Izgradnja betonskog potpornog zida u Zelengajskoj ulici 

Zbog sve većih oštećenja na nerazvrstanoj cesti - Zelengajskoj ulici, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, izgrađen je armirano betonski potporni zid dužine 20 metara. U sklopu ovih radova riješena je i odvodnja oborinskih voda sa spomenute ulice, izgradnjom upojnog bunara i drenažnih cijevi.

Kako do nas / Kontakt