JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

KLASA: 007-01/22-01/02

URBROJ:2140-27-1-22-1

Stubičke Toplice, 21.02.2022.

 

Na temelju članka 6. st. 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15 i 37/21), članka 19. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 23/15), članka 4. st. 2. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 37/09) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA UDRUGAMA

NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

I. Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu nefinancijske podrške u nekretnini, namijenjenoj udrugama koje provode projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće dobro u Općini Stubičke Toplice.

II. Predmet natječaja je poslovni prostor u potkrovlju zgrade sagrađene na kč.br. 1682/6 k.o. Kraljev Vrh, Vatrogasni dom u Pili, Pila 16B, površine 83,30 m.

III. Za dodjelu nefinancijske potpore potencijalni korisnici mogu se prijaviti uz uvjet da:

 •          su upisani u odgovarajući Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija;
 •          su registrirani kao udruge i djeluju najmanje jednu godinu od datuma objave ovog natječaja na području općine Stubičke Toplice;
 •          su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 •          program/projekt, koji prijave na javni natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
 •          su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
 •          nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
 •          se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata             od interesa za opće dobro koje provode udruge (Nar. nov. br. 26/15);
 •          općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 •          imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 •          imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 •          imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama;
 •          nije u stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 •          nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora.

IV. Zakupnina za poslovni prostor iz t. II. iznosi 200,00 kuna mjesečno (s PDV-om). Zakupnina je određena Odlukom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik krapinsko-zagorske županije br. 27/15, 10/18 i 32/21).

V. Poslovni prostori za poslovni prostor iz t. I. daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.

VI. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od objave natječaja na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr, a završava 23. ožujka 2022. godine.

VII. Ostvarivanje prednosti u financiranju programa/projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

VIII. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj.

IX. Prijave se šalju isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice. Uz obrasce koje dostavlja sukladno Uputama, ponuditelj koji se natječe po ovom natječaju dostavlja i obrazac Ponuda za zakup.

Popunjeni obrazac prijave potrebno je potpisati od strane ovlaštene osobe za zastupanje i potvrditi pečatom, te dostaviti, sa svim obveznim prilozima, u jednom primjerku, u zatvorenoj omotnici, poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu:

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

Jedinstveni upravni odjel

Viktora Šipeka 16

49244 Stubičke Toplice

uz naznaku:

“Javni natječaj za zakup - udruge 2022. - NE OTVARAJ"

X. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem na adrese elektronske pošte: pravnik@stubicketoplice.hr i racunovodstvo@stubicketoplice.hr, te na broj telefona: 049/282-733.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Josip Beljak, dipl.ing.agr.

Obrazac ponude za zakup
21. veljače 2022. 24,39 KB
Obrazac ugovora o zakupu poslovnog prostora
21. veljače 2022. 24,66 KB

Kako do nas / Kontakt