17., svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

SKRAĆENI  ZAPISNIK

 

sa 17., svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 20. prosinca 2018. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Jurica Knezić, Dejan Borovčak, Sanja Čajko, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

                Josip Beljak - općinski načelnik Općine Stubičke Toplice

                Anica Benger – zamjenica općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice

                vlč. Ivica Šestak – župnik Župe svetoj Josipa Stubičke Toplice

Ivan Hren – član Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije

Miljenko Fruk – načelnik Policijske postaje Donja Stubica

                Brigitte Gmaz – ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice

Kristina Ljubić – ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“

                Bernarda Ivček – direktorica Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice

                Božidar Glas – v.d. ravnatelj Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice

                Predstavnici udruga s područja Općine Stubičke Toplice:

                Barica Zrinščak – predsjednica Udruge Hrvatska žena Stubičke Toplice

                Barica Pasanec – predsjednica Udruge umirovljenika Općine Stubičke Toplice

                Radmil Pavalić – tajnik Udruge veterana specijalne policije Domovinskog rata  „Barun“

                Goran Pleša – ispred Sportsko ribolovnog društva „Stubaki“

                Marinko Maričić – predsjednik Gljivarskog društva „Blagva“

                Adrijana Merić – tajnik Društva Naša djeca Stubičke Toplice

                Stanislav Vrban – predsjednik Lovačke udruge „Jazavac“ Pila-Stubičke Toplice

                Tomislav Kačavenda – ispred Stolnoteniskog kluba „Stubaki“

                Željko Javorščak – predsjednik Taekwondo kluba „Kapelščak“

                Vladimir Krmelić – Udruga veterana i dragovoljaca domovinskog rata, ogranak Stubičke Toplice

                Branko Balaško – predsjednik Planinarskog društva „Stubaki“

                Hans Jakob Brunner – ispred Udruge Švicarsko-hrvatskog društva

                Predsjednici i članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice:

Silvio Tomić, Sergej Augustin Erdelja, Tomislav Franjković, Ivanka Glavač

                Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice:

                Maja Ivačević – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček – voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

                Kristijan Oremuš – voditelj odsjeka za komunalne poslove

                Ivana Franjković – viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove

                Melita Šarić – voditelj odsjeka za opće i administrativne poslove

                Ana Zrinski, Dragutin Gospočić, Josip Šturlan, Željko Šturlan, Matija Kraševac

                Ljubica Božić, Tamara Huis

Poduzetnici koji su tijekom godine izvodili radove na području općine Stubičke Toplice:

Stjepan Sokač – ispred obrta Autoprijevoz i usluge „Rios“

Zdravko Cujzek – vlasnik tvrtke POLI – MONT d.o.o.

                Predstavnike medija: Senku Susović i  Nenad Kralj

 

Odsutni vijećnici:  Nikola Kristić, Sabina Frgec, Tomislav Mlinarić

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             17,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Nedjeljko Ćuk, pozdravlja: načelnika Općine gdina. Josipa Beljaka, zamjenicu načelnika gđu. Anicu Benger, gdina. Ivana Hrena, člana Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnike udruga sa područja Općine Stubičke Toplice, predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gđu. Brigitte Gmaz, ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“, gđu. Bernardu Ivček, direktoricu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, gdina. Božidara Glasa, v.d. ravnatelja Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice, predstavnike medija, službenike i namještenike  Jedinstvenog upravnog odjela, poduzetnike koji su tijekom godine izvodili radove na području općine Stubičke Toplice, gosta. Miljeka Fruka, načelnika Policijske postaje Donja Stubica kao i ostale uzvanike.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Na usvajanje daje

 

D N E V N I    R E D

 

 1.        Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.        Donošenje Odluke o trećoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa pratećim odlukama.
 3.        Donošenje Odluke o trećoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 4.        Donošenje Odluke o trećoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 5.        Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.
 6.        Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednostavnoj nabavi.
 7.        Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
 8.        Donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.
 9.        Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova održavanje nerazvrstanih cesta.
 10.     Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave  kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza.
 11.     Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje kanala oborinskih voda.
 12.     Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova održavanje lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

13.    Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave električne energije za javnu rasvjetu.

 1.     Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u II. polugodištu školske godine 2018./2019.

15.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu Financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 1.     Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Prijedlog Programa rada za 2019. godinu.

17.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2018. godinu.

 1.     Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 2.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2019. s projekcijom na 2020. i 2021. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 3.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana za 2018. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 4.     Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, na usvajanje daje zapisnik sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća.

Kako nema pitanja ni primjedbi isti se usvaja jednoglasno sa deset (10) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o trećoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa pratećim odlukama.

 

Gdin. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga treće izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu, zajedno sa obrazloženjem i pratećim odlukama. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže donošenje treće izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu, sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi treću izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa prihodima od 13.206.675,20  kuna i rashodima od 15.016.994,75  kuna, kako slijedi:

 

                                                                                                                                              Plan                      

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                    13.208.675,20

- prihodima od nefinancijske imovine                                                                  2.000,00

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          9.058.344,75

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                 5.958.650,00

 

Razlika- višak/manjak                                                                                     -1.808.319,55

 

Račun zaduživanja/financiranja                                                                       2.000.000,00

 

Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine                                           -691,680,45

 

 

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz treću izmjenu Proračuna:

- treća izmjena Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu

- treća izmjena Odluke o socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu

- treća izmjena Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2018. godinu

- treća izmjena Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- treća izmjena Odluke o programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu

- treća izmjena Odluke o programu utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu

- treća izmjena Odluke o programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

 

Članak 3.

 

Treća izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o trećoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

Gdin. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga treće izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže donošenje treće izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O TREĆOJ IZMJENI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

Trećom izmjenom Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

 

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju atmosferskih  voda,

                -              održavanje čistoće.

 

Članak 2.

 

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog  ovog Programa.

 

Članak 3.

 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o trećoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

Gdin. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga treće izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže donošenje treće izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O TREĆOJ IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

Trećom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Trećoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

 

                -              održavanje javnih površina,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje nerazvrstanih cesta,

                -              javnu rasvjetu i

                -              održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

 

Članak 2.

 

                Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

 

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

                1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 287.300,00 kuna, od čega je 17.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 36.500,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu, 44.800,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, žardinjere za cvijeće. 189.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom području  Općine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

                2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 33.100,00 kn.

 

 

 

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

                1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 733.600,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina,  održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

                2.  Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 347.990,00 kn.

               

JAVNA RASVJETA

 

                1. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 120.000,00 kn.

                2. Planirani troškovi  električne energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 205.000,00 kn.

 

 

OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

 

                1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 700,00 kn.

                2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 126.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

                3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 12.500,00 kn.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

 

Ad.5

Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

 

Predsjednik Općinskog vijeća podsjeća da je ova točka skinuta sa dnevnog reda prošle sjednice radi usklađenja.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u Općini Stubičke Toplice u kojima se naplaćuje komunalna naknada, svrha komunalne naknade, područja zona u Općini Stubičke Toplice u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijenti zona (Kz), koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok i način plaćanja komunalne naknade, obračun komunalne naknade, nekretnine važne za Općinu Stubičke Toplice koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, donošenje rješenja o komunalnoj naknadi, te druga pitanja važna za komunalnu naknadu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE

 

Članak 3.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

 

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Stubičke Toplice, a koristi se za:

financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,

financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

 

Članak 4.

Komunalna naknada plaća se za:

stambeni prostor,

garažni prostor,

poslovni prostor,

građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti,

neizgrađeno građevinsko zemljište.

 

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz st. 1. ovog članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Stubičke Toplice.

 

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

 

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

 

Ruševinom zgrade smatraju se ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina.

 

Garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište unutar vojne lokacije ne smatraju se garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredbi ovoga članka.

 

III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

Članak 5.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 4. ove Odluke.

 

Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu ako:

je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom

nekretninu koristi bez pravnog osnova ili 

se ne može utvrditi vlasnik.

 

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

 

Članak 6.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: 

danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole

danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine

danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

 

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.

 

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

 

IV. PODRUČJA ZONA

 

Članak 7.

Komunalna naknada naplaćuje se na cijelom području Općine Stubičke Toplice, koje obuhvaća sljedeća naselja: Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila i Sljeme.

 

Za plaćanje komunalne naknade utvrđuju se sljedeće zone:

I. zona: naselje Stubičke Toplice, Strmec Stubički i Pila,

II. zona: naselje Sljeme.

 

V. KOEFICIJENT ZONA

 

Članak 8.

Utvrđuju se koeficijenti zone (Kz) kako slijedi:

za I. zonu  koeficijent 1,00

za II. zonu koeficijent 0,80.

 

VI. KOEFICIJENT NAMJENE

 

Članak 9.

Utvrđuje se koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i namjeni koja se obavlja, kako slijedi:

stambeni prostor

1,00

stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana

1,00

garažni prostor

1,00

poslovni prostor za proizvodne djelatnosti

3,00

trgovina

4,00

ugostiteljska djelatnost    

4,00

hoteli, apartmani, usluga smještaja u domaćinstvu

4,50

bazeni

4,00

obrtničke usluge

3,00

financijske i slične poslove

5,00

ostale djelatnosti koje nisu navedene u prethodnim točkama

4,00

građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti iz alineje 4 do 11

10% pripadajućeg koeficijenta

neizgrađeno građevinsko zemljište

0,05

 

Članak 10.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene iz točke 4. do 12. članka 9. ove Odluke, umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.

 

VII. ROK I NAČIN PLAĆANJA

 

Članak 11.

Komunalna naknada plaća se polugodišnje, u dvije jednake rate, s rokom dospijeća prve rate do 30. lipnja, a druge rate do 30. studenog tekuće godine.

 

Obveznicima plaćanja komunalne naknade dostavljaju se dvije uplatnice (za fizičke osobe), odnosno dva računa (za pravne osobe) za jednu kalendarsku godinu.

 

Članak 12.

 

Iznimno od odredbe članka 11. ove Odluke, ako je obveza plaćanja komunalne naknade nastala nakon 30. lipnja, obveznik je dužan platiti godišnju komunalnu naknadu u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o komunalnoj naknadi.

 

VIII. VRIJEDNOST BODA

 

Članak 13.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice posebnom odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade do kraja studenog tekuće godine, koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.

 

Ako Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice ne odredi vrijednosti boda komunalne naknade do kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini, vrijednost boda se ne mijenja.

 

IX. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

 

Članak 14.

Komunalna naknada obračunava se po četvornom metru (m2) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:

 - stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine br. 40/97, 117/05)

- građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.

 

Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

- koeficijenta zone (Kz),

- koeficijenta namjene (Kn) i

- vrijednosti boda komunalne naknade (B).

 

Formula za obračun godišnje komunalne naknade (KN) glasi: KN = B  x  Kz  x  Kn  x  m2.

 

Članak 15.

U objektima koji se koriste kao stambeni i kao poslovni prostor, komunalna naknada se obračunava posebno za stambeni, a posebno za poslovni prostor.

 

X. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

Članak 16.

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju sljedeće nekretnine koje su važne za Općinu Stubičke Toplice:

koje su u vlasništvu i/ili ih koristi Općina Stubičke Toplice, odnosno koje koriste pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice,

koje koriste ustanove javnog predškolskog i osnovnog obrazovanja,

koje koristi Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Ispostava Donja Stubica, Ambulanta Stubičke Toplice,

koje se koriste za djelatnost vatrogasnih udruga,

koje se koriste za djelatnost udruga invalida,

koje koriste vjerske zajednice za obavljanje njihovih vjerskih i obrazovnih djelatnosti,

koje koriste udruge koje se financiraju iz proračuna Općine Stubičke Toplice,

osim ako su te nekretnine dane u zakup ili na korištenje trećim osobama uz naknadu.

 

Članak 17.

Od plaćanja komunalne naknade oslobođeni su:

novootvoreni obrti i trgovačka društva za prvu godinu poslovanja, radi poticanja gospodarstva na području Općine Stubičke Toplice

obrt i trgovačko društvo koje otvori dodatni objektna području Općine Stubičke Toplice uz postojeći koji je već otvoren na području Općine Stubičke Toplice, za prvu godinu poslovanja dodatnog objekta, radi poticanja gospodarstva na području općine

korisnici prava na naknadu za troškove stanovanja, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi

osobe, samci, koje su do 31. prosinca tekuće godine navršile 80 godina života, kao mjera socijalne pomoći starijim osobama.

 

Članak 18.

Zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade podnosi obveznik plaćanja. Uz zahtjev obveznik je dužan dostaviti dokaze o pravu na oslobođenje.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdat će po službenoj dužnosti rješenje o obvezi plaćanja komunalne naknade svim obveznicima koji do datuma donošenja rješenja nisu zatražili oslobođenje od plaćanja.

 

Obveznici iz članka 17. alineja 1. i 2. ove Odluke dostavljaju presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra te izjavu da započinju poslovanje u novom ili dodatnom objektu. Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izvršit će provjeru na terenu i sastaviti zapisnik o tome.

 

O pravu na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi odlučuje se u posebnom postupku koji se provodi radi priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja.

 

Obveznici iz članka 17. alineja 4. ove Odluke dužni su prilikom podnošenja zahtjeva podnijeti: osobnu iskaznicu, izjavu da su samci, odnosno da nema druge prijavljene osobe na istoj adresi i izjavu da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom i/ili dosmrtnom uzdržavanju.

 

XI. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

Članak 19.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice sukladno ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se Odlukom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice mijenja vrijednost boda komunalne naknade ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

 

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

iznos komunalne naknade po m² nekretnine,

obračunska površina nekretnine,

godišnji iznos komunalne naknade,

iznos obroka komunalne naknade i

rok za plaćanje iznosa obroka komunalne naknade.

 

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisani sadržaj.

 

Članak 20.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom koji se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije.

 

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Krapinsko-zagorske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/02, 3/09 i 10/18).

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednostavnoj nabavi.

 

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednostavnoj nabavi.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O

JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 

Članak 1.

U Odluci o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/17 i 27/18) u članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

Za nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn, a manje ili jednako 100.000,00 kn, naručitelj će objaviti poziv na dostavu ponuda na svojoj internetskoj stranici, a može i dodatno, posebnom obaviješću, zatražiti ponude od jednog ili više gospodarskih subjekata za koje mu je poznato da se bave tom djelatnošću na tržištu.

 

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se članak 9. koji glasi:

 

Članak 9.

Iznimno od odredbe članka 7. i 8. ove Odluke, ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom u sljedećim slučajevima:

-         nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske, specijalističke usluge, tehnički razlozi, i sl.);

-         ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge iz bilo kojeg od sljedećih razloga: cilj nabave je stvaranje ili stjecanje jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe; nepostojanje tržišnog natjecanja iz tehničkih razloga, ili zbog zaštite isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva;

-         nabave zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, usluga hotelskog smještaja, restoranskih usluga i usluga cateringa;

-         iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih za prirodu predmeta nabave ili izvršenje ugovora, koji ne smiju rezultirati neopravdanim davanjem prednosti određenom gospodarskom subjektu ili stavljanjem gospodarskog subjekta u nepovoljan položaj.

 

Članak 3.

U članku 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

 

U postupku pregleda i ocjene ponuda, može se od gospodarskog subjekta zatražiti dopuna, objašnjenje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti dotični gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, u primjerenom roku ne kraćem od 48 sati.

 

Članak 4.

Dosadašnji članci 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. i 30. postaju članci 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. i 31.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje Filipu Pošteku, predsjedniku Radnog tijela za turizam koji je predložio ovu točku dnevnog reda, a koji je obrazložio razloge za donošenje Odluke.

Predsjednik otvara raspravu. Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže donošenje Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

 

O D L U K A

visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

 

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se visina paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak  (dalje u tekstu: Zakon) koje se mogu paušalno oporezivati, porezni obveznik, način utvrđivanja poreza, rokovi plaćanja poreza te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

 

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Stubičke Toplice neovisno o prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

 

Porezni obveznik

Članak 3.

Obveznik paušalnog poreza je fizička osoba – građanin, iznajmljivač odnosno nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kojemu je na temelju rješenja o odobrenju nadležnog ureda odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard nadležnog ureda odobreno pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost, a nije po toj djelatnosti obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema člancima 30. – 35. Zakona odnosno na temelju poslovnih knjiga, pod uvjetom:

1. da organizira smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor,  do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, i/ili

2. da organizira smještaj u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, i/ili

3. da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj u kojemu se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet kojeg se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno.

 

Visina paušalnog poreza na dohodak

Članak 4.

Visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno po smještanoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, određuje se u iznosu od 150,00 kuna za cijelo područje Općine Stubičke Toplice.

 

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak

Članak 5.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj te visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj iz članka 4. ove Odluke.

 

Broj kreveta odnosno broj smještajnih jedinca u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broj smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj utvrđuje se na temelju rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak utvrđen na način iz stavka 1. ovoga čanka uvećava se za prirez porezu na dohodak, koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

 

Članak 6.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Plaćanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak

Članak 7.

Godišnji paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Završna odredba

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje pročelnici Maji Ivačević koja pojašnjava razloge donošenja izmjena i dopuna Odluke.

Otvara se  rasprava. Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PLAĆAMA I ORGANIZACIJI RADA

U OPĆINSKOJ KNJIŽNICI STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Pravilniku o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/18) članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Osnovica za obračun plaće iznosi 5.421,54 kuna.“

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova održavanje nerazvrstanih cesta.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 2ZKG/2019)

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine, evidencijski broj nabave 2ZKG/2019., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen pet gospodarskim subjektima dana 06. prosinca 2018. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. al. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Krunoslav Sokač vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

590.100,00 kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

737.625,00 kn

 

Kriterij odabira je najniža cijena.

 

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok, ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude te je njegova ponuda ocijenjena nepravilnom.

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave  kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 1ZKG/2019)

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine: nabava kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta sa uslugom prijevoza za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine, evidencijski broj nabave 1ZKG/2019., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 03. prosinca 2018. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O., GOLUBOVEC 26, NOVI GOLUBOVEC, OIB:17144387225

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

31.500,00 kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

39.375,00 kn

 

Kriterij odabira je najniža cijena.

 

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova izgradnje kanala oborinskih voda.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 3ZKG/2019)

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave izgradnje kanala oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine, evidencijski broj nabave 3ZKG/2019., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen pet gospodarskim subjektima dana 06. prosinca 2018. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. al. 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Krunoslav Sokač vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice, OIB: 89015727993

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

27.269,00kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

34.086,25kn

 

Kriterij odabira je najniža cijena.

 

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok, ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude te je njegova ponuda ocijenjena nepravilnom.

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova održavanje lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 4ZKG/2019)

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički tijekom 2019. godine, evidencijski broj nabave 4ZKG/2019., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 06. prosinca 2018. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Davor Oremuš vl. obrta PLIN GRIJANJE VODOVOD Oremuš, Stubičke Toplice, Lj. B. Đalskog 27a, OIB:67193385294

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

87.800,00kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

109.750,00kn

 

Kriterij odabira je najniža cijena.

 

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave električne energije za javnu rasvjetu.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 7ZKG/2019)

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine, evidencijski broj nabave 7ZKG/2019., za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 03. prosinca 2018. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

HEP – Opskrba d.o.o., OIB:63073332379, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

118.095,05kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

133.447,41kn

 

Kriterij odabira je najniža cijena.

 

Broj zaprimljenih ponuda: dvije

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Ad.14.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u II. polugodištu školske godine 2018./2019.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 8M/2019)

 

Predmet nabave: usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u I. polugodištu šk. god. 2018./2019.

 

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave radi nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u II. polugodištu školske godine 2018./2019., evidencijski broj nabave 15M/2018, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 10. prosinca 2018. godine., odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, 49244 Stubičke Toplice, OIB:33884786770

Cijena ponude u kn bez PDV:

108.070,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

135.087,50 kn

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke, sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15123/17) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu Financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

O D L U K A

 

                Daje se suglasnost Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na I. izmjenu Financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

 

 

Ad.16.

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Prijedlog Programa rada za 2019. godinu.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

O D L U K A

 

                Daje se prethodna suglasnost Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice na Prijedlog Programa rada za 2019. godinu.

 

Ad.17.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2018. godinu.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

                Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na II. izmjenu Financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2018. godinu.

 

Ad.18.

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA

o davanju prethodne suglasnosti na

Statut Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, kojeg je donio Školski odbor Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice na svojoj 15. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2018. godine.

 

 

Ad.19.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2019. s projekcijom na 2020. i 2021. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

O D L U K A

 

                Daje se suglasnost Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice na Financijski plan Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu.

 

 

Ad.20.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana za 2018. godinu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

                Daje se suglasnost Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice na II. izmjenu Financijskog plana Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Ad.21.

Pitanja i prijedlozi.

 

Općinski načelnik Josip Beljak pozdravio je sve prisutne goste i uzvanike te zahvalio na odazivu. Ukratko ih je upoznao sa projektima koji su provedeni tijekom 2018. godine na području Općine Stubičke Toplice, te planovima i projektima koji se planiraju realizirati i započeti  u 2019. godini. Zahvalio se vijećnicima, članovima radnih tijela, udrugama, poslovnim subjektima na suradnji, te svima poželio sretan Božić i Novu Godinu. Poziva nazočne na nastavak druženja uz domjenak.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk pridružuje se željama i zahvalama, te je također zaželio  sretan Božić i Novu Godinu.

 

KLASA:021-05/18-01/30

URBROJ:2113/03-01-18-5

Stubičke Toplice, 20.12.2018.

 

                                                                                                                                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                                                          Općine Stubičke Toplice

           

                                                                                                                                                                                                                  Nedjeljko Ćuk

 

 

Odluka o komunalnoj naknadi
29. siječnja 2020. 680,5 KB

Kako do nas / Kontakt