22. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K

 

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. srpnja 2019. godine  u Vijećnici  Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Filip Poštek, Jurica Knezić, Tomislav Mlinarić, Dejan Hrastinski, Nikola Kristić, Nina Gradiški Zrinski  – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

Marina Šturlan, predsjednica Savjeta mladih

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Martina Zrinščak, stručni suradnik za pravne poslove

Novinari Zagorskog lista

Odsutni vijećnici:  Sabina Frgec – opravdano, Dejan Borovčak – opravdano, Sanja Čajko - opravdano

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk, otvara  dvadeset i drugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice, Josipa Beljaka, zamjenicu načelnika, Anicu Benger, Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice, Marinu Šturlan, predsjednicu Savjeta mladih, predstavnike medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno deset od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje dopunjeni dnevni red.

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.      Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 1. Donošenje Odluke o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 3. Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz reda predstavničke većine.
 4. Donošenje Odluke o komunalnom redu.
 5. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom.
 6. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2019./2020.
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK Stubičke Toplice.
 8. Prijedlog Odluke o kupnji udžbenika za srednjoškolce po prijedlogu vijećnice gđe. Sabine Frgec.
 9. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića ZVIREK o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.
 13. Informacija o Idejnom rješenju za Oroslavsko – stubičku obilaznicu.
 14. Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dopunjen dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

Predlaže se usvajanje zapisnika.

Na zapisnik nema primjedbi. Isti je usvojen sa jednim  (1) suzdržanim i devet (9) glasova za.

Gdin. Nedjeljko Ćuk obavještava da je 25. srpnja podnio za neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, moli podpredsjednicu Općinskog vijeća  gđu. Ninu Gradiški Zrinski da preuzme vođenje sjednice do izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski pozdravlja nazočne te prelazi na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad.2.

Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Poziva se gdin. Nedjeljko Ćuk da kao predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja obrazloži prijedlog Odluke.

Nedjeljko Ćuk obrazlaže da je prijedlog odluke upućen temeljem koalicijskog sporazuma između Kandidacijske liste grupe birača nositelja liste Kristijana Oremuša i  Hrvatske demokratske zajednice - HDZ nositelja liste Tomislava Mlinarića, postignutog prilikom održavanja Konstituirajuće sjednice, kojim je dogovoreno da će se obnašanje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća nakon dvije godine predati na raspolaganje Tomislavu Mlinariću nositelju liste Hrvatske demokratske zajednice. Smatraju da je ovo povoljno vrijeme obzirom da predstoji razdoblje godišnjih odmora.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Sa jednim ( 1) suzdržanim glasom i devet (9) glasova za donosi se

 

ODLUKA

o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

 

Nedjeljko Ćuk (OIB:56312271329) iz Stubičkih Toplica, Pila 10B, razrješuje se dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, zbog podnesene ostavke.

Članak 2.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, Nedjeljku Ćuku prestaju prava na temelju obavljanja dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.3.

Donošenje Odluke o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Poziva se gdin. Nedjeljko Ćuk da kao predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja predoči prijedlog  Odluke.

Nedjeljko Ćuk obrazlaže da je, slijedom već prethodno navedenog, upućen prijedlog o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Tomislava Mlinarića. Gdin. Mlinarić od prvog dana bio je prijedlog koalicijskih partnera.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Sa jednim ( 1) suzdržanim glasom i devet (9) glasova za donosi se

 

ODLUKA

o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

 

Tomislav Mlinarić (OIB:67870984219) iz Stubičkih Toplica, Mlinarska ulica 20, razrješuje se dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz reda predstavničke većine, zbog podnesene ostavke.

Članak 2.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, Tomislavu Mlinariću prestaju prava na temelju obavljanja dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.

Donošenje Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Poziva se gdin. Nedjeljko Ćuk da kao predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja predoči prijedlog Odluke.

Nedjeljko Ćuk obrazlaže da je slijedom već prethodno navedenog, kao potvrda sporazuma, upućen prijedlog o izboru predsjednika Općinskog vijeća Tomislava Mlinarića.

Potpredsjednica Općinskog vijeća, Nina Gradiški Zrinski upućuje poziv članovima Općinskog vijeća da daju i druge prijedloge za imenovanje predsjednika Općinskog vijeća.

Obzirom da nema drugih prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Sa jednim ( 1) suzdržanim glasom i devet (9) glasova za donosi se

 

ODLUKA

o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

 

Tomislav Mlinarić (OIB:67870984219) iz Stubičkih Toplica, Mlinarska ulica 20, izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Potpredsjednica Općinskog vijeća, Nina Gradiški Zrinski konstatira da je većinom glasova za predsjednika izabran Tomislav Mlinarić, upućuje mu čestitke te ga poziva da nastavi sa vođenjem sjednice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća nastavlja sa vođenjem sjednice.

Ad.5.

Donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz reda predstavničke većine.

 

Tomislav Mlinarić kao predsjednik Općinskog vijeća, kao kandidata za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže gdina. Nedjeljka Ćuka iz reda predstavničke većine.

Kako nema primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Sa jednim ( 1) suzdržanim glasom i devet (9) glasova za donosi se

 

ODLUKA

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

 

Nedjeljko Ćuk (OIB:56312271329) iz Stubičkih Toplica, Pila 10B, izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, iz reda predstavničke većine.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.

Donošenje Odluke o komunalnom redu.

Martina Zrinščak, stručni suradnik za pravne poslove obrazlaže prijedlog Odluke o komunalnom redu riječima da je nacrt prijedlog Odluke izrađen sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu kojeg je donio Hrvatski sabor na svojoj sjednici 13. srpnja 2018. godine te koji je objavljen u Narodnim Novinama  27. srpnja 2018. godine. Na snagu je stupio 04. kolovoza 2018. godine, čime je prestao vrijediti Zakon o komunalnom gospodarstvu iz 1995. godine sa svim svojim izmjenama. Zakonom je određen rok od dvije godine prema kojem su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti odluku o komunalnom redu. Ovime se usklađujemo sa odredbama. Naša Odluka donesena je 2008. godine. Provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke koja je objavljena na web stranici Općine. Na nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu nije dostavljeno ni jedno mišljenje i prijedlog.

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski izražava nadu da će se Zakon bolje provoditi jer imamo komunalnog i poljoprivrednog redara, a imamo puno zapuštenih površina, neodržavanih površina. Treba krenuti sa uređenjem mjesta i strogo krenuti prema ljudima, sa kaznama, jer će nas zarasti trava, smeće i ostalo.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Vijeća pročitao je dopis vijećnice Sabine Frgec:

Poštovani načelniče, predsjedniče Općinskog vijeća i kolege vijećnici,

pred nama je usvajanje nove Odluke o komunalnom redu nastavno na novi Zakon o komunalnom gospodarstvu  pa mi dozvolite da Vam se obratim s par riječi. U Stubičkim Toplicama na snazi je Odluka o komunalnom redu iz 2008. Međutim, više je nego vidljivo, a i mještani to potvrđuju svojim upitima i prijavama, da se ista ne provodi u punoj snazi u kojoj bi trebala. Zadnja pritužba je ona mještana Pile koji imaju veliki problem sa zapuštenim dvorištem u kojem se legu lisice i zmije i pričinjaju tako znatnu  štetu mještanima. Koliko sam upoznata, mještani su već u više navrata urgirali na Općini, ali bez konkretnijih pomaka. Iako nemamo komunalnog redara, imamo ovlaštenu osobu za provođenje poslova komunalnog redara i to u osobi voditelja odsjeka za komunalne poslove kojemu, prema čl.14 , u opisu poslova između ostalog stoji: „obavlja poslove provođenja komunalnog reda (izrađuje nacrte rješenja i izdaje obvezne prekršajne naloge”. Novom Odlukom o komunalnom redu temeljenom na novom Zakonu  o komunalnom gospodarstvu, komunalni redar imati će veće ovlasti te mještani s pravom očekuju promptnije rješavanje problema, odnosno provođenje komunalnog reda.   

           Mještani su se također žalili na neurednost i prekomjerno odlaganje smeća iza zgrade u kojoj su smještene općinske prostorije( Općina tamo prekomjerno  odlaže smeće!) i to zahtjevom prema načelniku da se taj problem promptno riješi jer osim što nagrđuje mjesto predstavlja i  potencijalno leglo zaraze. Poštovani  načelnik nije niti odgovorio na taj upit. Inžinjer Benger predložio je načelniku nabavu podzemnih kontejnera kojim bi se potencijalno riješio ovaj problem ( cijena ovakvih kontejnera kreće se između 10.000 do 15.000 kn), međutim načelnik odgovara da je to preskupa investicija. U obnovu općinskih prostorija utrošilo se oko pola milijuna kuna! Mještani traže brzo i učinkovito sprovođenje Odluke o komunalnom redu kako bi naši Stubaki izgledali još ljepše i urednije. 

