JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u k.o. Strmec Stubički

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 46. st. 2. t. 5. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18) načelnik Općine Stubičke Toplice r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u k.o. Strmec Stubički prikupljanjem pisanih ponuda

                                                                                                                      I.
Predmet javnog natječaja je prodaja ½ suvlasničkog dijela nekretnine Općine Stubičke Toplice, sve upisane u zk. ul. br. 913, k.o. Strmec Stubički i to:
 k.č.br. 606/2, ORANICA VEL NJIVA U KLENKAROVOM BRIEGU, sa 290 čhv (suvlasnički dio Općine Stubičke Toplice: ½ )
 k.č.br. 607/2, LIVADA DOLJ. LEDINA U KLENKAROVOM BREGU, sa 46 čhv (suvlasnički dio Općine Stubičke Toplice: ½ )
Navedene nekretnine prodaju se isključivo „u kompletu“.

                                                                                                                     II.
Kao početna cijena nekretnina koje su predmet prodaje određuje se 40,61 kuna po čhv, odnosno ukupno 6.822,48 kuna.

                                                                                                                     III.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske.

                                                                                                                     IV.
Ponuditelj je obvezan uplatiti jamčevinu u visini 10% iznosa početne cijene, odnosno 682,25 kuna. Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Stubičke Toplice: HR4423600001842200007, poziv na broj: HR68 7242-OIB, opis plaćanja: „jamčevina za kupnju nekretnine u k.o. Strmec Stubički“.
Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.
Ponuditeljima čije ponude neće biti prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.
Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je prva zaprimljena.

                                                                                                                      V.
Ponuditelji mogu izvršiti pregled nekretnine svakog dana tijekom trajanja natječaja uz prethodni dogovor s općinskim načelnikom.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete natječaja.
Ponuda ponuditelja koji ponudi kupoprodajnu cijene manju od početne će se odbiti.
Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti kupoprodajni ugovor u roku najduže 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.
Odabrani ponuditelj može kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora. U slučaju prekoračenja tog roka, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i pripadajuće zakonske zatezne kamate koje se obračunavaju od dana dospijeća do dana plaćanja. Općina može raskinuti ugovor kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.
U ugovoru o kupoprodaji nekretnine obvezno će se navesti da nema predaje posjeda niti prijenosa prava vlasništva na kupca dok on u potpunosti ne izvrši obvezu uplate kupoprodajne cijene na račun Općine.
Porez na promet nekretnina kao i sve troškove u svezi ovjere potpisa, upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama, te sve ostale troškove snosi kupac.
Nepravodobne, nepotpune, nejasne, kao i ponude s ponuđenom cijenom nižom od utvrđene početne cijene, neće se razmatrati.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda kojom se ispunjavaju uvjeti iz natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

                                                                                                                     VI.
Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno u Općinu Stubičke Toplice na adresu: Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, s naznakom „Natječaj za prodaju nekretnina – ne otvarati“.
Pisana ponuda mora sadržavati:
 Ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja za pravne osobe, adresu i OIB
 Naziv katastarske općine za koju se daje ponuda
 Visinu ponuđene cijene u kunama
 Broj računa ponuditelja na koji se vraća jamčevina, ako ne bude utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj
Uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:
 Kopiju osobne iskaznice, odnosno rješenje o upisu u odgovarajući registar za pravne osobe
 Dokaz o uplaćenoj jamčevini – kopija uplatnice
 Ponuda mora biti vlastoručno potpisana i ovjerena od strane podnositelja ponude.
Rok za dostavu ponuda je 10 (deset) dana od dana objave natječaja, odnosno do 23. ožujka 2020. godine, do 14:00 sati.
Ponude, bez obzira na način dostave, moraju biti zaprimljene u Općini Stubičke Toplice do navedenog dana.
Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.
Otvaranje ponuda održat će se odmah po isteku roka za dostavu ponuda, dana 23. ožujka 2020. godine u 14:00 sati u prostorijama Općine Stubičke Toplice.

                                                                                                                     VII.
Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja.
Općina Stubičke Toplice će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.
Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Stubičke Toplice jednokratno – cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i potvrde Općine Stubičke Toplice o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.
Javnobilježničke troškove, troškove uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.
Općina Stubičke Toplice će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene.

                                                                                                                     VIII.
Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice i na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr.
Sve informacije mogu se dobiti radnim danom tijekom trajanja natječaja i to: ponedjeljak do petak od 7:00 do 15:00 sati, na tel. 049/282-733, kao i na e-mail: martina@stubicketoplice.hr.

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                        Josip Beljak, dipl.ing.agr.

Kako do nas / Kontakt