21. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 05. lipnja 2019. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Dejan Borovčak, Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Dejan Hrastinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Božidar Glas, v.d. ravnatelj Općinske knjižnice Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

 

Odsutni vijećnici: Damir Pavrlišak - opravdano, Filip Poštek - opravdano, Nina Gradiški Zrinski- opravdano

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             19,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk, otvara  dvadeset i prvu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice, Josipa Beljaka, Božidara Glasa, v.d. ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice, Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, Senku Susović predstavnicu medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje dopunjeni dnevni red. Vijećnica Sabina Frgec predlaže nadopunu dnevnog reda točkom donošenje Odluke o spalionici otpada u Konjščini i ujedno postavlja pitanje je su li predsjednik i načelnik upoznati sa tom tematikom jer su dopisi proslijeđeni svim jedinicama kako bi se izjasnile i zauzele svoje stavove. Predsjednik Općinskog vijeća izjašnjava se da nije upoznat sa upitom. Općinski načelnik potvrdio je primitak obavijesti no stajališta je da nije nužno donositi odluku na vijeću, osobno ima svoje mišljenje i obavještava da je trenutno tema oko odlagališta završena.

Obzirom da se neće donositi predložena odluka na usvajanje se daje dnevni red koji je dan u pozivu:

 

D N E V N I    R E D

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 19. i 20., svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 1.       Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu sa pratećim odlukama.
 2.       Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
 3.       Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
 4.       Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.
 5.       Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste.
 6.       Donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice.
 7.       Donošenje Odluke o razrješenju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice.
 8.       Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
 9.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice.
 10.   Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića ZVIREK.
 11.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK.
 12.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zapošljavanje tri odgojitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme od 01. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020. godine u Dječjem vrtiću ZVIREK.
 13.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izvršenje Financijskog plana DVD-a Pila za 2018. godinu.
 14.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Plan rada DVD-a Pila za 2019. godinu.
 15.   Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dopunjen dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 19. i 20., svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Gdin. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da su zapisnici sa 19. i 20., svečane sjednice Općinskog vijeća dani u privitku poziva.

Vijećnik Nikola Kristić postavlja pitanje glasa li se za oba Zapisnika ili pojedinačno, obzirom da nije bio nazočan na 19. sjednici, a praksa je da je u tom slučaju suzdržan, na što odgovoreno da se na usvajanje daju oba zapisnika. Predlaže se usvajanje zapisnika.

Na zapisnike nema primjedbi. Isti su usvojeni sa osam (8) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu sa pratećim odlukama.

 

Gdin. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu, zajedno sa obrazloženjem i pratećim odlukama. Moli vijećnike da u raspravi komentiraju i točke 3. i 4.  dnevnog reda obzirom da su vezane uz točku izmjene Proračuna. Otvara raspravu.

Vijećnica Sabina Frgec daje osvrt na prvu izmjenu proračuna te postavlja pitanja koja upućuje načelniku:

Povećanje materijalnih rashoda za jedinstveni upravni odjel točnije rashode za tekuće i investicijsko održavanje prostora jedinstvenog upravnog odjela uslijed oštećenja u poplavi 357.300,00 kuna i nabavu opreme za potrebe rada jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 239.000,00 kuna za nabavu fotokopirnog uređaja, telefonske centrale, laminata… moli da se da točno da iznos koji je utrošen na sanaciju i obnovu, odnosno opremanje općinskih prostorija i za razloga što taj podatak nije naveden u prvoj izmjeni Proračuna. Ne može se iščitati. Osiguravajuća kuća procijenila je štetu u iznosu od 50.000,00 kuna. Nadalje nisu provedeni natječaji, koji su propisani odlukom donesenoj na sjednici, u prosincu 2018. godine, članak. 9., gdje stoji da odluke ugovora o jednostavnoj nabavi mogu se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom u slučajevima zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske, specijalističke usluge, tehnički razlozi, i sl.). Moli pojašnjenje s kojim se tvrtkama, poslovnim subjektima sklopljeni direktni ugovori, koja je konačna cijena općinskih prostorija. Ujedno podsjeća da smo u prvoj polovici 2018. godine upravo glasali protiv takvog nečeg i pozivali se na transparentnost. Postavlja pitanje odakle su namaknuta sredstva za uređenje općinskih prostorija, pošto je tijekom davanja svih intervjua novinama  izjavljivano da: recimo nema 40.000,00 kn za referendum, smatrajući da je to nepotrebno bačen novac jer je prošle godine kada je zatraženo da se poveća udio Općine za smještaj djece u dječjem vrtiću u iznosu 96.000,00 kuna, rečeno je da općina nema sredstva i da se postavlja pitanje kome uzeti. Postavlja se pitanje čekaju li se sredstva koja se trebaju sliti od poreza u visini od  630.000,00 kuna pošto je došlo konačno do prodaje nekretnina HTP Matija Gubec. Prodani su za 21.000.000,00 kuna. 3% od poreza na promet nekretnina ulazi u općinski proračun dakle radi se o  630.000,00 kuna. Upisan je novi vlasnik kojem ujedno i čestita. Također je netransparentno najavljeno da će se utrošiti 36.000,00 kuna za kulturne manifestacije, a nisu navedene koje, dok je za Gljivarijadu naveden iznos kao i za brdsku utrku, dok je ovih 36.000,00 kuna ostalo nedorečeno. Na sjednici u ožujku na upit vijećnika koliko će koštati tržnica navedeno je iznos od 250.000,00 kuna, a sada se taj iznos penje na 338.600,00 kuna.  Navedeno je da se očekuje i pomoć iz županijskog proračuna za dokumentaciju za izgradnju sportske dvorane i dogradnju škole koja se u cijelosti planira pokriti iz županijskog proračuna u iznosu 400.000,00 kuna. Posljednje pitanje, zašto se iz prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture maknulo asfaltiranje dijela ceste u Brezini koje košta 47.500,00 kuna. To je manji dio puta kojim djeca svakodnevno prolaze u školu.

 

Općinski načelnik Josip Beljak odgovora da što se tiče postavljenih upita, oni su danas postavljeni od strane vijećnice putem maila, te će se dati pisani odgovor sa svim troškovima točno specificiranim tako da nema potreba da se sada sve obrazlaže. Troškovi su tu negdje kako je i predviđeno. Ne može se sve točno dati u unaprijed. Što se tiče tržnice i naše procjene, u obzir je potrebno uzeti da cijene stalno rastu osobito materijala. Cijene prije nismo imali no sada imamo troškovnik. Na prošloj sjednici iznos od 250.000,00 kuna bila je osobna procjena, a iznos je narastao na preko 300.000,00 kuna. Obnova općinskih prostorija pokriti će se djelomice iz sredstava osiguranja, a djelomice iz vlastitih sredstava. Imamo veći priljev sredstava od poreza na dohodak, veći priljev sredstava od prodaje nekretnina i iz toga dijela će se financirati. Što se tiče same ceste koja je trenutno maknuta iz plana, s druge stavili smo radne bilježnice, radne mape za osnovnu školu u vrijednosti 52.000,00 kuna. Školski udžbenici financiraju se iz državnog proračuna. Negdje je potrebno uzeti, a negdje dati. Ovo je prijedlog načelnika. Imamo problem i u naselju Pihači gdje djeca već godinama idu također u školu. Nije samo u pitanju asfaltiranje u Brezini.

Riješiti će se i to kroz neko vrijeme. Vezano za pomoć županije za  financiranje projekata, više puta je razgovarao sa županom koji je obećao tu pomoć i to je stavljeno u proračun.

 

U 19,10 Sjednici se pridružuje vijećnik Dejan Hrastinski, sjednici je nazočno ukupno deset (10) vijećnika.

Predsjednik poziva vijećnike da prodiskutiraju i točke 3. i 4.  dnevnog reda.

Obzirom da nema više pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu, sa pratećim odlukama.

