Izvješće načelnika - projekti, programi i aktivnosti u 2015. godini

U protekloj 2015. godini Općina Stubičke Toplice bila je suočena s izuzetno teškim financijskim okolnostima, ali uspkros navedenom, ostvarili smo niz investicijskih projekata kojima je podignuta kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Naime, Proračun Općine je 2015. godine ostvario 45% manji priljev sredstava s naslova poreza na dohodak u odnosu na prethodnu godinu, uslijed izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakona o brdsko - planinskim područjima.

Marljivim radom, stručnim pristupom i upornošću kvalitetnog tima, realizirani su slijedeći projekti:

U 2015. godini asfaltirali smo 840 metara nerazvrstanih cesta u naselju Pila i Topličkom naselju. Mreža javne rasvjete proširena je izgradnjom rasvjete uz cestu prema groblju. U tijeku je izrada projektno - tehničke dokumentacije za nerazvrstanu cestu koja vodi prema budućem groblju, kako bi se u potpunosti pripremila kompletna infrastruktura za ovu građevinu. Za investicijski projekt groblja u Strmcu Stubičkom, ishođena je građevinska dozvola te su započele pripreme za prijavu projekta na natječaj iz mjere 07 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Također su u tijeku pripreme za prijavu na natječaj iz mjere 07 projekta izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstane ceste i mosta u Strmcu Stubičkom, kako bi u trenutku objavljivanja natječaja imali spreman projekt, a time i veće mogućnosti za dobivanje sredstava.

Nakon realiziranog investicijskog projekta energetske obnove mjesnog i vatrogasnog doma u naselju Pila, 2015. godine realiziran je projekt obnove mjesnog i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom. Spomenutim radovima zamijenjena je postojeća fasadna stolarija, dotrajalo krovište, uveden je novi sustav grijanja te je izrađena toplinska ovojnica zgrade. Projekt je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada te nam je odobreno 80% opravdanih troškova za te radove.

Po javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno nam je sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, a njezina je izrada u tijeku.

Na otvoreni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu u zgradama javnog sektora u kojima se obavlja javna djelatnost odgoja i obrazovanja prijavljen je projekt energetske obnove zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice. Taj se poziv financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program, Konkurentnost i kohezija.

Iz vlastitih sredstava Općine Stubičke Toplice, započet je 2014. i nastavljen 2015. godine, projekt dogradnje zgrade Osnovne škole. 2015. godine dovršena je izgradnja zbornice te su, uz rekonstrukciju postojećeg dijela, uređene sobe ravnatelja, tajništva, stručnih suradnika, administracije i spremišta. Budući da je proširen prostor blagovaone, omogućeno je da svi učenici konzumiraju užinu istovremeno. Iako smo još krajem 2013. godine obaviješteni od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Stubičke Toplice“ zadovoljava propisane uvjete i da je uvršten na indikativnu listu projekata za novi Operativni program 2014. - 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, naknadno smo obaviješteni da neće biti natječaja na koji bi se taj projekt mogao prijaviti, te Općina sama, sukladno mogućnostima, ulaže vlastita sredstva.

Projekt kojim Općina ulaže u promicanje i razvoj turizma je dogradnja sportsko - rekreacijskog jezera „Jarki“. Radovi na dogradnji su pred završetkom i nadamo se organizaciji većeg sportskog natjecanja već u prvoj polovici 2016. godine. Navedene radove financira Općina Stubičke Toplice iz vlastitih sredstava.

U proljeće 2015. godine otvorena je obnovljena povijesno - poučna staza Kamenjak - zanimljiv i edukativan sadržaj u prirodi. Uz tradicionalne manifestacije Turističke zajednice i udruga, kojih je Općina pokrovitelj, u 2015. godini održana su dva nova kulturna događanja: „Vuzem na Mjesnom trgu“ i „Božić na Mjesnom trgu“. U sklopu kulturnog događanja „Vuzem na Mjesnom trgu“ prezentirana je velika toplička pisanica - umjetnički rad s motivima kulturne baštine Stubičkih Toplica. Manifestacijom „Božić na Mjesnom trgu“ promovirana je raznolikost eko - etno - eno proizvoda i tradicijske baštine Stubičkih Toplica. Prezentirane su velike božićne jaslice, umjetnički kreirane od prirodnih materijala (panjeva drveća i perušine). Kao ekološki razvijena destinacija, sa zanimljivim kulturnim i prirodnim sadržajima, Stubičke Toplice su privukle pažnju stranih država te nam za Dan Općine predstoji posjet gradonačelnika grada MauguioCarnon iz Francuske i Boves iz Italije, čiji su predvodnici bili članovi udruge „Služiti miru“ iz Francuske. U tijeku je rad na twiningprojektu u sklopu programa „Europa za građane“, čiji su sudionici Schöndorf-am Ammersee u Njemačkoj, Stubičke Toplice u Hrvatskoj, Lorca Španjolska, Mauguio Francuska, Italija Boves. Poruka projekta je kako naša općina jest hrvatska općina za europske građane.

U listopadu je Općina Stubičke Toplice bila domaćin Svehrvatske smotre „Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje“. Na središnjoj svečanosti predstavile su se 44 međunarodne eko - škole koje su kroz izložbu plodova zemlje raznih podneblja i zavičajnih vrsta ukazale na potrebu očuvanja biološke raznolikosti.

Obzirom da dinamiku realizacije projekata svakodnevno usporava vrlo teška financijska situacija, koristimo sve mogućnosti prijave projekata na natječaje. Investicijski projekt „Izgradnja Auto kampa Jarki“ prijavili smo na natječaj Ministarstva turizma, a projekt „Kulturni centar“ na natječaj Ministarstva kulture. Izrada Strategije razvoja Općine Stubičke Toplice do 2020. godine prijavljena je na natječaj iz mjere 7, podmjere 7.1.1. - Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave radi dobivanja sredstava za izradu navedenog dokumenta. Isti zahtjev je u postupku obrade.

Za klizište u Zagorskoj ulici Općina je izradila projektnu dokumentaciju, provela postupak nabave te predstoji sklapanje ugovora sa izvođačem radova.

Od komunalnih radova realizirali smo produženje nogostupa u Ulici Ljube Babića Đalskog u dužini od 40 m. Ulagali smo u poboljšanje stanja postojećih nerazvrstanih cesta navozom kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanjem bankina, održavanjem kanala oborinskih voda, sanacijom udarnih rupa na asfaltu, čišćenjem grmlja i raslinja uz javne puteve kao i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova. Kako bi voda iz lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički bila ispravna nastavilo se s radovima održavanja i zamjene dotrajalih cijevi. Očišćen je Mlinski potok u predjelu od naselja Pila do brane u naselju Strmec Stubički. Nastavljen je kontinuitet održavanja javne rasvjete na području cijele općine, zamjenom dotrajalih žarulja kao i cijelih rasvjetnih tijela gdje je bilo potrebno. Za potrebe najmlađih stanovnika, dječja igrališta održavala su se funkcionalnim i sigurnim tijekom cijele godine. Javne površine uređivane su redovitom košnjom i brigom oko cvjetnih gredica.

Općina je usprkos financijskoj situaciji nastavila sa subvencijama poduzetnicima, sufinanciranjem kamatne stope. U području poljoprivrede sufinancirano je osjemenjivanje krava i krmača, a obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima financiran je program izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj uporabi pesticida. Nadalje, nastavljen je kontinuitet stipendiranja studenata i učenika, sufinanciranje prijevoza učenika naše Osnovne škole, srednjih škola i prijevoz studenata vlakom. Realizirana je mjera potpore kojom je Općina Stubičke Toplice financirala školske udžbenike svim osnovnoškolcima. Povodom božićnih blagdana, socijalno potrebitim obiteljima i samcima podijeljeni su poklon paketi što je samo jedan od oblika socijalne pomoći koju Općina osigurava za stanovnike lošeg imovinskog stanja. U 2015. godini pokrenuli smo projekt rada za opće dobro u kojem su se radno sposobni korisnici pomoći za stanovanje pridružili našim komunalnim djelatnicima u uređenju općine i ostvarili jedan novi, vrijedan oblik suradnje. Komunalnoj djelatnici Općine Stubičke Toplice Ani Zrinski, dodijeljeno je ove godine prestižno priznanje Ministarstva turizma i HTZ-a „Čovjek - ključ uspjeha u turizmu“, kojim je proglašena djelatnicom godine u kategoriji čistač, na razini RH.

Nastavljena je kvalitetna suradnja s udrugama koje djeluju na području Općine te svojim aktivnostima i programima znatno doprinose društvenom životu lokalne zajednice. Uvažavajući navedeno, Općina Stubičke Toplice spremna je, sukladno mogućnostima, biti partner udrugama u realizaciji kvalitetnih programa. Na uspješnoj suradnji zahvaljujem se velečasnom Josipu Banu, odnosno Župi svetog Josipa koji uvijek aktivno prate kulturna događanja u mjestu.

Zahvaljujući izuzetno kvalitetnoj suradnji sa stanovnicima Općine Stubičke Toplice, vijećnicima Općinskog vijeća, Osnovnom školom, Dječjim vrtićem „Zvirek“, mjesnim odborima, Župom, Turističkom zajednicom, udrugama i drugim prisutnim subjektima, Stubičke Toplice afirmirale su se u skladnu i uspješnu lokalnu zajednicu.

Na navedenom uspjehu zahvaljujem svim čimbenicima i pozivam na daljnju zajedničku suradnju u realizaciji razvojnih projekata Općine Stubičke Toplice.

Kako do nas / Kontakt