Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 KLASA: 024-03/22-01/23

URBROJ:2140-27-2-22-1

Stubičke Toplice, 15.11.2022.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. (16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 29. studenog 2022. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu, sa pratećim odlukama.
 3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 7. Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Centar, Stubičke Toplice.
 8. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge čišćenja snijega na javnim površinama u Općini Stubičke Toplice.
 9. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave radova sanacije klizišta u Gundulićevoj ulici u Stubičkim Toplicama.
 10. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Stubičke Toplice.
 11. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stubičke Toplice.
 12. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 13. Usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu sa financijskim učincima za 2023., 2024. i 2025. godinu.
 14. Donošenje Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu u području prirodnih nepogoda.
 15. Odluke o cijeni vodne usluge isporučitelja Općine Stubičke Toplice.
 16. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o jednostavnoj nabavi.
 17. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ZVIREK.
 18. Donošenje Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK.
 19. Informacija o Izvješću o ostvarenim i utrošenim vlastitim prihodima i rashodima Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2022. g.
 20. Informacija o Polugodišnjem financijskom izvješću Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2022. g.
 21. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.
 22. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 16., 18., 19. i 20.

Materijali uz točke 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 21. bit će dostavljeni naknadno, u skladu sa odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Tomislav Mlinarić

Poziv dopunjeni 13. sjednica
29. studenog 2022. 139,62 KB
Obrazloženje proračuna za 2023. godinu
16. studenog 2022. 428 KB
Analiza postojećeg stanja
16. studenog 2022. 38,41 KB
Odluka o pokriću manjka
16. studenog 2022. 28,25 KB
Pijedlog Odluke o socijalnom programu za 2023
16. studenog 2022. 22,93 KB
Točka 5 Odluka o izvršavanju proračuna
16. studenog 2022. 573,87 KB
Točka 8 Prijedlog odluke čišćenje snijega
16. studenog 2022. 193,3 KB
Točka 11 Odluka o socijalnoj skrbi
16. studenog 2022. 402,55 KB

Kako do nas / Kontakt