Oglas za prijam u službu - Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove

KLASA: 112-01/20-01/10

            URBROJ: 2113/03-04/1-20-1

            Stubičke Toplice, 04.08.2020.

Na temelju članka 18. st. 1. i članka  29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice objavljuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice na radno mjesto viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao na šest mjeseci uz mogućnost produljenja za još šest mjeseci uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: ZSN), te sljedeće posebne uvjete:

-        visoka stručna sprema ekonomskog usmjerenja / dipl.oec. / završen petogodišnji integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomije, čijim završetkom se stječe 300 ECTS i akademski naziv magistar/magistra struke ili stručni specijalist

-        položen državni stručni ispit

-        najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-        poznavanje jednog stranog jezika

-        poznavanje rada na računalu

-        vozačka dozvola B kategorije.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Služba se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da kandidat koji bude imenovan, ispit položi u zakonskom roku.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nije osigurana zastupljenost nacionalnih manjina sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Stubičke Toplice: www.stubicketoplice.hr, naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice na adresi Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prije donošenja rješenja o prijmu,  izabrani kandidat će se pozvati da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Uz prijavu na oglas kandidati moraju priložiti:

-        životopis,

-        dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslika diplome),

-        dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili domovnice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, presliku dokaza o državljanstvu (osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

-        dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-        dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),

-        uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-        ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe), osim u slučaju iz čl. 92. st. 2. ZSN, tada dokaz o položenom pravosudnom ispitu,

-        vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN te da poznaje rad na računalu,

-        dokaze temeljem kojih kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona,

-        presliku vozačke dozvole.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem i e-mail adresom te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, uz naznaku „PRIJAVA NA OGLAS VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE“, osobno ili poštom preporučeno.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

PROČELNICA

Maja Ivačević, dipl.iur.

Upute za kandidate
06. kolovoza 2020. 182,66 KB

Kako do nas / Kontakt