19. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 S K R A Ć E N I       Z A P I S N I K

sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 28. ožujka 2019. godine  u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Božidar Glas, v.d. ravnatelj Općinske knjižnice Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

Brigitte Gmaz, ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Jelena Klanjčić, novinarka Zagorskog lista

Odsutni vijećnici: Nikola Kristić (opravdao izostanak), Dejan Borovčak (opravdao izostanak)

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             18,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk, otvara  devetnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, zamjenicu načelnika Općine Stubičke Toplice, Anicu Benger, Božidara Glasa, v.d. ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice, Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, Brigitte Gmaz, ravnateljicu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Senku Susović i Jelenu Klanjčić predstavnice medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje dnevni

D N E V N I    R E D

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 1.       Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu s pratećim odlukama.
 2.       Usvajanje Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture i Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.
 3.       Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine.
 4.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, naselja Stubičke Toplice (Rekonstrukcija Tržnice).
 5.       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u prostorije Općine Stubičke Toplice, uništene uslijed poplave.
 6.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine.
 7.       Donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave radi nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste NCSS-19 Zeleni gaj.
 8.       Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.
 9.   Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
 10.   Informacija o Odluci Ministarstva uprave o neispravnosti prijedloga za raspisivanje lokalnog referenduma.
 11.   Informacija o Izvješću o radu davatelja javne usluge EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje.
 12.   Usvajanje godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
 13.   Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.
 14.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

16.  Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

 1.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Zvirek“ Stubičke Toplice za zapošljavanje trećeg odgojitelja.
 2.   Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice  za 2018. godinu.
 3.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
 4.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2018. godinu.
 5.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
 6.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2018. godinu.
 7.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2018. godinu.
 8.   Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

Predlaže usvajanje Zapisnika.

Kako na Zapisnik nema primjedbi isti je jednoglasno usvojen sa jedanaest (11) glasova.

Ad.2.

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu s pratećim odlukama.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu s pratećim odlukama.

Josip Beljak, općinski načelnik, upoznaje prisutne da su uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu priložene sve propisane odluke.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu s pratećim odlukama.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa prihodima od 11.537.752,09  kuna i rashodima od 12.873.211,58  kuna, kako slijedi:

                                                                                                                                              Plan                      

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                    11.535.862,09

- prihodima od nefinancijske imovine                                                                  1.890,00

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          8.846.637,77

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                 4.026.573,81

Razlika- višak/manjak                                                                                     -1.335.459,49

Račun zaduživanja/financiranja                                                                       2.000.000,00

Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine                                           -691,680,45

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. g.

-          Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu,

-          Odluka  o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu,

-          Odluka o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. Godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu.

-          Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu

 

Članak 3.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. g. stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.3.

Usvajanje Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture i Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali Izvješća o izvršenju Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture i izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture i izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donose se :

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

 

 1.              JAVNE  POVRŠINE
 2.             Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.
 1.            NERAZVRSTANE CESTE
 2.             Za asfaltiranje nerazvrstane ceste i rekonstrukciju mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 701.271,88 kuna.

2.            Za izgradnju potpornog zida u naselju Jarki, na k.č.br. 984/3 k.o. Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 37.507,50 kuna.

3.            Za izgradnju potpornog zida u naselju Podgaj na k.č.br. 3308 k.o. Donja Stubica utrošena su sredstva u iznosu od 24.994,28 kuna.

 1.           GROBLJE
 2.             Za izgradnju groblja  “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.
 1.           JAVNA RASVJETA

Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Antuna Mihanovića od Ulice žrtava Seljačke bune do kbr. 32 utrošena su sredstva u iznosu od 41.153,37 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Vladimira Nazora utrošena su sredstva u iznosu od 11.875,00 kuna.

Za posebne uvjete za izgradnju javne rasvjete  u Ulici Viktora Šipeka i Lj. B. Đalskog – centar utrešena su sredstva u iznosu od 162,50 kuna.