            Opetovano su postavljani  upiti u vezi derutnog hotela “Sljeme” u centru Stubaka koji predstavlja potencijalnu opasnost za mještane  ( urušavanje nadstrešnice, kidanje fasade i sl.) no poštovani načelnik odgovara da su mu ruke vezane. Možda da se u vezi rješavanja ovog gorućeg problema pozove na na ZVDSP ( Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima) ili ZOO (Zakon o obveznim odnosima) ili na odredbu čl.50 st.1 Ustava Republike Hrvatske ili čl. 1 Protokola broj 1, uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda , odnosno odredbu stavka 2. istog članka.  Mostovi kroz naselja također zahtijevaju obnovu, a posebno most prema Pihaćima.

        U još važećoj Odluci o komunalnom redu, čl. 11, a nastavno na korištenje javnih površina, za iste se plaća porez sukladno Odluci o općinskim porezima. Međutim, uvidom u dokumentaciju Malog uličnog festivala  vidljivo je da su neki korisnici javnih površina za vrijeme trajanja istog, bili oslobođeni plaćanja poreza bez ikakvog pisanog obrazloženja ili odluke.  Neka onda svi budu oslobođeni poreza za korištenje javnih površina! Budimo dosljedni u sprovođenju svojih Odluka. Prema svima jednako, držeći se propisa i odluka koje smo /ste kao vijećnici izglasali. Ne radimo podjele. Svi su mještani zavrijedili isti tretman, svi uplaćuju poreze, doprinose, naknade. Ne možemo imati jednake i jednakije. Na kraju, citirala bih jedan slogan:” Pošteno i bez podjela za Stubake!”

Vijećnik Nikola Kristić osvrnuo se na izneseno rekavši da ima puno toga dobroga izrečeno. Konstatira da nije dobro da se nitko nije javio na objavljeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Što je možda i razumljivo. Mišljenja je da bi komunikaciju sa građanima trebalo intenzivirati. Možda napraviti dva do tri zbora građana na temu komunalnih stvari, jer to su stvari koje građane zanimaju. Predlaže da se  to u buduće i napravi. Koliko zna nije bilo ni jednog zbora građana do sada ni o jednoj temi.

Kako u otvorenoj raspravi niše nema primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o komunalnom redu.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

           Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na području Općine Stubičke Toplice, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjenje nepridržavanjem istih.

           Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Općine Stubičke Toplice (dalje u tekstu: Općina), ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu (dalje u tekstu: Zakon) ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

 

           Ovom Odlukom su naročito propisane odredbe o:

uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada i drugih građevina u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, u dijelu koji je vidljiv s javnih površina i površina javne namjene, kao i određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča i druge komunalne opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih instalacija, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta;

način uređenja i korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Stubičke Toplice za gospodarske i druge svrhe;

uvjete korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila;

održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina;

prikupljanje, odvoz i postupanje s prikupljenim komunalnim otpadom;

mjere za provođenje Odluke uključujući i prekršajne odredbe.

Članak 3.

            Pojmovi u smislu ove Odluke imaju značenje određeno Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuju upravna područja prostornog uređenja i građenja te drugim posebnim zakonima i ovom Odlukom.

            Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

           Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

Javna površina je svaka površina u vlasništvu Općine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima;

Površine javne namjene su: površine koje nisu u vlasništvu Općine i čije je korištenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima;

Javne zelene površine su površine s vegetacijom- parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, zelene površine uz cestu u naselju, zelene površine uz objekte javne namjene a kojih je korištenje namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala mogu nalaziti dječja igrališta s pripadajućom opremom, fontane i slične površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine;

Javne prometne površine su: nerazvrstane ceste, nogostupi, trgovi, pješačke zone, poljski i šumski putovi, mostovi, parkirališta, stajališta javnog prometa, i slične površine;

Komunalna oprema je spremnik za komunalni otpad s pripadajućom zaštitom, klupe, koševi za otpatke, tende (konzolne, samostojeće (jednostrešne ili  dvostrešne), jednostavni podesti otvorenih terasa, ploča s planom naselja, stalci za bicikle, posude za cvijeće, zaštitni stupići i dr.;

Pokretne naprave su prenosivi objekti koji kad se postave na određenom mjestu služe za prodaju robe i obavljanje usluga (npr. štandovi, šatori, lunapark, klupe, ugostiteljske prikolice, pečenjare, automati, hladnjaci i dr). Pokretne naprave su i terase, kao dijelovi javne površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta na kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost;

Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti;

Reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

Reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično - samostojeći ili na objektima, reklamni stupovi (totemi i slično).

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

 

           Naselja na području Općine moraju biti uređena.

            Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenje i održavanje urednim javnih površina, vanjskih dijelova zgrada kao i drugih građevina i površina koje izgledom i smještajem utječu na uređenost naselja, a osobito izgled i uređenost:

- vanjskih dijelova zgrada,

- dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina,

- ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s kućnim brojem zgrada,

- izloga,

- zaštitnih naprava,

- ploča s tvrtkom ili nazivom,

- plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamnih panoa,

- postavljanje naprava i privremenih građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija,

 - kioska i pokretnih naprava, kioska, reklama, reklamnih natpisa, reklamnih panoa i drugih naprava na zemljištu u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba,

-  javnih zelenih površina,

- komunalnih objekata, uređaja i drugih objekata u općoj uporabi,

-  kolodvora, stajališta, parkirališta,

-  sanitarno – komunalne mjere uređenja naselja.

1. Vanjski dijelovi zgrada

Članak 6.

 

           Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo) moraju biti održavani i uredni.

           Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

            Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja višestambenih zgrada, osim u slučaju kad višestambena zgrada ima više zasebnih ulaza, kada je dopušteno uređivanje pročelja za stanove koji pripadaju istom ulazu.

             Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade.

2. Uređenje dvorišta, zelenih površina, ograda uz zgradu i sličnih površina

Članak 7.

           Vlasnici, odnosno korisnici, zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su održavati dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, urednima i čistima.

            Vlasnik i posjednik nekretnine moraju održavati i redovito kositi svoja dvorišta i zemljišta, a osobito redovito rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, i održavati travnate površine na način da trava ne bude viša od 20 cm, u dvorištu i ispred ograde.

              Dvorišta, vrtovi, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni, te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne imisije na javne površine, susjedne zgrade i druge objekte. Svojim stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski izgled okolnih površina.

              Lišće, plodove i grane koji s površina iz stavka 1. ovog članka padnu na javnoprometnu površinu vlasnici, odnosno korisnici, dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti.

               Na prostorima dvorišta, vrtova, zelenih i drugih površina uz javne površine zabranjeno je odlagati komunalni i drugi otpad, a posebice neregistrirane automobile, strojeve, električne i druge aparate i predmete iz kućanstva, građevinski šut, dotrajale predmete i drugo, što narušava izgled okoliša, te spaljivati sve vrste otpadnih tvari.

            Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, ne održavaju urednima i čistima, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku otklanjanje uočenih nedostataka.

             Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici, prostora iz prethodnog stavka u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci otklonit putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika prostora.

              Ukoliko se predmet dijelom nalazi na javnoj površini, a dijelom na površini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, u smislu ove Odluke, smatra se da se cijelom površinom nalazi na javnoj površini.

Članak 8.

             Ograde uz javne površine moraju se postavljati tako da ne ometaju korištenje javnih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u okolni izgled.     Ograde uz javne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati.

            Vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javnoprometne površine, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme rezidbe zaštitila imovina i ljudi.                                    Vlasnici, odnosno korisnici dužni su odmah nakon završetka radova na orezivanju, javnu površinu očistiti.

             Ograde od ukrasne živice i drveće uz javnoprometne površine vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na javnoprometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i sigurnost prometa, ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju i javnu rasvjetu.

Članak 9.

           Javne zelene površine ispred građevine mogu se, iznimno, radi zaštite ograditi zaštitnim elementima, ako to neće ometati normalno kretanje pješaka, prometovanje vozila i neće smanjivati preglednost.

            Odobrenje za ograđivanje javnih zelenih površina, vlasniku građevine ispred koje se traži ograđivanje, izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 10.

            Radi otklanjanja štetnih utjecaja za život i zdravlje ljudi, vlasnici, odnosno korisnici okućnica, vrtova, neizgrađenog građevnog zemljišta te obrađenog ili neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, na području Općine, dužni su sa takvih površina redovito uklanjati i uništavati ambroziju i druge štetne i korovske biljke.