Sa jednim (1) glasom suzdržanim (Nikola Kristić), jednim (1) glasom protiv Sabina Frgec) i osam (8) glasova za glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi prvu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu sa prihodima od 17.922.323,00  kuna i rashodima od 17.945.183,06  kuna, kako slijedi:

 

                                                                                                                                              Plan                       1. Izmjena

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                    17.970.225,00                     17.920.323,00

- prihodima od nefinancijske imovine                                                                92.000,00                            2.000,00

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                          9.317.658,00                        9.710.553,06

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                               10.394.570,00                        8.234.630,00

 

Razlika- višak/manjak                                                                                     -1.650.000,00                            -22.860,06

 

Račun zaduživanja/financiranja                                                                         150.000,00                      -2.027.139,94

 

Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine                                                      0,00                      -1.777.139,94

 

Članak 2.

 

Donose se prateće Odluke uz treću izmjenu Proračuna:

- prva izmjena Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu

- prva izmjena Odluke o socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu

- prva izmjena Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2019. godinu

- prva izmjena Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

- prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu

- prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu

- prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu

 

Članak 3.

 

Prva izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

Gdin. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, predlaže donošenje prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Sa jednim (1) glasom suzdržanim (Nikola Kristić), jednim (1) glasom protiv Sabina Frgec) i osam (8) glasova za glasova donosi se

 

PRVA IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURENA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Prvom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              održavanje čistoće.

 

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog  ovog Programa.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 

Gdin. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, predlaže donošenje prve izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Sa jednim (1) glasom suzdržanim (Nikola Kristić), jednim (1) glasom protiv Sabina Frgec) i osam (8) glasova za glasova donosi se

 

PRVA IZMJENA PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICEZA 2019. GODINU

 

UVODNE ODREDBE

1.1. Ovom Prvom izmjenom Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2019. godini (u daljnjem tekstu: I. izmjena Programa) utvrđuje se opis i mijenja opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2.  I. izmjenom Programa se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

održavanje nerazvrstanih cesta

održavanje javnih zelenih površina

održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

održavanje javne rasvjete

opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički

1.3.  Predviđena sredstva za financiranje I. izmjene Programa u 2019. godini u ukupnom iznosu od 1.404.000,00 kuna raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2..I. izmjena Programa će se financirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 

SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE I. IZMJENE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje I. izmjene Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

Komunalna naknada

550.000,00

Komunalni doprinos

200.000,00

Sredstva iz Proračuna

254.000,00

Naknada za koncesiju

40.000,00

Vlastiti prihodi

120.000,00

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

200.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

40.000,00

 

 

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje I. izmjene Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Količina

Procijenjena vrijednost troškova

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

 

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

96.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

500,0

90.000,00           

 

Rezanje asfalta

m

200,0

5.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

4,0

1.000,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

 

 

245.000,00

 

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

160,0

40.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

120,0

15.000,00

 

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

10.000,0

130.000,00

 

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

170,0

20.000,00

 

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

630,0

40.000,00

1.3

Održavanje bankina

 

 

61.500,00

 

Skidanje bankina ručno

m

50,0

1.500,00

 

Skidanje bankina strojno

m

1.600,0

40.000,00

 

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

750,0

20.000,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

 

 

13.500,00

 

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

30,0

13.500,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

 

 

15.000,00

 

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

500,00

 

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

4,0

5.000,00

 

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

4,0

1.000,00

 

Nabava i prometnog ogledala

kom

2,0

5.000,00

 

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

10,0

2.000,00

 

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

1.500,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

 

170.000,00

 

Malčanje trave

h

160,0

45.000,00

 

Obrezivanje grmalja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

230,0

70.000,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

175,0

30.000,00

 

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

90,0

25.000,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

 

 

5.000,00

 

Popravak betonskih mostova

h

25,0

5.000,00

1.8.

Čišćenje snijega

godišnje

-

200.000,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

88.500,00

 

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

3.850,0

50.000,00

 

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

40,0

1.000,00

 

Čišćenje slivnika

kom

50,0

5.000,00

 

Čišćenje linijske rešetke

m

60,0

3.000,00

 

Čišćenje cijevi propusta

h

65,0

6.000,00

 

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

10,0

2.000,00

 

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm

m

10,0

7.000,00

 

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

5.000,00

 

Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

2.500,00

 

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

2,0

4.000,00

 

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

3.000,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

 

 

10.500,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

175.000,00

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

 

20.000,00

 

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

110.000,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

6

35.000,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

10.000,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

70.000,00

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

40.000,00

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

1.000,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

1.000,00

3.4.

Postava autobusnih nadstrešnica

kom

1

15.000,00

3.5.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

2.000,00

3.6.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

1.000,00

3.7.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

10.000,00

Javna rasvjeta

 

 

144.000,00

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

10.000,00

4.2.

Utrošak el. energije

godišnje

-

120.000,00

4.3.

Božićna dekoracija

Po potrebi

-

14.000,00

Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

 

 

120.000,00

5.1.

Usluga tekućeg i investicijskog održavanja (podrazumijeva zamjenu neispravnih dijelova, popravak puknuća te ostale potrebne radove)

Po potrebi

-

106.300,00

5.2.

Električna energija za klorinatorsku stanicu

godišnje

-

700,00

5.3.

Laboratorijske usluge

godišnje

-

13.000,00

 

 

 

REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

905.000,00

Održavanje javnih zelenih površina

170.000,00

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

65.000,00

Javna rasvjeta

144.000,00

Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički

120.000,00

 

 SVEUKUPNO:

1.404.000,00

 

               

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.

               

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva

 

Članak 1.

 

Općina Stubičke Toplice će u školskoj godini 2019./2020. financirati širu javnu potrebu osnovnog školstva -  obavljanje poslova e-tehničara u sklopu projekata e-Škole i Škole za život, s ukupnim iznosom od 3.000,00 kn.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka osiguravaju se za plaću donosno naknadu za rad e-tehničara.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

 

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

 o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste

Članak 1.

Utvrđuje se da je cesta Reciklažno dvorište - groblje u Strmcu Stubičkom, približne dužine cca 385 metara, na k.č.br. 2527/7, k.č.br. 2527/1, 2527/2, 2527/4, 2527/5, 2527/9, 2527/6, 2525/6, 2525/5 i 2525/4 sve u k.o. Strmec Stubički, oznake NC SS - 32, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika, te je kao takva upisana u Jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Za nerazvrstanu cestu izradit će se geodetski elaborat izvedenog stanja radi evidentiranja u katastru i upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

Članak 3.

Zadužuje se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za provedbu ove Odluke.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Predlaže se Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije donijeti rješenje o imenovanju mrtvozornika, kojim će se za obavljanje dužnosti pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove za područje Općine Stubičke Toplice imenovati

-          Danko Pušćenik, dr. med. iz Oroslavja, Matije Gupca 1

-          Tomislav Sente, medicinski tehničar iz Zaboka, Jakuševec zabočki 86.

 

Članak 2.

Prijedlog Odluke se upućuje Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o razrješenju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

o razrješenju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Predlaže se Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije donijeti rješenje o razrješenju mrtvozornikaza područje Općine Stubičke Toplice:

-        Nade Dogan, dr.med.

-        Jurice Knezića, dr.med.

 

Članak 2.

Ova Odluka donosi se radi usklađivanja imenovanih mrtvozornika sa stvarnim stanjem.

 

Članak 3.

 

Prijedlog Odluke se upućuje Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno se donosi

O D L U KA

o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice

 

Članak 1.

                Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Statuta Općinske knjižnice Stubičke Toplice koje je dana 29. svibnja 2019. godine donio privremeni ravnatelj Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

Članak 2.                 

Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom objave.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 Daje se suglasnost na I. izmjenu financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića ZVIREK.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

 O D L U K A

o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića “Zvirek”

 

  Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Zvirek“, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 23. svibnja 2019. godine.

   Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom objave.

 

Ad.12.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

                Daje se suglasnost na I. izmjenu financijskog plana Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2019. godinu.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.13.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na zapošljavanje tri odgojitelja/ice na određeno vrijeme, puno radno vrijeme od 01. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020. godine u Dječjem vrtiću ZVIREK.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ Stubičke Toplice na zapošljavanje tri odgojitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme od 01.09.2019. do 31.08.2020.  

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.14.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izvršenje Financijskog plana DVD-a Pila za 2018. godinu.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na izvršenje Financijskog plana Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2018. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.15.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan i Plan rada DVD-a Pila za 2019. godinu.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Financijski plan i Plan rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila za 2019. godinu.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.16.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnik Robert Pilski predlaže da se za potrebe sudjelovanja vatrogasaca na sportskim događanjima konkretno brdskoj utrci i reliju povećaju dnevnice. Predlaže se povećanje dnevnice sa 120,00 kuna na 250,00 kuna. Sa prijedlogom je već upoznat i načelnik i slaže se da istim.

 

Jednoglasno, sa deset (10) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Za potrebe održavanja sportskih manifestacija na području Općine Stubičke Toplice: brdske auto utrke i rallya u organizaciji Auto kluba Delta iz Zagreba, odobrava se isplata dnevnica vatrogascima u iznosu od 250,00 kuna dnevno po vatrogascu.

 

Članak 2.

Sredstva za isplatu dnevnica vatrogascima osiguravaju i isplaćuju Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički i Dobrovoljno vatrogasno društvo Pila iz svojih sredstava.

 

Vijećnica Sabina Frgec želi postaviti tri pitanja načelniku općine te pročitati zamolbu naše mještanke koju je primila na e mail:

 1.        u kojoj je fazi izrada Prostornog plana Općine Stubičke Toplice
 2.        što je da dnevnim boravkom djece u Osnovnoj školi u školskoj godini 2019./2020.
 3.        dali je razgovarano sa novim vlasnikom nekretnina HTP-a Matija Gubec u vezi parkirališta, parkiralište uz Slamaricu je vlasništvo gdina. Zdenka Pošteka, također parkiralište nasuprot pošte vlasništvo je suvlasnika hotela Sljeme, koje su namjere vlasnika, obzirom da je to njihovo vlasništvo. Imaju pravo postavljanja rampe. Općina u svom vlasništvu nema parkirališnih prostora. Parkiralište kod tržnice je u vlasništvu tvrtke Stubaki d.d.. Te jeli razmišljano i u tom smjeru.

 

Općinski načelnik, gdin. Josip Beljak odgovorio je:

 1.        Vezano za Prostorni plan zaključno do 15. lipnja primati će se zahtjevi za prenamjenu zemljišta. Odrađeni su svi sastanci sa izrađivačima Plana, prošle su se sve sporne situacije, također prokomentirane su i sporne situacije između izrađivača Plana i Krapinsko-zagorske županije. Planirano je da se 01. listopada održi javna rasprava te ukoliko neće biti prevelikih primjedbi do kraja godine donio bi se Prostorni plan.
 2.        Po svim informacijama  iz Ministarstva za dnevni boravak u osnovnoj školi, sredstva će biti osigurana za sve škole. Također sada postoji mogućnost da se on organizira i van škole što do sada nije bilo moguće. Rješenje za nas je Župni dvor, potrebno je načiniti jednu malu preinaku to jest izmjestiti kotlovnicu. To je sve dogovoreno. Dnevni boravak kreće od 01. listopada. Sredstva su osigurana.
 3.        Za parking još nisu obavljeni razgovori, no za sada je važnije da se uredi Slamarica. Općina nema svoj parkirališni prostor. U ministarstvu državne imovine već dulje vrijeme stoji zahtjev za prepisivanje parkirališta u Parku Maksimiljana Vrhovca. Na upit vijećnice Sabine Frgec što je sa drugim parkovnim dijelom Parka Maksimilijana Vrhovca odgovoreno je da on pod koncesijom na 99 godina.

 

Vijećnica Sabina Frgec pročitala je e-mail upućen od gđe. Darinke Gospočić iz kojeg su postavljena tri pitanja:

 1.        pitanje za načelnika, zašto nije izašao na teren  kada je to zatražila ta obitelj?
 2.        Upit za vijećnike, dali su  ili dali smo reagirali na njezinu zamolbu da se njezin upit proslijedi načelniku i
 3.        zašto se nije stavila na dnevni red žalba koja je podnesena prije tri godine vezano za nezakonitu izgradnju farme.
 4.         

Općinski načelnik gdin. Josip Beljak potvrđuje da se o toj temi raspravljalo već više puta i da je istina da je gospođa Darinka bila kod njega i da je jedino moguće da zamoli čovjeka da premjesti životinje na susjednu parcelu. Ništa nije obećano jer vlasnik ima sve dozvole i sve inspekcije su bile vani i nitko nije otkrio nepravilnosti. Osobno je telefonski zvao, osobno se više puta vozio tuda no nije bilo auta i nije stajao. Komentar odnosno odgovor na to da se oni ne javljaju na telefon. Vlasnici imaju apsolutno sve moguće dozvole. Osobno ne vidi tu ništa sporno. To je problem koji traje već godinama kao i  sama situacija. Da osobno ide zbrojiti mailove od gospođe Darinke bilo bi ih tridesetak. Tu ima prijetnji tužbama i policijom. Bila je tu već i policija. Čovjek ima sve dozvole i praktično samo je njegova dobra volja hoće li maknuti životinje. Prvom prilikom kada ga vidi ili se javi na telefon zamoliti će ga da ih premjesti. Ima sve legalno.

U otvorenoj raspravi otvorila se diskusija u kojoj su sudjelovali vijećnica Sabina Frgec, predsjednik općinskog vijeća, općinski načelnik, vijećnici Nikola Kristić i Tomislav Mlinarić.

 

Vijećnik Nikola Kristić obratio se vijećnicima sa prijedlogom je da bi bilo u redu da se točke dnevnog reda elaboriraju usmeno u minuti ili dvije od strane načelnik i zbog medija i zbog drugih ako ne pročitaju materijale. Obavještava vijećnike da je Kulturno vijeće KZŽ odobrilo sredstva za manifestacije Mali ulični festival i Festival poezije u Stubičkim Toplicama Nagrada Vesne Parun, u sferi kulturnih manifestacija i u sferi zaštite kulturne baštine za crkvu. Poziva vijećnike da svojom nazočnošću podrže obje manifestacije.

Festival Nagrada Vesna Parun koji ć se održati 21. i 22. lipnja i biti će međunarodnog karaktera. Prošle godine je bio nacionalnog karaktera.

 

Vijećnik Tomislav Mlinarić, skreće pažnju kao i kolega Kristić na održavanje Malog uličnog festivala. Mjesto se uređuje. Prošlo je mjesec dana od  izbora za članove Evropskog parlamenta pa bi molio da se poskidaju plakati koji su polijepljeni po Stubičkim Toplicama. Oni koji su lijepili neka ih skinu, nada se da  to neće raditi naši komunalni redari pošto ih nisu niti lijepili. Smatra d bi to bilo primjereno.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavila je upit zna li se tko je počistio prostore oko hotela Sljeme i Slamarice, na što je odgovorio općinski načelnik da su to učinili djelatnici to jest zaposlenici gdina. Pošteka odnosno hotela.

 

Predsjednik se obratio vijećnicima i rekao da se očekuje još jedna sjednica prije godišnjih odmora.

 

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 20,10 sata.

 

KLASA:021-05/19-01/09

URBROJ:2113/03-01-19-4

Stubičke Toplice, 05.06.2019.

 

                                                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

                                                                                                                                           Nedjeljko Ćuk

 

 

Kako do nas / Kontakt