JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Na temelju članka 5. st. 1. Odluke o određivanju poslova pogrebničke djelatnosti koji se financiraju iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 34/16) i članka 9. st. 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine br. 36/15 i 98/19) načelnik Općine Stubičke Toplice raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

 

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Općine Stubičke Toplice do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.   

 Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova:

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Prijevoz do lokacije Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, Šalata 3, Zagreb, Zavod za patologiju, Šalata 3, Zagreb te smještaj u rashladnu komoru.

Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje općine Stubičke Toplice. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal. Očekivani opseg poslova je 1-2 preuzimanja i prijevoza godišnje.

 

Općina Stubičke Toplice snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

-        da se umrla osoba  ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Stubičke Toplice,

-        da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Stubičke Toplice ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

-        da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Stubičke Toplice,

-        da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova, koji se sklapa temeljem ovog javnog natječaja.

  Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 3 (tri) godine, odnosno do 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2022. godine.

  Uvjeti sposobnosti:

-        Ponuditelj mora dokazati da je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika. U tu svrhu  ponuditelj dostavlja izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra, te izvadak iz registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Oba dokumenta ne smiju biti starija od 30 dana od datuma raspisivanja Natječaja.

-        Ponuditelj mora dostaviti presliku rješenja nadležnog upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na pogrebničku djelatnost, o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

-        Ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. U tu svrhu ponuditelj dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga.

-        Ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obveze prema Općini Stubičke Toplice. U tu svrhu ponuditelj dostavlja potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Obavljanje poslova prijevoza pokojnika povjerava se ponuditelju čija je ponuda najpovoljnija sukladno kriteriju najniže cijene.

 Sadržaj i način izrade ponude:

Ponuda sadržava:

-        dokaze sposobnosti iz točke IV. ovog Natječaja

-        popunjeni obrazac Cjenika, koji je sastavni dio i prilog ovog Natječaja,

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu i osigurana jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja: OPĆINA STUBIČKE TOPLICE, VIKTORA ŠIPEKA 16, 49244 STUBIČKE TOPLICE. Na omotnici mora biti naznačen ponuditelj i njegova adresa te mora sadržavati naznaku „Ponuda za obavljanje poslova pogrebničke djelatnosti“ i „Ne otvarati“.

 U slučaju da omotnica nije zatvorena i označena kako je navedeno u ovom Natječaju, Općina Stubičke Toplice ne snosi odgovornost ukoliko se ponuda otvori prije roka.

Općina Stubičke Toplice ne snosi odgovornost ukoliko se ponuda izgubi prilikom dostave.

Ponuditelj sam snosi troškove izrade ponude.

Sve dokumente kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, Općina Stubičke Toplice može radi provjere istinitosti podataka, od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i /ili se obratiti izdavatelju tih dokumenata.

 Rok za dostavu ponude:

Ponude se mogu dostaviti osobno, svaki radni dan, od 7,00 do 15,00 sati, ili poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, do 16. prosinca 2019. godine, do 13:00 sati.

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena na navedenoj adresi prije isteka roka za dostavu ponuda. Ponuda zaprimljena nakon isteka roka označava se kao zakašnjela te se neotvorena vraća pošiljatelju.


Odluka o odabiru
17. prosinca 2019. 66,91 KB
CJENIK USLUGE PRIJEVOZA POKOJNIKA
05. prosinca 2019. 12,62 KB

Kako do nas / Kontakt