Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

NAČELNIK

KLASA:470-01/17-01/14

URBROJ:2113/03-03-17-1

Stubičke Toplice, 24.07.2017.

Na temelju odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov. br. 78/15) i članka 46. st. 2. t. 23. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi

 

O D L U K U

o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 I.

            Ovom Odlukom imenuje se Ivana Klenkar, mag.oec., stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Stubičke Toplice.

            Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

            Telefon: 049/282-733

            Fax: 049/282-940

            E-mail: racunovodstvo@stubicketoplice.hr

 II. 

            Osoba za nepravilnosti zadužena je zaprimati obavijesti o nepravilnostima, pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sastavljati izvješća o nepravilnostima te obavljati ostale zadaće propisane podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

 III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti KLASA:470-01/15-01/19, URBROJ:2113/03-03-15-1 od 23. srpnja 2015.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

Kako do nas / Kontakt