Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 27. srpnja 2022.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

PRISUTNI:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Željko Benger, Marija Vrban, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski

 

Odsutni: Roman Rogović (opravdano)

 

Ostali prisutni:

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Maja Ivačević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

 

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             18,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara desetu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i prisutne službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predlaže

DNEVNI RED

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 1.       Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u šk. g. 2022. / 2023.

3.      Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 1: NC ST1-7, ULICA ZAGORSKIH BRIGADA.

 1.       Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 2: NC ST1-12, NASELJE PODGAJ.
 2.       Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 3: NC ST1-16, ZAGORSKA ULICA.
 3.       Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 4: NC ST1-20 (DIO), ULICA BREZINA.
 4.       Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 5: NC ST1-24, JARKI.
 5.       Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 6:  NC SS-35, LISAK.
 6.       Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 7: NC SS-24 (DIO).
 7.   Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 8: NC P-7 (DIO).
 8.   Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 9: NC SS-20 (DIO).
 9.   Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dnevni red usvojen je sa jedanaest (11) glasova za i jednim (1) glasom protiv.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

 

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa dvanaest (12) glasova.

 

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u šk. g. 2022. / 2023.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke oodabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u šk. g. 2022. / 2023.

 

Kako nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u šk. g. 2022. / 2023.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 21/2022)

 

 

Predmet nabave: usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2022./2023.

 

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2022./2023., evidencijski broj nabave 21/2022, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 27. lipnja 2022. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice, OIB:33884786770

Cijena ponude u kn bez PDV:

259.350,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

324.187,50 kn

 

 

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 1: NC ST1-7, ULICA ZAGORSKIH BRIGADA.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić obavještava da prema dnevnom redu od 3. do 11. točke redom idu Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice. Predlaže da se, ukoliko se vijećnici slažu, ne ide točka po točka jer se radi o istoj nabavi no zbog tehničkih stvari bilo je potrebno to razdvojiti. Rasprava bi bila jedinstvena, a glasalo bi se po točkama. Otvara raspravu, nakon koje se pristupilo glasanju.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,

Grupa 1: NC ST1-7, ULICA ZAGORSKIH BRIGADA

 

Javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,  evidencijski broj nabave 20/2022 – Grupa 1: NC ST1-7, ULICA ZAGORSKIH BRIGADA, odabire, kao ekonomski najpovoljniju, ponudu ponuditelja Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 570.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost za Grupu 1: 100.000,00 kuna.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda odabranog  ponuditelja je ocijenjena valjanom, nije utvrđeno postojanje osnova za isključenje te je utvrđeno da ponuditelj ispunjava sve uvjete sposobnosti. Cijena odabrane ponude iznosi 89.800,00 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 112.250,00 kuna (sa PDV-om). Odabrani ponuditelj ponudio je rok izvođenja radova 16 dana. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena je primjenom kriterija cijene i roka izvođenja radova, te je odabrani ponuditelj ostvario maksimalnih 100 bodova.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja:

1.       Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb

 1.        Gradmost d.o.o., V. Nazora 4, 10295 Kupljenski Hruševec.

 

U ovom postupku javne nabave niti jedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

 

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 2: NC ST1-12, NASELJE PODGAJ.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,

Grupa 2: NC ST1-12, NASELJE PODGAJ

 

Javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,  evidencijski broj nabave 20/2022 – Grupa 2: NC ST1-12, NASELJE PODGAJ, odabire, kao ekonomski najpovoljniju, ponudu ponuditelja Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 570.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost za Grupu 2: 65.000,00 kuna.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda odabranog  ponuditelja je ocijenjena valjanom, nije utvrđeno postojanje osnova za isključenje te je utvrđeno da ponuditelj ispunjava sve uvjete sposobnosti. Cijena odabrane ponude iznosi 74.450,00 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 93.062,50 kuna (sa PDV-om). Odabrani ponuditelj ponudio je rok izvođenja radova 10 dana. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena je primjenom kriterija cijene i roka izvođenja radova, te je odabrani ponuditelj ostvario 90,17 bodova.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja:

 1.        Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb
 2.        Gradmost d.o.o., V. Nazora 4, 10295 Kupljenski Hruševec.

 

U ovom postupku javne nabave niti jedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 3: NC ST1-16, ZAGORSKA ULICA.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

 

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,

Grupa 3: NC ST1-16, ZAGORSKA ULICA

 

Javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,  evidencijski broj nabave 20/2022 – Grupa 3: NC ST1-16, ZAGORSKA ULICA, odabire, kao ekonomski najpovoljniju, ponudu ponuditelja Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 570.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost za Grupu 3: 45.000,00 kuna.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda odabranog  ponuditelja je ocijenjena valjanom, nije utvrđeno postojanje osnova za isključenje te je utvrđeno da ponuditelj ispunjava sve uvjete sposobnosti. Cijena odabrane ponude iznosi 48.420,00 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 60.525,00 kuna (sa PDV-om). Odabrani ponuditelj ponudio je rok izvođenja radova 10 dana. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena je primjenom kriterija cijene i roka izvođenja radova, te je odabrani ponuditelj ostvario 93,48 bodova.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja:

 1.        Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb
 2.        Gradmost d.o.o., V. Nazora 4, 10295 Kupljenski Hruševec.

 

U ovom postupku javne nabave niti jedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

 

 

Ad.6.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 4: NC ST1-20 (DIO), ULICA BREZINA.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,

Grupa 4: NC ST1-20 (DIO), ULICA BREZINA

 

Javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,  evidencijski broj nabave 20/2022 – Grupa 4: NC ST1-20 (DIO), ULICA BREZINA, odabire, kao ekonomski najpovoljniju, ponudu ponuditelja Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 570.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost za Grupu 4: 50.000,00 kuna.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda odabranog  ponuditelja je ocijenjena valjanom, nije utvrđeno postojanje osnova za isključenje te je utvrđeno da ponuditelj ispunjava sve uvjete sposobnosti. Cijena odabrane ponude iznosi 54.930,00 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 68.662,50 kuna (sa PDV-om). Odabrani ponuditelj ponudio je rok izvođenja radova 10 dana. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena je primjenom kriterija cijene i roka izvođenja radova, te je odabrani ponuditelj ostvario 87,19 bodova.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja:

 1.        Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb
 2.        Gradmost d.o.o., V. Nazora 4, 10295 Kupljenski Hruševec.

 

U ovom postupku javne nabave niti jedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

 

Ad.7.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 5: NC ST1-24, JARKI.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,

Grupa 5: NC ST1-24, JARKI

 

Javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,  evidencijski broj nabave 20/2022 – Grupa 5: NC ST1-24, JARKI, odabire, kao ekonomski najpovoljniju, ponudu ponuditelja Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 570.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost za Grupu 5: 65.000,00 kuna.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda odabranog  ponuditelja je ocijenjena valjanom, nije utvrđeno postojanje osnova za isključenje te je utvrđeno da ponuditelj ispunjava sve uvjete sposobnosti. Cijena odabrane ponude iznosi 62.530,00 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 78.162,50 kuna (sa PDV-om). Odabrani ponuditelj ponudio je rok izvođenja radova 10 dana. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena je primjenom kriterija cijene i roka izvođenja radova, te je odabrani ponuditelj ostvario 88,17 bodova.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja:

 1.        Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb
 2.     Gradmost d.o.o., V. Nazora 4, 10295 Kupljenski Hruševec.

 

U ovom postupku javne nabave niti jedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

 

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 6:  NC SS-35, LISAK.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,

Grupa 6: NC SS-35, LISAK

 

Javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,  evidencijski broj nabave 20/2022 – Grupa 6: NC SS-35, LISAK, odabire, kao ekonomski najpovoljniju, ponudu ponuditelja Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 570.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost za Grupu 6: 80.000,00 kuna.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda odabranog  ponuditelja je ocijenjena valjanom, nije utvrđeno postojanje osnova za isključenje te je utvrđeno da ponuditelj ispunjava sve uvjete sposobnosti. Cijena odabrane ponude iznosi 85.340,00 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 106.675,00 kuna (sa PDV-om). Odabrani ponuditelj ponudio je rok izvođenja radova 10 dana. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena je primjenom kriterija cijene i roka izvođenja radova, te je odabrani ponuditelj ostvario 94,98 bodova.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja:

 1.     Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb
 2.     Gradmost d.o.o., V. Nazora 4, 10295 Kupljenski Hruševec.

 

U ovom postupku javne nabave niti jedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

 

 

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 7: NC SS-24 (DIO).

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

 

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,

Grupa 7: NC SS-24 (DIO)

 

Javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,  evidencijski broj nabave 20/2022 – Grupa 7: NC SS-24 (DIO), odabire, kao ekonomski najpovoljniju, ponudu ponuditelja Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 570.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost za Grupu 7: 30.000,00 kuna.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda odabranog  ponuditelja je ocijenjena valjanom, nije utvrđeno postojanje osnova za isključenje te je utvrđeno da ponuditelj ispunjava sve uvjete sposobnosti. Cijena odabrane ponude iznosi 29.040,00 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 36.300,00 kuna (sa PDV-om). Odabrani ponuditelj ponudio je rok izvođenja radova 7 dana. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena je primjenom kriterija cijene i roka izvođenja radova, te je odabrani ponuditelj ostvario 92,59 bodova.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja:

 1.     Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb
 2.     Gradmost d.o.o., V. Nazora 4, 10295 Kupljenski Hruševec.

 

U ovom postupku javne nabave niti jedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

 

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 8: NC P-7 (DIO).

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

 

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,

Grupa 8: NC P-7 (DIO)

 

Javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,  evidencijski broj nabave 20/2022 – Grupa 8: NC P-7 (DIO), odabire, kao ekonomski najpovoljniju, ponudu ponuditelja Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 570.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost za Grupu 8: 105.000,00 kuna.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda odabranog  ponuditelja je ocijenjena valjanom, nije utvrđeno postojanje osnova za isključenje te je utvrđeno da ponuditelj ispunjava sve uvjete sposobnosti. Cijena odabrane ponude iznosi 113.700,00 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 142.125,00 kuna (sa PDV-om). Odabrani ponuditelj ponudio je rok izvođenja radova 16 dana. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena je primjenom kriterija cijene i roka izvođenja radova, te je odabrani ponuditelj ostvario 94,90 bodova.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja:

 1.     Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb
 2.     Gradmost d.o.o., V. Nazora 4, 10295 Kupljenski Hruševec.

 

U ovom postupku javne nabave niti jedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

 

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti radi nabave radova Modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice za Grupu 9: NC SS-20 (DIO).

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,

Grupa 9: NC SS-20 (DIO)

 

Javni naručitelj Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749) sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice,  evidencijski broj nabave 20/2022 – Grupa 9: NC SS-20 (DIO), odabire, kao ekonomski najpovoljniju, ponudu ponuditelja Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 570.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost za Grupu 9: 30.000,00 kuna.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

U postupku pregleda i ocjene ponuda odabranog  ponuditelja je ocijenjena valjanom, nije utvrđeno postojanje osnova za isključenje te je utvrđeno da ponuditelj ispunjava sve uvjete sposobnosti. Cijena odabrane ponude iznosi 31.130,00 kuna (bez PDV-a), odnosno ukupno 38.912,50 kuna (sa PDV-om). Odabrani ponuditelj ponudio je rok izvođenja radova 9 dana. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđena je primjenom kriterija cijene i roka izvođenja radova, te je odabrani ponuditelj ostvario 97,38 bodova.

U ovom postupku javne nabave zaprimljene su dvije ponude, i to prema redoslijedu zaprimanja:

 1.     Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, 10020 Zagreb
 2.     Gradmost d.o.o., V. Nazora 4, 10295 Kupljenski Hruševec.

 

U ovom postupku javne nabave niti jedan ponuditelj nije isključen iz postupka nabave.

U ovom postupku javne nabave nije odbijena niti jedna ponuda.

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

 

Ad.12.

Pitanja i prijedlozi.

Pitanja su postavljali vijećnici: Željo Benger, Sabina Frgec, Željo Frgec, Nedjeljko Ćuk, a na iste su odgovarali načelnik Općine Josip Beljak, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Maja Ivačević i predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Mlinarić.

Od strane vijećnika razvila se međusobna diskusija o stavovima i viđenju rada Općine.

 

Sjednica je sa radom završila u 19,­­­­05 sata.

 

KLASA:024-03/22-01/14

URBROJ:2140-27-2-22-3

Stubičke Toplice, 27.07.2022.

 

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

               

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt