ili prijedlog koji proizlazi iz zakona odgovorio je predsjednik da su koeficijenti postojali u Odluci, te da ih mi možemo mijenjati. Postavlja pitanje jeli smo ikad do sada uspjeli naplatiti naknadu za neizgrađeno građevinsko zemljište na što je odgovorila pročelnica da nismo i to iz razloga što je to vrlo kompliciran postupak. Bilo je nastojanje da se utvrdi koja bi zemljišta bila za naplatu naknade no nije se u tome uspjelo, postoji nada da će se izmjenom prostornog plana i točnima utvrđivanjem namjene zemljišta stvoriti preduvjeti za provođenje naplate ove naknade.

 

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski predlaže da se ova točka skine sa dnevnog reda te da se za slijedeću sjednicu pripreme koeficijenti, a spominje se i naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište, kako bismo se mogli pripremiti za navedenu točku.

 

Vijećnik Filip Poštek konstatira da se predlažu samo dvije promjene u visini koeficijenata, što je i potvrdio predsjednik vijeća. Točka 13. neće biti tako brzo jer osobno zna da nije bilo naplate. Tu je i najmanji propisani koeficijent. Što potvrđuje i pročelnica te navodi da koeficijent mora biti i da je on u ovom slučaju najmanji mogući.

 

Vijećnik Nikola Kristić postavio je upit naplate komunalne naknade za bazene i na koje bazene se on plaća, na one komercijalne naplate ili privatne, na što je odgovoreno da se plaća na sve bazene i da je općina već prihodovala komunalnu naknadu na bazene i na privatne i na komercijalne.

 

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje prijedlog vijećnice Nine Gradiški Zrinski da se točka donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu skine sa dnevnog reda, kako bi pripremio materijal sa predloženom izmjenama u Članku 9. točkama: 4. 9. i 10. te kako bi i vijećnici bili pripremljeni za donošenje Odluke.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova odlučeno je da se točka skida sa dnevnog reda.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

 

Maja Ivačević, pročelnica, upoznaje vijećnike da se Odluka o vrijednosti boda donosi uz Odluku o komunalnoj naknadi. I ovdje se vrijednost boda usklađuje sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, određuje se na godišnjoj razini, a ne kao što je bilo do sada na mjesečnoj razini. Vrijednost boda iznosi 1,80 kuna godišnje. Financijski za građene ništa se ne mijenja.

 

Kako nema pitanja ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) u kunama po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) iznosi 1,80 kuna/m2 godišnje.

 

Članak 3.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/02).

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.

 

Maja Ivačević, pročelnica, obavještava da se i u ovoj odluci radi o usklađenju sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. U našoj Odluci potrebno je mijenjati zone, jer Zakon propisuje da se zone određuju po opremljenosti zone komunalnom infrastrukturom. Prva zona je ona koja je najbolje opremljena, ujedno ona je i najskuplja zona. Do sada je kod nas prva zona bila Sljeme. Ona to ne može više biti već je predloženo da prvu zonu čine: Stubičke Toplice, Strmec Stubički i Pila. Druga zona je Sljeme i doprinos iznosi 13,50 kuna. Za jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa odobrava se 10% popusta na utvrđeni iznos. Predlaže se i mogućnost obročne otplate komunalnog doprinosa. Za iznos do 5.000,00 može se odobriti plaćanje u 10 rata. Za iznose preko 5.000,00 kuna plaćanje je do 18 mjesečnih rata s time da pojedini obrok ne može biti manji od 300,00 kuna.

 

Kako nema pitanja ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje donošenje Odluke o komunalnom doprinosu.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Stubičke Toplice, i to:

-         područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa,

-         jedinična vrijednost komunalnog doprinosa,

-         način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

-         uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

 

Članak 2.

 

Komunalni doprinos je novčano javno davanje, koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.

 

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Stubičke Toplice koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

 

Sredstva komunalnog doprinosa raspoređuju se za namjene utvrđene prethodnim stavcima ovog članka sukladno programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

 

Članak 3.

 

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

 

Općina Stubičke Toplice ne plaća komunalni doprinos na svom području.

 

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

 

S obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone, na području Općine Stubičke Toplice utvrđuju se dvije zone:

-         I. zona: naselja Stubičke Toplice, Strmec Stubički i Pila,

-         II. zona: naselje Sljeme.

 

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za I. zonu, određena u kunama po m³ građevine, iznosi 15,00 kuna.

 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za II. zonu, određena u kunama po m³ građevine, iznosi: 13,50 kuna.

 

IV. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

 

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

 

Komunalni doprinos za otvorene bazenei druge otvorene građevine te spremnike za naftui druge tekućine s pokrovomčija visina se mijenja, obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

 

Članak 7.

 

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

 

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

 

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

 

V. NAČIN I ROK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

 

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, ili obročno.

 

Obročna otplata komunalnog doprinosa odobrava se rješenjem o komunalnom doprinosu na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa, ukoliko je iznos utvrđenog komunalnog doprinosa veći od 1.000,00 kuna, i to ako je iznos komunalnog doprinosa manji ili jednak 5.000,00 kuna do deset mjesečnih obroka, a ako je iznos komunalnog doprinosa veći od 5.000,00 kuna do osamnaest mjesečnih obroka, s time da pojedini obrok ne može biti manji od 300,00 kuna.

 

Kod obročne otplate komunalnog doprinosa, prvi obrok dospijeva u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, a ostali obroci nastavno dospijevaju svakih 30 dana nakon roka dospijeća prvog obroka.

 

Ako obveznik komunalnog doprinosa ne podnese zahtjev za obročnu otplatu, odnosno ako je iznos utvrđenog komunalnog doprinosa 1.000,00 kuna ili manje, Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje s jednokratnim plaćanjem.

 

Kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa izvršenog u roku iz stavka 1. ovoga članka, obvezniku se odobrava popust od 10% na iznos utvrđenog komunalnog doprinosa.

 

Propuštanjem plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa s popustom u roku iz stavka 1. ovoga članka, neovisno o tome da li plaćanje nije izvršeno u dijelu ili u cijelosti te neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na popust i obvezan je platiti iznos utvrđenog komunalnog doprinosa bez popusta, sa zateznom kamatom koja se obračunava na dospjeli neplaćeni dio tog iznosa bez popusta.

 

 

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

 

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

-         komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,

-         vojnih građevina,

-         prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture,

-         nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,

-         sportskih i dječjih igrališta,

-         ograda, zidova i potpornih zidova,

-         parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine,

-         spomenika.

 

Komunalni doprinos ne plaća se

-         za gradnju, dogradnju ili nadogradnju u građevinskom području koje je Prostornim planom Općine Stubičke Toplice označeno kao zona gospodarske – proizvodne namjene (K), gospodarske –pretežito poslovne namjene (K1) i zona gospodarske – pretežito trgovačke namjene (K2),

-         za gradnju, dogradnju ili nadogradnju u građevinskom području Prostornim planom Općine Stubičke Toplice označeno kao zona gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene (T) i to u zonama hoteli T1, i kamp – autokamp T3,

-         za gradnju, dogradnju ili nadogradnju u građevinskom području koje je Prostornim planom Općine Stubičke Toplice označeno kao zona u građevinskom području obuhvaćenom Detaljnim planom uređenja „Polivalentni kolodvor Stubaki“,

-         u ostalim slučajevima propisanim posebnim zakonom.

 

Članak 10.

 

Stanovnici Općine Stubičke Toplice koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice najmanje deset godina bez prekida, a grade, dograđuju ili nadograđuju objekte na području Općine i time rješavaju svoje stambeno pitanje, imaju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 80%.

 

Obveznik komunalnog doprinosa koji želi ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa prema prethodnom stavku ovog članka, dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu, prije donošenje rješenja o komunalnom doprinosu, podnijeti potvrdu o prebivalištu i odgovarajući dokaz da ovom izgradnjom rješava svoje stambeno pitanje.

 

Članak 11.

 

Za objekte za koje je zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17) podnesen do dana 30. lipnja 2018. godine, a za koje nije doneseno rješenje o komunalnom doprinosu do dana stupanja na snagu ove Odluke, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za I. zonu, određena u kunama po m³ građevine, iznosi 7,50 kuna,

a za II. zonu, određena u kunama po m³ građevine, iznosi: 7,20 kuna.

 

Ukoliko je zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17) podnesen za sljedeće objekte:

 1. zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, te ne služi za obavljanje poslovne djelatnosti nego se koristi isključivo za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (staje, sjenici), u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice;
 2. zgrada za obavljanje gospodarske djelatnosti i to poslovne, proizvodne i ugostiteljsko-turističke namjene, u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice;
 3. garaže koje se ne koriste za poslovnu djelatnost i ne iznajmljuju radi ostvarivanja dobiti, u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice;
 4. zgrade koje se smatraju klijetima i spremištima voća, u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice,

a za koje nije doneseno rješenje o komunalnom doprinosu do dana stupanja na snagu ove Odluke, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za I. zonu određena u kunama po m³ građevine iznosi: 3,00 kuna,

a za II. zonu određena u kunama po m³ građevine iznosi: 2,50 kuna.

 

Članak 12.

 

Obveznici komunalnog doprinosa koji legaliziraju objekte temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17) i koji su umirovljenici ili hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mogu podnijeti zahtjev za obročno plaćanje komunalnog doprinosa, i to za plaćanje u dvanaest obroka ukoliko je iznos komunalnog doprinosa manji ili jednak 1.000,00 kuna, a ukoliko je taj iznos veći od 1.000,00 kuna, za plaćanje u dvadesetčetiri obroka.

 

Status umirovljenika odnosno hrvatskog branitelja obveznici komunalnog doprinosa dokazuju bilo kojom ispravom iz koje je vidljiv taj status, a dužni su ju priložiti uz zahtjev za obročno plaćanje komunalnog doprinosa.

 

Članak 13.

 

Za izgradnju sljedećih objekata visina komunalnog doprinosa iznosi 10% u odnosu na stambeni objekt:

 1. zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m² te ne služi za obavljanje poslovne djelatnosti, nego se koristi isključivo za potrebe obiteljskog poljoprivrednog domaćinstva (staje, sjenici), u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice,
 2. garaže koje se ne koriste za poslovnu djelatnost i ne iznajmljuju radi ostvarivanja dobiti, u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice,
 3. zgrade koje se smatraju klijetima i spremištima voća u skladu sa važećim prostornim planom Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 14.

 

U slučaju djelomičnog ili potpunog oslobađenja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 9., 10. i 13. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju komunalne infrastrukture osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice iz sredstava poreznih prihoda.

 

VII. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 15.

 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na temelju ove Odluke u postupku pokrenutom po:

-         službenoj dužnosti (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema Zakonu o gradnji može graditi bez građevinske dozvole) ili

-         po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja).

 

Ako je Općina Stubičke Toplice u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17) sklopila ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom.U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti njegovu razliku.

 

Članak 16.

 

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:

-         podatke o obvezniku komunalnog doprinosa

-         iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti

-         obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i

-         prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

 

Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka, ništavo je.

 

Članak 17.

 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom koji se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.

 

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja, te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Krapinsko-zagorske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Kra­pinsko-zagorske županije br. 2/14, 4/14 i 12/17).

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

 

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi.

 

Predsjednik obavještava da je iz materijala vidljivo da je općinski načelnik predložio promjenu u visini naknade za novorođenčad, kao što je već i naveo kod prijedloga Proračuna.

 

Kako nema pitanja ni prijedloga predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje donošenje Odluke oizmjeni Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE

O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 1.

Članak 16. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/12, 2/14 i 41/17) mijenja se i glasi:

„Članak 16.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ostvaruje roditelj koji ima prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Općini Stubičke Toplice, osim u slučaju jednoroditeljskih obitelji i samohranih roditelja.

 

Visina novčane pomoći iznosi:

- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 1.500,00 kuna

- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 3.000,00 kuna

- za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 5.000,00 kuna.

 

Sredstva novčane pomoći osiguravat će se u proračunu Općine Stubičke Toplice.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice u roku od 90 dana od rođenja djeteta.

Roditelj podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti:

- dokaze o prijavljenom prebivalištu obaju roditelja u Općini Stubičke Toplice (preslika osobnih  iskaznica)

- dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu i njihovu prebivalištu (rodni list ili izvadak iz Matice rođenih za novorođeno dijete , a ako se zahtjev podnosi za drugo i svako daljnje dijete, rodni list ili izvadak iz Matice rođenih za svako dijete u obitelji)

- dokaz o razvodu braka ili prestanku izvanbračne zajednice (pravomoćna presuda o razvodu braka, odobren Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, pravomoćno rješenje o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice).

Jedinstveni upravni odjel može, prema potrebi, zahtijevati i druge dokaze.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

 

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Stubičke Toplice.

 

Maja Ivačević, pročelnica, pojašnjava da se radi o Odluci koja se donosi temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a kojom se propisuju mjere za sprječavanje mjera nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine. Otpadom se smatra otpad koji je nepropisno odbačen u okoliš, glomazni otpad na javnoj površini, opasni građevinski otpad na javnoj površini, svaki otpad koji je ostavljen pokraj spremnika. Kao mjere za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada u okoliš propisuju se mjere predlaže se uspostava sustava za zaprimanje vijesti, podnošenjem prijave putem internetske stranice, na kojoj bi bio obrazac koji bi se mogao popuniti i automatski prenijeti u Jedinstveni upravni odjel. Osim interneta prijava se može izvršiti i putem pošte i osobno. Predlaže se redovita evidencija sustava  odlaganja otpada te provođenje nadzora kako bi se utvrdile površine na kojima se najviše odbacuje otpad.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K A

mjeramzsprječavanje nepropisnog odbacivanja otpadaimjeramaza uklanjanje otpada odbenog u okoliš na području Općine Stubičke Toplice

 

Članak1.

(1)    OvoOdlukoutvrđuje se način provedbe mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

Članak2.

(1)    Nepropisnodbačenim otpadomu smislove Odluke, smatrase osobito:

-         otpaodbačen u okoliš,

-         glomaznotpaostavljenjavnoj površini,

-         opasni i građevinskotpaodbačenjavnipovršinama,

-         svaki otpad odbačen pored spremnika odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (na zelenim otocima).

Članak3.

(1)    Mjere za sprečavanje nepropisnog  odbacivanja otpada uključuju:

-         uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,

-         uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,

-         provedbu redovitog godišnjeg nadzora radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada,

-         te druge mjere sukladno ovoj Odluci.

 

                                                                     Članak 4.

(1)    Općina Stubičke Toplice uspostavit će sustazzaprimanjobavijesti o nepropisnodbačenom otpadputeobrascobjavljenona službenoj internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice: www.stubicketoplice.hr.

(2)    Osiprijave putem obrasca internetske stranice,grani  nepropisnodbačen otpad mogu prijaviti na način da ispune obrazac-obavijest o nepropisno odbačenootpadte ga dostave osobnili putepošte u Općinu Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice.

Članak5.

(1)    Sustaevidentiranjlokacijdbačenootpadbiti ćuspostavljesukladno zakonskipropisima i tehničkim mogućnostima Općine Stubičke Toplice.

(2)    Općinski načelnik Općine Stubičke Toplice  dužan  je   Izvješće  o  lokacijama  i  količinama odbačenootpadatrkovima uklanjanjodbačenog otpada i provedbi mjeričlanka 1. ovOdlukpodnijeti Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice do 31. ožujktekuće godinza prethodkalendarskgodinu.

(3)    Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice temeljem  Izvješćiz stavka  2.  ovog članka dužno je donijetodluku o provedbposebnimjersprjavanjadbacivanjatpada u odnosu nlokacijnkojimje u višnavratutvrđennepropisnodbacivanjotpada.

Članak 6.

(1)    Redovni godišnji nadzopodrja Općine Stubičke Toplice radutvrđivanja postojanja odbačengotpada, a posebnolokacijnkojima je u prethodndvijgodinevidentirano postojanjodbačenogotpada obavlja komunalnredar.

Članak 7.

(1)    Druge mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:

-         učestala kontrola komunalnog redara stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama kod korisnika usluge i na javnim površinama,

-         postavljanje znakova  upozorenja o  zabrani odbacivanja otpada,

-         distribucija informacija  o načinu prijave nepropisno  odbačenog otpada i informacije o načinu postupanja sa komunalnim otpadom,

-         distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,

-         periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

 

Članak8.

(1)    Radi provedemjera za uklanjanje odbačenog otpada, komunalni redarješenjem naređujvlasnikuodnosnposjedniknekretnineakolasnik  nijepoznat,  nkojeje nepropisno odložeotpauklanjanjtog otpada, odnosno osobi kojsukladnposebnom propisupravljodređenipodručjem(dobrom), koje otpaodložentopodručju (dobru).

 

Članak9.

(1)    Rješenjizčlank8.ovOdluke određujselokacijodbačenootpada, procijenjena količinotpadaobvezniuklanjanja otpadatobvezuklanjanjotpada predajoovlaštenoosobi zgospodarenjpredmetnovrstootpada u rokkoji nemože bitid užid 6 mjesecodanzaprimanjrješenja.

(2)    Protirješenjiz člank8.ovOdluke možsizjavitžalba nadležnom UpravnoodjelKrapinsko-zagorske županije.

(3)    Istekorokodređenorješenjeiz stavka 1. ovog članka komunalnredautvrđuje ispunjavanjobvezeo dređenrješenjem.

(4)    Akkomunalnredautvrddobvezadrenrješenjeičlank8.ovOdluke nijizvršena, Općina Stubičke Toplice dužna josiguratuklanjanjotpadpredajoovlaštenoj soza gospodarenje predmetnivrstootpada.

(5)    Općina Stubičke Toplice imapravonanadoknadutrkauklanjanja odbačenog otpada iz stavka 4. ovogčlankaodvlasnika,odnosnoposjednikanekretnine,akovlasniknijepoznat,odnosno oosobkojasukladnposebnopropisuupravljodređenipodručje(dobrom)na kojem sotpanalazio.

Članak10.

(1)    Općina Stubičke Toplice  će  podatke  utvrđene  rješenjem  iz  članka  8.  ove  Odluke mjesečnunositi u mrežnaplikacijsustavevidentiranjlokacijodbačenootpada.

Članak11.

(1)    Kaduklanjanjodbačenootpadpodrazumijeva mjeekojnisuređenovom  Odlukoprimijenitćsodredbe važećeg Zakonaodrživogospodarenjotpadom.

Članak12.

(1)    Sredstvzprovedbu mjera iz članka 1.ovOdlukosiguravajse u prorunu Općine Stubičke Toplice.

Članak13.

(1)    Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.14.

Donošenje Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značenja.

 

Vijećnica Sabina Frgec pročitala je obrazloženje prijedloga Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značaja.

U diskusiju su se uključili vijećnici, Nikola Kristić, Filip Poštek, Općinski načelnik Josip Beljak, vijećnik Tomislav Mlinarić, Dejan Borovčak, Robert Pilski, vijećnica Nina Gradiški Zrinski.

 

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje prijedlog vijećnice Sabine Frgec  - Donošenje Odluke o proglašenju dobara od lokalnog značenja, na glasanje.

 

Za prijedlog vijećnice Sabine Frgec glasala su dva (2) vijećnika, deset vijećnika (10) glasalo je kao suzdržano i jedan (1) vijećnik glasao je protiv.

 

Predsjednik na glasanje daje prijedlog općinskog načelnika da se pričeka potreban minimalni ili maksimalni period za realizaciju provođenja otkupa objekta „Slamnati krovovi“, a koji će se saznati po presudi nadležnog Općinskog suda. Vijećnica Nina Gradiški Zrinski predlaže da se točno formulira tekst za donošenje odluke kako bi se znalo za što vijećnici dižu ili ne dižu ruku.

 

Predsjednik je odgovorio da će se za slijedeću sjednicu pripremiti točan prijedlog Odluke te naveo da je  prijedlog vijećnice Sabine Frgec pao. Inicijativa i prijedlog načelnika Općine staviti će se na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o pokretanju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice – 2. etapa.

 

Josip Beljak, općinski načelnik, obavještava da je u materijalima dano obrazloženje prijedloga Odluke, nadovezuje se na dvoranu i mjeru 7.4.1. koja se prema najavama neće raspisati slijedeće godine, kao ni u novom investicijskom ciklusu od 2020. do 2027. godine za prijavu nove izgradnje ili dogradnje škole i školskih ustanova.  Trenutno su povoljni krediti, a u razgovoru sa županom, prilikom njegove posjete školi, predlaže da se krene sa dogradnjom osnovne škole budući da svaku godinu broj djece raste. Predlaže se dogradnja sa čime bi se dogradila još tri kabineta i knjižnica. Dana je izrada troškovnika prema kojem to iznosi 5,6 milijuna kuna sa PDV-oma. Zatraženo je od banke da da projekciju izračuna kredita. Što je također dano u materijalima. Župan je odlučio pomoći sa gotovo 30%. Mišljenja je da bi se to moglo odraditi kroz narednih petnaestak godina. Dogradnja je potrebna zbog tendencija broja stanovnika i djece, te da se djeci stvore bolji uvjeti za nastavu. Imamo gotove projekte imamo građevinsku dozvolu te nema prepreka da se pristupi projektu. Postoji potreba, a sredstva nam nikad nisu bila dostupnija.

 

U diskusiju su se uključili vijećnica Nina Gradiški Zrinski, Općinski načelnik Josip Beljak, vijećnici Tomislav Mlinarić, vijećnica Sabina Frgec, vijećnik Nikola Kristić,

podržati.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

 

O D L U K A

o pokretanju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole

Vladimir Bosnar Stubičke Toplice – 2. etapa

 

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom prihvaća se pokretanje kapitalnog projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice – 2. etapa.

 

Članak 2.

(1)    Procijenjena vrijednost projekta je 4.513.749,60 kuna (bez PDV-a).

(2)    Za financiranje kapitalnog projekta iz članka 1. ove Odluke, Općina Stubičke Toplice će se dugoročno zadužiti putem kredita.

 

Članak 3.

(1)    Projekt dogradnje zgrade Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice – 2. etapa pokreće načelnik Općine Stubičke Toplice.

(2)    Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji kao i za donošenje potrebne provedbenih akata, a u svrhu realizacije projekta iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 4.

(1)    Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

Ad.16.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk, obavještava  da Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, za realizaciju projekata Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar i proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama treba se kreditno  zadužiti. Prilikom prošlog kreditnog zaduženja Zagorskog vodovoda svi suvlasnici su bili za, osim nas, i dali su svoje suglasnosti. Iako nismo dali svoju suglasnost i nas se tretira kao da jesmo. Kolegice su morale dati sve financijske izvještaje kao i da smo glasali pozitivno. To nije loš projekt no uvijek idemo sa zadrškom može li se naš proračun u neko vrijeme opteretiti u dijelu postotka u kojem smo suvlasnici u vodovodu. Nadamo se da će Vodovod prihodovati sredstva koja su potrebna za povrat sredstava kredita.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

 

Odluka o davanju suglasnosti

za dugoročno kreditno zaduženje

Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za dugoročno kreditno zaduženje društvu Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju iz Zaboka, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, a u svrhu  realizacije sljedećih projekata:

- izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar)

- proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama.

Članak 2.

 

 Zagorski vodovod d.o.o. dužan je pribaviti suglasnost za kreditno zaduženje i od ostalih suosnivača društva sukladno Zakonu.

Davanje suglasnosti za zaduživanje, razmjerno udjelu u vlasništvu ne može se smatrati jamstvom.

 

Članak 3.

 

Namjena kredita:

-izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar),

- proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama.

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit

Iznos kredita: 30.800.000,00 Kn

Kamatna stopa: 1,75% godišnje, fiksana nepromjenjiva (interkalarna kamata jednaka redovitoj)

Rok korištenja kreditnih sredstava: 5 godine, krajnji rok korištenja 31.12.2023.

Rok otplate kreditnih sredstava: 15 godina, bez počeka

Način otplate kreditnih sredstava: tromjesečno, u 60 jednakih rata

Naknada za obradu kredita: 0,40 % jednokratno na iznos odobrenog kredita

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1 %

Naknada za neiskorištena sredstva: bez naknade

Osiguranje naplate tražbine:

- dvije bianco akceptirane mjenice „bez protesta“ i jedna zadužnica Zagorskog vodovoda d.o.o.

 

Članak 4.

 

Zadužuje se Zagorski vodovod d.o.o. da:

provede potrebne postupke sukladno zakonskoj regulativi,

dostavi Općini Stubičke Toplice u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovor o zaduživanju kako bi Općina Stubičke Toplice na vrijeme mogao ispuniti svoju obvezu i dostaviti Ministarstvu financija RH obavijest o sklopljenom ugovoru, a sve sukladno članku 90. stavku 4. Zakona o proračunu,

tromjesečno, do 10. tog u mjesecu dostaviti Općini Stubičke Toplice izvještaje o otplati kredita.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ad.17.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti „Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice“.

 

Predsjednik Općinskog vijeća podsjeća da je prošlo gotovo godinu dana od početka postupka, bilo je puno potencijalnih ponuđača i raznih ponuda, no na kraju u natječaju samo jedna ponuda. Ovaj ponuđač ponudio je sve što je natječajem traženo kao i polog financijskih sredstava za garanciju na 11 godina. Krenuli smo sa 5 godina, došli na 7 godina, a sada je ponuđeno 11 godina garancije. Ispoštovali su sve potrebno i očito imaju dobar proizvod.

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim suzdržanim (1) glasom donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 7/2018)

 

 1.                    PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:

Općina Stubičke Toplice, OIB:15490794749, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice

 1.                    PREDMET NABAVE:

Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice.

 1.                    PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE:

1.596.984,00 kuna bez PDV-a.

 1.                    NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:

E.G.S. – ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o., OIB:83439900916, Alberta Fortisa 10, 10090 Zagreb.

 1.                    RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku najviše se može dobiti 25 bodova, temeljem vrednovanja ponude po kriteriju vremena odaziva na servisnu intervenciju najviše se može dobiti 15 bodova, dok se vrednovanjem ponude po financijskom kriteriju, maksimalan broj bodova (60) dodjeljuje prihvatljivoj ponudi s najnižom ponuđenom cijenom, a ostalim prihvatljivim ponudama broj bodova umanjuje se u omjeru ponuđenih cijena prema sljedećoj ponuđenoj cijeni.

Ponuditelj E.G.S. – ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o., OIB:83439900916, Alberta Fortisa 10, 10090 Zagreb, ponudio je jamstveni rok od 11 godina za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i time ostvario maksimalnih 25 bodova.

Za vrijeme odaziva na servisnu intervenciju ponudio je rok od 24 sata i time ostvario maksimalnih 15 bodova.

Cijena ponude ponuditelja iznosi 1.919.193,75 kuna (cijena ponude uključuje porez na dodanu vrijednost jer Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te sukladno čl. 294. ZJN 2016 uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost). Kako je u tom dijelu postupka pregleda i ocjene ponuda ocjenjivana samo jedna ponuda, ista je ostvarila maksimalnih 60 bodova.

Ukupno je ponuda ponuditelja E.G.S. – ELEKTROGRADITELJSTVO d.o.o., OIB:83439900916, Alberta Fortisa 10, 10090 Zagreb, ostvarila 100 bodova.

 1.                    RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA

Nijedan ponuditelj nije isključen iz ovog postupka javne nabave.

 1.                    RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDE

 

Niti jedna ponuda nije odbijena u ovom postupku javne nabave.

 

 1.                    ROK MIROVANJA:

Rok mirovanja ne primjenjuje se sukladno članku 306. st. 2. Zakona o javnoj nabavi.Odluka o odabiru postaje izvršna dostavom ponuditelju.

Po izvršnosti ove Odluke, s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi.

 1.                    UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

 

Ad.18.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

 

Josip Beljak, Općinski načelnik, obavještava da je prijedlog da se pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela poveća koeficijent za obračun plaće sa 2,0 u 2,2 iz razloga što je kolegica Maja sama i sama obavlja posao povećanog obujma. Mišljenja je da i samim promaknućem zaslužuje malo veću plaću. U financijskom smislu to je povećanje za 500,00 kuna  mjesečno.

 

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

 

ODLUKA O IZMJENI

ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

U članku 1. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/12 i 28/13) tablica se mijenja i glasi:

 

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

Glavni rukovoditelj

 

 

 

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

2,2

Rukovoditelj

 

Razina

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

 

voditelj Odsjeka za financije i proračun

2,0

 

voditelj Odsjeka za komunalne poslove

1,7

 

voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove

1,5

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

 

 

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

Viši stručni suradnik

 

 

 

 

viši stručni suradnik za pravne poslove

2,0

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

 

 

 

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

Stručni suradnik

 

 

 

 

stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove

1,7

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

 

 

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

 

 

Namještenici II. Kategorije

 

Razina

Klasifikacijski rang

KOEFICIJENT

 

voditelj komunalnih radnika

1,1

 

pomoćnik voditelja komunalnih radnika

1,1

 

komunalni radnik

1,0

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.19.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. i projekcije za 2020. i2021. godinu.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K U

 

                Daje se suglasnost Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Financijski plan Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

 

Ad.20.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnju plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2018./2019.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K U

 

                Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2018./2019.

 

Ad.21.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

 

O D L U K U

 

                Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

 

Ad.22.

Informacija o Prijedlogu Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu

 

Direktorica Turističkog ureda, Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, obavještava da je prijedlog Programa rada i Financijski plan dan u privitku poziva za sjednicu Općinskog vijeća, a koji je donesen od strane Turističkog vijeća, na sjednici od 30. listopada.

 

Ad.23.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnik Tomislav Mlinarić upućuje opasku načelniku o saznanjima putem medija za potpisivanje dokumentacije za zaobilaznicu. Moli da se da informacija vijećnicima jer nisu upoznati sa potpisivanjem kao ni sa detaljima.

 

Josip Beljak, općinski načelnik, obavještava da su njegova vrata uvijek otvorena za sve upite i informacije u bilo koje vrijeme. Potpisan je Sporazum o gradnji obilaznice. Za 2019. godinu plan je da se izradi idejno rješenje, a nakon toga i projekta dokumentacija. Tako da dok ide novi investicijski ciklus bismo se mogli prijaviti na neki od natječaja Evropske unije. Točna trasa još uvijek nije definirana. Početna točka je od čvorišta Bračak i ide do Laza, spajala bi brzu cestu sa cestom Marija Bistrica-Zagreb. Dionica je to d 21 km.

 

Vijećnik Nikola Kristić pretpostavlja da je to sve dobro iako se o teme ne zna ništa. Postavlja upit koliko će to teretili odnosno rasteretiti promet kroz Stubičke Toplice. Razgovaralo se o tome da se odtereti promet kroz centar mjesta.

 

Općinski načelnik odgovara da trasa nije definirana, no da postoje dvije kritične točke, a to su dio kod željezničke stanice odnosno hotel Matija Gubec i bazeni, to jest Kamenjak.

 

Vijećnik Tomislav Mlinarić pojasnio je da je pitanje bilo usmjereno prema smjeru informiranja vijećnika sa o bitnim temama. Dovoljno je nazvati vijećnike i reći o čemu se radi i zašto.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obratio se vijećnici Sabini Frgec da obzirom da ga cijelo vrijeme ispravlja u navodima, moli da ne daje javno neistinite podatke. Svi ovdje prisutni vijećnici znaju tko je pokrenuo projekat sportske dvorane.   Postavlja upit odakle joj podatak da je SDP pokrenuo taj projekat, kada je on pokrenut od strane koalicije, i to ne na temelju međustranačke suradnje u vijeću. Zamolili su načelnika da sve pokrene, a osobno je zamolio  sve vijećnike da daju inicijativu od svojih stranaka, prijatelja ili po  bilo kojoj osnovi da se pomogne načelniku da se pokrene sportska dvorana. Na to se našla uvrijeđena i tražila  od predsjednika Vijeća u pismenom obliku da se izjasni. Naglašava u pismenom obliku, jer je upravo ona ta koja od kolegica traži da se posvete sredstvima iz fondova, a dva dana u tjednu bave se samo sa njom i podacima. Osobno bi to zabranio jer se ljudi bave sa nepotrebnim stvarima, iz razloga što se moraju pismeno očitovati na njezine zahtjeve. Kada bi svi vijećnici tražili da se daju pismeni odgovori kolegice bi samo to radile i ništa drugo. Nadalje na zamolbu da se svi uključe u davanje prijedloga i idejnih rješenja za sportsku dvoranu, nitko drugi osim koalicije, a kasnije načelnika, koji je u roku od 6 mjeseci aktivirao projektante, nije nitko se aktivirao. Moli da ne ide van sa takvim podacima i slaže se izjavom vijećnika Mlinarića. Ne zna jeli vijećnica želi samo reklamu za svoju stranku jer ništa drugo, konkretno ne rezultira njenim radom. Za proračun je izjavila „dobrovoljni rad“, poziva ju da se uključi u DND i može sa djecom raditi maksimalno. Moli da ne daje lažne izjave što se tiče odluka vijeća. Vijećnici mogu reći tko je dao prijedlog za pokretanje sportske dvorane. Rekao je daje bila revoltirana time, kao da je to bila naredba, kao da predsjednik naređuje. Nitko drugi, ni jedna stranka, nije donijela niti načelniku u ured ni njemu osobno bilo kakav papir. Nije trebala biti prezentacija, moglo je biti nacrtano rukom. Konkretan prijedlog. On ga nije vidio. Čak pojedine kolege rekli da se ni ne sjećaju prijedloga koalicije da bi trebalo ponoviti.

 

Vijećnica Sabina Frgec daje repliku na izlaganje predsjednika Općinskog vijeća i navodi da kada je već pročitao njene objave na fejsu da ih je vjerojatno krivo iščitao, jer ona nije rekla da su oni dali prijedlog za dvoranu već da su pokrenuli pitanje za dvoranu i dali prijedlog za gradnju dvorane, na što predsjednik izjavljuje da nisu oni pokrenuli dvoranu.

Vijećnica nadalje izjavljuje da je navela da je  koalicija dala prvi prijedlog za dvoranu. Što se tiče njenog odlaska sa sjednice vijeća, i izjave da je bila revoltirana, izjavljuje da je tada išla podržati svoje dijete koje tada imalo solo koncertni nastup. Tvrdi da apsolutno nikakav netočni podatak nije iznesen, nadalje da je ovo već četvrti puta da predsjednik iznosi da ona piše objave na fejsu.

Predsjednik joj se samo ukratko obraća da ponovno govori neistinu jer da on ovdje nigdje nije naveo fejs.

Vijećnica tvrdi da joj je predsjednik već rekao da navodi netočne podatke, da se prisjeti prve sjednice u listopadu, kada joj je rekao da je može tužiti za iznošenje neistinitih podataka, u smislu da ih je dala u e mailu. Taj e-mail mu je proslijedila, on se nije očitovao na njega.  Što se tiče pisanju o odlukama smatra da ima pravo kao vijećnica. Ne vidi razlog zašto ne bi uputila pitanje i na to pitanje zatražila njegovo pisano očitovanje. Na njezin upit nije joj odgovorio, a vezano ja za to je su li vijećnici u prethodnim sazivima   morali raditi idejna rješenja za projekte koje je radila općina. Na konkretno pitanje nije dan odgovor. Rečeno joj je da sabotira rad, da ne želi raditi, da nije za suradnju, a trebalo je samo odgovoriti da ili ne.  Nije tražila da se piše stranica i pol o radu vijeća. Ne vidi problem ako postavi pitanje i traži pisani odgovor. Što se tiče rada u DND-u, četiri godine je besplatno vodila igraonice za djecu i nije joj žao jer su i njena djeca sudjelovala. Uložila je svoj materijal i svoje vrijeme, tako da joj ne može, apsolutno ništa predbaciti. Kada je kolega Kristić predložio da se svi odreknu svojih naknada ona je to podržala i navela da se svi moraju angažirati i  volontirati. Smatra da joj ne može ništa spočitavati. Smatra da nije u redu, da nije korektan i da nije fer.

 

Predsjednik Vijeća upozorava da ponovno iznosi neistine jer osobno nije spomenuo riječ fejs. Nadalje nije spomenu ni da je izašla iz dvorane već da je bila revoltirana jer se osjećala obaveznom prema Vijeću nešto dati. A dvoranu je pokrenuo on osobno na prijedlog koalicije. Nigdje Sabine Frgec i SDP-a nije bilo. Navodi da ima pravo postavljati pitanja i tražiti odgovore, no ako trinaest vijećnika to isto radi…

Odgovori su dani ovdje, no joj to nije dovoljno i traži to ponovno u pisanom obliku. Maltretiramo kolegice. Sutra možemo svi poslati neki zahtjev i tražiti da se pismeno očituju na njega. Osobno kao predsjednik vijeća ne radi gluposti, već dođe pita ili sam istraži. Ne traži to pismeno, već se to radi samo za nju. U povijesti ove Općine nije nikada zatražen takav dokument. Neka se o tome izjasne djelatnici. To je samo njegova primjedba. Umjesto da se djelatnici bave fondovima. Oni rade osam satno radno vrijeme i ne mogu još i baviti prepucavanjima,  je li vijećnik rekao ovo ili ono. Za primjer navodi i volontiranje, jer tada ne bi tražila da kolegica njoj pismeno uputi upit iz kojeg fonda se može povući sredstva. Već bi to iznijela javno. Na vijeću. Da li je teško doći do načelnika i reći mu da na određenom fondu ima mjera u kojoj su sredstva od npr. milijun kuna. Sutra će  objaviti, da vijećnici nisu podržali izgradnju a da imamo potporu od fonda za  milijun kuna. To je ono što je kolega Mlinarić izjavio, samo promocija.

 

Vijećnik Tomislav Mlinarić iznosi da smatra da ovo nije primjeren vid komunikacije, te da ovdje nisu učenici iz škole i da se ovdje izderava. Moli da se to izbjegava.

 

Vijećnik Nikola Kristić ima apel, govori da je ovo točka pitanja i prijedlozi, po Statutu, vijećnici postavljaju pitanja i prijedloge načelniku, predsjedniku vijeća i predstavnici Jedinstvenog upravnog odjela. Ne piše da se postavljaju pitanja vijećnicima. Nije dobro i stvara lošu atmosferu. Ukoliko imaju nekih nerazjašnjenih osobnih relacija neka to riješe na fejsu. Ako postoji mišljenje da je to samo promocija to je osobno mišljenje i to se ne tiče nikoga od vijećnika.

 

Predsjednik podsjeća da je riječ to dvorani, te vijećnik Kristić odgovara da se to riješi na točki dnevnog reda.

 

Vijećnik Dejan Hrastinski postavlja pitanje zašto je smanjena dnevnica za čišćenje snijega sa 250,00 na 200,00 kuna za zimsku službu.

 

Predsjednik odgovara da nije sa time upoznat, jer se radi po starom ugovoru koji je još važeći. Za zimsku službu raspisuje se natječaj.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavlja pitanje pročelnici, obzirom da nema predsjednice Savjeta Mladih, je li održana koja sjednica Savjeta mladih nakon Konstituirajuće sjednice, na što je pročelnica odgovorila da nema saznanja. Vijećnica navodi da je propisano da se u roku od 6 mjeseci mora održati sjednica.

 

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 20,10 sati.

 

 

KLASA:021-05/18-01/26

URBROJ:2113/03-01-17-4

Stubičke Toplice, 22.10.2018.

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

Melita Šarić                                                                                                                        Nedjeljko Ćuk

 

 

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
29. siječnja 2020. 340,44 KB
Odluka o komunalnom doprinosu
29. siječnja 2020. 2,15 MB

Kako do nas / Kontakt