 1.             OPSKRBA PITKOM VODOM
 2.             Za proširenje vodovodne mreže vodovoda Sljeme- Pila- Strmec Stubički u naselju Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  3.713,00 kuna.
 1.           ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Za izgradnju kanala oborinske odvodnje, utrošena su sredstva u iznosu od 116.653,75 kuna.

 1.         ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1.            Za održavanje čistoće na izgradnju reciklažnog dvorišta utrošena su sredstva u iznosu od

213.155,69 kuna.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

                -              javne površine,

                -              atmosferske vode,

                -              nerazvrstanih cesta,

                -              javnu rasvjetu i

                -              opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

                Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina  planirana su sredstva u iznosu od

287.300,00 kn, a izvršeno je 278.147,74 kn.

A) Za materijal i energiju za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u iznosu  98.300,00 kn, a utrošeno je 100.761,36 kn. Sredstva su utrošena za električnu energiju za fontanu i javni sat u parku  Vladimira Bosnara (36.282,32 kn), za motorni benzin i dizel gorivo za kosilice, flakserice, traktor, motornu  pilu (17.163,55 kn),  za materijal za održavanje parkova koji podrazumijeva  strojno ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova i zelenih površina, travnu smjesu, herbicide, flaks za flakserice; tiplu, kist, boju, razrjeđivač, cement, vijke, matice, alat, vreće za smeće, četke za čistilicu i sl. (17.215,49 kn). Nabavljeno je 18  drvenih žardinjera koje su postavljene ispred ureda Turističke zajednice ( 5.400,00 kn) i 26 drvenih žardinjera koje su razmještene  na pločniku uz glavnu cestu u centru Stubičkih Toplica (24.700,00 kn).

B) Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja parkova i zelenih površina planirana su sredstva u iznosu 189.000,00 kn, a utrošeno je 177.386,38 kn.

Sredstva su utrošena za pripremu gredica te nabavu i sadnju ljetnica i trajnica u proljeće, te mačuhica u jesen, u parkovima i na cvjetnim gredicama uz cestu (145.692,35 kn), za uslugu rušenja drveća s ciljem sprečavanja ugroženosti osoba (1.425,00 kn). Za popravak rasvjete oko fontane u parku utrošeno je 3.340,28 kn,  a za popravak, montažu i demontažu blagdanske dekoracije te dopremu i postavljanje božićnih jelki utrošeno je 20.762,50 kn.  Izrađeno je drveno postolje za jaslice te je za radove utrošeno 2.437,50 kn.  Za izradu, dopremu i montažu drvenih elemenata za parkovne klupe te za popravak oglasnog panoa utrošeno je 3.728,75 kn.

Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja dječjeg igrališta planirana su sredstva u iznosu

33.100,00 kn, a utrošeno je 33.012,82 kn.

 Sredstva su utrošena za popravak oštećenihelemenata na svim dječjim igralištima  te za dopunjavanje sa novim elementima.

                II.           ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva

u iznosu 733.600,00 kn, a utrošeno je 702.284,52 kn.

Sredstva su utrošena za slijedeće namjene: za 673,66 tona kamenog materijala i prijevoz kamenog materijala utrošeno je 42.103,75 kn, a korišten je za pošljunčavanje nerazvrstanih cesta na području čitave općine.  Za  dovoz, poravnanje, razgrtanje i valjanje kamenog materijala na 9570,00 m² nerazvrstanih cesta (kolnik od kamenog materijala) utrošeno je 160.800,00 kn. Za usluge tekućeg održavanja objekata za odvodnju uz nerazvrstane ceste utrošeno je 48.855,00 kn, a koje podrazumijeva strojno čišćenje cestovnih jaraka u duljini 2410 metara, čišćenje 38 slivnika, čišćenje linijskih rešetki u duljini od 80,60 metra, čišćenje cijevi propusta, demontažu postojećeg i montažu novog okvira poklopca na dva revizijska okna, a na tri revizijska okna nabavljeni su i zamijenjeni poklopci. Za održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste odnosno za malčiranje trave, obrezivanje grmlja i drveća kao i čišćenje zemljišnog pojasa  utrošeno je 143.412,50 kn.  Za održavanje odnosno popravak oštećenih dijelova bankina uz cestu, u duljini 3616 m utrošeno je 83.900,00 kn pri čemu usluga obuhvaća skidanje bankine, dovoz i razgrtanje kamenog materijala te utvrđivanje vibro pločom. Za održavanje usjeka i zasjeka odnosno za izradu pokosa uz nerazvrstanu cestu utrošeno je 44.625,00 kn. Rashodi za ostale usluge koje se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta iznose 30.956,28 kn, a podrazumijevaju sanacije odvoda oborinskih voda, nabavu, dopremu i ugradnju geotekstila i batude, proširenja nerzvrstanih cesta i sl.  Za nabavu i zamjenu sedam stupova prometnog znaka utrošeno je 3.062,50 kn, za popravak tri prometna znaka utrošeno je 300,00 kn, a za popravak tri cestovna stupića utrošeno je 937,50 kn. Nabavljeno je i zamjenjeno jedno prometno ogledala na što je utrošeno je 2.250,00 kn, za nabavu četiri nova prometna znaka 3.000,00 kn, a za ličenje stupova prometnog znaka utrošeno je 187,50 kn. Na površini od 734,17 m² nerazvrstanih cesta (asfaltni kolnik) izvršeni su radovi zatvaranja udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala, sve u vrijednosti 137.894,49 kn.

Za uslugu čišćenja snijega na cijelom području općine planirana su sredstva u iznosu 347.990,00 kn a

utrošeno je 369.237,50 kn.

JAVNA RASVJETA

Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu 120.000,00

s utrošeno je 117.518,75 kn.

Za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu planirana su sredstva u iznosu 205.000,00 kn a

utrošeno je 208.356,61.

OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički

planirana su sredstva u iznosu 126.000,00 kn a utrošeno je 123.893,00.

Sredstva su utrošena za zamjene i popravke vodomjera, te nabave i ugradnje novih vodomjera, za popravke i zamjene puknutih i oštećenih cijevi na glavnom i priključnom vodu vodovodne mreže,  za nabavu, dopremu i ulijevanje natrijevog hiperklorida u klornu stanicu,  za nabavu i zamjenu zapornog ventila u vodomjernom oknu,  za uzimanje uzorka radi mjerenja razine klora u vodi te popravak sustava za nadzor vodospreme. Početkom lipnja obavljeno je čišćenje i dezinfekcija kaptaže sabirnica i prekidnih komora na izvorištu Dobre vode te čišćenje mulja i taloga i ispiranje rezervoara za vodu.

Za laboratorijske usluge utrošeno je  12.427,80 kn za laboratorijsko ispitivanje ispravnosti

Za potrošnju električne energije za rad klorinatorske stanice  utrošeno je 713,56 kn.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Ad.4.

Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine.

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice podnio je izvješće o radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine, sa sažetim pregledom aktivnosti.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA

Članak 1.

 

Usvaja se polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, naselja Stubičke Toplice (Rekonstrukcija Tržnice).

Predlaže se donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, naselja Stubičke Toplice (Rekonstrukcija Tržnice).

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, naselja Stubičke Toplice (Rekonstrukcija Tržnica)

 Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice daje suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Stubičke Toplice, naselje Stubičke Toplice, koje ulaganje se odnosi na projekt Rekonstrukcije Tržnice:  rekonstrukcija sanitarija, zamjena rasvjetnih tijela i zaštita čelične i drvene konstrukcije zajedničkih prostora Tržnice.

 Ova suglasnost daje se načelniku Općine Stubičke Toplice u svrhu prijave projekta iz točke I. na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, referentna oznaka: 18/2.1.1., koji je objavila Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“ dana 01. veljače 2019. godine, a sastavni dio ove Odluke je Opis projekta.

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana  donošenja.

Ad.6.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u prostorije Općine Stubičke Toplice, uništene uslijed poplave.

 

Predlaže se donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u prostorije Općine Stubičke Toplice, uništene uslijed poplave.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u prostorije Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, uništene uslijed poplave

 Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice daje suglasnost za provedbu ulaganja u prostorije Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, koje ulaganje se odnosi na renoviranje svih prostorija u sjedištu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih pravnih radnji potrebnih za provedbu ulaganja iz točke I. ove Odluke.

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana  donošenja.

Ad.7.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine.

Predlaže se donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave komunalne djelatnosti održavanja javnih površina: nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU(Ev.br. 6ZKG/2019)

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave sadnica cvijeća sa uslugom sadnje na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2019. godine, evidencijski broj nabave 6ZKG/2019, za koji je Poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 12. ožujka 2019. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, a temeljem članka 5. al. 1. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

CVJETIĆ d.o.o., Strmec Stubički 179, Stubičke Toplice, OIB:73556959226

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

74.837,16 kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

87.564,73 kn

 Kriterij odabira je najniža cijena.

 Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.8.

Donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave radi nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste NCSS-19 Zeleni gaj.

 

Predlaže se donošenje Odluke o odabiru u postupke jednostavne nabave radi nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste NCSS-19 Zeleni gaj.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 16M/2019)

 Predmet nabave: radovi izgradnje nerazvrstane ceste NCSS-19 Zeleni gaj.

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

 Kriterij odabira: najniža cijena.

 Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave radi nabave radova izgradnje nerazvrstane ceste NCSS-19 Zeleni gaj, evidencijski broj nabave 16M/2019, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 18. ožujka 2019. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

POLI-MONT d.o.o., Špičkovina 9, 49210 Zabok, OIB:20050271976

Cijena ponude u kn bez PDV:

91.630,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

114.537,50 kn

 Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke, sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15 i 123/17) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9.

Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

Josip Beljak, općinski načelnik obavijestio je prisutne vijećnike o prijedlogu dodjele priznanja Općine Stubičke Toplice, a koja se dodjeljuju povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja.

Kako nema dopuna ni prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Dodjeljuje se POVELJA Općine Stubičke Toplice:

STOLARIJI ĆUK

za promicanje poduzetništva, izvrsnost proizvoda i poslovanja te stvaranje pozitivne poduzetničke klime i promociju Općine Stubičke Toplice

Na svojim počecima Stolarija Ćuk poslovala je sa samo jednim zaposlenim, proizvodeći građevnu stolariju. Danas, 45 godina kasnije, proširujući svoj asortiman, sa posebnim naglaskom na kvaliteti i bonitetu izvrsnosti, Stolarija Ćuk je dosegnula brojku od 51 zaposlenih i time postala značajan promicatelj Općine Stubičke Toplice na području naše regije, a i šire.

U svom dugogodišnjem radu pripada im zasluga za poticanje poduzetničke kulture, plemenito i konstruktivno djelovanje u cilju afirmacije Općine Stubičke Toplice u kvalitetnu i uspješnu lokalnu zajednicu, te aktivno sudjelovanje u razvojnim projektima Općine.

Članak 2.

Dodjeljuje se ZAHVALNICA Općine Stubičke Toplice:

 

·         FIL-ART d.o.o. Krapina, za doprinos u kreiranju i unapređenju postupka brendiranja Općine Stubičke Toplice i provedbu projekata Općine Stubičke Toplice

Polazeći od pretpostavke da je turizam bitno razvojno područje Općine Stubičke Toplice, koja tijekom cijele godinu upriličuje razne manifestacije, bilo je potrebno osmisliti i unaprijediti postojeći vizualni identitet na području Općine.

Suradnja sa tvrtkom Fil- art, koja je slušala potrebe i želje  klijenta, pokazala se izrazito uspješnom, čime je značajno pridonijela razvoju Općine Stubičke Toplice kao prepoznatljive turističke destinacije.

 •          TRGOCENTAR d.o.o. Zabok, za doprinos u realizaciji manifestacije Vesela fašnička povorka

Općina Stubičke Toplice prepoznala je kvalitetu proizvoda trgovačkog poduzeća Trgocentar d.o.o. iz čega se razvila poslovna suradnja koja traje već godinama, a posebice se očituje u mnogobrojnim doprinosima u realizaciji projekata Općine Stubičke Toplice.

Nadalje, ove godine imali su priliku uveseliti srca naših najmlađih, kada su svojom donacijom krafni za Veselu fašničku povorku još jednom potvrdili uspješnu suradnju.

 •          ZAŠTITA BILJA d.o.o. Zabok, za doprinos u realizaciji manifestacije Božić na Mjesnom trgu

 

Svake godine za vrijeme Adventa u Parku Vladimira Bosnara postavlja se betlehemska štalica, koja je ekološki kreirana od panjeva šumskog drveća. Za potpunu realizaciju projekta bilo je potrebno dobaviti drvene stupove te se za tu nesebičnu donaciju pobrinula tvrtka Zaštita Bilja. Tim činom uvelike je pridonijela formiranju konačnog vizualnog identiteta. Također, svojim doprinosima tvrtka potpomaže realizaciji projekata i manifestacija na području Općine Stubičke Toplice.

 •          HELENA BELJAK iz Stubičkih Toplica, za ostvarene sportske rezultate u savate boksu i promociju Općine Stubičke Toplice

 

Helena Beljak proglašena je najboljom seniorkom u hrvatskom savateu za 2018. godinu, 2017. godine bila je prvakinja Hrvatske u precombatu i assautu, dok je na svjetskom prvenstvu bila treća. Ujedno je proglašena za drugu sportašicu u Krapinsko-zagorskoj županiji, dok je od Hrvatskog olimpijskog odboru dobila rješenje za vrhunsku sportašicu druge kategorije.

S obzirom na navedena sportska postignuća, Helena zaslužuje priznanje za svoje iznimne rezultate.

 •          MATEJ VILIĆ iz Stubičkih Toplica, za iznimna postignuća u području znanosti i obrazovanja i promociju Općine Stubičke Toplice

 

Naš mještanin Matej Vilić, student na PMF-u, Fizički odsjek, diplomski na smjeru Istraživačke fizike, izvrsni je promotor Općine Stubičke Toplice na području obrazovanja i znanosti. Sudionik je i osvajač prva tri mjesta, kako na županijskim, tako i na državnim natjecanjima. U 4. razredu gimnazije osvojio je brončanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike te 15. mjesto na međunarodnom natjecanju studenata fizike- Plancks. Dobitnik je Oskara znanja 2014. i stipendist Zaklade Adris.

 •          PIZZERIA KOLOVRAT Stubičke Toplice, za ustrajnost u ugostiteljskoj djelatnosti, promicanje tradicijskih vrijednosti i ugostiteljske ponude Općine Stubičke Toplice

 

Prepoznatljiva kvaliteta Pizzerie Kolovrat postoji već petnaest godina. Svojim ulaganjem i ustrajnošću u ugostiteljstvu zaslužni su za promicanje ugostiteljske ponude, tradicijske baštine i razvoja turizma na području Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 3.

Priznanja će se dodijeliti na svečanosti Općinskog vijeća povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice - 27. travnja, koja će se održati dana 27. travnja 2019. godine.

Ad.10.

Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, upoznaje prisutne da je mandatvršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice pri isteku, Općina je raspisala natječaj za imenovanje vršitelja dužnosti, natječaj je objavljen u Večernjem listu sa 07. ožujka i rokom do 15. ožujka 2019. godine. Prispjela je jedna zamolba gdina. Božidara Glasa, za koju je utvrđeno da ispunjava sve formalne uvjete osim radnog staža. Kako je propisano da se za ravnatelja može imenovati osoba koja ima najmanje pet godina radnog staža u  struci, a obzirom da je prispjela samo jedna ponuda koja nije ispunila uvjete, natječaj je poništen. Kako je potrebno normalno funkcioniranje knjižnice potrebno je imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja do imenovanja novog ravnatelja. Predlaže se imenovanje Božidara Glasa s time da mu mandat ne može trajati najdulje godinu dana.

 

Kako nema dopuna ni prijedloga na glasanje se daje donošenje Odluke o Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI

RAVNATELJA OPĆINSKE KNJIŽNICE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Božidar Glas, diplomirani knjižničar, OIB:68555346894, iz sa prijavljenim boravištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 26, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

Članak 2.

Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja počinje danom 7. travnja 2019. godine, a traje najduže do godinu dana.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa vršiteljem dužnosti ravnatelja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja.

Ad.11.

Informacija o Odluci Ministarstva uprave o neispravnosti prijedloga za raspisivanje lokalnog referenduma.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, podsjeća vijećnike o informaciji da navedeni pokušaj referenduma nije prošao, prema informaciji Ministarstva uprave radi ili neznanja ili netransparentnosti provoditelja.

Vijećnica Sabina Frgec obratila se riječima da je inicijativa koja je pokrenuta neispravna radi netransparentnosti i nedostavljanja dokumentacije, no postoji odluka koja sadržava sve propisane elemente, datum od kada do kada će se sakupljati potpisi, lokacija na kojoj će se obavljati potpisi. Podatak da će mještani o tome biti obaviješteni putem medija. Potpisan je ugovor sa hrvatskom poštom o distribuciji. U odluci Ministarstva uprave navedeno je da odluka ne postoji, iako ona postoji. Upućuje pitanje načelniku zašto nije obavijestio ogranak da Ministarstvo uprave traži dopunu dokumentacije. Potpisi su ispravni i prikupljeno je više nego dovoljan broj važećih potpisa, postavljeno je referendumsko pitanje, naveden je razlog raspisivanja referenduma. Kako je konzultirana pravna struka, Općinska organizacija pokrenuti će upravni spor pred Visokim upravnim sudom.

Nedjeljko Ćuk obratio se vijećnici riječima da je u dokumentu Ministarstva uprave bilo navedeno da stranka ne može biti provoditelj referenduma.

Josip Beljak, općinski načelnik, prepustio je riječ pročelnici Maji Ivačević, koja odgovara na postavljeni upit: zašto nisu obaviješteni o dopuni dokumentacije riječima da smatra da Općina nije ni bila dužna obavještavati, jer Ministarstvo je tražilo dokumente koje Općina posjeduje na temu peticije za raspisivanje referenduma. Proslijeđeni su svi dokumenti uključujući i e-mail prepisku. Možda je bolje pitanje za njih zašto nisu u ovom slučaju direktno zatražili dokumenta kada su vidjeli da Općina iste ne posjeduje. Slaže se sa predsjednikom da je glavni propust što je inicijativu pokrenula politička stranka, a ne zbor građana odnosno građanski odbor.

Vijećnik Tomislav Mlinarić postavio je upit o tome tko pokreće upravni spor, na što je vijećnica odgovorila da ga pokreće Općinska organizacija.

Ad.12.

Informacija o Izvješću o radu davatelja javne usluge EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je zakonska regulativa koncesionara da podnosi svoje izvješće o radu.

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, upoznaje prisutne da je Eko – flor plus d.o.o. Oroslavje koncesionar Općine za pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Obveza dostave izvješća proizlazi

iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom sa rokom dostave do 31. ožujka. Sadržaj izvješća je propisan uredbom.

Ad.13.

Usvajanje godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

 

Sa  deset (10) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi

O D L U K A

 

Članak 1.

                Usvaja se Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.14.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.16.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.17.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Zvirek“ Stubičke Toplice za zapošljavanje trećeg odgojitelja.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ Stubičke Toplice za zapošljavanje trećeg odgojitelja.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.18.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice  za 2018. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

 

Usvaja se Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.19.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.20.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2018. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

                Daje se suglasnost na Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za 2018. godinu.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.21.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

                Usvaja se Izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.22.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2018. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

                Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički za 2018. godinu.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.23.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2018. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

                Usvaja se Izvješće o radu i Izvršenje proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2018. godinu.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.24.

Pitanja i prijedlozi.

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 19,07 sati.

KLASA:021-05/19-01/04

URBROJ:2113/03-01-19-4

Stubičke Toplice, 28.03.2019.

Zapisničar                                                                                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                        Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                                                                                            Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt