Natječaj za dodjelu stipendija školska/akademska godina 2017./2018.

KLASA: 604-01/17-01/03

URBROJ:2113/03-03-17-9

Stubičke Toplice, 02.11.2017.

Načelnik Općine Stubičke Toplice na temelju članka 4. st. 1. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08) članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 09/13) raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija Općine Stubičke Toplice za školsku/akademsku godinu 2017./2018. za učenike srednjih škola i redovne studente

 

Članak 1.

 

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija Općine Stubičke Toplice za školsku/ akademsku godinu 2017./2018. za učenike srednjih škola i redovne studente.

 Članak 2.

Stipendije će se dodijeliti učenicima srednjih škola i redovnim studentima koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

-       da roditelji odnosno skrbnici imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da su državljani Republike Hrvatske,

-       da učenici odnosno studenti imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice i da su državljani Republike Hrvatske,

-       da je učenicima srednjih škola prosjek ocjena za prethodni razred srednje odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 3,00 ukoliko se školuje za zanimanje koje je na listi prioritetnih zanimanja za Općinu, odnosno 4,00 za ostala zanimanja,

-       da je student redovito upisan na sljedeću godinu školovanja.

Pravo na stipendiju nemaju učenici, odnosno studenti, ukoliko se utvrdi postojanje dospjelog dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 3.

Dodijelit će se:

-       do 30 učeničkih stipendija i

-       do 20 studentskih stipendija.

Za školsku/akademsku godinu 2017./2018. utvrđuje se mjesečni neto iznos stipendije:

-       300,00 kuna za učenike i

-       500,00 kuna za studente.

Članak 4.

Stipendiranje učenika i studenata ostvaruje se po osnovi uspjeha u školovanju, socijalno-materijalnog statusa te prioritetnih zanimanja od interesa za Općinu Stubičke Toplice.

Članak 5.

Zahtjevu za dodjelu stipendija prilaže se sljedeća dokumentacija:

  1.      fotokopija osobnih iskaznica roditelja/skrbnika i učenika odnosno studenta
  2.      fotokopija domovnice roditelja/skrbnika i učenika odnosno studenta
  3.      potvrda škole ili fakulteta o upisu na redovno školovanje u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. s obveznim navođenjem godine školovanja i struke
  4.      preslika svjedodžbe prethodnog razreda odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita
  5.      izjava o članovima obitelji (na obrascu)
  6.      službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
  7.      ostala dokumentacija kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji: samohrani roditelj, dijete bez roditelja, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno redovno školuju u srednjoj školi ili fakultetu, djeca s teškoćama u razvoju
  8.      izjavu podnositelja zahtjeva odnosno roditelja/skrbnika da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć za školovanje od drugog tijela, ustanove, zaklade ili slično (na obrascu).

Članak 6.

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se na propisanom obrascu, koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, a dostupan je i na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice: www.stubicketoplice.hr.   

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija iznosi 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do zaključno 17. studenog 2017. godine.

Zahtjevi moraju biti zaprimljeni u Jedinstvenom upravnom odjelu do 17. studenog 2017. godine do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.

Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice na adresu Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, osobno ili poštom preporučeno.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

Članak 7.

Zaprimljene zahtjeve razmatra Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, te vrši bodovanje i na temelju izvršenog bodovanja sastavlja Redoslijednu listu te istu upućuje načelniku Općine Stubičke Toplice na usvajanje.

Na Redoslijednoj listi podnositelj zahtjeva s najvećim brojem bodova nosi broj jedan.

Pravo na stipendiju ostvaruju podnositelji zahtjeva od rednog broja jedan do broja odobrenih stipendija sukladno članku 3. ove Odluke.

Članak 8.

Rezultati natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice u roku ne kasnijem od 45 dana od dana zatvaranja natječaja.

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, na „Radio Stubici“ te na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice www.stubicketoplice.hr, dana 02. studenog 2017. godine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

odluka NATJECAJ ZA DODJELU STIPENDIJA
02. studenog 2017. 1020,15 KB
odluka LISTA PRIORITETNIH ZANIMANJA
02. studenog 2017. 478,02 KB
obrazac ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE
02. studenog 2017. 14,59 KB
obrazac IZJAVA CLANOVI KUCANSTVA
02. studenog 2017. 16,89 KB

Kako do nas / Kontakt