Kolektor fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice, II faza  

Radovi na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice, II faza, ulaze u završnu fazu te su u tijeku radovi sanacije rova asfaltnim slojem kao podloga za predstojeće presvlačenje prometnica novim asfaltnim zastorom.

Ukupna dužina I. i II. faze iznosi 2736,00 metara, a ugrađuju se PEHD cijevi promjera 630mm kako bi se na iste nakon završetka mogle priključiti sve postojeće kanalizacije sa tog područja kao i buduće sagrađeni sabirni kolektori.

Dužina II. faze kolektora iznosi 1401 metar, a dionica iste prolazi naseljem Potočki, uz potok Mlinica sa završetkom iza Mjesnog doma Strmec Stubički. Radove na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice u II. fazi izvodi poduzeće „Gajant“ d.o.o. iz Zagreba.

Realizacijom ovog, trenutno najvećeg investicijskog i ekološkog projekta Općine Stubičke Toplice spriječiti će se ispuštanje otpadnih voda u prirodni vodotok potoka Vidak kao i drugih vodotoka na području Općine Stubičke Toplice.

Kako do nas / Kontakt