Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice u 2018. godini

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RADIONICE

Radionica na kojoj predstavnici udruga mogu dobiti odgovore na svoja pitanja u vezi sastavljanja prijave na natječaj održat će se dana 15. veljače 2018. godine u 18,00 sati u Vijećnici Općine, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice. 

Radi osiguranja materijala za radionicu, potrebna je prethodna najava na mail: pravnik@stubicketoplice.hr, racunovodstvo@stubicketoplice.hr, ili telefonom na br. 049/282-733 ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

KLASA:230-01/18-01/02

URBROJ:2113/03-03-18-2

Stubičke Toplice,29.01.2018.

Na temelju članka 19. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 23/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09 i 9/13) načelnik Općine Stubičke Toplice donosi sljedeću

ODLUKU O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2018. GODINI

  

I.          Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini Stubičke Toplice.

II.        Za dodjelu financijskih potpora potencijalni korisnici mogu se prijaviti uz uvjet da:

 • su upisani u odgovarajući Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija;
 • su registrirani kao udruge i djeluju najmanje jednu godinu od datuma objave ovog natječaja na području općine Stubičke Toplice;
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt, koji prijave na javni natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov. br. 26/15);
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama;
 • nije u stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora.

III.       Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se projektom ili programom žele postići:

 • zaštita okoliša,
 • sport,
 • kultura,
 • socijalna zaštita i promicanje ljudskih prava.

IV.       Ukupna planirana vrijednost natječaja je 170.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 25.000,00  kuna.

V.        Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 28. veljače 2018. godine.

VI.       Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

VII.      Prijave se šalju isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, V. Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom, preporučenom pošiljkom na adresu

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

Viktora Šipeka 16

49244 Stubičke Toplice

uz naznaku:

“Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga 2018. i “NE OTVARAJ“

i naznaku točnog naziva i adrese prijavitelja.

VIII.    Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj. Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno prijavljene, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

IX.       Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: pravnik@stubicketoplice.hr, te za pitanja u vezi računovodstva i financija: racunovodstvo@stubicketoplice.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK 

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

 

 

NATJECAJ UDRUGE
29. siječnja 2018. 24,7 KB
UPUTE ZA PRIJAVITELJE
29. siječnja 2018. 56,52 KB
Prijavni obrazac
29. siječnja 2018. 28,83 KB
OBRAZAC PRORACUNA PROJEKTA
29. siječnja 2018. 36,17 KB
OBRAZAC OPISNI IZVJESTAJ PROJEKTA
29. siječnja 2018. 28,37 KB
PRILOG UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA
29. siječnja 2018. 29,19 KB
IZJAVA O PARTNERSTVU
29. siječnja 2018. 25,06 KB
OBRAZAC IZJAVE ZA PROVEDBU PROJEKTA PROGRAMA
29. siječnja 2018. 25,45 KB
IZJAVA NEKAZNJAVANJE
29. siječnja 2018. 25,79 KB

Kako do nas / Kontakt