            U slučaju neizvršavanja obveze iz prethodnog stavka, obvezu uklanjanja ambrozije i drugih šetnih biljaka, vlasnicima, posjednicima i korisnicima će naložiti komunalni redar.

            U slučaju neizvršavanja neprovođenja naloženih mjera u ostavljenom roku, obvezu će po nalogu ovlaštene osobe iz prethodnog stavka izvršiti treća osoba o trošku osobe iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

             Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku, odnosno korisniku, zemljišta potrebne zahvate na stablu.

3. Ploče s imenom naselja, ulica, trgova i pločice s brojem zgrade

Članak 12.

             Na području Općine naselja moraju biti označeni imenom, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

            Naselja i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim propisom.

Članak 13.

           Za označavanje imena naselja postavljaju se ploče, table, a na zgrade se postavljaju pločice s kućnim brojem zgrade.

           Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade.

            Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

             Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati table, ploče i pločice iz stavka 1. ovoga članka.

4. Izlozi

Članak 14.

            Izlozi, izložbeni ormarići i druga slična oprema poslovnog prostora (u daljnjem tekstu: izlog) moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni u skladu s izgledom zgrade i okoliša, tako da izravno ne obasjavaju prometnu površinu, a svojim položajem ne smiju onemogućiti ili otežati korištenje javnih površina

            Na javnoj površini pored ulaza u poslovni prostor mogu se, u svrhu njegova uljepšavanja i ukrašavanja, postaviti posude sa cvijećem.

             Za postavljanje izloga na pročelje zgrade potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

             Vlasnik, odnosno korisnik, poslovnog prostora dužan je izlog držati urednim i čistim.

             Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni.

             Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu, niti smije izlagati robu izvan izloga i poslovnog prostora, bez odobrenja nadležnog tijela.

Članak 15.

            Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima ispisivati poruke i obavijesti, crtati, šarati i na drugi ih način prljati ili nagrđivati. Iznimno, na izlozima je dopušteno isticati privremene obavijesti o prigodnim i sezonskim sniženjima.

            Vlasnik, odnosno korisnik, poslovnog prostora koji se ne koristi, dužan je izlog, vrata i ostale otvore uredno prekriti neprozirnim materijalom, te onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

             Vlasnik, odnosno korisnik, izloga dužan je oštećenja na izlogu ukloniti bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja.

              Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 3. ovoga članka.

              Ako vlasnik, odnosno korisnik, ne postupi po rješenju iz stavka 4. ovoga članka, a postoji neposredna opasnost za sigurnost prolaznika, Općina će izvršenje rješenja provesti putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika, poslovnog prostora.

5. Zaštitne naprave

Članak 16.

             Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti, koji se postavljaju na vanjske dijelove zgrade.

             Zaštitne naprave iz prethodnog stavka moraju biti uredne i ispravne.

Članak 17.

            Kamere se postavljaju za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinitelja prekršaja, te zaštite imovine u vlasništvu Općine, sukladno posebnim propisima, s obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod video nadzorom.

            Kamere se postavljaju na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela po prethodno pribavljenim suglasnostima.

6. Ploča s tvrtkom ili nazivom

                                                                      Članak 18.

            Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ističe ploču s tvrtkom ili nazivom obrta na poslovnu prostoriju u kojoj posluje.

            Ustanove i druge institucije ističu naziv na mjestu određenom posebnim propisima, odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije.

             Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, te ustanova i druga institucija, može na pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti i ploču s natpisom i imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja, te obavijest o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: natpis).

              Natpis mora biti tehnički i estetski oblikovan i uredan, maksimalnih dimenzija visine 1 m i dužine 2 m, a tekst pravopisno ispravno napisan.

              Svi natpisi većih dimenzija u smislu ove Odluke smatraju se reklamama i za njihovo postavljanje potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

                                                                     Članak 19.

            Ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom dimenzija veći od propisanih stavkom 4. prethodnog članka, na pročelje zgrade postavlja se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela.

            Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka, mora održavati ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom, urednom, čistom i čitkom, a u slučaju njezine dotrajalosti istu mora obnoviti, odnosno zamijeniti.

             Zabranjeno je predmete iz prethodnog stavka prljati i uništavati.

             Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka dužna je ukloniti ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora te pročelje zgrade vratiti u prvobitno stanje.

              Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi sukladno stavku 4. ovoga članka, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom.

              Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. prethodnog članka ne postupi po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom, po nalogu Jedinstvenog upravnog odjela, uklonit će se putem treće osobe na njihov trošak.

7. Plakati, jarboli za zastave, reklamni natpisi, reklame i reklamni panoi

                                                                      Članak 20.

           Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se bez posebnog odobrenja postavljati samo na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, oglasnim panoima i drugim oglasnim prostorima koji služe isključivo za navedenu namjenu.

            Zabranjeno je lijepljenje i postavljanje plakata na drveće, pročelja zgrade, ograde, stupove javne rasvjete i druga mjesta koja ne služe za tu namjenu.

           Iznimno, na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela, za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na druga mjesta, koja inače nisu za to namijenjena.

           Osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične objave dužna ih je ukloniti po isteku roka na koji je imala odobrenje, a korištene površine očistiti i urediti.

           Ukoliko osoba ne ukloni, odnosno ne uredi i ne očisti korištene površine sukladno prethodnom stavku Općina će to učiniti putem treće osobe, a za nastale troškove teretit će se organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, proizvod ili manifestacija oglašava.

            Odredbe ovog članka odnose se i na oglašavanje za potrebe izborne promidžbe.

                                                                     Članak 21.

            Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljištu uz objekte te javne površine.

            Na jarbolima se postavljaju državne zastave, županijske, gradske te prigodne zastave za određene manifestacije, kao i reklamne zastave.

            Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, čisti i neoštećeni.

                                                                     Članak 22.

             Reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji ili gradnji), osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

           Reklame iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se na javnu površinu na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

           Zabranjeno je postavljanje reklama iz stavka 1. ovoga članka na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela.

                                                                     Članak 23.

           Reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično - samostojeći ili na objektima te reklamni stupovi (totemi i slično).

           Reklamni panoi postavljaju se na javne površine na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, ako posebnim popisima nije drugačije određeno.

           Zabranjeno je postavljanje reklamnog panoa na javnu površinu bez odobrenja ili suprotno odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela.

           Tvrtka ili ime vlasnika reklamnog panoa moraju biti istaknuti na reklamnom panou.

           Ako reklamni pano nema istaknutu reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti odgovarajućim materijalom ili ukloniti.

                                                                       Članka 24.

           Priključivanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa na sustav javne rasvjete nije dopušteno. Osvjetljavanje reklama, reklamnih natpisa i reklamnih panoa može se izvesti samo na način da osvjetljavanje ne ugrožava sigurnost prometa i ne ometa korištenje susjednih objekata.

           Na sustav javne rasvjete može se samo priključiti ukrasna rasvjeta prilikom blagdana i manifestacija od strane djelatnika tvrtke kojoj je Općina povjerila održavanje mreže javne rasvjete.

Članak 25.

           Vlasnici, odnosno korisnici, plakata, jarbola za zastave, reklamnih natpisa, reklama i reklamni panoi moraju ih održavati u urednom i ispravnom stanju, a oštećene, dotrajale ili uništene obnoviti, zamijeniti novima ili ukloniti.

           Zabranjeno je predmete iz stavka 1. ovog članka prljati i uništavati.

8. Postavljanje naprava i privremenih građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija

                                                                         Članak 26.

           Na javnim površinama mogu se održavati sajmovi i javne manifestacije.

           Korištenje lokacije, odnosno postavljanje privremene građevine temelji se na rješenju Jedinstvenog upravnog odjela izdanog po pisanom zahtjevu organizatora, odnosno sudionika sajma ili javne manifestacije.

            Za korištenje lokacije, odnosno postavljanje privremene građevine plaća se naknada propisana posebnim propisom.

9. Kiosci i pokretne naprave

                                                                         Članak 27.

           Kiosci i pokretne naprave na  površini javne namjene postavljaju se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela.

           Zahtjevu se prilaže rješenje o dozvoli obavljanja djelatnosti, a mora sadržavati radno vrijeme, djelatnost za koju se traži odobrenje i točno mjesto postavljanja.

           Za korištenje javne površine plaća se porez na korištenje javne površine sukladno Odluci o općinskim porezima.

                                                                        Članak 28.

           Postavljanje štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda, proizvoda domaće i kućne radinosti i ostale robe dozvoljeno je samo na području tržnice, uz prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

           Iznimno od stavka 1. ovog članka, dozvoljava je prodaja navedenih proizvoda tijekom održavanja sajmova i javnih manifestacija, uz prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

                                                                        Članak 29.

           U Općini je dozvoljena trgovina na malo izvan prodavaonica pokretnom prodajom.

           Pokretna prodaja dozvoljava se na području cijele Općine pod uvjetima da se obavlja na način da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa, ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih građevina, ne ugrožava sigurnost ljudi, odnosno ne predstavlja potencijalnu opasnost za imovinu, ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture, ne smanjuje preglednost (zaklanja vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, smanjuje kut preglednosti i sl.), ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora, ne utječe negativno na zelene površine, te ne predstavlja dodatni izvor buke i onečišćenja.

           Vozilo za pokretnu prodaju mora biti prilagođeno na način koji omogućuje trgovanje robom na malo iz vozila.

           Godišnja naknada za fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine iznosi 500,00 kuna.

           Naknada se plaća po izdavanju rješenja kojim se odobrava korištenje javno-prometnih površina za obavljanje pokretne prodaje.

           Zahtjev za odobrenjem pokretne prodaje podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, koji o zahtjevu odlučuje rješenjem. Zahtjevu se prilaže dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti, odnosno da ima u skladu sa zakonom i drugim propisima odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine.

10. Uređenje javnih zelenih površina

                                                                       Članak 30.

           Javne zelene površine moraju se redovito održavati, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene.

Članak 31.

          Javne zelene površine održavaju se u skladu s programom održavanja komunalne infrastrukture te prema operativnim i terminskim planovima koje utvrđuje Jedinstveni upravni odjel.

          Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

-          sadnja i uzgoj biljnih nasada,

-          podrezivanje stabala i grmlja,

-          okopavanje i plijevljene grmlja i živice,

-          košenje trave,

-          gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koji raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),

-          uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

-          održavanje posuda sa ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

-          preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje biljnih štetnika, te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

-          održavanje pješačkih putova i naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom  stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpatke, popločenja i slično),

-          postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

-          postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

-          obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija, zapuštenih javnih zelenih površina,

-          uređenje i privođenje namjeni neuređenih javnih zelenih površina.

                                                                          Članak 32.

             Stabla i drugo zelenilo moraju se održavati tako da ne predstavljaju opasnost ili da ne ometaju promet ljudi i vozila na javnim površinama.

            Ukoliko stabla i drugo zelenilo predstavljaju opasnost ili ometaju promet ljudi ili vozila Jedinstveni upravni odjelnaredit će rješenjem poduzimanje mjera radi otklanjanja uočenih nedostataka.

            Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, naložene radnje izvršit će se putem treće osobe, a na trošak vlasnika ili korisnika.

Članak 33.

             U cilju ukrašavanja Općine ili zaštite javnih površina, Jedinstveni upravni odjel može izdati odobrenje za postavljanje prikladnih posuda sa ukrasnim biljem.

             Postavljene posude s ukrasnim biljem moraju se redovito održavati, što podrazumijeva i sadnju, te zalijevanje ukrasnog bilja, a održava ih pravna ili fizička osoba koja je posude postavila.

             Ukoliko se posude s ukrasnim biljem postavljene na javnim površinama ne održavaju u skladu s prethodnim stavkom, naredit će se njihovo uklanjanje.

11. Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi

Članak 34.

           Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: objekti u općoj uporabi) postavljaju se na javnim površinama radi uređenja Općine, pružanja usluga održavanja komunalne infrastrukture i lakšeg snalaženja građana na području Općine.

Članak 35.

          Objekti u općoj uporabi su:

-          javna rasvjeta,

-          ploče s orijentacijskim planom Općine,

-          koševi za otpad,

-          hidranti i slični objekti i uređaji,

-          javne telefonske govornice i poštanski sandučići,

-          spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti,

-          kolodvori i druga stajališta, parkirališta,

-          sanitarno komunalne mjere.

Članak 36.

           Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, kojoj je Općina povjerio na održavanje ili upravljanje objekte u općoj uporabi, odnosno vlasnik, dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

          Osoba iz stavka 1. ovoga članka, dužna je nastala oštećenja i kvarove otkloniti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od utvrđivanja oštećenja ili kvara.

          Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način oštećivati i uništavati objekte u općoj uporabi.

11.1. Javna rasvjeta

Članak 37.

           Javne prometne površine, javne zelene površine i ostale površine, opremaju se sustavom javne rasvjete.

          Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti te biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i estetski oblikovana.

           Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o urbanističkoj vrijednosti i značenju te izgledu pojedinih dijelova grada, pojedinih javnih površina i njihovoj namjeni kao i potrebama prometa i građana.

           Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila održavanje javne rasvjete, opremu i uređaje javne rasvjete mora redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale i oštećene dijelove, žarulje i slično).

           Zabranjeno je priključivanje električnih instalacija rasvjete i drugih instalacija na sustav javne rasvjete te drugo korištenje sustava javne rasvjete, bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela, osim ukrasne rasvjete za blagdane i manifestacije od strane tvrtke kojoj je Općine povjerio održavanje javne rasvjete.

Članak 38.

           Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

           Zabranjeno je na rasvjetne stupove postavljanje transparenata, lijepljenje oglasa, obavijesti, reklama i slično, a iznimno se dopušta po odobrenju Jedinstvenog upravnog odjela.

           Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno-promidžbenih panoa, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije i slične opreme na rasvjetne stupove može se privremeno dopustiti samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

11.2. Ploče s orijentacijskim planom Općine Stubičke Toplice

Članak 39.

           U cilju lakšeg snalaženja građana i turista, na području Općine mogu se postavljati ploče s orijentacijskim planom Općine.

           Ploče s orijentacijskim planom Općine postavljaju se na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi, na glavnim prilazima Općine i na drugim za to određenim mjestima.

           U orijentacijskom planu moraju biti ucrtane glavne ulice, trgovi, parkovi, najvažniji objekte u Općini (škola, dječji vrtić, pošta, zdravstvena ustanova i slično) te oznaka mjesta na kojem se plan nalazi.

           Ploče s orijentacijskim planom postavlja i održava Općina, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

11.3. Koševi za otpad

Članak 40.

           Na području Općine postavljaju se košarice za otpad na mjestima koja odredi nadležni odjel.

Članak 41.

           Košarice za otpad moraju biti izrađene od prikladnog materijala, tipske i estetski oblikovane.

           Košarice za otpad mogu se postavljati na slobodno stojeća postolja uz nogostupe, šetnice i iznimno na stupove javne rasvjete.

           Košarice za otpad ne smiju se postavljati na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće, jarbole za zastave, te na druga mjesta gdje nagrđuju izgled naselja ili ugrožavaju sigurnost prometa.

Članak 42.

           O postavljanju i održavanju košarica za otpad na javnim površinama brine pravna osoba kojoj je povjereno održavanje čistoće javne površine na kojoj se košarica za otpad nalazi.

            Iznimno od stavka 1. ovog članka, košarice za otpad na površinama javne namjene mogu postavljati i održavati pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tim površinama.

Članak 43.

             Otpad iz košarica postavljenih na javne površine skuplja i odvozi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje čistoće javnih površina.

11.4. Hidranti i slični objekti i uređaji

Članak 44.

           Na području Općine, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela, mogu se graditi i postavljati fontane, hidranti i slični objekti i uređaji koji svojim izgledom uljepšavaju okoliš.

           Fontane, hidranti i slični objekti i uređaji moraju biti ispravni i uredni, zabranjeno ih je uništavati, onečišćavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati, odnosno nenamjenski koristiti.

           Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje javnih površina moraju se održavati u ispravnom stanju.

           Zabranjeno je uništavanje, oštećivanje ili neovlaštena uporaba hidranata za vlastite potrebe (pranje automobila ili privatnih površina i prostora).

           Fontane, hidrante i slične objekte i uređaje postavlja i održava Općina, odnosno za to ovlaštena pravna ili fizička osoba.

11.5. Javne telefonske govornice, poštanski sandučići i bankomati

Članak 45.

           Javne telefonske govornice, poštanski sandučići i bankomati u pravilu se postavljaju na mjestima na kojima se građani okupljaju i dulje zadržavaju, kao što su trgovi, trgovački objekti ili prodajni centri, stambene zgrade s većim brojem stanova i slični prostori, tako da svojim izgledom ne narušavaju okoliš, te da zadovoljavaju estetske kriterije.

           Javne telefonske govornice, poštanski sandučići i bankomati, postavljaju se na mjestima koja posebnom odlukom odredi Jedinstveni upravni odjel, na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.

          Javne telefonske govornice, poštanske sandučiće i bankomate, postavljaju i održavaju pravne osobe koje pružaju telekomunikacijske, poštanske usluge i bankarske usluge.

          Zabranjeno je postavljati javne telefonske govornice, poštanske sandučiće i bankomate bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

11.6. Spomenici, spomen-ploče, skulpture i slični predmeti

Članak 46.

           Na području Općine na objekte, javne površine i druge prostore dopušteno je postavljati spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, te postavljene uklanjati, samo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 47.

           Uz zahtjev za postavljanje spomenika, spomen ploča, skulptura i sličnih predmeta, koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu, podnositelj zahtjeva obavezno dostavlja idejni projekt, tehnički opis, oznaku lokacije, obrazloženje o potrebi postave predmeta i drugu dokumentaciju.

           Osim navedenog, potrebno je pribaviti i suglasnost nadležnog konzervatorskog tijela, ukoliko se spomenici, spomen ploče, skulpture i slični predmeti, postavljaju ili uklanjaju sa područja zaštićene kulturnopovijesne cjeline ili pojedinačnog kulturnog dobra.

Članak 48.

           Osobe na čiji je zahtjev postavljen spomenik, spomen ploča, skulptura i slični predmeti, dužne su ih držati urednima i zaštiti od uništavanja, a ukoliko više ne postoje o održavanju se brine Općina.

           Postavljene spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete, zabranjeno je prljati, po njima pisati, crtati ili ih na bilo koji drugi način oštećivati.

11.7. Kolodvori i druga stajališta, parkirališta

 

11.7.1. Kolodvori i druga stajališta

 

Članak 49.

           Vlasnik, odnosno korisnik kolodvorske zgrade, dužan ih je održavati urednima, čistima i ispravnima.

Članak 50.

           Stajališta javnog prijevoza prometa moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama te se moraju održavati u čistom i ispravnom stanju, a svako oštećenje tih prostora mora se u najkraćem mogućem roku popraviti.

11.7.2. Javna parkirališta

 

Članak 51.

           Javna parkirališta se moraju propisno označiti te stalno održavati čistim, urednim i u funkcionalnom stanju, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

           Javna parkirališta održava Općina Stubičke Toplice, odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno.

            Na javnim parkiralištima zabranjeno je zaustavljati i parkirati teretne automobile i autobuse, radne strojevi, priključna vozila, osim ako to nije izričito dopušteno prometnim znakom.

            Na javnim parkiralištima zabranjeno je neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom prostora.

12. Sanitarno-komunalne mjere

12.1. Septičke i sabirne jame

Članak 52.

           Septičke jame na području Općine mogu se graditi i koristiti samo tamo gdje ne postoji mogućnost priključenja građevina na uređaje za odvodnju otpadnih voda.

           Septičke i sabirne jame grade se i s njima se postupa, sukladno posebnim propisima.

           Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena fizička ili pravna osoba u skladu sa sanitarno tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika, septičke jame.

Članak 53.

           Vlasnici, odnosno korisnici, septičkih jama dužni su redovno i na vrijeme čistiti septičke jame kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćavanja okoline. Troškove čišćenja septičkih jama snosi vlasnik, odnosno korisnik, septičke jame.

            Okolni prostor i septička jama nakon završenog čišćenja moraju se dezinficirati i dovesti u bezopasno stanje po zdravlje ljudi.

            Komunalno redarstvo kada utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije naredit će njezino čišćenje vlasniku, odnosno korisniku iste.

            Ako vlasnik, odnosno korisnik, septičke jame ne postupi na način utvrđen u prethodnom stavku, čišćenje septičke jame izvršit će ovlaštena pravna osoba na teret njezinog vlasnika, odnosno korisnika.

            Zabranjeno je izlijevati fekalije u potok, u odvodne jarke za odvodnju oborinskih vod uz javne površine, na poljoprivredne površine u naselju, odnosno u krugu do 500 metara od naselja, odnosno van za to određenih mjesta.

12.2. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i zaštita bilja

Članak 54.

           U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalni život, prema potrebi obavlja se sustavna dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

           Pod pojmom sustavne dezinsekcije podrazumijeva se prskanje ili zamagljivanje odgovarajućim sredstvima, odnosno dezinsekcija, u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

           Pod pojmom sustavne deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca.

           Opseg, način, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja obvezne sustavne dezinsekcije i deratizacije utvrđuju se prema potrebi programom mjera obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije za područje Općine, kojega u obliku izvoda iz programa mjera obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije za područje Krapinsko-zagorske županije donosi Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Članak 55.

           Na poziv komunalnog redara, pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije, dužna je iste ponoviti ukoliko se ocjeni da je taj postupak potreban.

           Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je prije početka izvođenja sustavne dezinsekcije i deratizacije na odgovarajući način obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja tih radova.

Članak 56.

           Zaštita bilja vrši se prema posebnom planu pravne osobe koja upravlja javnim površinama na kojima se uzgaja bilje.

12.3. Držanje domaćih životinja

Članak 57.

           Na području naselja Općine Stubičke Toplice dopušteno je držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca sukladno Odluci o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području Općine Stubičke Toplice.

III. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U 

       VLASNIŠTVU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

                                                                          Članak 58.

 

           Sve površine javne namjene na području Općine mogu se koristiti sukladno namjeni te na način i pod uvjetima utvrđenim odredbama ove Odluke.

Članak 59.

           Površina javne namjene i zemljište u vlasništvu Općine može se privremeno koristiti za postavljanje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga, pokretnih naprava, pokretnih reklama, zabavnih radnji i cirkusa, ugostiteljskih prikolica, štandova, pečenjara, građevinskih skela, kontejnera i sl., pozornica i drugih privremenih građevina i predmeta za potrebe održavanja javnih manifestacija i sajmova, izlaganje robe, održavanje javnih skupova, priredbi i druge namjene.

           Površine javne namjene i zemljište u vlasništvu Općine privremeno se koriste na temelju rješenja koje izdaje Jedinstveni upravni odjel odnosno sklopljenog ugovora o zakupu.

            Za korištenje površine javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine plaća se naknada.

            Nadležno tijelo može odobriti korištenja javne površine bez plaćanja naknade ukoliko se koristi za:

 1. održavanje humanitarnih manifestacija,
 2. održavanje skupova i manifestacija koje organizira ili im je pokrovitelj Općina.

Članak 60.

           Zabranjuje se zauzimanje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela te bez sklopljenog ugovora o zakupu, kada je isti potrebno sklopiti.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

 

Članak 61.

 

           Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke, smatra se dio javno prometne površine namijenjen isključivo za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javno parkiralište).

            Zabranjeno je parkiranje vozila na javnim površinama.

                                                                                        Članak 62.

             Na javnim površinama ne smiju se ostavljati vozila koja se zbog dotrajalosti ne upotrebljavaju u prometu (oštećena u sudaru, neregistrirana, neispravna i slično).

                                                                                       Članak 63.

             Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta uređeni su sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice i zakonu kojim se uređuju ceste.

                                                                         Članak 64. 

            Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na odgovarajući se način primjenjuju na javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene za parkiranje vozila.

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UKLJUČUJUĆI UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S TIH POVRŠINA

Članak 65.

 

           Javne površine koriste se u skladu s njihovom namjenom.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene, a oprema i uređaji na njima moraju biti uredni i ispravni.

           Javne površine, te objekti i uređaje koji su na njima ili su njihov sastavni dio ne smiju se uništavati, oštećivati niti onečišćavati.

Članak 66.

           Na javnim površinama nije dozvoljeno ostavljati bilo kakav otpad ili ih na druge načine onečišćivati, a osobito se zabranjuje:

 1. bacanje ili ostavljanje komunalnog otpada izvan spremnika ili kanta za otpad ili vršenje drugih  radnji koje onečišćuju javne površine,
 2. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala, zemlje, šute, ogrjeva, željeza, lima i sl.,
 3. odlaganje glomaznog otpada i ambalaže,
 4. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, prikolica, kamperska vozila i drugih priključnih vozila, olupina vozila, vozila oštećenih u sudaru, radnih strojeva i dr.,
 5. ispuštanje otpadnih tekućina bilo koje vrste (ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i slično),
 6. popravak, servisiranje ili pranje vozila, te drugih uređaja i naprava,
 7. oštećivanje posuda za odlaganje komunalnog otpada,
 8. bacanje ili ostavljanje reklamnih i drugih letaka na javnim površinama,
 9. bacanje gorućih predmeta u posude za odlaganje komunalnog otpada,
 10. paljenje otpada, lišća i sl.,
 11. zagađivanje potoka,
 12. svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala,
 13. obavljanje radnji kojima se onečišćuju javne površine ili propuštanje obavljanja radnji kojima se sprječava onečišćenje javnih površina,
 14. neovlašteno premještanje komunalne opreme i uređaja,
 15. bacanje životinjskog, medicinskog i drugog opasnog materijala, koji se zbrinjava u skladu s  posebnim propisima,
 16. odlaganje ili postavljanje bilo kakvih predmeta kojima se ometa redovito korištenje javne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila,
 17. bojanje, crtanje i pisanje po javnim površinama, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima,
 18. pljuvanje i obavljanje nužde,
 19. pranje osoba, vozila ili drugih predmeta na javnim vodovodnim uređajima i objektima,
 20. korištenje dječjih igrališta i sprava za igru djece protivno njihovoj namjeni,
 21. izlaganje i prodavanje predmeta, stvari, poljoprivrednih i drugih proizvoda, bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,
 22. bilo kakvo nenamjensko korištenje i prenamjena javne površine,
 23. izvođenje radova bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,
 24. puštanje otpadnih i oborinskih voda na javnu površinu na način kojim se ugrožava sigurnost prometa i prolaznika, odnosno vrši drugi oblik onečišćenja.

Članak 67.

 

           Vlasnici i korisnici objekata dužni su na javnim površinama (izuzev javnoprometnih površina) ispred svojih objekta u širini svoje parcele uklanjati lišće, granje i drugo raslinje iz uličnih kanala za oborinsku odvodnju radi održavanja stalne funkcionalnosti.

           Zabranjeno je zatrpavanje otvorenog kanala za oborinsku odvodnju, ili izgradnja kolnog pristupa preko kanala za oborinsku odvodnju bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 68.

 

           Zabranjeno je na javnoprometnim površinama ispred poslovnih prostora (radnji, prodavaonica, skladišta i slično) odlagati drvenu, kartonsku i drugu ambalažu, kao i druge neprimjerene predmete i materijal.

           Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu, odlagati uređaje i predmete koji mogu ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te takve predmete i uređaje ostavljati na javnoprometnim površinama.

Članak 69.

 

           Zabranjeno je dovoditi i puštati kućne ljubimce na prostore dječjih igrališta, cvjetnjake ili uređene travnjake.

           Kućni ljubimci mogu se dovoditi i puštati na javnim površinama koje su za tu namjenu određene, te na javnim površinama na kojima to nije izričito zabranjeno.

           Vlasnik, odnosno posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah očistiti javnu površinu koja je onečišćena otpacima njegovog kućnog ljubimca.

Članak 70.

           Izvođač građevinskih i drugih radova pored ili na javnim površinama dužni su na svoj trošak osigurati svakodnevno čišćenje javne površine pred gradilištem, do granice širenja prašine ili druge nečistoće, održavati čistoću kanalizacijske mreže i odvodnih kanala u blizini gradilišta, te očistiti vozila prije odlaska s gradilišta, tako da sa njih ne otpada blato i drugi otpaci po prometnim površinama, a nakon završetka radova eventualno oštećenu javnu površinu vratiti u prvobitno stanje, ako odobrenjem nije drugačije određeno.

          Sve pravne i fizičke osobe dužne su pri prijevozu robe, goriva, otpadaka i drugog materijala u rasutom stanju spriječiti njihovo opadanje i prosipavanje, te širenje prašine i neugodnih mirisa.

          Prijevoznici šljunka, pijeska i mulja dužni su brinuti da se pri prijevozu ne cijedi voda po javnim prometnicama, te u tu svrhu moraju upotrebljavati prikladno uređena vozila.

          Vozila koja prevoze: papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće ili druge rasute materijale, moraju teret prekriti ceradom ili na drugi način osigurati da se materijal ne prosipa po prometnoj površini.

          Korisnici javnih površina za posebne namjene (organizatori priredbi, manifestacija, zabava i sl.) dužni su poduzeti sve higijenske mjere kako bi se spriječilo onečišćavanje javnih površina.

          Otklanjanje nečistoće u smislu ovog članka vrši se na trošak pravne ili fizičke osobe koja je istu prouzročila.

Članak 71.

           Javne  površine  mogu  se  prekapati  radi izgradnje, održavanja, popravka te priključenja na komunalnu  infrastrukturu.

           Javne  površine mogu  se prekapati i radi postavljanja nadzemnih objekata kao  što  su  stupovi, reklame,  panoi,  slavoluci i slično.

           Prekopi javnih  površina u svrhu iz stavka 1. i 2. ovog članka, mogu se izvoditi samo na osnovu prethodnog odobrenja  za  prekop, kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel.

                Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja obavezno navodi vrstu radova koju namjerava izvoditi, točnu lokaciju radova te rok izvođenja radova.

           Iznimno bez prethodnog odobrenja može se izvršiti  prekopavanje javne površine u svrhu popravka  objekata  komunalne infrastrukture, u slučaju:

- otklanjanja izvora opasnosti po život i okolinu  i sprječavanja  nastanka  veće

materijalne  štete

- održavanje vitalnih funkcija objekata komunalne infrastrukture.

           Radovi  koji  se moraju izvesti  prema stavku  4. ovog  članka  izvode se  uz suglasnost svih  vlasnika koji  posjeduju objekte  komunalne   infrastrukture u zoni  prekopa javne  površine, a  zahtjev za odobrenje prekopa izvoditelj  je dužan podnijeti u roku od pet dana nakon izvršenog prekopa.

                Po završetku radova, osoba iz stavka 4. ovog članka dužna je mjesto izvođenja radova vratiti u prijašnje stanje u roku od osam dana od završetka radova, u protivnom će to učiniti Općina putem treće osobe, a na njezin trošak.

Članak 72.

            Pod održavanjem javnih zelenih površinapodrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biootpada i ostalog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, zaštita bilja te zaštita od mehaničkog i drugo.

            Pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno održavanje iz prethodnog stavka ovog članka dužni su trajno i kvalitetno obavljati poslove održavanja, zaštite i unapređenja zelenila prema pravilima  struke i prema usvojenim programima.

                                                                        Članak 73.

             Na području Općine čisti se snijeg i led s prometnih površina i krovova zgrada uz prometne površine.

            Snijeg i led mora se odstranjivati sa javnih prometnih površina  kako bi u svako doba bile sposobne za odvijanje prometa i prohodne.

             Snijeg i led s krovova zgrada čisti se kada postoji mogućnost odrona i ugrožavanja sigurnost prolaznika i vozila.

             Čišćenje snijega i leda s javnih prometnih površina Općina obavlja putem osobe sa kojom ima sklopljen Ugovor.

Članak 74.

 

           O čišćenju snijega i leda s krovova stambenih zgrada brinu vlasnici tih zgrada putem ovlaštenog predstavnika stambene zgrade ili samostalno.

           O čišćenju snijega i leda s krovova poslovnih zgrada brinu pravne ili fizičke osobe koje su korisnici poslovnog prostora u tim zgradama.

Članak 75.

           Prilikom čišćenja snijega i leda sa krova mora se sa oba kraja pročelja zgrade staviti zapreka i znak opasnosti s oznakom "OPREZ - snijeg na krovu".

          Snijeg i led mora se sakupljati na gomilu tako da prometne površine ostanu prohodne za kolni i pješački promet, a ulični kanali i slivnici protočni.

Članak 76.

          Ukoliko nositelji obveza ne izvrše utvrđene obveze na čišćenje snijega i leda, Jedinstveni upravni odjel će odrediti uklanjanje snijega i leda na njihov trošak.

Članak 77.

         Prometne površine moraju se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

VI. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 78.

           Predmeti, naprave i objekti postavljeni na javne površine, te na površine i objekte u vlasništvu drugih osoba suprotno odredbama ove Odluke, smatraju se protupravno postavljenim napravama i objektima i moraju se ukloniti.

Članak 79.

           Vlasnika, odnosno korisnika, protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta Jedinstveni upravni odjel upozorit će na uklanjanje predmeta.

           Ako vlasnik, odnosno korisnik, protupravno postavljenog predmeta, naprave i objekta ne ukloni predmete iz prethodnog stavka, isti će se ukloniti putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 80.

           Uklonjeni predmet, napravu ili objekt vlasnik, odnosno korisnik može preuzeti u roku od 8 dana od dana uklanjanja, uz predočenje dokaza o namirenju troškova čuvanja, prijevoza i drugih troškova, ako ih je bilo.

Članak 81.

           Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme uklonjen predmet, napravu ili objekt, ili ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, uklonjeni predmet, napravom ili objektom biti će uništen ili prodan na javnoj dražbi, na što će se vlasnik odnosno korisnik prethodno upozoriti.

VII. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

                                                                          Članak 82.

           Komunalni otpad u smislu ove Odluke jest otpad iz kućanstva, otpad koji nastane čišćenjem javnih površina, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po sastavu i svojstvima sličan otpadu iz kućanstva.

           Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i u poslovnim prostorijama, kao što su kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska i druga ambalaža u većim količinama ili većih dimenzija i slično.

                                                                         Članak 83.

           Na području Općine poslove skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja ovlašteni koncesionar

                                                                         Članak 84.

 

           Svi korisnici usluge odvoza komunalnog otpada dužni su posjedovati posude za odlaganje otpada ili odlagati u zajedničke spremnike, te koristiti reciklažno dvorište za problematičan otpad.

Članak 85.

           Na području Općine komunalni otpad se sakuplja, odvozi i odlaže organizirano, prema utvrđenom rasporedu.

           Ovlašteni koncesionar utvrđuje raspored odvoza komunalnog otpada na području Općine, o kojem je na prikladan način obvezan obavijestiti Korisnike usluge.

                                                                         Članak 86.

           Korisnici usluge komunalni otpad odlažu u tipizirane posude i kontejnere za otpad.

           Korisnici usluge, posude za komunalni otpad, moraju u pravilu držati na vlastitom zemljištu i održavati ih u čistom i urednom stanju.

                                                                         Članak 87.

           Posude za komunalni otpad postavljaju se tako da svojim položajem i smještajem što bolje ispune svrhu za koju se koriste.

            Posude za otpad mogu se postavljati samo na onim mjestima na kojima se zbog toga neće stvarati nečistoća, ometati promet, te na onim mjestima na kojima se neće umanjiti estetski i izgled ulice ili okoline.

Članak 88.

           U posude za odlaganje standardnog komunalnog otpada nije dozvoljeno odlagati krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, auto gume, granje, smeće iz vrta, otpad iz klaonica i mesnica, opasni i tehnološki otpad.

Članak 89.

           Zabranjeno je odlagati bilo kakav otpad na javne površine ili na vlastito ili tuđe zemljište.

           Na području Općine komunalni otpad se ne smije zakopavati, niti spaljivati.

           Iznimno, od stavka 2. ovog članka dopušteno je paljenje suhog granja i suhog korova radi čišćenja uz slijedeće uvjete:

- da se barem tri sata ranije obavijesti Jedinstveni upravni odjel,

- da se osigura vatrogasno dežurstvo od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva,

- da se paljenje ne provodi za vrijeme jakog vjetra, velike suše te za vrijeme velike i vrlo velike opasnosti od požara po obavijesti Državnog hidrometerološkog zavoda,

- da se paljenje provodi u vremenu od 11-15 sati.

Osobe koje provode paljenje dužne su tijekom paljenja biti neprekidno na mjestu spaljivanja, te mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti.

Članak 90.

           Krupni otpad iz domaćinstva, poslovnih prostora i slično, odvozi se prema rasporedu koji određuje Davatelj usluge ili po pozivu Korisnika usluge.

           Ovlašteni koncesionar omogućit će Korisnicima usluge odlaganje krupnog otpada iz stavka 1. ovog članka i u reciklažno dvorište.

           Zabranjeno je odlaganje krupnog otpada (bijela tehnika, dijelovi namještaja, građevinski otpad, madraci i sl.) pored posuda  i u posude za kućni otpad.

Odlaganje krupnog otpada pored posuda za kućni otpad moguće je u dane kad je od strane ovlaštenog koncesionara organizirano odvoženje krupnog otpada.

            Zabranjeno je odlagati krupni otpad na nogostupe i druge javne površine, kao i površine koje neposredno graniče s javnim površinama.

Članak 91.

           Na području Općine postavljeni su zeleni otoci.

           Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama na kojima su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje određenih vrsta komunalnog otpada. Na zelenim otocima postavljaju se međusobno odvojeni spremnici za odlaganje PET ambalaže (plastične ambalaže), papira i stakla, metala i tekstila, a spremnici za baterije postavljaju se na za to posebno određenim mjestima.

          Posude za diferencirano prikupljanje otpada koriste se sukladno njihovoj namjeni.

Članak 92.

          Korisnici usluga dužni su odvojeno prikupljati staklenu, metalnu, PET ambalažu, papir, baterije, te ih odlagati u odgovarajuće spremnike.

Članak 93.

 

           Reciklažno dvorište predstavlja fiksno mjesto namijenjeno izdvojenom odlaganju raznih vrsta otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu.

Članak 94.

  U reciklažnim dvorištima odlaže se:

Problematični otpad: otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, deterdženti koji sadrže opasne tvari, plinovi u posudama pod tlakom (dezodoransi)

-          Otpadni papir

-          Otpadni metal

-          Otpadno staklo

-          Otpadna plastika

-          Otpadni tekstil

-          Krupni otpad

-          Jestiva ulja i masti

-          Boje

-          Deterdženti

-          Lijekovi

-          Baterije

-          Akumulatori

-          Električna i elektronička oprema

-          Građevinski otpad iz kućanstva: beton, cigle, crijep, pločice i keramika, izolacijski materijal koji sadrži azbest

-          Ostalo: otpadne gume, otpadni tiskarski toneri

Članak 95.

           Davatelj usluge ima isključivo pravo raspolaganja s otpadom odloženim u spremnike i reciklažna dvorišta, te postupati na način sukladno zakonu.

           Davatelj usluge dužan je redovito prazniti kontejnere-spremnike na zelenim otocima i u reciklažnom dvorištu, te s prikupljenim uporabnim otpadom postupati u skladu sa zakonom.

           Oštećene spremnike na zelenim otocima Davatelj usluge u obvezi je zamijeniti novima u što kraćem roku.

 1. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

 

Članak 96.

           Poslove provedbe ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel.

           Jedinstveni upravni odjel u provedbi ove Odluke obavlja poslove:

1. dopuštanja i određivanja uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme na zgradama

2. dopuštanja i određivanja uvjeta za korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

3. nadzora nad provedbom Odluke

4. druge poslove određene Odlukom, Zakonom i posebnim zakonom.

Članak 97.

           Poslove nadzora koje na temelju Zakona obavlja Jedinstveni upravni odjel provodi komunalni redar kao službenik tog Jedinstvenog upravnog odjela.

           Ovlasti obavljanja nadzora komunalnog redara iz prethodnog stavka ovog članka propisane su Zakonom, Odlukom, ostalim odlukama koje propisuju komunalni red i posebnim zakonima.

Članak 98.

           U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

-          zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

-          uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

-          zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru

-          prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)

-          obavljati kontrolu nad objektima, uređajima i površinama,

-          odrediti izvršenje obveza ako utvrde da se one ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno,

-          odrediti obustavu radova koji se obavljaju suprotno propisima,

-          zabraniti upotrebu neispravnog objekta, naprave ili slično i upotrebu prostora dok se ne otklone nedostaci,

-          odrediti uklanjanje predmeta, objekata, naprava ili uređaja,

-          narediti hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine, odnosno za sprečavanje štete,

-          odrediti fizičkim i pravnim osobama podnošenje odgovarajućih izvješća o uklanjanju utvrđenih nedostataka,

-          izricati mandatne kazne,

-          obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 99.

           Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

Članak 100.

           Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaje odgovorna osoba u pravnoj osobi ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

                                                                                                                                      Članak 101.

           Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 3.000,00 kn kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koji je počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

                                                                                                                                        Članak 102.

          Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

Članak 103.

         Ukoliko rješenje komunalnog redara nije izvršeno, sljedeća kazna može se izreći protekom roka od najmanje pet dana.

         Svaka slijedeća kazna mora biti veća od prethodne najmanje za 50% s tim da ne može biti veća od najveće kazne propisane ovom Odlukom.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 104.

           Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 14/08, 17/13, 24/13 i 3/15).

Članak 105.

           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.7.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom.

Kako nema primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daj donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 23M/2019)

Predmet nabave: radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave radi nabave radova izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom, evidencijski broj nabave 23M/2019, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 9. srpnja 2019. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica, OIB: 27587651734

Cijena ponude u kn bez PDV:

285.798,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

357.247,50 kn

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke, sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15123/17) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.8.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2019./2020.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev.br. 9M/2019)

Predmet nabave: usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2019./2020.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2019./2020., evidencijski broj nabave 9M/2019, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 16. srpnja 2019. godine., odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Stubaki prijevoz d.o.o., Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice, OIB:33884786770

Cijena ponude u kn bez PDV-a:

190.460,00 kn

Ukupna cijena ponude sa PDV-om:

238.075,00 kn

 Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke, sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15123/17) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.9.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK Stubičke Toplice.

 

Kako nema primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daj donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE PLAĆA ZAPOSLENIH U DJEČJEM VRTIĆU ZVIREK STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/10, 14/10 i 34A/14) članak 4. mijenja se i glasi:

Članak 4.

(1) Koeficijenti za obračun plaće zaposlenika određuju se na sljedeći način:

NAZIV RADNOG MJESTA

STRUČNA SPREMA

KOEFICIJENT

1. Poslovi vođenja vrtića

1.1. Ravnatelj

VSS/VŠS

1,80

2. Stručno-pedagoški poslovi

2.1. Stručni suradnik (psiholog, pedagog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila)

VSS

1,45

2.2. Stručni suradnik - mentor

VSS

1,50

2.3. Stručni suradnik- savjetnik

VSS

1,60

2.4. Odgojitelj    

VSS/VŠS

1,40/1,30

2.5. Odgojitelj – mentor

VSS/VŠS

1,45

2.6. Odgojitelj -savjetnik

VSS/VŠS

1,50

2.7. Viša medicinska sestra

VŠS

1,30

3. Administrativno-tehnički poslovi

3.1. Voditelj računovodstva

VŠS

1,30

4. Pomoćni poslovi

4.1. Kuharica

SSS

0,875

4.2. Pomoćna kuharica

PKV

0,659

4.3. Domar-ložač

SSS

0,875

4.4. Spremačica

NKV

0,659

(2) Radnicima koji uz redovan program provode i posebne programe propisane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovna neto plaća povećava se:

-         za program predškole za 150 sati programa za 10%

-         za program predškole za 250 sati programa za 15%

-         za program igraonice za 10%

-         za program folklora za 10%

-         za program engleskog jezika za vođenje jedne skupine za 10%

-         za program engleskog jezika za vođenje dvije skupine za 15%

-         za program engleskog jezika za vođenje tri skupine za 20%.

Članak 2.

(1) Članak 7. briše se.

(2) Dosadašnji članak 8. postaje članak 7.901

Članak 3.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.10.

Prijedlog Odluke o kupnji udžbenika za srednjoškolce po prijedlogu vijećnice gđe. Sabine Frgec.

Kako su dana dva prijedloga, na usvajanje se daje prijedlog da se  Odluka o kupnji udžbenika za srednjoškolce po prijedlogu vijećnice gđe. Sabine Frgec skine sa dnevnog reda i uputi Radnom tijelu za socijalnu problematiku i školstvo na razmatranje.

Za prijedlog je glasalo devet (9) vijećnika i jedan (1) vijećnik protiv.

Na usvajanje se daje prijedlog vijećnika Nikole Kristića da se  Odluka o kupnji udžbenika za srednjoškolce po prijedlogu vijećnice gđe. Sabine Frgec da na slijedeću sjednicu Vijeća te da ju potrebne podatke obradi Jedinstveni upravni odjel. Za prijedlog je glasao jedan (1) vijećnik, protiv je glasalo šest (6) vijećnika a tri (3) vijećnika bila su suzdržana.

Sa devet (9) glasova za  i jednim glasom (1) protiv donosi se

ODLUKA

 

Prijedlog Odluke o kupnji udžbenika za srednjoškolce, vijećnice gđe Sabine Frgec, skida se s dnevnog reda 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i isti se upućuje Radnom tijelu za socijalnu problematiku i školstvo na razmatranje.

Ad.11.

Donošenje Odluke o usvajanju izvješća Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA

 

Usvaja se Izvješće Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Ad.12.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića ZVIREK o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

 

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA

 

Usvaja se Izvještaj Dječjeg vrtića ZVIREK o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Ad.13.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

 

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA

 

Usvaja se Izvješće Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Ad.14.

Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

 

Jednoglasno sa deset (10) glasova donosi se

ODLUKA

 

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2019. godinu.

Ad.15.

Informacija o Idejnom rješenju za Oroslavsko – Stubičku obilaznicu.

 

Josip Beljak, načelnik Općine prezentirao je idejno rješenje Oroslavsko – Stubičke obilaznice. Obavijestio je da su u proteklih deset dana održana dva sastanka sa predstavnicima Ureda za prostorno planiranje Krapinsko-zagorske županije, gradonačelnicima gradova Oroslavje i Donja Stubica i načelnikom Gornje Stubice. 5. srpnja kod nas je održan je privi sastanak na kojem je predloženo pet trasa obilaznice. Prošle godine potpisan je sporazum o zajedničkoj suradnji navedenih gradova i općina sa županijom. Ova godina određena je za izradu idejnog rješenja. Projektanti su ponudili pet rješenja od kojih je potrebno bilo izabrati jednu. Trase su prikazane različitim bojama i pojedine imaju doticajne točke. Kao najoptimalnija trasa u obzir je uzeta trasa obilježena plavom bojom koja u cijelosti obilazi Stubičke Toplice, uključuje tunel Kamenjak, a izlazi iza Jezerčice. Ostale trase označene zelenom, žutom, crvenom i rozom bojom su trase koje su neprihvatljive i neizvedive. Prolaze kroz naselje Pihaći gdje se nalazi pruga i bilo bi potrebno izmjestiti kuće. Time bi se odsjekao jedan dio općine, kao i dio zemljišta lječilišta koje ima planove tu graditi turističke kapacitete. Time su odbijene tri varijante. Zelena trasa ima usko grlo između pruge i naselja Pustodol. Hrvatske željeznice zahtijevaju šesnaest metara koridora. Predloženom zelenom trasom izgradio bi se nadvožnjak iznad željezničke stanice. Izlaz bi bio kod Kožara i vraćali bismo se kroz naselje Podgaj i izlazili bi na naše zemljište iza željezničke stanice. Ostale trase nisu uopće zadovoljavale i davale povoljno rješenje. Plavom trasom koja je najprihvatljivije rješenje izmiče se potpuno tranzitni prijevoz iz Stubičkih Toplica što i je prioritet.

Ad.16.

Pitanja i prijedlozi.

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Maja Ivačević obavijestila je vijećnike o stupanju na snagu Uredbe o zaštiti osobnih podataka, koja je  uredba Evropske unije,  a primjenjuje se  u svim državama članicama, njome se regulira zaštita podataka i privatnost osoba odnosno štite se osobni podaci. Podaci se ne smiju obrađivati osim ako za to postoji pravna osnova, a to može biti privola ispitanika, nužnost za rješavanje ugovornih obveza u kojima ispitanik je stranka, ispunjenje pravnih obveza te ostalih iznimnih okolnosti. Općina je donijela pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka, koji je objavljen na našim web stranicama i dostupan je u Jedinstvenom upravnom odjelu. Temeljem Pravilnika sastavljene su isprave: Izjava o povjerljivosti i Privola za obradu osobnih podataka. Vijećnicima se nudi potpisivanje izjava i to je na dobrovoljnoj osnovi. Potpisana izjava može se u svako doba opozvati i može se zatražiti njezin ispravak. Osobni podaci koje koristimo su podaci o broju računa za naknadu i dnevnice za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća. Izjavom o povjerljivosti vijećnici su dužni čuvati i štiti sve osobne podatke na koje imaju pravo i kojima mogu pristupiti kao vijećnici.

Vijećnici su pristupili potpisivanju.

Vijećnik Robert Pilski ukazao je na javnu rasvjetu od Pile 1 do Habjanca u Strmcu Stubičkom koja ne radi već puna dva mjeseca, kao na cestovne slivnike koji su začepljeni na potezu od Kosca prema Kraljevom vrhu. Potrebno ih je očistiti jer uslijed veće količine padalina voda ide po cesti.

Načelnik Općine, Josip Beljak, zahvalio je dosadašnjem predsjedniku Općinskog vijeća na  korektnoj suradnji, te zaželio novom predsjedniku Općinskog vijeća uspješan rad i dobru suradnju.

Nedjeljko Ćuk na kraju ove sjednice i svojeg dvogodišnjeg mandata zahvaljuje na korektnom radu, zajedništvu svim kolegicama i kolegama vijećnicima, službenicama iz Jedinstvenog upravnog odjela načelniku i zamjenici na izrazito dobroj suradnji.

Tomislav Mlinarić zahvaljuje svima što je danas odabran za predsjednika Općinskog vijeća, zahvaljuje i sada prvom podpredsjedniku i bivšem predsjedniku gdinu. Nedjeljku Ćuku, kao i svim vijećnicima, načelniku i zamjenici načelnika. Zaželio je svima da se svi dobro odmore. 

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 20,40 sata.

KLASA:021-05/19-01/14

URBROJ:2113/03-01-19-4

Stubičke Toplice, 29.07.2019.

                                                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                                       Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt