Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 13. prosinca 2023.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Marija Vrban, Željko Benger,  Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski

 

Odsutni: Roman Rogović(opravdano), Željko Frgec (opravdano)

 

Ostali prisutni:

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, savjetnica za proračun

Janko Rešetar, viši stručni suradnik za pravne poslove

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića ZVIREK

Silvija Drempetić, ravnateljica Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice

 

Zapisničar:          Melita Šarić

Započeto:            18,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Kristinu Ljubić, ravnateljicu dječjeg vrtića ZVIREK, Silviju Drempetić ravnateljicu Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i prisutne službenice i službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić na usvajanje daje dopunjeni

 

D N E V N I    R E D

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.      Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu, sa pratećim odlukama.

-        Amandman Općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice

-        Amandman 1 Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Općine Stubičke Toplice

-        Amandman 2 Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Općine Stubičke Toplice

-        Amandman 3 Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Općine Stubičke Toplice

-        Amandman 4 Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Općine Stubičke Toplice

-        Amandman 5 Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Općine Stubičke Toplice

 1.       Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.

-        Amandman Općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice

 1.       Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.
 2.       Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.

6.      Donošenje II. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu sa pratećim odlukama.

 1.       Donošenje II. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 2.       Donošenje II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 3.       Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.
 4.    Donošenje Odluke o jednostavnoj nabavi.
 5.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima.
 6.    Donošenje Odluke o izmjeni odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete na području Općine Stubičke Toplice.

-        prijedlog Odluke Općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice

-        prijedlog Odluke Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Općine Stubičke Toplice

 1.    Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.
 2.    Usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu sa financijskim učincima za 2024., 2025. i 2026. godinu.
 3.    Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2023. do 2026. godinu.
 4.    Donošenje Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.
 5.    Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.
 6.    Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2023./2024.
 7.    Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na zapošljavanje jednog pomoćnika u odgojno obrazovnoj skupini „Pačići“ na određeno puno radno vrijeme.
 8.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u dječjem vrtiću ZVIREK.
 9.    Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2024. godini.
 10.    Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dopunjeni dnevni red jednoglasno je usvojen sa jedanaest (11) glasova.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva. U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa jedanaest (11) glasova.

 

Ad.2.

Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu, sa pratećim odlukama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Proračuna sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. Na prijedlog Proračuna podneseno je šest Amandmana, o kojima će se glasovati. Prvi Amandman je od općinskog načelnika pa moli predlagatelja da  obrazloži isti.

 

Josip Beljak, općinski načelnik objasnio je da je prilikom izrade Proračuna došlo do ispuštanja stavke sa sredstvima predviđenim za Izradu integriranog provedbenog plana razvoj  Gupčevog kraja za razdoblje od 2025. do 2028. godine. Na tu temu već u nekoliko navrata sastali su se gradonačelnik Grada Donje Stubice i načelnik Općine Gornja Stubica. Radi se o jedinstvenoj strategiji za područje Zagorja ali i šire. I teritorijalno i povijesno pripadamo pod sljemenskoj zoni, zoni Gupčevog kraja. To je strateški dokument sa naglaskom na provedbeni koji bi bio nit vodilja za sljedeće razdoblje. Omaškom to nije stavljeno u proračun te bi se na ovaj način uvrstila potrebna sredstva.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća na usvajanje daje Amandman općinskog načelnika.

Amandman je jednoglasno usvojen sa jedanaest (11) glasova. Slijedi pet amandmana predlagatelja Općinske organizacije SDP-a, te predlaže da ih predlagatelj obrazloži.

 

Vijećnica Sabina Frgec, ispred vijećnika SDP-a, obavijestila je da su amandmani prije sjednice upućeni svim vijećnicima te da se radi o:

-        cijeni vrtića prije poskupljenja

-        povećanju učeničkih i studentskih stipendija

-        sredstvima Participativnog proračuna za mlade

-        sredstvima za promidžbene aktivnosti, organiziranje tribina i radionica na temelju europske rezolucije koja smo i mi usvojili Sigurno mjesto za žene

-        dodatnih bespovratnih sredstava tj. povećanje za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Ispričava se što ne prati Amandmane po redu no nije printala materijale. Navodi da je na njihovom prijedlogu obrazloženo sa koje stavke bi se preraspodjelom uzela sredstva. Ti prijedlozi upućeni su općinskom načelniku za uvrštenje u Proračun. No kako nisu uzeti u obzir podnijeli su prijedlog kao Amandman.

 

Predsjednik pojašnjava da će se za svaki Amandman glasati pojedinačno:

-        na glasanje se daje Amandman 1- povećanje učeničkih i studentskih stipendija za 6,62 eura po stipendiji

Za amandman glasaju četiri (4) vijećnika, dva (2) glasaju protiv i pet (5) vijećnika glasa suzdržano, predsjednik konstatira da Amandman nije usvojen

-        na glasanje se daje Amandman 2 - sufinanciranje boravka djece u vrtiću od strane općine, odnosno da Općina sufinancira boravak djece u iznosu prije zadnjeg poskupljenja, kao i osiguravanje besplatnog vrtića za djecu s teškoćama u razvoju

Za amandman glasaju tri (3) vijećnika, tri (3) glasaju protiv i pet (5) vijećnika glasa suzdržano, predsjednik konstatira da Amandman nije usvojen

-        na glasanje se daje Amandman 3 – osiguravanje sredstava u iznosu od 1.000,00 eura za provođenje ciljeva europske rezolucije „Sigurno mjesto za žene“ usvojene na 19. sjednici Općinskog vijeća od 06.06.2023. godine kako bise pokazalo da je prijedlog Proračuna rodno osjetljiv

Za amandman glasaju četiri (4) vijećnika, tri (3) glasaju protiv i četiri (4) vijećnika glasa suzdržano, predsjednik konstatira da Amandman nije usvojen

-        na glasanje se daje Amandman 4 – osiguravanje sredstava u iznosu od 3.000,00 eura Participativni proračun za mlade gdje bi mladi sami odlučili kako će iskoristiti sredstva

Za amandman glasaju četiri (4) vijećnika, tri (3) glasaju protiv i četiri (4) vijećnika glasa suzdržano, predsjednik konstatira da Amandman nije usvojen

-        na glasanje se daje Amandman 5 – osiguravanje dodatnih bespovratnih sredstava za razvojne projekta malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 2.900,00

Za amandman glasaju tri (3) vijećnika, dva (2) glasaju protiv i šest (6) vijećnika glasa suzdržano, predsjednik konstatira da Amandman nije usvojen

 

Kako u otvorenoj raspravi nema daljnjih primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, sa pratećim odlukama i Amandmanom općinskog načelnika.

 

Sa sedam (7) glasova za i četiri (4) suzdržana glasa donosi se

 

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu:

                                                           IZVRŠENJE                 Plan                               Plan                               Plan                              Plan

                                                                                                  2023.                             2024.                             2025.                             2026.

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

-6 : Prihodi poslovnja                    1.804.480,14               3.833.728,42               8.305.890,00               3.939.220,00                        2.284.170,00

-7 : Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine                               49,92                             0,00                     20.000,00                              0,00                              0,00            UKUPNO                      1.804.480,14               3.833.728,42               8.305.890,00               3.939.220,00                        2.284.170,00

-3 : rashodi poslovanja                 1.437.374,63               1.550,168,81               1.765.110,00               1.766.440,00                    1.759.500,00

-4 : rashode za nabavu

 nefinancijske imovine                      385.209,75              2.121.068,42               6.728.700,00               2.110.700,00                  462.590,00                   UKUPNO                      1.822.584,38               3.671.237,23                8.493.810,00               3.877.140,00                    2.222.090,00

                    RAZLIKA                        -18.054,32                  162.491,19                 -167.920,00                    62.080,00                    62.080,00

 

 

B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

 

8 : Primici od financijske imovine i

zaduživanja                                                  0,00                           0,00                      200.000,00                             0,00                             0,00

5 : Izdaci za financijsku imovinu

i otplate zajmova                                32.074,44                   32.080,00                     32.080,00                      62.080,00                  62.080,00                                        

NETO ZADUŽIVANJE/

FINANIRANJE                                   32.074,44                   32.080,00                 167.920,00                       62.080,00                  62.080,00

 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

UKUPAN DONOS viška/manjka

IZ PRETHODNIH GODINA       - 173.192,43                            0,00                             0,00                                 0,00                           0,00

 

DIO  VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRI7RASPOREDITI U

PLANIRANOM RAZDOBLJU 223.321,19                   130.411,19                            0,00                                 0,00                           0,00

 

VIŠAK/MANJAK+NETO

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA     0,00                               0,00                            0,00                                 0,00                           0,00

 

 

Članak 2.

 

 

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2024. godinu

- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

- Odluka o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu

- Odluka o programu utroška sredstava od turističke pristojbe za 2024. godinu.

- Odluka o Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

 

Ad.3.

Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je prisutne da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Imamo još jedan amandman Općinskog načelnika.

 

Općinski načelnik pojašnjava da je Amandman vezan na prethodnu točku, da se radi o preraspodjeli sredstava koje su vezane na prethodni Amandman.

Vijećnica Sabina Frgec postavlja upit glasa li se prvo o Amandmanu, na što je predsjednik odgovorio da se poštuje  procedura kao i u prethodnoj točki i da se prvo glasa o Amandmanu.

Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja, na glasanje se daje Amandman općinskog načelnika koji se jednoglasno usvaja.

 

Na usvajanje se daje Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu sa usvojenim Amandmanom općinskog načelnika.

 

Sa osam (8) glasova za i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

PROGRAM  GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2024. GODINU

 

 1.         UVODNE ODREDBE

 

               1.1. Ovim Programomgrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2024. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2024. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

               1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

 •         rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
 •         uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
 •         pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
 •         građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

 

1.3. Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava

potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

                     Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

            Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

 

 1.         SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

 1.       Komunalna naknada

12.000,00

 1.       Komunalni doprinos

42.300,00

 1.       Sredstva iz Proračuna

112.000,00

 1.       Naknada za koncesiju

-

 1.       Vlastiti prihodi

-

 1.       Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna

1.152.000,00

 1.       Ostali prihodi za posebne namjene

10.200,00

 1.       Donacije

-

 

 

 1.         GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

 

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

1.1.

Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ ,  NC SS-2

500.000,00

6

 

a)      Izgradnja

500.000,00

 

1.2.

Izgradnja kanala oborinske odvodnje

15.000,00

3

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

515.000,00

 


1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

515.000,00

 

 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

 

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.1.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

82.500,00

2,6,7

 

a)       NC SS 055, ŽC2219-Senjić

15.500,00

2,6,7

 

-         asfaltiranje

15.000,00

 

 

-         nadzor

500,00

 

 

b)      NC SS-042, Novosel-Klenkarov brijeg

33.000,00

2,6,7

 

-         asfaltiranje

32.000,00

 

 

-         nadzor

1.000,00

 

 

c)      Dio NC ST1-073,Ulica Brezina II

34.000,00

6,7

 

-         asfaltiranje

33.000,00

 

 

-         nadzor

1.000,00

 

2.2.

Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji Sljemenski put

3.000,00

3

 

-         projektna dokumentacija

3.000,00

 

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

85.500,00

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.3.

Rekonstrukcija dječjih igrališta

18.000,00

3

 

a)      Rekonstrukcija

18.000,00

 

2.4.

Nabava žardinjera za cvijeće

3.000,00

3

2.5.

Nabava i ugradnja koševa za smeće

45.000,00

3,6

 

JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO

66.000,00

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNA RASVJETA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.6.

Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar

110.000,00

3,6

 

a)      Izgradnja

105.500,00

 

 

b)      Nadzor

4.500,00

 

2.7.

Izgradnja javne rasvjete

12.000,00

1

 

a)      Ulica Antuna Mihanovića kbr. 32 do Zagorska ulica kbr. 11

7.200,00

 

 

b)      Ulica zagorskih brigada od kbr. 21 do kbr. 57

2.000,00

 

 

c)      Sljemenski put od kbr. 30 do kbr. 35

2.800,00

 

 

JAVNA RASVJETA UKUPNO

122.000,00

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.8.

Izgradnja parkirališta i trga u centru

25.000,00

6,3

 

a)      Projektna dokumentacija

25.000,00

 

2.9.

Izgradnja parkirališta kod Parka Maksimilijana Vrhovca

15.000,00

3

 

a)      Projektna dokumentacija

15.000,00

 

 

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

40.000,00

 

 

2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno

313.500,00

 

 

3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

 

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

IZVOR FINANCIRANJA

3.1.

Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača

500.000,00

6

 

a)      Izgradnja

488.000,00

 

 

b)      Nadzor

10.000,00

 

 

c)      Projektna dokumentacija

2.000,00

 

 

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

 500.000,00

 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno

500.000,00

 

 

REKAPITULACIJA

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

515.000,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

313.500,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

500.000,00

 

 SVEUKUPNO:

1.328.500,00

 

 1.         ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.            Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

 

Ad.4.

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.

 

Sa osam (8) glasova za i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

PROGRAM  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2024. GODINU

 

 1.         UVODNE ODREDBE

 

               1.1. Ovim Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2024. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

               1.2.  Programom se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-         održavanje nerazvrstanih cesta

-         održavanje javnih zelenih površina

-         održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-         održavanje javne rasvjete

 

1.3.  Predviđena sredstva za financiranje Programa u 2024. godini u ukupnom iznosu od 278.120,00 euraraspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2..Program će sefinancirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 

 1.         SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

Komunalna naknada

58.000,00

Komunalni doprinos

17.700,00

Sredstva iz Proračuna

159.120,00

Naknada za koncesiju

12.700,00

Vlastiti prihodi

-

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

9.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

21.600,00

 

 1.         ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Količina

Procijenjena vrijednost troškova

(euro)

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

204.120,00

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

58.815,00

 

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

1.015,0

57.150,00           

 

Rezanje asfalta

m

200,0

1.000,00

 

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

4,0

45,00

 

Iskop kofera

m3

    55,0

                620,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

 

 

21.300,00

 

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

150,0

6.200,00

 

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

160,0

1.800,00

 

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

10.000,0

12.500,00

 

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

40,0

800,00

 

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

650,0

5.000,00

1.3

Održavanje bankina

 

 

18.790,00

 

Skidanje bankina ručno

m

50,0

40,00

 

Skidanje bankina strojno

m

4.250,0

15.900,00

 

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

1.000,0

3.750,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

 

 

4.000,00

 

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

60,0

4.000,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

 

 

1.365,00

 

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

40,00

 

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

4,0

500,00

 

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

4,0

250,00

 

Nabava i prometnog ogledala

kom

2,0

500,00

 

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

5,0

25,00

 

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

50,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

 

37.800,00

 

Malčanje trave

h

160,0

7.400,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

332,0

17.000,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

175,0

4.200,00

 

Malčiranje grmlja i drveća šumskim malčerom

h

76,0

5.000,00

 

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

90,0

4.200,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

 

 

2.900,00

 

Popravak betonskih mostova

h

125,0

2.900,00

1.8.

Čišćenje snijega

godišnje

-

38.920,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

19.030,00

 

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

5.700,0

14.250,00

 

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

40,0

30,00

 

Čišćenje slivnika

kom

50,0

400,00

 

Čišćenje linijske rešetke

m

60,0

500,00

 

Čišćenje cijevi propusta

h

65,0

750,00

 

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

10,0

300,00

 

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm

m

10,0

650,00

 

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

850,00

 

Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

400,00

 

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

2,0

400,00

 

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

500,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

 

 

1.200,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

21.000,00

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

 

4.800,00

 

2.2.

Nabava i sadnja cvijeća

paušal

1

15.000,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

4

1.000,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

200,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

8.800,00

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

6.800,00

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

0,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

200,00

3.4.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

1.000,00

3.5.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

600,00

3.6.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

200,00

Javna rasvjeta

 

 

44.200,00

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

5.000,00

4.2.

Utrošak el. energije

godišnje

-

35.500,00

4.3.

Nabava, montaža i demontaža božićne dekoracije

paušal

-

3.700,00

 

REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

204.120,00

Održavanje javnih zelenih površina

21.000,00

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

8.800,00

Javna rasvjeta

44.200,00

 

 SVEUKUPNO:

278.120,00

 

 1.         ZAVRŠNE ODREDBE

 

8.1.            Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu

 

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom uređuju se prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna i njihovo ostvarivanje odnosno izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Stubičke Toplice (dalje: Općine), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu (dalje: Proračun), kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

(1)    Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

(2)    Opći dio Proračuna sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(3)    Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Općine i njezinih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

(4)    Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

 1.       Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

 1.       Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

(5)    U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

(6)    Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna i prenesenog manjka odnosno viška Proračuna, u slučaju iz članka 29. stavka 4. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021).

(7)    Obrazloženje posebnog dijela temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Članak 3.

(1)    Na temelju sredstava osiguranih u Proračunu, proračunski korisnici Općine izrađuju financijski plan za cijelu godinu.

(2)    Proračunski korisnici izrađuju financijski plan na osnovi uputa za izradu financijskog plana proračunskog korisnika.

(3)    Upute za izradu financijskog plana iz stavka 2. ovog članka izrađuje službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine zadužen za proračun, po primitku uputa za izradu proračuna jedinice lokalne samouprave od Ministarstva financija.

(4)    Upute za izradu financijskog plana dostavljaju se proračunskom korisniku do 31. listopada tekuće godine.

Članak 4.

(1)    Suglasnost na financijski plan te izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika daje Općinsko vijeće, bez obzira radi li se o promjenama u financijskom planu koje su vezane uz financiranje iz Proračuna Općine ili promjena vezanih uz vlastite i namjenske prihode i primitke.

(2)    Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika donose se sukladno odredbama za donošenje izvornog financijskog plana i sukladno uputama za izradu financijskog plana iz članka 9. ove Odluke.

(3)    Financijski plan proračunskog korisnika te izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnika izrađuju se paralelno uz Proračun, odnosno izmjene Proračuna Općine.

Članak 5.

(1)    Sredstva Proračuna osiguravaju se za rad i programe Općine, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice te proračunskih korisnika prema podacima iz Registra korisnika proračuna te drugih korisnika koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

(2)    Proračunskim sredstvima korisnici se smiju koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to o visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu, prema načelima zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 6.

(1)    Proračun se izvršava preko jedinstvenog računa - računa Proračuna i preko računa pravnih osoba proračunskih korisnika.

(2)    Proračun se izvršava na temelju zahtjeva proračunskih korisnika koji su usklađeni s financijskim planovima i likvidnim mogućnostima Proračuna.

 

Članak 7.

(1)    Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine isplaćuju se u skladu s posebnom odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

 

Članak 8.

(1)    Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.

(2)    Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 9.

(1)    Korisnici financiranja iz Proračuna Općine dužni su uz zahtjev za dodjelu sredstava dostaviti prijedlog financijskog plana i izvješća o korištenju sredstava sukladno Uredbi kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odnosno sklopljenom ugovoru.

(2)    Odgovorna osoba korisnika financiranja iz Proračuna Općine odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana.

(3)    Korisnicima financiranja iz Proračuna koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva.

(4)    Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donosi općinski načelnik.

Članak 10.

(1)    Nositelji i korisnici financiranja iz Proračuna obvezni su koristiti sredstva Proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 11.

(1)    Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski.

(2)    Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donosi općinski načelnik.

Članak 12.

(1)    Općinski načelnik je odgovoran Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine.

(2)    Općinski načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna, kao i ovu Odluku,  Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 13.

(3)    Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

(4)    Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 14.

(1)    Odgovorna osoba proračunskog korisnika, Općinsko vijeće i općinski načelnik odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2)    Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 15.

(1)    Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja općinski načelnik može:

-       zaustaviti preuzimanje obveza i/ili

-       predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

-       zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

(2)    Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.

(3)    Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

(4)    U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna općinski načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 16.

(1)    Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 2.650,00 eura.

(2)    Proračunska zaliha može se koristiti isključivo za pokriće rashoda i izdataka Proračuna koji su se ostvarili iznad plana uslijed nepredviđenih okolnosti ili za rashode i izdatke koji nisu bili planirani Proračunom.

(3)    O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.

Članak 17.

(1)    U okviru sredstava utvrđenih u Proračunu dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici, najviše do 5 % sredstava utvrđenih na razini skupine ekonomske klasifikacije koja se umanjuje.

(2)    Iznimno od stavka 1. ovoga članka, moguća je preraspodjela:

-       unutar izvora financiranja opći prihodi i primici najviše do 15% na razini skupine ekonomske klasifikacije sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje ako se time osigurava povećanje sredstava učešća Općine planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije,

-       sredstava učešća Općine planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora financiranja opći prihodi i primici te sredstava za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije bez ograničenja unutar istog razdjela, odnosno najviše do 15 % između projekata različitih razdjela,

-       sredstava iz izvora financiranja opći prihodi i primici na izvor financiranja namjenski prihodi i primici najviše do 15 % na razini skupine ekonomske klasifikacije,

-       sredstava za otplatu glavnice i kamata duga i jamstava Općine te negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi, bez ograničenja.

(3)    Sredstva iz stavka 2. podstavaka 1. i 2. ovog članka mogu se preraspodjelom osigurati za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte i/ili stavke.

(4)    Sredstva u Proračunu mogu se preraspodjeljivati samo u planu za tekuću godinu.

(5)    Sredstva u Proračunu ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(6)    O izvršenim preraspodjelama općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

 

Članak 18.

(1)    Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

(2)    Odluku o povratu iz prethodnog stavka ovog članka donosi općinski načelnik.

Članak 19.

(1)    Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti općinskog načelnika.

Članak 20.

(1)    Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

(2)    Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 21.

(1)    Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 22.

(1)    Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, prema načelima štednje i racionalnog korištenja odobrenih sredstava.

(2)    Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

(3)    Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

(4)    Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

(5)    Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(6)    Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

(7)    Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća.

(8)    Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća.

(9)    Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 23.

(1)    Ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju i korištenju polugodišnje izvješćuju Općinsko vijeće.

(2)    O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.

(3)    Proračunski korisnici ne dostavljaju zasebno izvješće iz stavka 1. i 2. ovog članka, već je izvješće sadržano u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana.

(4)    Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.

(5)    Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 24.

(1)    Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.

Članak 25.

(1)    Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja općinski načelnik.

(2)    Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

(3)    Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi općinski načelnik.

(4)    Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

(5)    Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 26.

(1)    Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Članak 27.

(1)    Općinski načelnik može, na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug te otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako bi troškovi naplate potraživanja bili nerazmjerni visini potraživanja, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

(2)    Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 663,61 eura, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku, i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga.

(3)    Općinski načelnik može otpisati potraživanje prema dužniku pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravnom osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra.

(4)    Općinski načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 6,64 eura.

(5)    Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, općinski načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.

(6)    Općinski načelnik može dužniku fizičkoj osobi odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko dužnik glavnicu duga plati u cijelosti.

Članak 28.

(1)    Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

(2)    Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

(3)    Općina može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

(4)    Iznimno od stavka 3. ovog članka, suglasnost za zaduživanje daje ministar financija ako se Općina zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz fondova Europske unije, i to najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta.

(5)    Ugovor o zaduživanju sklapa općinski načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, odnosno ministra financija.

(6)    Suglasnost iz stavka 3. i 4. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

Članak 29.

(1)    Ukupna godišnja obveza iz članka 28. ove Odluke može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

(2)    U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovoga članka uključen je iznos prosječnoga godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovi izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava i suglasnosti iz članka 127. stavka 1. Zakona o proračunu te dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

(3)    Godišnje obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira utvrđuju se za anuitetne obveznice u iznosu godišnjeg anuiteta, a za obveznice kod kojih se amortizira glavnica o dospijeću godišnje obveze utvrđuju se za pretpostavljeno dospijeće pripadajućega godišnjeg dijela glavnice i pripadajućih kamata.

(4)    Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ukupni ostvareni prihodi umanjeni za prihode:

-       od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te donacija i

-       s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

(5)   Odredbe ovoga članka ne odnose se na:

-       iznos zaduživanja do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta iz članka 122. stavka 1. Zakona o proračunu

-       zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

(6)   Dugoročno zaduženje Općine početkom 2024. godine iznosi 121.460,92 eura, a procijenjeno stanje duga Općine na dan 31. prosinca 2024. godine po bankovnim kreditima iznosit će 287.586,27 eura, od toga za postojeći dugoročni kredit 87.586,27 eura.

(7)   Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine.

(8)    Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

(9)    Otplata glavnice i kamata može se izvršavati iznad planiranih iznosa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 30.

(1)    Općina, ustanove čiji je osnivač Općina i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Općine mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 31.

(1)    Općinski načelnik i odgovorna osoba proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina odgovoran je za:

-       planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna,

-       prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,

-       preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,

-       zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

(2)    Općinski načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost općinskog načelnika.

Članak 32.

(1)    Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

(2)    Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

Članak 33.

(1)    Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

 

Ad.6.

Donošenje II. izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu sa pratećim odlukama.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Proračuna sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

 

Kako u otvorenoj raspravi nema daljnjih primjedbi ni prijedloga na usvajanje se daje donošenje II. izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu sa pratećim odlukama.

 

Sa osam (8) glasova za i tri (3) glasa protiv donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi II. izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu:

                                                                               I. rebalans                    Promjena                      Promjena                      2. rebalans za

                                                                                                                      Iznos                              postotak                       2023.                            

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

-6 : Prihodi poslovnja                                        3.833.728,42               -690.090,00                 -18,0%                          3.143.638,42

-7 : Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine                                                 0,00                               0,00                    0,0 %                                     0,00                    UKUPNO                                          3.833.728,42               -690.090,00                 -18,0%                          1.742.948,81

 

-3 : rashodi poslovanja                                     1.550,168,81               192.780,00                    12,4%                          1.759.500,00

-4 : rashode za nabavu

 nefinancijske imovine                                     2.121.068,42               -975.780,00                 -46.0%                          1.145.288,42                   

UKUPNO                                          3.671.237,23                -783.000,00                 -23,32%                        2.888.237,23

                    RAZLIKA                                          162.491,19                 92.910,00                  -57,2%                             255.410,19                   

 

 

B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

 

8 : Primici od financijske imovine i

zaduživanja                                                                   0,00                              0,00                      0,00%                                 0,00

5 : Izdaci za financijsku imovinu

i otplate zajmova                                                   32.080,00                             0,00                      0,00%                            32.080,00                                                          

NETO ZADUŽIVANJE/

FINANIRANJE                                                     32.080,00                             0,00                      0,00%                           32.080,00

 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK

IZ PRETHODNIH GODINA                           -130.411,1                    -92.910,00                    71,2%                         -223.321,19

 

 

VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE              0,00                            0,00                        0,00%                                     0,00

 

 

Članak 2.

 

 

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Druga izmjena Odluke o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu

- Druga izmjena Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2023. godinu

- Druga iozmjena Odluke o Programu javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

- Druga izmjena Odluke o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

- Druga izmjena Odluke o programu utroška sredstava od turističke pristojbe za 2023. godinu.

- Druga izmjena Odluke o Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

 

Ad.7.

Donošenje II. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Na usvajanje se daje II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

DRUGA IZMJENE PROGRAMA  GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2023. GODINU

 1.       UVODNE ODREDBE

               1.1. Ovom Drugom izmjenom Programagrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2023. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

               1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

 • rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
 • uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
 • pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
 • građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

 

1.3. II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih

sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

                     Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

            Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

 

2        SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

 1. Komunalna naknada

60.000,00

 1. Komunalni doprinos

63.830,00

 1. Sredstva iz Proračuna

63.370,00

 1. Naknada za koncesiju

-

 1. Vlastiti prihodi

2.110,00

 1. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna

859.960,42

 1. Ostali prihodi za posebne namjene

14.150,00

 1. Donacije

-

 

3        GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

 

 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

 

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA(eura)

IZMJENA

(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

1.1.

Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ ,  NC SS-2

1.990,00

1.990,00

0,00

6

 

b)      Izgradnja

1.990,00

1.990,00

0,00

 

1.2.

Izgradnja kanala oborinske odvodnje

21.240,00

21.240,00

6.000,00

3

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

23.230,00

23.230,00

6.000,00

 

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA(eura)

IZMJENA

(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

1.3.

Izgradnja nogostupa uz ŽC 2217 – Ulica Ljube Babića Đalskog

15.930,00

15.930,00

0,00

2,6

 

a)      Izgradnja

13.540,00

13.540,00

0,00

 

 

b)      Projektna dokumentacija

1.990,00

1.990,00

0,00

 

 

c)      Nadzor

400,00

400,00

0,00

 

1.4.

Izgradnja nogostupa uz nerazvrstanu cestu NC SS-15-odvojak Skušić

11.950,00

0,00

3.100,00

 

 

a)      Izgradnja

10.550,00

0,00

3.100,00

 

 

b)      Projektna dokumentacija

1.000,00

0,00

0,00

 

 

c)      Nadzor

400,00

0,00

0,00

 

 

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA UKUPNO

27.880,00

15.930,00

3.100,00

 

 

1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno

 

51.110,00

 

39.160,00

 

9.100,00

 

 

 

 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

 

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA

(eura)

IZMJENA

(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.1.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

66.360,00

66.360,00

90.000,00

2,6,7

 

d)       NC ST1-26, Breber

11.300,00

14.800,00

20.025,00

2,6,7

 

-         asfaltiranje

11.000,00

14.250,00

19.400,00

 

 

-         nadzor

300,00

550,00

625,00

 

 

e)      NC SS-14, odvojak Mlinarić

15.300,00

18.300,00

23.605,00

6,7

 

-         asfaltiranje

14.900,00

17.650,00

22.730,00

 

 

-         nadzor

400,00

650,00

875,00

 

 

f)       Dio NC SS-7, reciklažno dvorište prema Šturlan

22.000,00

24.500,00

37.690,00

6,7

 

-         asfaltiranje

21.400,00

23.650,00

36.440,00

 

 

-         nadzor

600,00

850,00

1.250,00

 

 

g)      NC SS-18, ŽC 2219-Pilarić

10.000,00

0,00

0,00

6,7

 

-         asfaltiranje

9.700,00

0,00

0,00

 

 

-         nadzor

300,00

0,00

0,00

 

 

h)      Dio NC ST1-9, Ulica Petra Preradovića - odvojak Kolarić

7.760,00

8.760,00

8.680,00

6,7

 

-         asfaltiranje

7.500,00

8.250,00

8.305,00

 

 

-         nadzor

260,00

510,00

375,00

 

2.2.

Sanacija klizišta u Gundulićevoj ulici i sanacija nerazvrstanih cesta

92.900,00

789.875,00

783.682,00

6

 

a)      Sanacija klizišta

92.900,00

80.000,00

88.267,00

 

 

-         izgradnja

90.400,00

74.200,00

82.502,00

 

 

-         nadzor

2.500,00

5.800,00

5.765,00

 

 

b)      Sanacija NC ST1-17-Ulica Antuna Mihanovića

0,00

140.375,00

139.460,00

 

 

-         projektna dokumentacija

0,00

2.375,00

2.375,00

 

 

-         izgradnja

0,00

132.625,00

131.710,00

 

 

-         nadzor

0,00

5.375,00

5.375,00

 

 

c)      Sanacija NC ST1-7 -Ulica zagorskih brigada

0,00

196.375,00

195.595,00

 

 

-         projektna dokumentacija

0,00

3.000,00

3.000,00

 

 

-         izgradnja

0,00

186.000,00

185.220,00

 

 

-         nadzor

0,00

7.375,00

7.375,00

 

 

d)      Sanacija NC ST1-16-Zagorska ulica

0,00

123.125,00

123.000,00

 

 

-         projektna dokumentacija

0,00

2.000,00

2.000,00

 

 

-         izgradnja

0,00

116.500,00

116.375,00

 

 

-         nadzor

0,00

4.625,00

4.625,00

 

 

e)      Sanacija  NC P-1- Gospočići-vodosprema

0,00

250.000,00

237.360,00

 

 

-         projektna dokumentacija

0,00

3.000,00

3.000,00

 

 

-         izgradnja

0,00

240.000,00

227.360,00

 

 

-         nadzor

0,00

7.000,00

7.000,00

 

2.3.

Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji Sljemenski put

0,00

8.750,00

8.750,00

2

 

-         projektna dokumentacija

0,00

8.750,00

8.750,00

 

 

-         izgradnja

0,00

0,00

0,00

 

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

159.260,00

864.985,00

882.432,00

 

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA(eura)

IZMJENA

(eura)

 

IZVOR FINANCIRANJA

2.4.

Rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica

58.030,00

68.380,00

68.380,00

2,3,6

 

b)      Rekonstrukcija

57.030,00

67.380,00

67.380,00

 

 

c)      Nadzor

1.000,00

1.000,00

1.000,00

 

2.5.

Izgradnja dječjih igrališta

0,00

1.330,00

0,00

 

2.6.

Izgradnja rekreacijskog centra Strmec Stubički

0,00

57.428,42

59.708,42

2,6

 

a)      Izgradnja

0,00

55.858,42

58.138,42

 

 

b)      Nadzor

0,00

1.570,00

1.570,00

 

2.7.

Modernizacija malonogometnog igrališta Strmec Stubički

0,00

16.550,00

2.500,00

 

 

a)      Izgradnja

0,00

15.350,00

0,00

 

 

b)      Projektna dokumentacija

0,00

0,00

2.500,00

 

 

c)      Nadzor

0,00

1.200,00

0,00

 

 

JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO

58.030,00

143.688,42

130.588,42

 

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNA RASVJETA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA (eura)

IZMJENA

(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.8.

Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar

172.540,00

172.540,00

0,00

6

 

c)      Izgradnja

167.240,00

167.240,00

0,00

 

 

d)      Nadzor

5.300,00

5.300,00

0,00

 

2.9.

Izgradnja javne rasvjete

1.990,00

9.200,00

9.200,00

2

 

d)      Zagorska ulica od kbr. 90 do kbr. 106

1.990,00

6.200,00

6.200,00

 

 

e)      Mlinarska ulica kod kbr. 17

0,00

2.000,00

1.900,00

 

 

f)       Bregovita ulica kod kbr. 48

0,00

1.000,00

1.100,00

 

 

JAVNA RASVJETA UKUPNO

174.530,00

181.740,00

9.200,00

 

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA

(eura)

IZMJENA

(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.10.

Izgradnja parkirališta u centru

7.960,00

13.000,00

13.000,00

2,3

 

b)      Projektna dokumentacija

2.000,00

2.000,00

2.000,00

 

 

c)      Uklanjanje i izmještanje postojećih građevina

5.960,00

5.960,00

5.960,00

 

 

d)      Izgradnja

0,00

5.040,00

5.040,00

 

 

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

7.960,00

13.000,00

13.000,00

 

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA

(eura)

IZMJENA

(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

2.11.

Nabava i ugradnja javnog sata u parku

0,00

9.290,00

19.100,00

2

 

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE UKUPNO

0,00

9.290,00

19.100,00

 

 

2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno

399.780,00

1.212.703,42

 

1.054.320,42

 

 

 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

 

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO UKUPNO (eura)

I. IZMJENA(eura)

IZMJENA

(eura)

IZVOR FINANCIRANJA

3.1.

Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača

1.990,00

1.990,00

0,00

3

 

d)      Izgradnja

0,00

0,00

0,00

 

 

e)      Nadzor

0,00

0,00

0,00

 

 

f)       Projektna dokumentacija

1.990,00

1.990,00

0,00

 

 

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

 1.990,00

1.990,00

0,00

 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno

1.990,00

1.990,00

0,00

 

 

REKAPITULACIJA

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

9.100,00 €

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

1.054.320,42 €

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

0,00 €

 

 SVEUKUPNO:

1.063.420,42 €

 

4        ZAVRŠNE ODREDBE

 1.       II. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na

području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 

Ad.8.

Donošenje II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Na usvajanje se daje II. izmjena Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

 

Sa osam (8) glasova za i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

II. IZMJENA PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2023. GODINU

 

 1.       UVODNE ODREDBE

               1.1.  Ovim II. izmjenama Programaodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

               1.2.  II. izmjenom Programa se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-         održavanje nerazvrstanih cesta

-         održavanje javnih zelenih površina

-         održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-         održavanje javne rasvjete

 

1.3.  Predviđena sredstva za financiranje II. izmjene Programa u 2023. godini u ukupnom iznosu od 280.810,00 euraraspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2..II. izmjena Programa će sefinancirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 

 1.       SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

 

IZVOR FINANCIRANJA

 

Komunalna naknada

3.500,00

Komunalni doprinos

163.170,00

Sredstva iz Proračuna

102.990,00

Naknada za koncesiju

2.150,00

Vlastiti prihodi

-

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

9.000,00

Ostali prihodi za posebne namjene

-

 

 

 


 

 1.       ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

 

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Planirana količina  2023.

Planirana sredstva 2023.

(eura)

Planirana količina I. izmjena

Planirana sredstva I. izmjena

(eura)

Planirana količina II. izmjena

Planirana sredstva II. izmjena

(eura)

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

172.540,00

 

171.640,00

 

202.720,00

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

29.730,00

 

29.730,00

 

26.625,00

 

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

730,0

27.840,00

765,0

27.840,00

425,0

24.000,00

 

Rezanje asfalta

m

200,0

1.000,00

200,00

1.000,00

210,0

1.050,00

 

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

4,0

70,00

6,0

70,00

0,0

0,00

 

Iskop kofera

m3

55,0

820,00

72,0

820,00

140,0

1.575,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

 

 

29.820,00

 

32.820,00

 

38.325,00

 

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

100,0

4.310,00

104,0

4.310,00

60,0

2.570,00

 

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

160,0

2.390,00

480,0

5.390,00

1.015,0

11.675,00

 

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

10.000,0

15.350,00

12.250,0

15.350,00

14.630,0

18.280,00

 

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

40,0

1.130,00

55,0

1.130,00

0,0

0,0

 

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

850,0

6.640,00

850,0

6.640,00

600,0

5.800,00

1.3

Održavanje bankina

 

 

16.330,00

 

16.330,00

 

17.150,00

 

Skidanje bankina ručno

m

50,0

40,00

53,0

40,00

0,0

0,0

 

Skidanje bankina strojno

m

3.000,0

12.430,00

3.300,00

12,430,00

2.855,0

10.750,00

 

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

930,0

3.860,00

1.000,00

3.860,00

1.700,0

6.400,00

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

 

 

4.980,00

 

4.980,00

 

1.130,00

 

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

60,0

4.980,00

75,0

4.980,00

17,0

1.130,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

 

 

1.430,00

 

1.430,00

 

1.040,00

 

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

40,00

4,0

40,00

0,0

0,00

 

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

4,0

330,00

3,0

330,00

0,0

0,00

 

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

4,0

300,00

3,0

300,00

2,0

500,00

 

Nabava i zamjena prometnog ogledala

kom

2,0

520,00

2,0

520,00

2,0

500,00

 

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

5,0

30,00

12,0

30,00

0,0

0,00

 

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

210,00

5,0

210,00

4,0

40,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

 

28.080,00

 

28.080,00

 

32.830,00

 

Malčanje trave

h

160,0

6.900,00

150,0

6.900,00

155,0

7.050,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

260,0

12.950,00

235,0

12.250,00

180,0

9.070,00

 

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

175,0

4.350,00

175,0

4.350,00

130,0

3.200,00

 

Malčiranje grmlja i drveća šumskim malčerom

h

0,0

0,00

10,0

700,00

200,0

13.325,00

 

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

90,0

3.880,00

80,0

3.880,00

4,0

185,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

 

 

2.900,00

 

2.900,00

 

3.700,00

 

Popravak betonskih mostova

h

125,0

2.900,00

125,0

2.900,00

165,0

3.700,00

1.8.

Čišćenje snijega

01.01.-31.12.

 

39.820,00

 

38.920,00

 

54.920,00

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

18.450,00

 

15.450,00

 

21.600,00

 

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

5.700,0

13.240,00

4.150,0

10.240,00

4.920,0

12.300,00

 

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

40,0

30,00

40,0

30,00

0,0

0,00

 

Čišćenje slivnika

kom

50,0

580,00

70,0

580,00

50,0

400,00

 

Čišćenje linijske rešetke

m

60,0

500,00

60,0

500,00

110,0

870,00

 

Čišćenje cijevi propusta

h

65,0

750,00

65,0

750,00

835,0

5.000,00

 

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

10,0

300,00

10,0

300,00

3,0

75,00

 

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235mm x 16mm

m

10,0

650,00

10,0

650,00

0,0

0,00

 

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

860,00

5,0

860,00

7,0

1.155,00

 

Nabava i zamjena slivne rešetke 400 x 400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

420,00

3,0

420,00

0,0

0,00

 

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

2,0

630,00

2,0

630,00

4,0

1.250,00

 

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

490,00

2,0

490,00

3,0

550,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

 

 

1.000,00

 

1.000,00

 

5.400,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

24.930,00

 

24.930,00

 

21.760,00

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

8.200,00

1

8.200,00

1

8.000,00

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

13.270,00

1

13.270,00

1

13.270,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

4

3.320,00

4

3.320,00

5

350,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

140,00

1

140,00

1

140.00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

11.810,00

 

11.810,00

 

10.700,00

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

9.950,00

1

9.950,00

1

8.400,00

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

300,00

1

300,00

1

0,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

200,00

2

200,00

2

0,00

3.4.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

960,00

6

960,00

6

1.500,00

3.5.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

200,00

5

200,00

5

800,00

3.6.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

200,00

1

200,00

1

0,00

Javna rasvjeta

 

 

37.830,00

 

37.960,00

 

45.630,00

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

1.330,00

-

1.330,00

-

10.900,00

4.2.

Utrošak el. energije

01.01.-31.12.

-

33.180,00

-

33.180,00

-

31.000,00

4.3.

Nabava, montaža i demontaža božićne dekoracije

paušal

-

3.320,00

-

3.450,00

-

3.730,00


REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

202.720,00 €

Održavanje javnih zelenih površina

21.760,00 €

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

10.700,00 €

Javna rasvjeta

45.630,00 €

 

 SVEUKUPNO:

280.810,00 €

 

 

 1.       ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.  II. izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 

Ad.9.

Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika iz proračuna Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu

 

Članak 1.

(1)    Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu, a koja su osigurana u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu (dalje: Proračun).

(2)    Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1)    Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) i nezavisni vijećnici.

 

Članak 3.

(1)    Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osiguravaju se u Proračunu za 2024. godinu u iznosu od 1.510,00 eura.

(2)    Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

(3)    Podzastupljenost spola u smislu stavka 2. ovoga članka postoji ako je zastupljenost jednog spola u Općinskom vijeću niža od 40%.

 

Članak 4.

(1)    Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću, prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

(2)    Ako je sa zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, izabran član Općinskog vijeća koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu, sredstva za tog člana Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovu sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova Općinskog vijeća.

(3)    U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

(4)    Ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.

 

Članak 5.

(1)    Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno, u jednakim iznosima, odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

 

Članak 6.

(1)    Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 53/22).

(2)    Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

 

A.10.

Donošenje Odluke o jednostavnoj nabavi.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Na usvajanje se daje Pravilnik o jednostavnoj nabavi.

 

Sa deset (10) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

 

P R A V I L N I K

O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 

I. Opće odredbe

Članak 1.

(1)    Ovim Pravilnikom o jednostavnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se pravila, uvjeti i postupak koji će provesti Općina Stubičke Toplice kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu: naručitelj) prije stvaranja ugovornog odnosa za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, i radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360 eura (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), za koji sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i 114/22) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

(2)    Procijenjena vrijednost nabave u smislu stavka 1. ovog članka je vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost.

 

Članak 2.

(1)    U provedbi postupaka jednostavne nabave naručitelj je obvezan u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

 

Članak 3.

(1)    Na sukob interesa u postupku jednostavne nabave na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

Članak 4.

(1)    Postupak jednostavne nabave pokreće se pod uvjetom da su u proračunu naručitelja osigurana financijska sredstva za predmet nabave, u skladu sa planom nabave naručitelja.

 

II. Provođenje postupaka jednostavne nabave s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave

Članak 5.

(1)    Postupci jednostavne nabave iz članka 1. ovog Pravilnika dijele se s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave na:

 1.       nabavu procijenjene vrijednosti do 10.000,00 eura i
 2.       nabavu procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 10.000,00 eura do 26.540,00 eura za robu i usluge, odnosno 66.360,00 eura za radove.

 

Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti do 10.000,00 eura

Članak 6.

(1)    Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti do 10.000,00 eura, provodi općinski načelnik izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

(2)    Narudžbenica sadrži najmanje predmet nabave, količine odnosno jedinicu mjere, jedinične cijene te ukupnu cijenu. Narudžbenica može sadržavati i rok isporuke, rok plaćanja i druge bitne elemente za izvršenje ugovornog odnosa.

(3)    Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik.

(4)    Evidenciju o izdanim narudžbenicama vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

 

Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 10.000,00 eura

Članak 7.

(1)    Postupak nabave radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 10.000,00 eura započinje donošenjem odluke o početku postupka nabave.

(2)    Odluku o početku postupka nabave donosi općinski načelnik.

(3)    Odluka o početku postupka nabave sadrži najmanje odredbe o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave, te naziv i sjedište gospodarskog subjekta kojem se upućuje poziv za dostavu ponude.

 

Članak 8.

(1)    U odluci o početku postupka nabave imenuje se stručno povjerenstvo za nabavu.

(2)    Stručno povjerenstvo ima neparan broj članova, a najmanje tri. Članovi stručnog povjerenstva ne moraju biti zaposlenici naručitelja. Najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

(3)    Stručno povjerenstvo priprema i provodi postupak jednostavne nabave.

 

Članak 9.

(1)    Nabavu radova, roba i usluga naručitelj provodi slanjem poziva za dostavu ponuda najmanje trima gospodarskim subjektima po vlastitom izboru, koji imaju registriranu djelatnost vezanu za predmet nabave.

(2)    Poziv za dostavu ponuda upućuje se gospodarskim subjektima elektroničkom poštom na dokaziv način (potvrda o primitku elektroničke pošte).

(3)     Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu ponude, a najmanje: naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, internetska stranica, te adresu elektroničke pošte naručitelja, kontakt osobu, opis predmeta nabave, količinu predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave, mjesto izvršenja ugovora, rok početka i završetka izvršenja ugovora, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), kriterij za odabir ponude, rok za dostavu ponude, način dostavljanja ponuda (elektroničkim sredstvima komunikacije ili sredstvima komunikacije koja nisu elektronička), adresu na koju se ponude dostavljaju (ako se ponuda ne dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije).

 

Članak 10.

(1)    Iznimno od odredbi članaka 9. ovog Pravilnika, ovisno o prirodi predmeta nabave te razini tržišnog natjecanja, naručitelj može sklopiti ugovor o nabavi izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom, u sljedećim slučajevima:

-       kada samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge iz bilo kojeg od sljedećih razloga: cilj nabave je stvaranje ili stjecanje jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe; nepostojanje tržišnog natjecanja iz tehničkih razloga, ili zbog zaštite isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva;

-       kada postoje razlozi osobite žurnosti vezane uz održavanje ili popravak pokretne ili nepokretne imovine naručitelja;

-       u slučajevima nabave hotelskih, restoranskih, odvjetničkih, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih i socijalnih usluga, usluga obrazovanja, bankarskih usluga, konzervatorskih usluga, konzultantskih usluga, usluga vještaka, usluga osiguranja;

-       radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako povećanje cijene nije veće od 30% vrijednosti prvotnog ugovora.

 

Članak 11.

(1)    Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda određuje točnu količinu predmeta nabave ili predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave.

(2)    Predviđena količina predmeta nabave određuje se u slučaju predmeta nabave za koje naručitelj zbog njihove prirode ili drugih objektivnih okolnosti ne može unaprijed odrediti točnu količinu.

(3)    U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine.

(4)    U slučaju specifičnih predmeta nabave (održavanje, rezervni dijelovi i sl.) za stavke čije se količine ne mogu predvidjeti naručitelj može odrediti objedinjeni iznos.

 

Članak 12.

(1)    Naručitelj je obvezan u pozivu na dostavu ponuda priložiti troškovnik.

(2)    Troškovnik se sastoji od jedne ili više stavki, a sadrži najmanje tekstualni opis stavke, jedinicu mjere, količinu stavku (točna ili predviđena), jediničnu cijenu stavku, ukupnu cijenu stavke (umnožak količine i jedinične cijene stavke) te cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost.

 

Članak 13.

(1)    Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda određuje rok za dostavu ponuda, navodeći točan datum i vrijeme.

(2)    Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 3 dana niti duži od 20 dana od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda.

Članak 14.

(1)    Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz Zakona o javnoj nabavi.

(2)    Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(3)    Naručitelj može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(4)    Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno ovom Pravilniku, izuzev jamstava, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Ponuditelj je dužan dostaviti originalne dokumente na uvid, ako naručitelj to zatraži.

 

Članak 15.

(1)    Kriteriji za odabir ponude je najniža cijena.

 

III. Ponuda

Članak 16.

(1)    Ponuda je izjava volje ponuditelja, u pisanom obliku, da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz poziva  na dostavu ponuda.

(2)    Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz poziva na dostavu ponude te ne smije mijenjati niti nadopunjavati tekst poziva na dostavu ponuda.

(3)    Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve propisane pozivom na dostavu ponuda.

(4)    Ponuda obvezno sadrži popunjeni ponudbeni list, popunjeni troškovnik, jamstvo za ozbiljnost ponude (ako je traženo), te ostalo što je traženo u pozivu na dostavu ponuda.

(5)    Ponude se dostavljaju do isteka roka za dostavu ponuda, u skladu sa pozivom na dostavu ponuda.

(6)    Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

IV. Otvaranje, pregled i ocjena ponuda te odlučivanje naručitelja

Članak 17.

(1)    Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

(2)    Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.

(3)    Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

(4)    Do trenutka otvaranja ponuda nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

 

Članak 18.

(1)    Otvaranje ponuda započinje na naznačenom mjestu i u naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.

(2)    Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja.

(3)    Ponude otvaraju članovi stručnog povjerenstva za nabavu.

(4)    Otvaranje ponuda nije javno.

 

Članak 19.

(1)    Postupak pregleda i ocjene ponuda obavlja stručno povjerenstvo za nabavu na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda.

(2)    U postupku pregleda i ocjene ponuda mora sudjelovati najmanje jedan član stručnog povjerenstva koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

(3)    Postupak pregleda i ocjene ponuda obavlja se uvijek na sastanku zatvorenom za javnost.

 

Članak 20.

(1)    O otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda stručno povjerenstvo sastavlja zapisnik u pisanom obliku, koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

-       naziv i sjedište naručitelja,

-       predmet nabave,

-       procijenjenu vrijednost predmeta nabave,

-       mjesto otvaranja ponuda,

-       datum i vrijeme početka postupka otvaranja ponuda,

-       ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za nabavu,

-       naziv i sjedište ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda,

-       cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,

-       datum početka pregleda i ocjene ponuda,

-       analitički prikaz traženog i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude (ako je primjenjivo),

-       analitički prikaz odsutnosti osnova za isključenje i ispunjenja traženih uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta i dostavljenih dokaza (ako je primjenjivo),

-       podatke o pojašnjenju ili upotpunjavanju informacija ili dokumentacije (ako ih je bilo),

-       prikaz ispunjenja ostalih uvjeta iz poziva na dostavu ponuda (ako ih je bilo),

-       podatke o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama (ako ih je bilo),

-       naziv ponuditelja čije ponude se odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda,

-       rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude,

-       naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi,

-       prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem,

-       datum završetka pregleda i ocjene ponuda,

-       ime i prezime te potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda.

(2)    U postupku pregleda i ocjene ponuda, naručitelj može zatražiti upotpunjavanje ili pojašnjenje dostavljene ponude ili dokumentacije, u primjerenom roku.

(3)    Presliku zapisnika  o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj dostavlja ponuditelju na njegov zahtjev.

 

Članak 21.

(1)    Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

(2)    Na provjeru računske ispravnosti ponude primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine br. 65/2017 i 75/2020).

 

Članak 22.

(1)    Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, općinski načelnik donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o nabavi.

(2)    Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.

(3)    Odluka o odabiru najpovoljnije ponude izrađuje se u pisanom obliku i obvezno sadržava: podatke o naručitelju, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave, broj zaprimljenih ponuda, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje  ugovora o nabavi, cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, cijenu ponude sa porezom na dodanu vrijednost, datum donošenja i potpis.

 

Članak 23.

(1)    Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave ako:

 1.       postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile poznate prije,
 2.       postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije,
 3.       nije pristigla nijedna ponuda,
 4.       nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda,
 5.       je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

(2)    Odluku o poništenju donosi općinski načelnik u pisanom obliku, a sadržava podatke o naručitelju, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave, obrazloženje razloga za poništenje postupka, datum donošenja i potpis.

(3)    Osim razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon isteka roka za dostavu ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja.

 

Članak 24.

(1)    Odluka o odabiru ili poništenju dostavlja se svakom ponuditelju elektroničkom poštom na dokaziv način (potvrda o primitku elektroničke pošte).

 

V. Rok mirovanja i žalba

Članak 25.

(1)    Na postupke jednostavne nabave ne primjenjuje se rok mirovanja.

 

Članak 26.

(1)    Na postupak provedbe jednostavne nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja, žalba nije dopuštena.

 

VI. Izvršenje ugovora o nabavi

Članak 27.

(1)    Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima određenim u pozivu na dostavu ponuda i odabranom valjanom ponudom.

(2)    Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

(3)    Naručitelj je obvezan kontrolirati da li je izvršenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

(4)    Izmjene ugovora o nabavi za vrijeme njegova trajanja dozvoljene su pod uvjetom da se ne mijenja pravna priroda ugovora, kao i opseg i priroda predmeta nabave.

 

VII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 28.

(1)    Postupci jednostavne nabave koji su započeli do stupanja na snagu ovog Pravilnika, dovršit će se prema odredbama pravilnika koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

 

Članak 29.

(1)    Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.11.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Na usvajanje se daje Odluku o izmjeni Odluke o općinskim porezima.

 

Sa osam (8) glasova za i tri (3) suzdržana glasa donosi se

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 53a i 48/22), članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Članak 4.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 3,00 eura / m2 korisne površine kuće za odmor.“

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Ad.12.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete na području Općine Stubičke Toplice.

-        prijedlog Odluke Općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice

-        prijedlog Odluke Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Općine Stubičke Toplice

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da imamo dva prijedloga, jedan je prijedlog općinskog načelnika dok je drugi od Općinske organizacije SDP-a. Moli načelnika da obrazloži svoj prijedlog odluke.

Josip Beljak, općinski načelnik, govori da se podudaraju mišljenja njega i SDP-a. Imali smo  slučajeva da oba roditelja nisu bili prijavljeni u Stubičkim Toplicama, a znamo da već dulje vrijeme tu žive ili će se prijaviti. Osobnog je stava da svako dijete ostvaruje pravo na naknadu. Bitno je da je dijete tu prijavljeno, a onda i jedan roditelj. S tog razloga dan je prijedlog kao i da se zaokruže iznosi naknade, a i malo i povećaju u odnosu na prije na 250,00 eura za prvo dijete, 500,00 eura za drugo dijete i 750,00 eura za treće i svako slijedeće dijete. Povećali su se troškovi života i da se bar na taj način olakša roditeljima.

 

Vijećnica Sabina Frgec uputila je pitanje pravnoj službi: obzirom da se radi o sličnim prijedlozima načelnika i SDP-a, jer ono što je najbitnije je da roditeljima se olakša i da roditelji koji nisu oboje prijavljeni ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć, je li moguće da se oba prijedloga spoje jer su poprilično ista. Oni će podržati načelnikov prijedlog i pohvaljuje načelnikovu socijalnu osviještenost, da diže u teškim vremenima jednokratne pomoći i  razmišlja o malim Topličancima. Ne vidi smisao da se glasa odvojeno za njihov prijedlog kad je načelnikov prijedlog prvi.

 

Janko Rešetar, viši stručni suradnik za pravne poslove, odgovara da u vrijeme kada je bio poslan prijedlog nije bio u radnom odnosu, već da je tek danas vidio materijale i nije bio upoznat sa prijedlogom.

 

Predsjednik se obratio vijećnici, ona je odgovorila da je prekinuo pravnika u riječi i da moli da pravnik završi rečenicu.

Predsjednik ju je zamolio da mu ne upada u riječ, no predsjednik odgovara da u ovoj situaciji se ne može očekivati od pravnika odgovor. Prijedlog je uvršten u dnevni red i o njemu se mora glasati. Ako su dva prijedloga slična oni se objedine, no oni se ne mogu objedinjavati na sjednici, već treba glasati o njima.

 

Vijećnica Sabina Frgec postavlja upit pravnoj službi: jeli moguće povući prijedlog, nema smisla da ide na glasanje jer neće proći. Ne  mogu glasati kontra načelniku jer bilo bi to amoralno.

 

Janko Rešetar odgovara da se može glasati o danom prijedlogu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik pojašnjava da postoji procedura, prema Poslovniku o radu općinskog vijeća takva situacija se nije dogodila, a nije niti siguran postoji li striktno objašnjeno u Poslovniku. Stajališta je da se došlo do te točke dnevnog i reda i da je potrebno glasati. Daje prijedlog odluke općinskog načelnika na usvajanje. Isti je jednoglasno usvojen sa jedanaest (11) glasova. Na glasanje daje prijedlog odluke OO SDP-a. Za prijedlog su glasala četiri (4) vijećnika, dva (2) vijećnika glasala su kao suzdržani dok je pet (5) vijećnika glasalo protiv.

 

Na usvajanje se daje Odluka o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete na području Općine Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA O  IZMJENAMA ODLUKE O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI

ZA NOVOROĐENO DIJETE NA

PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Odluci o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 48/22)

Članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

 “Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete ostvaruje roditelj koji ima prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, i to na istoj adresi kao i dijete za koje podnosi zahtjev.“

 

Članak 2.

Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Visina novčane pomoći iznosi:

-       za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 250,00 eura,

-       za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 500,00 eura,

-       za treće i svako sljedeće dijete roditelja podnositelja zahtjeva: 750,00 eura“

 

Članak 3.

Članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Roditelj podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti:

-       dokaz o prebivalištu,

-       dokaz o prebivalištu djeteta za koje podnosi zahtjev,

-       dokaz o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu i njihovu  prebivalištu,

-       broj tekućeg računa koji glasi na ime podnositelja zahtjeva.“

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.13.

Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Analize dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova usvaja se

 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2023. GODINU

 

Tijekom 2023. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:

 •         u veljači 2023. godine dostavljeni su podaci potrebni za ažuriranje pregleda stanja sustava civilne zaštite
 •         u travnju 2023. godine sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica
 •         u svibnju 2023. godine Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Službi civilne zaštite Krapina dostavljeno je izvješće o Pripremnim i provedbenim aktivnostima za turističku sezonu 2022.
 •         u studenom 2022. godine Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove dostavljeni su podaci potrebni za godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području KZŽ kao i podaci za izradu Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području KZŽ
 •         provedena je deratizacija u ožujku i  listopadu 2023. godine na cijelom području Općine. Deratizacija je obuhvatila javne površine, revizijska okna objekata za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža dužine cca 3000 metara, stambene objekte – poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva (cca  1400), a u domaćinstvima gdje nije provedena sanacija (uklanjanje otpada, spremanje hrane u odgovarajuće spremnike, tehničko-građevinski zahvati sa ciljem sprječavanja ulaska glodavaca u objekte), članovima tih domaćinstava izvođači su dali usmene upute o načinima sanacije. Deratizacija je provedena prema uputi predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.
 •         dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za piće lokalnog vodovoda.

II.

 

FINANCIJSKI UČINCI ZA 2023. GODINU (na dan 15. studenoga 2023.)

AKTIVNOST

UTROŠENI IZNOS

Tekuće donacije DVD Strmec Stubički

8.480,18

Tekuće donacije DVD Pila

43.625,00

Tekuće donacije JVP Zabok

20.868,61

Tekuće donacije HGSS

796,34

Provođenje deratizacije i poslovi higijeničarske službe

10.637,21

Tekuće donacije udruzi od značaja za CZ

(Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice)

1.000,00

Donacija udruzi od posebnog značaja – Crveni križ

5.360,00

UKUPNO:

90.767,34

 

 

ZAKLJUČAK

Sustav civilne zaštite na području Općine Stubičke Toplice omogućava izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva i njihove imovine zahvaljujući organiziranosti i opremljenosti sustava vatrogastva u cjelini, Hrvatske gorske službe spašavanja, zdravstvenih ustanova te ostalih gotovih operativnih snaga koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovite djelatnosti.

 

 

 

Ad.14.

Usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu sa financijskim učincima za 2024., 2025. i 2026. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu sa financijskim učincima za 2024., 2025. i 2026. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova usvaja se

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2024. GODINU

 

UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite (Nar. nov. br. 78/15, 118/18 i 31/20, 20/21 i 114/22) određeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Nadležnost za donošenje godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje proizlazi iz članka 17. st. 1. t. 1. Zakona o sustavu civilne zaštite.

A)    STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice donio je načelnik dana 01. srpnja 2021. godine kao i izmjenu Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice dana 13. srpnja 2021. godine te su iste objavljene u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 28 iz 2021. godine i br. 32 iz 2021. godine. Stožer civilne zaštite Općine Stubičke Toplice je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer ima dvanaest članova, a imenovani su na prijedlog operativnih snaga sustava civilne zaštite: vatrogastva, Gradskog društva Crvenog križa, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Krapina, Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Krapina, pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite , Doma zdravlja i Lovačke udruge „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice.

Člankom 21. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite određeno je da je stožer civilne zaštite stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikom nesrećama i katastrofama. To je tijelo određeno kao operativna snaga sustava civilne zaštite.

U 2024. godini Stožer civilne zaštite usmjeriti će svoje aktivnosti na:

 • kontinuirani rad svih članova Stožera civilne zaštite
 •  održavanje sjednice Stožera
 • upoznavanje sa izmjenama u normativnom uređenju i promjenama u planskim dokumentima u sustavu civilne zaštite

Za aktivnost nije potrebno predvidjeti posebna financijska sredstva.

B)     OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Kao operativne snage vatrogastva su određene vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene Zakonom o vatrogastvu.

Vatrogasnu djelatnost na području Općine Stubičke Toplice obavljaju:

 1. Zagorska javna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Zaboku – profesionalna te
 2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom i
 3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pila, sa sjedištem u Pili.

Operativne snage vatrogastva u akcijama provedenim u dosadašnjim godinama pokazale su se kao okosnica ukupnog sustava civilne zaštite, te se tijekom 2024. godine planiraju se i nadalje preventivne aktivnosti:

 • razmjena podataka važnih za provođenje mjera za sprječavanje požara – tijekom godine
 • provođenje vježbi civilne zaštite u suradnji sa DVD Strmec Stubički i DVD Pila
 • obilježavanje manifestacije „Mjesec zaštite od požara“ – svibanj 2024.
 • obilježavanje „Dana vatrogastva“, 04. svibnja 2024.
 • provođenje kontrole nastanka divljih odlagališta - svibanj do rujan 2024.
 • slanje upozorenja o uklanjanju raslinja i šikare na nekretninama travanj – listopad 2024.
 • usvajanje financijskog plana i programa rada DVD-a na sjednici Općinskog vijeća – odmah po donošenju

Sredstva za financiranje operativnih snaga vatrogastva osigurana su u proračunu Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu:

 •         Aktivnost 100301 DVD Strmec Stubički i DVD Pila –76.100,00 EURA
 •         Aktivnost 100302 JVP Zabok – 23.000 EURA

 

C)    OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (Nar. nov. br. 71/10 i 136/20) određeno je da je HCK izvršava posebne obveze izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

Tijekom 2024. planirano je uključivanje u sljedeće aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica:

 • davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, bez naknade na uporabu, u akcijama dobrovoljnog davanja krvi – tijekom godine
 • davanje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, bez naknade na uporabu, u drugim akcijama solidarnosti – tijekom godine.

Operativne snage Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica uključivat će se u sustav civilne zaštite sukladno čl. 12. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Nar. nov. br. 30/14, 67/14, 82/15).

Sredstva za financiranje djelatnosti Crvenog križa  osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu:

 • Aktivnost 101901 – 8.700,00 EURA.

 

D)    OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Općina Stubičke Toplice partner je Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina, sa sjedištem u Zlatar Bistrici. Obzirom da je 80% područja Općine pokriveno Parkom prirode Medvednica nužna je suradnja sa HGSS-om. Stoga Općina Stubičke Toplice sklapa godišnji sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS-a.

Službena stranica Općine povezana je putem linka sa web stranicom HGSS-a.

Tijekom 2024. planiraju se sljedeće aktivnosti:

 • sklapanje sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS-a Stanica Krapina

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina uključivat će se u sustav civilne zaštite sukladno čl. 12. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Nar. nov. br. 30/14, 67/14, 82/15).

Sredstva za financiranje djelatnosti osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu:

 • Aktivnost 100303 – 1.000,00 EURA

E)     UDRUGE

Udruge su Zakonom o civilnoj zaštiti identificirane kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite, koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite i svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga.

Uvidom u Registar udruga utvrđeno je da na području Općine Stubičke Toplice djeluju dvije udruge od interesa za sustav civilne zaštite: Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice i Planinarsko društvo „Stubaki“, a obzirom da članovi poznaju teren planine Medvednica i posjeduju vještine snalaženja u prostoru. Lovačka udruga „Jazavac“ Pila – Stubičke Toplice ima u Statutu donesenom dana 30. kolovoza 2015. jasno određeno da će udruga obavljati između ostalog sljedeću djelatnost: „sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja Hrvatske gorske službe spašavanja u skladu s materijalnim i personalnim mogućnostima Udruge“, dok Planinarsko društvo „Stubaki“ nema takve izričite odredbe.

Tijekom 2024. godine, a radi usklađivanja sa člankom 32. st. 4. Zakona o sustavu civilne zaštite planiraju se sljedeće aktivnosti:

 • zaključivanje sporazuma kojim se utvrđuju zadaće LU „Jazavac“ u sustavu civilne zaštite

 

F)     KOORDINATOR NA LOKACIJI

Sukladno čl. 35. Zakona o sustavu civilne zaštite koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Obzirom da ga imenuje načelnik stožera civilne zaštite, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, nije predmet ovog Plana.

G)    PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 02/20), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donijelo je  u kolovozu 2020. godine Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.

Na području općine Stubičke Toplice sljedeće su pravne osobe značajne za sustav civilne zaštite:

 • Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
 • Stubaki prijevoz d.o.o.

 

Osim pravnih osoba, na području općine postoje fizičke osobe, obrtnici, koje raspolažu mehanizacijom i strojevima značajnim za aktivnosti reagiranja i spašavanja:

-       Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE „RIOS“, sa sjedištem u Strmcu Stubičkom 233, 49244 Stubičke Toplice

-       Maks Šturlan, vl. obrta Građevinska mehanizacija i autoprijevoz, Strmec Stubički 138, 49244 Stubičke Toplice

Općina Stubičke Toplice će sklopiti ugovor za obavljanje higijeničarske službe za 2024. godinu.

OSTALE NESPOMENUTE PLANSKE AKTIVNOSTI

Tijekom 2024. predviđaju se sljedeće aktivnosti:

 • donošenje Plana vježbi civilne zaštite – načelnik, veljača 2024.
 • plan djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2025.- studeni  2024.
 • donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2024. – načelnik, Općinsko vijeće, studeni 2024.
 • donošenje Odluke o godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite za 2025. – načelnik, Općinsko vijeće, studeni 2024.
 • donošenje programa zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, načelnik, prosinac 2024.

Za provođenje aktivnosti osigurana su sredstva u Proračunu za 2024.

FINANCIJSKI UČINCI ZA 2024., 2025., i 2026. GODINU

 • tabela u prilogu

 

 

Ad.15.

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2023. do 2026. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 2023. do 2026. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donose se

 

 

Smjernice

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stubičke Toplice

za razdoblje od 2023. do 2026. godine

 

1. UVOD

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

 

Općina Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Općina) dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine izrađuju se na temelju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

2. CILJ DONOŠENJA SMJERNICA

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite donose se u cilju definiranja pojedinačnih ciljeva, sveukupnog cilja, konkretnih koraka u području civilne zaštite,  potrebnih mjera poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite za rok od 4 godine te planiranje osiguranja financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od 4 godine i to na svim subpodručjima civilne zaštite.

 

Smjernicama se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije“ broj 47/23), utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, tj. smanjivanja ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti  (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvena stabilnost i politika) koje su na području Općine izložene utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja.

 

Na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite Smjernicama se utvrđuje način uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i razvijanju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama.

Smjernicama se usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno temeljnih operativnih kapaciteta (operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog crvenog Križa i operativnih snaga HGSS-a) od značaja za reagiranje u velikim nesrećama te poboljšavanju planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći.

Općina organizira poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) Općina je dužna jačati i nadopunjavati spremnost postojećih snaga sustava civilne zaštite na svojem području sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite (koji je u postupku izrade).

Ciljevi u razvoju civilne zaštite utvrđuju se na temelju izrađene Procjene rizika od velikih nesreća, s naglaskom na:

 •         preventivne mjere koje se povezuju s javnim politikama i nositeljima kako bi se omogućilo odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava civilne zaštite,
 •         razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama.

 

Sveukupni cilj ovih Smjernica je uspostava organiziranog i učinkovitog sustava civilne zaštite i povezivanje svih sudionika: operativnih snaga sustava civilne zaštite, žurnih službi i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, pružanju brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Pojedinačni ciljevi (subpodručja) definirani su kroz normativno uređenje, planske dokumente, operativne snage sustava civilne zaštite, osposobljavanje i vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine (Baza podataka).

3. PLANSKI DOKUMENTI

 

Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 25. st. 1. t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09, 9/13, 15/18), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 21. sjednici održanoj dana 04. listopada 2023. godine donosi Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 47/23).

 

Procjena rizika od velikih nesreća temelj je izrade Plana djelovanja civilne zaštite Općine. Na temelju odredbe članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne Novine“ broj 82/15, 31/20, 20/21 i 114/22),  načelnik Općine Stubičke Toplice donijeti će Plan djelovanja civilne zaštite Općine Stubičke Toplice, kojeg će na temelju čl. 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 66/21) izraditi Ustanova za obrazovanje odraslih za poslove zaštite osoba i imovine „Defensor“, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin.

Temeljem članka 57. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja članak („Narodne Novine“ broj 49/17), nositelji izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, dužni su kontinuirano ili najmanje jedanput godišnje, sukladno promjenama u normativnom području, procjenama rizika ili metodološkim promjenama, provoditi njihovo usklađivanje.

Postupak usklađivanja planskih dokumenata provodi se na dva načina:

 •         redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata koje, što se tiče procedure, ne implicira identičan postupak prilikom njihovog usvajanja, ali se o provedenom postupku vodi službena zabilješka,
 •         suštinske promjene u njihovom sadržaju, na temelju promjena u normativnom području, stanja u prostoru i povećanja urbane ranjivosti, koje zahtijevaju intervencije u drugim planskim dokumentima iste ili niže hijerarhijske  razine i koje obuhvaćaju potrebu postupanja u postupku identičnom kao u postupku prilikom njihovog usvajanja.

Sukladno članku 8. stavcima 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ broj 65/16),  propisano je da se procjena rizika od velikih nesreća izrađuje najmanje jednom u tri godine te se njezino usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu. Procjena rizika od velikih nesreća može se izrađivati i češće, ukoliko u trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja.

U Tablici 1. dati je pregled planiranih i izvršenih aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine.

Tablica 1: Pregled planskih dokumenata i aktivnosti s područja civilne zaštite

R.Br.

Planski dokumenti i aktivnosti

Nositelji

Rok izvršenja

Napomena

Godišnja Analiza stanja sustava civilne zaštite

Predlaže izvršno tijelo – donosi predstavničko tijelo

Jednom godišnje – vezano uz donošenje Proračuna

/

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Predlaže izvršno tijelo – donosi predstavničko tijelo

Jednom godišnje – vezano uz donošenje Proračuna

/

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

Predlaže izvršno tijelo – donosi predstavničko tijelo

Jednom u 4 godine – vezano uz donošenje Proračuna

/

Procjena rizika od velikih nesreća

Predlaže izvršno tijelo – donosi predstavničko tijelo

Jednom u 3 godine

Ažuriranja kontinuirano / prema potrebi

Plan djelovanja civilne zaštite

Izvršno tijelo

U roku od 6 mjeseci od donošenja Procjene rizika od velikih nesreća

Ažuriranja jednom godišnje i prema potrebi

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Predlaže izvršno tijelo – donosi predstavničko tijelo

Po donošenju procjene rizika od velikih nesreća

/

Stožer civilne zaštite

Imenovanje članova Stožera civilne zaštite

Izvršno tijelo

Najkasnije u roku od 30 dana po završetku lokalnih izbora

/

Osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite

Izvršno tijelo

U roku od godine dana od imenovanja članova Stožera civilne zaštite

/

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite

Izvršno tijelo

Po donošenju temeljnih akata

/

Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite

Izvršno tijelo

Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

/

Postrojba civilne zaštite opća namjene

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene

Predstavničko tijelo

Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

/

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici

Imenovanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

Izvršno tijelo

Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Sukladno kriteriju 1 povjerenik i jedan zamjenik za max. 300 stanovnika

Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite

Izvršno tijelo

Kontinuirano

Provodi Ministarstvo ili Ovlaštena ustanova

Koordinatori na lokaciji

Načelnik Stožera civilne zaštite

Po donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

 

Osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite

Izvršno tijelo

Kontinuirano

/

Osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju

Izvršno tijelo

Kontinuirano

/

Kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite

Izvršno tijelo

Jednom godišnje –u sklopu donošenja Proračuna

/

Plan vježbi civilne zaštite

Izvršno tijelo

Jednom godišnje

/

Osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti

Predlaže izvršno tijelo – donosi predstavničko tijelo

Kontinuirano

/

Osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika

Izvršno tijelo

Kontinuirano

/

Uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama

Izvršno tijelo

Po nastanku velike nesreće i/ili katastrofe

/

Plan djelovanja civilne zaštite

Izvršno tijelo

U roku od 6 mjeseci od donošenja Procjene rizika od velikih nesreća

Do donošenja Plana djelovanja civilne zaštite na snazi je Plan zaštite i spašavanja

4. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine provode sljedeće operativne snage:

 •         Stožer civilne zaštite Općine,
 •         Operativne snage vatrogastva Općine,
 •         Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica,
 •         HGSS - Stanica Krapina,
 •         Udruge građana,
 •         Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika civilne zaštite,
 •         Koordinatori na lokaciji,
 •         Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine.

 

Operativne snage sustava civilne zaštite Općine potrebno je planirati i koristiti isključivo u slučajevima velikih nesreća – događaja s neprihvatljivim posljedicama za zajednicu (npr. potres, poplava, nesreće za slučaj proloma brana na akumulacijama, nesreće u područjima postrojenja s opasnim tvarima i sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira Stožer civilne zaštite Općine. 

Za reagiranje u slučaju drugih izvanrednih događaja, izvan kategorije velikih nesreća čije su posljedice prihvatljive za zajednicu, potrebno je planirati kapacitete redovnih žurnih službi i to na zadaćama zbog kojih su utemeljene.

Kada izvanredni događaji čije su posljedice prihvatljive za zajednicu (npr. olujna nevremena, snijeg, led, suša i drugi iz kategorije ekstremnih vremenskih nepogoda ili određeni zdravstveni rizici kao što su toplinski val i sl.) i zahtijevaju istovremeno djelovanje više žurnih službi, svaka služba djeluje samostalno dok njihovo reagiranje komunikacijski koordinira Županijski centar 112. Voditelji žurnih službi, po potrebi, neposredno ili posredovanjem Županijskog centra 112 dogovaraju način operativne suradnje na mjestu djelovanja/reagiranja.

 

 •   Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine za:

 •         članove Stožera civilne zaštite,
 •         povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,
 •         koordinatore na lokaciji,
 •         pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine.

 

Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.

 

 •   Stožer civilne zaštite Općine

 

Stožer civilne zaštite Općine Stubičke Toplice imenovan je Odlukom načelnika Općine ( KLASA: 810-01/21-01/07 URBROJ: 2113/03-03-21-10 od 01. srpnja 2021.g) i izmjenom Odluke (KLASA: 810-01/21-01/07 URBROJ: 2113/03-03-21-10 od 11. srpnja 2021.g). Stožer civilne zaštite Općine sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera te 10 članova Stožera. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine. Stožer civilne zaštite Općine upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20) te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite te sl. Većina članova Stožera civilne zaštite Općine osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st.2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer civilne zaštite Općine može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera. Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom o radu Stožera koji donosi načelnik Općine. Dio članova Stožera civilne zaštite Općine završilo je osposobljavanje, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, koje je provodila Državna uprava prema programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji je donosio čelnik Državne uprave prije pripajanja Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

U razdoblju od 2023. do 2026. godine Stožer civilne zaštite Općine usmjerava svoje aktivnosti na:

 •         kontinuirani rad svih članova Stožera civilne zaštite,
 •         osposobljavanje  koje provodi MUP - Ravnateljstvo civilne zaštite - Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Krapina, prema Programu osposobljavanja članova Stožera civilne zaštite koji donosi ministar, u roku od godinu dana od imenovanja u Stožer civilne zaštite,
 •         održavanje sjednica Stožera civilne zaštite, najmanje dva puta godišnje, posebice uoči protupožarne sezone kako bi se razmotrio Plan primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Općine, za tekuću godinu,
 •         upoznavanje sa izmjenama u normativnom uređenju  i promjenama u planskim dokumentima u sustavu civilne zaštite.

 

 •   Operativne snage vatrogastva Općine

Vatrogastvo uz druge službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, predstavlja okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine i ima obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz svoju djelatnost. Vatrogasna zajednica Općine nije ustrojena, prioritetno se uzbunjuje središnja vatrogasna postrojba DVD Pila. DVD Pila broji ukupno 12 aktivnih članova. DVD Strmec Stubički broji ukupno 50 članova.

 

Broj operativnih vatrogasaca zadovoljava. U narednom periodu trebalo bi pristupiti permanentnom obučavaju postojećeg broja vatrogasaca, kao i nabavi nove opreme.

 

Zadaće i ciljevi operativnih snaga vatrogastva Općine utvrđeni su Zakonom o vatrogastvu („Narodne Novine“ broj 125/19),  Zakonom o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10 i 114/22), Statutom i Godišnjim programom rada.

U razdoblju od 2023. do 2026. godine u području vatrogastva Općine potrebno je:

 •         kontinuirano usklađivati Plan zaštite od požara Općine,
 •         kontinuirano usklađivati Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava,
 •         provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave, korova i „Uskrsnih krjesova“,
 •         opremati DVD-e u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne Novine“ broj 43/95, 91/02)
 •         provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama,
 •         donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada,
 •         provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te nabava nove potrebne opreme,
 •         Organizacija natjecanja,
 •         Sudjelovanje na raznim natjecanjima za sve uzraste,
 •         Sudjelovanje u vježbama prema Planu vježbi CZ.

 

 

 

 •   Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22).

Kao jedna od zadaća civilne zaštite i Društva je osposobljavanje članova i građana za njihovu samozaštitu  u velikim nesrećama i katastrofama te drugim izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u mjerama i aktivnostima civilne zaštite.

 

U razdoblju od 2023. do 2026. godine Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica organizira:

 •         zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava,
 •         organizira i vodi službu traženja
 •         traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć
 •         pokreće i organizira akcije solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe,
 •         organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana,
 •         podiže i unapređuje zdravstvenu kulturu građana,
 •         organizira i provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i utvrđuje mjerila za priznanje te im dodjeljuje priznanja i potvrde
 •         osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju, na radu, u nesrećama
 •         obavlja i druge poslove sukladno zakonu
 •         Osim javnih ovlasti, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica obavlja i sljedeće zadaće i poslove:
 •         vodi skrb i brigu o posebno ugroženim kategorijama stanovništva
 •         posebnu pažnju pridaje radu s mladeži.

 

 •   Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Zlatar Bistrica

 

HGSS je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje na planinama. HGSS je prepoznata kao operativna snaga spašavanja i zaštite ljudskih života s obzirom na to da se time bavi kao svojom redovnom djelatnošću. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zlatar Bistrica ima ukupno 28 članova od čega je 14 članova spašavatelja (osposobljeni za samostalno djelovanje), 9 pripravnika (u tijeku ili pred završetkom školovanja) i 10 suradnika (u tijeku školovanja).

 

U razdoblju od 2023. do 2026. godine HGSS – Stanica Zlatar Bistrica organizira:

 •         pravilnu obuku i školovanje novih članova,
 •         specijslističko školovanje, školovanje instruktorskog i rukovodećeg kadra,
 •         osposobljavanje i licenciranje članova za specijalne zadatke,
 •         osnovni tečajevi,
 •         vježbe,
 •         preventivne aktivnosti – prepoznavanje i predviđanje opasnih situacija, izrada planova, uvježbavanje i pripremanje Službe za učinkoviti odgovor na iste,
 •         priprema i kontorla prostora na kojima se provode određeni sadržaji, izrada zemljovida,
 •         neposredno djelovanje dežurstvima i prisustvom na terenu,
 •         međunarodna suradnja,
 •         održavanje interventnosti i redovan rad,
 •         uređenje vlastitog odgovarajućeg prostora.

 

 •   Udruge građana

 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio - komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i Planu djelovanja civilne zaštite Općine.

Na području Općine djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i opremom  kojom raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite na području Općine, a to su: Planinarsko društvo “Stubaki” Stubičke Toplice, Sportsko ribolovno društvo “Stubaki” Stubičke Toplice, Športsko društvo “Sloga” Stubičke Toplice, Lovačka udruga “Jazavac” Pila – Stubičke Toplice. Ove udruge mogu se uključiti u sustav civilne zaštite u trenutku ukazane potrebe, a s njima treba uspostaviti suradnju na način, da izrade popis snaga i opreme s kojom raspolažu na koju se može računati u danom trenutku.

 

Članovi udruga mobiliziraju se na temelju naloga, zahtjeva i uputa Stožera civilne zaštite Općine i koordinatora na lokaciji. Članovi udruga ne mogu se istovremeno raspoređivati u više operativnih snaga na svim razinama ustrojavanja sustava civilne zaštite.

 

 

U razdoblju od 2023. do 2026. godine Udruge građana će:

 •         samostalno provoditi osposobljavanje svojih članova,
 •         prilikom financiranja udruga, sredstva za financiranje će usmjeriti na kupnju materijalno tehničkih sredstava koje su od značaja za civilnu zaštitu (vozila, osobna i skupna oprema i sl.).

 

 •   Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici

 

Povjerenici civilne zaštite Općine Stubičke Toplice imenovani su Odlukom o imenovanju Povjerenika civilne zaštite (KLASA:240-01/22-01/01,URBROJ:2140-27-1-22, Stubičke Toplice, 24.05.2022.god.). Za područje Općine imenovano je ukupno 8 povjerenika civilne zaštite i 8 zamjenika povjerenika civilne zaštite.

 

Temeljem odredbe članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 47/23),  Općinski načelnik Općine Stubičke Toplice donijeti će Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:

 •         sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje  mjera osobne i uzajamne zaštite,
 •         daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
 •         sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
 •         organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
 •         provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite
 •   Koordinatori na lokaciji

 

Na temelju članka 35. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 47/23), načelnik Stožera civilne zaštite Općine Stubičke Toplice donijeti će Odluku o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Stubičke Toplice.

Koordinatori na lokaciji Općine Stubičke Toplice imenovani su za sljedeće rizike:

 • potres
 • poplava
 • epidemije i pandemije
 • ekstremne vremeske pojave (ekstremne temperature)
 • industrijska nesreća.

 

Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja načelnik Stožera civilne zaštite Općine određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.

Koordinatora na lokaciji Stožer civilne zaštite Općine nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po saznanju i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.

 •    Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Temeljem odredbe članka 17. stavaka 1. podstavaka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), i članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 16/09, 9/13 i 15/18) a sukladno Odluci o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 47/23), uz prethodnu suglasnost Službe civilne zaštite Krapina, Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donijeti će Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Stubičke Toplice.

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Stubičke Toplice su:

 •         Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubićčke Toplice, Strmečka cesta 5a, 49 244 Stubičke Toplice,
 •         Stubaki prijevoz d.o.o., Strmec Stubički 178, 49 244 Stubičke Toplice.

 

U cilju što kvalitetnijeg uključivanja pravnih osoba u sustav civilne zaštite u razdoblju od 2023. do 2026. godine Općina će temeljem izvoda iz Plana civilne zaštite Općine odrediti mjere (konkretne zadaće) i aktivnosti za svaku pravnu osobu u sustavu civilne zaštite i usmjeriti pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na izradu svojih Operativnih planova te prema tome kontinuirano usklađivati i ažurirati svoje planske dokumente civilne zaštite.

U slučaju mobilizacije pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, Općina će pravnim osobama podmiriti stvarno nastale troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti civilne zaštite, a isto će se regulirati sporazumom.

5. MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

 

 •   Građani u sustavu civilne zaštite

Svaki građanin dužan je brinuti se za svoju osobnu sigurnost i zaštitu te provoditi mjere osobne i uzajamne zaštite i sudjelovati u aktivnostima sustava civilne zaštite. Pod mjerama osobne i uzajamne zaštite podrazumijevaju se osobito: samopomoć i prva pomoć, premještanje osoba, zbrinjavanje djece, bolesnih i nemoćnih osoba i pripadnika drugih ranjivih skupina, kao i druge mjere civilne zaštite koje ne trpe odgodu, a koje se provode po nalogu nadležnog stožera civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite, uključujući i prisilnu evakuaciju kao preventivnu mjeru koja se poduzima radi umanjivanja mogućih posljedica velike nesreće i katastrofe. Osoba koja je u slučaju velike nesreće i katastrofe nastradala dužna se prijaviti nadležnom tijelu Općine koje vodi evidenciju stradalih osoba radi ostvarivanja prava na pomoć (materijalnu, financijsku, privremeni smještaj, organiziranu prehranu i slično).

Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u sustavu civilne zaštite na svim razinama radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, i to: uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, prva pomoć, kemijsko – biološko – radiološko - nuklearna zaštita (KBRN zaštita), asanacija (humana, animalna, asanacija terena), zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla.

Edukacija  i jačanje svijesti  stanovnika Općine u području civilne zaštite - u pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja šteta konstantno će se educirati stanovništvo na sljedeći način:

 • provođenjem informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
 • provođenjem informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
 • prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za civilnu zaštitu (Dan civilne zaštite Republike Hrvatske→01. ožujka; Dan europskog broja 112→11. veljače i Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa→13. listopada),
 • prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite putem vježbi civilne zaštite Općine, prema Planu vježbi civilne zaštite.

 

 •   Uzbunjivanje i obavješćivanje

 

Uzbunjivanje stanovništva provodit će se sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne Novine“ broj 69/16). Odluku o uzbunjivanju stanovništva putem sirena, oglašavanjem znaka neposredne opasnosti ili upozorenja na nadolazeću opasnost, s priopćenjem za stanovništvo donosi izvršno tijelo Općine, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti načelnik Stožera civilne zaštite Općine.

Odluka o uzbunjivanju stanovništva donosi se na temelju informacija ranog upozoravanja institucija iz javnog sektora u sklopu propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, ionizirajućeg zračenja, inspekcijske službe i institucija koje provode znanstvena istraživanja, informacija o neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće koje prikupljaju operateri postrojenja s opasnim tvarima, hidroakumulacija i vatrogastvo i informacije koje prikupljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Odluka o uzbunjivanju stanovništva s priopćenjem za stanovništvo upućuje se Županijskom centru 112, telefonskim pozivom na broj 112.

Pravne osobe – operateri dužni su uspostaviti i održavati sustav uzbunjivanja u perimetru stvarnih rizika za građane i to:

 •         pravne osobe koje se bave djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti život i zdravlje građana, materijalna i kulturna dobra i okoliš, a koje koriste velike količine opasnih tvari propisane posebnim propisima na području zaštite okoliša te su dužne izrađivati izvješća o sigurnosti,
 •         pravne osobe koje su vlasnici ili upravljaju akumulacijama vode i vodnim kanalima za proizvodnju električne energije i opskrbu vodom,
 •         pravne osobe koje se bave djelatnošću koja svojom naravi može ugroziti život i zdravlje građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, a posluju unutar industrijske zone koja je prema aktima središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša ugrožena domino efektom.

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 osoba te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, sportske dvorane, stadioni, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja Županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

 

 •   Područje prostornog uređenja uređeno je:

 

Stanje u prostornom planiranju potrebno je prioritetno regulirati kako bi se njegove vrijednosti i kvaliteta očuvale za razvojne potrebe budućih generacija.

 •         Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) definirani su Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja i oni znače preventivne aktivnosti i mjera koje moraju sadržavati dokumenti prostornog uređenja Općine,
 •         člankom 49., stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) propisano je da će Ministar donijeti pravilnik o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju, s obzirom na to da navedeni Pravilnik nije donesen, mjere civilne zaštite u prostornom planiranju nisu definirane u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Stubičke Toplice te kao takve nije moguće uvrstiti u dokumente prostornog uređenja Općine,
 •         NOVI PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/09,
 •         I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/10,
 •         II. Ciljane izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/13,
 •         III. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 19/14,
 •         Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 28/14,
 •         IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/16,
 •         Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 32/16.
 •         V. Izmjene i dopune „Službeni glasnik KZŽ“, broj 22/20
 •         Pročišćeni tekst Odredbi „Službeni glasnik KZŽ“ broj 28/20
 •         VII. Izmjene i dopune „Službeni glasnik KZŽ“ broj 22/22
 •         VI. Izmjene i dopune „Službeni glasnik KZŽ“ broj 3/23

6. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Temeljem članka 72. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) Proračunom Općine osiguravaju se financijska sredstva za pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno ovim Smjernicama i Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite Općine.

U Proračunu Općine osiguravaju se financijska sredstva za izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Financiranjem sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.

 

Slijedom navedenoga potrebno je osigurati financijska sredstva za:

 •         operativne snage vatrogastva,
 •         GDCK Donja Stubica,
 •         HGSS - Stanicu Krapina,
 •         udruge građana,
 •         povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike (osposobljavanje i opremanje),
 •         naknadu mobiliziranim povjerenicima civilne zaštite i njihovim zamjenicima,
 •         naknadu troškova pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite,
 •         naknadu za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera civilne zaštite.

7. ZAKLJUČAK

 

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju u slučaju izbijanja velike nesreće i/ili katastrofe i otklanjanju mogućih uzoraka te posljedica istih.

 

Općina u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i provodi civilnu zaštitu.Dobra suradnja svih operativnih snaga sustava civilne zaštite bitna je za uspješno djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama, a doprinosi i racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.

 

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće. Usvajanjem Procjene rizika od velikih nesreća dati je temelj za donošenje svih akata sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

 

Ad.16.

Donošenje Plana djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se dajePlan djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Donosi se Plan djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

 

                                                                                    Članak 2.

 

Plan djelovanja Općine Stubičke Toplice u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.             

 

Ad.17.

Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLAĆAMA I ORGANIZACIJI

RADA U OPĆINSKOJ KNJIŽNICI STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/18, 2/19, 60b/19, 48/2 i 3/23) u članku 14. mijenja se stavak 1. koji sada glasni:

 

„Osnovica za obračun plaće iznosi 827,50 eura.“

 

Članak 2.

 

Ovaj pravilnik objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

 

Ad.18.

Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2023./2024.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića ZVIREK za pedagošku godinu 2023./2024.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

I

Dječjem vrtići ZVIREK, Stubičke Toplice, daje se suglasnost na Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Zvirek za pedagošku godinu 2023./2024. KLASA 601-04/23-14/13, URBROJ:2113-27-23-2.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.19.

Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na zapošljavanje jednog pomoćnika u odgojno obrazovnoj skupini „Pačići“ na određeno puno radno vrijeme.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali.

Kako nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje davanje suglasnosti na zapošljavanje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Dječjem vrtiću ZVIREK, Stubičke Toplice daje se suglasnost na zapošljavanje jednog pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju  u odgojno obrazovnoj skupini „Pačići“ na određeno, puno radno vrijeme, tijekom pedagoške godine 2023./2024. tj do ispisa djece iz redovitog vrtićkog programa.

 

               Mjesečna plaća pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i sva ostala materijalna prava pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju osigurati će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

 

III.

               Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.20.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u dječjem vrtiću ZVIREK.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE

O KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIH U DJEČJEM VRTIĆU ZVIREK

 

Članak 1.

 

U Odluci o koeficijentima složenosti poslova za obračun plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću ZVIREK (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 53/22 i 64/22) u članku 2., u tablici, u točki 3.3. za radno mjesto “pomoćna kuharica”, koeficijent se mijenja i glasi: “0,8868” te u točki 3.5. za radno mjesto “spremačica”, koeficijent se mijenja i glasi: “0, 8868”

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu  1. siječnja 2024. godine.

 

 

Ad.21.

Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2024. godini.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je materijal dan u privitku poziva. Otvara raspravu. U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

I

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću ZVIREK na Odluku o pokretanju provedbe postupka jednostavne nabave namirnica za prehranu djece u 2024. godini, KLASA:601-01/23-01/53, URBROJ:2113-27-02-23-6 od 11.12.2023. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.22.

Pitanja i prijedlozi.

 

Vijećnica Sabina Frgec upućuje dva pitanja općinskom načelniku:

-         drago joj je da usvojena točka za povećanje naknade za novorođenčad, no zašto stavka nije stavljena u proračun, ostali su stari iznosi u proračunu, na što načelnik odgovara da će provjeriti ali da je moguće da su ostali stari iznosi.

-         drugo pitanje je što znači, kod komunalnih doprinosa, kod nekih poslovnih subjekata stoji kompenzacija, a kod ostalih da su platili, moli pojašnjenje.

Načelnik odgovara da npr. Trgostilu se iznajmljuju poslovni prostori, na što vijećnica odgovara da se Trgostil uopće ne spominje. Načelnik odgovara da se možda radi o primjeru kada se u nekim ugostiteljskim objektima za potrebe reprezentacije koriste usluge i kompenziraju se sa komunalnim doprinosom ili bilo kojim drugim stavkama koje su na strani potraživanja. Ukoliko postoje potraživanja i naše obaveze to se kompenzira. Ne zna na kojeg sudionika točno misli, može biti bolnica.

Vijećnica odgovara da nije bolnica ni Stubaki d.d. jer su oni platila komunalni doprinos, kod  Haratom d.o.o. spominje se kompenzacija pa ju zanima na koji način je to riješeno, što to podrazumijeva, moli objašnjenje.

Načelnik pojašnjava da mogu biti domjenci ili poslovni ručak, taj dio se  kompenzira za najam terase ili priključak vode i tako dalje. To je nešto najnormalnije.

Kod spominjanja terase vijećnica postavlja pitanje kako je to riješeno, na što načelnik odgovara da je to uređeno kao i do sada svih godina. Vijećnica skreće pažnju da je prisvojena javna površina, na pitanje načelnika kome bi dala terasu odgovara da se zna kome terasa pripada i da je to potrebno pravno definirati.

Načelnik konstatira da to nije sto posto definirano i da općina već godinama prihoduje taj dio naknade i postavlja joj pitanje, smeta li joj to.

Vijećnica odgovara da su stanari suvlasnici javne površine pa pita dali bi to možda išlo zgradi.

Načelnik ponavlja da je to tako već dugi niz godina.

 

Kako više nema pitanja, Tomislav Mlinarić, predsjednik općinskog vijeća, obratio se vijećnicima i zahvalio na dolasku na današnju sjednicu. Kako se ovu godinu više neće vidjeti poželio je svim  vijećnicima i njihovim obiteljima sretan i blagoslovljen Božić, uspješnu Novu Godinu. Iste želje upućuje svim stanovnicima općine Stubičke Toplice ispred Općinskog vijeća i Općine Stubičke Toplice.

 

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice pridružuje se željama predsjednika te želi sve najbolje vijećnicima i njihovim obiteljima za predstojeće blagdane. Vijećnicima je pripremljen mali znak pažnje i napomenuo da je nova praksa da će se održati sjednice dva u ujedan to jest sjednica za studeni i prosinac zajedno, tako da dani pred blagdane budu neopterećeni. Zahvaljuje na dolasku i glasanju za proračun.

 

Sjednica je sa radom završila u 18,30 sati.

 

KLASA:024-03/23-01/22

URBROJ:2140-27-2-23-5

Stubičke Toplice, 13.12.2023.

 

Zapisničar                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                            Općine Stubičke Toplice

              

Melita Šarić                                                                                                           Tomislav Mlinarić

 

 

Kako do nas / Kontakt