JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-01/22-01/04
URBROJ:2140-27-4-22-1
Stubičke Toplice, 19.10.2022.

Na temelju članka 17., članka 19. stavaka 1. i 4. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu
v j e ž b e n i k a

u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice, na radno mjesto viši stručni suradnik za opće i pravne poslove - 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

U svojstvu vježbenika može se primiti osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, uz obvezu polaganja državnog ispita najkasnije do isteka vježbeničkog staža.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:
- magistar pravne struke ili stručni specijalist pravne struke,
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
- poznavanje rada na računalu,
- vozačka dozvola B kategorije.
Na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika – viši stručni suradnik za opće i pravne poslove – u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nije osigurana zastupljenost nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:
- životopis,
- dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslika diplome),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili domovnice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN te da poznaje rad na računalu,
- dokaze temeljem kojih kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona,
- presliku vozačke dozvole.
Isprave se mogu priložiti u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočit izvornik isprava.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.
S kandidatima prijavljenim na Natječaj provest će se testiranje i intervju.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.
Na mrežnoj stranici Općine Stubičke Toplice: www.stubicketoplice.hr, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice na adresi Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Pisane prijave na Natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, uz naznaku „Prijava na Natječaj za vježbenika“, osobno ili poštom preporučeno.
Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA
Maja Ivačević, dipl.iur.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika
24. listopada 2022. 136,55 KB
Opis poslova i podaci o plaći
24. listopada 2022. 184,83 KB

Kako do nas / Kontakt