Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog Vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 31. siječnja 2024.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Željko Benger,  Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Biserka Bosnar, Robert Pilski, Roman Rogović, Željko Frgec

 

Odsutni: Marija Vrban (opravdano)

 

Ostali prisutni:

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

 

Zapisničar:          Janko Rešetar

Započeto:            20,00 sati

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, pravnika gospodina Janka Rešetara, službenika Jedinstvenog upravnog odjela, koji će danas biti zapisničar te sve prisutne članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

 

Predsjednik Tomislav Mlinarić napominje da su dnevni red dobili svi općinski vijećnici daje na usvajanje 

 

D N E V N I    R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
  2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice
  3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice
  4. Pitanja i prijedlozi.

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen sa dvanaest (12) glasova ZA.

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. U otvorenoj raspravni nije bilo primjedbi na zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te daje na usvajanje.

 

Zapisnik sa 22. sjednice je jednoglasno usvojen sa dvanaest (12) glasova ZA.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Odluke sa materijalima dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

 

Vijećnik Željko Benger konstatira da tri odvoza nisu problem za manje korisnike, ali ga zanima dali ostaje cijena ista, odnosno da li se povećava cijena te da li je komunicirano sa ugostiteljima, zgradom u centru. Napominje na problem po ljetu, odnosno na smrad od smeća i da li se na to mislilo.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da se mislilo na sve. Navodi da je razlog svemu ovome povećanje cijena koje je trebalo biti još u 9 ili 10 mjesecu prošle godine kad je naš koncesionar poslao novi prijedlog cjenika i od onda do prije 2 mjeseca je provedeno niz sastanaka sa njima, te su na sastancima sudjelovale i 9 jedinica lokalne samouprave kod kojih je Eko flor koncesionar. Prvi taj prijedlog cjenika, koji je trebao biti novi po modelu 4 + 1, je bio 50 posto povišenja cijena odvoza. Zatim napominje da se išlo razmatrat raznorazne opcije (1+2, 1+3, 1+4), te su se svi usuglasili da je 1+3 optimalno za sve i napominje da sve općine i gradovi gdje je Eko flor koncesionar su prihvatile tu opciju 1+3. Navodi da će doći povećanja cijena odvoza otpada (to ste mogli čuti već u medijima), Gornja i Donja Stubica su već imala Vijeća, te napominje da to povećanje ne bude sad toliko veliko kao da je ostao model 1+4, jer je jedan odvoz manje, samim time je i trošak manji. Napominje da je to nažalost neminovno, sve živo poskupljuje, došlo je vrijeme i za smeće. Odgodili smo to od 1.10, do 1.3. primjenu novih cijena. Nakon odgode koja će biti poslana, ukoliko bude usvojena i nakon objave u Službenom glasniku Eko flor će poslati novi prijedlog cjenika, za očekivati je više cijene u rasponu od 20-ak posto, ali ponavlja da je to manje nego da je ostalo 1+4. Moglo se staviti 1+2, ali problem zgrada, restorana, hotela, bolnice, staračkih domova itd., mi smo se pronašli na 1+3, navedeni gospodarski subjekti mogu zatražiti dodatni odvoz, odnosno 4. put, te to plaćaju sami, ili si mogu povećati broj kontejnera. Načelnik napominje da u ljetnim mjesecima negdje bude to u određenom trenutku 2 tjedna razmaka, većinom bude 1 tjedan razmaka, te ističe da je prije 3-4  godine bio taj model 1+3, ali zbog staračkih domova i hotela vratili smo na 1+4  te da je situacija takva da ako ostanemo na 1+4  (1 selektivni koji je gratis, a 4 svaki tjedan) povećanje bi bilo puno više nego u slučaju 1+3. Načelnik ističe da je došlo do kompromisnog rješenja svih da imaju model 1+3.

 

Vijećnica Sabina Frgec konstatira da je načelnik dobro spomenuo 2020., dobro se sjeća, u rujnu kad se potpisivao Aneks 3, Aneks 4, ističući da je načelnik Beljak tada samovoljno mijenjao broj odvoza smeća, te da je došao sam do zaključka da je 3 odvoza za turističko područje premalo. Napominje da su tu bolnica, hotel, apart-hoteli, apartmani i sami centar Stubaka, te ističe da ne zna kako bude to izgledao, pogotovo ljeti, tu su i starački domovi, staračka kućanstva, tu su obitelji sa malom djecom. Pita načelnika da li se uopće stupilo u kontakt sa poslovnim subjektima, da li se sa njima razgovaralo, pregovaralo i objasnilo što će se dogoditi. Ističe da oni uz plaćanje varijabilnog odvoza više, također će morati plaćati još jedan kamion više. Ističe da ovo nije zadržavanje cijene, nego je ovo u principu poskupljenje cijene, jer za istu cijenu, ističući na fiksni dio, neznatno povećao, te da sada za 3 odvoza plaćamo kao da sada za 4 odvoza. Naglašava da Općina, kao jedinica lokane samouprave, turističko mjesto, 8 stupanj razvijenosti nije u stanju osigurati osnovnu komunalnu uslugu.

 

Načelnik Beljak odgovora da možemo mi imati i 5+1, ali vijećnica Sabina Frgec nastavlja sa svojim izlaganjem da se Općina 2020. godine vratila na 4 odvoza jer je bilo neizdrživo

 

Napomena: vijećnica Marija Vrban pristupila na sjednicu vijeća (20:07).

 

Vijećnica Sabina Frgec nastavlja svoje izlaganje ističući da je bilo neizdrživo, ističući da zna da to sad zvuči ružno, referirajući se na riječi načelnika Beljaka od prije da on jamči ugledom, čašću i pozicijom da do poskupljenja odvoza smeća neće doći.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da onda nije došlo do povećanja cijena.

 

Vijećnica Sabina Frgec ističe ali da je ipak došlo do povećanja cijena. Ističe da smo svi znali do čega će doći  te da je sve to rezultat načelnikovih prijašnjih aneksa, njegove samovolje, zaobilaženja Vijeća.

 

Načelnik Josip Beljak ustvrđuje da je isto i u Gornjoj i Donjoj Stubici.

 

Vijećnica Sabina Frgec ističe da Gornja i Donja Stubica nemaju istu situaciju.

 

Vijećnik Željko Benger navodi da je u Zlataru, Konjščini i Mariji Bistrici pola jeftinije, i da se kod nas moglo bolje.

 

Načelnik Josip Beljak navodi da tamo Eko flor nije koncesionar.

 

Načelnik odgovara vijećnicima Sabini Frgec i Željku Bengeru da oni zagovaraju 4+1, te da ako stavimo 4+1 onda će cijene biti 20 posto više.

 

Vijećnica Sabina Frgec odgovara načelniku da će morati opravdati građanima neke stvari.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara vijećnici Sabini Frgec ako zagovara 4+1, da shodno tome zagovara još veće cijene odvoza

 

Vijećnik Željko Benger  odgovara da će veće cijene biti i sad.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da sa 4+1 budu još 20 posto veće cijene, te da to što govore ne drži vodu.

 

Vijećnica Sabina Frgec se obraća načelniku Josipu Beljaku da ju je prekinuo.

 

Načelnik se obraća Sabini Frgec i upućuje navedenu da pita u Krapinskim Toplicama, gdje je na vlasti njezina kolegica, da pita Donju Stubicu, kolegu Nikolu pa Jasmina Krizmanića u Gornjoj Stubici te da smo svi u istoj situaciji. Načelnik Beljak navodi da nema tu želiš – ne želiš ili se prihvaća ili ne. Nadalje načelnik ističe da su sigurno bila 4-5 sastanka na nivou svih jedinica lokalne samouprave sa upravom Eko flora i zajednički su donijeli rješenje koje je najoptimalnije za današnju situaciju. Napominje na situaciju u Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske kada se pametuje. Cijene svih energenata (struje, plina) idu gore, te da smeće nije izuzetak, te da je odvoz smeća najveći problem danas. Referira se na tvrdnje Vijećnice Sabine Frgec za hotel, bolnicu te da će oni tražiti svoja rješenja u vidu dodatnih kontejnera (što će dodatno platiti). Načelnik ističe, da ukoliko u smislu pravog gospodara odvajaju otpad, neće doći do smradova tokom ljeta, ističući ako oni odvajaju papir, plastiku i ostalo

 

Vijećnica Sabina Frgec prekida načelnika govoreći i pelene i infektivni otpad.

 

Načelnik Josip Beljak nastavlja izlaganje i odgovara da su pelene druga priča, da one ne bi smjele ići u komunalni otpad. Ističe da bi starački domovi trebali to imati riješeno na drugi način, ali to sad nije tema ove rasprave.

 

Vijećnica Sabina Frgec ističe da su tu i kućanstva sa djecom.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara vijećnici Sabini Frgec da sad trenutno ljudi daje kantu u prosjeku 1 do 2 puta van i to do 95 posto

 

Vijećnica Sabina Frgec odgovara načelniku da on ima izvješće pa da on zna.

 

Vijećnik Željko Benger ističe da je drugačije kada si sam pojedinac može kod kuće sam kontrolirati i pita a što je tu sa zgradom?

 

Načelnik Josip Beljak odgovara je i on sam dio te zgrade.

 

Vijećnik Željko Benger napominje da ispred zgrade cijele Stubičke Toplice dovoze smeće i da se ništa ne poduzima po tom pitanju.

 

Načelnik Josip Beljak replicira vijećniku Željku Bengeru da se to da lako riješiti.

 

Vijećnica Sabina Frgec odgovara da se neće ništa riješiti po tom pitanju, da se nije riješilo 6 godina.

 

Vijećnik Tomislav Sokač napominje da su imali istu situaciju u Zaboku i da je pola Zaboka nosilo smeće u City Park te da je Komunalac Zabok doskočio tom problemu stavljanjem ograde.

 

Vijećnik Željko Benger upućuje vijećnika Tomislava Sokača da po tom pitanju pita načelnika Beljaka.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara vijećniku Željku Bengeru da to nije stvar Općine nego zgrade.

 

Vijećnik Željko Benger napominje da se sad obraća gospodinu Beljaku kao stanaru zgrade

 

Načelnik Josip Beljak replicira vijećniku Željku Bengeru da on zna kakva je situacija u svim zgradama.

 

Vijećnik Željko Benger napominje da se sve da srediti, da komunicira sa upraviteljem kojega je postavio. 

 

Načelnik Josip Beljak replicira vijećniku Željku Bengeru da ga nije postavio on, nego većina i govori vijećniku Željku Bengeru da on ne zna trenutnu situaciju jer ne živi tu. Načelnik navodi da je situacija puno bolja nego prije 3 godine, postavljene su kamere, više nema toliko dolazaka sa strane, par ih je ulovljeno u bacanju otpada.

 

Vijećnik Željko Benger navodi da ćemo vidjeti.

 

Vijećnica Sabina Frgec upućuje pitanje načelniku Beljaku da ide poskupljenje cijene?

Načelnik Josip Beljak replicira da do poskupljenja dolazi u svim jedinicama lokalne samouprave.

 

Vijećnica Sabina Frgec replicira da dolazi do poskupljenja smeća, manje usluga, manje odvoza.

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić napominje kako u Stubičkima poskupljuje tako i svugdje gdje je Eko flor koncesionar. Navodi da kolegica vijećnica Frgec ide pregovarati sa Eko florom.

 

Vijećnica Sabina Frgec replicira da nije u poziciji da pregovara, da je obična vijećnica.

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić podsjeća na tvrdnje vijećnice Frgec da njezinim zaslugama nije došlo do povećanja cijene, te upituje vijećnicu Frgec dali je tada pregovarala sa njima?

 

Vijećnica Sabina Frgec replicira Predsjedniku vijeća Tomislavu Mlinariću da je malo bolje pratio situaciju i papirnato da bi znao zbog čega nije došlo do poskupljenja cijene.

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić odgovara da ne zna zbog čega je došlo do poskupljenja i podsjeća da je vijećnica Sabina Frgec rekla da nije u poziciji pregovarati.

 

Vijećnica Sabina Frgec napominje da je Ministarstvo gospodarstva uputilo da su napravljane pogreške, da je koncesionaru dopušteno da određuje cijene, a da je Vijeće trebalo donijeti odluku, počevši od reciklažnog dvorišta

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić prekida vijećnicu zbog povišenih tonova. Upućuje opomenu na što se navedena umiruje.

 

Vijećnik Nedjeljko Ćuk se javlja za riječ i navodi da što bi bilo da Eko flor poskupi 40 ili 60 posto, a ne 20 te da koje su nam onda opcije?

 

Vijećnik Robert Pilski odgovara da se izglasa da Eko Flor neće voziti smeće i Općina će biti zametena smećem.

 

Vijećnik Nedjeljko Ćuk navodi da su svi složni da ne dođe do poskupljenja, ali i da Eko flor podigne cijene i za 70 posto da ne možemo ništa, jer da jedinice lokalne samouprave iz okolice i Stubičke Toplice nisu toliko važni Eko floru.

 

Vijećnica Sabina Frgec replicira da bi se trebali udružiti Općina Stubičke Toplice, Općina Gornja Stubica i Grad Donja Stubica i osnovati zajedničko komunalno poduzeće.

 

Vijećnik Nedjeljko Ćuk se obraća vijećnici Sabini Frgec da mu dopusti da do kraja izloži svoje viđenje, da on nije prekidao nju. Vijećnik Nedjeljko Ćuk navodi da su to još oni, dok vijećnica Sabina Frgec nije bila u vijeću, pokušavali te da postoje financijski elaborati u Općini. Navodi da se sve jedinice ne budu udružile u osnivanju zajedničkog komunalnog poduzeća jer je to nemoguće. Navodi da je on poduzetnik i da ga zanima ako je Vijeće protiv prijedloga Odluke i što dalje?  Navodi da je on prvi protiv poskupljenja jer je on poduzetnik koji ima 12 ili 16 selektivnih kontejnera, opasnih i neopasnih, te ga zanima kako smanjiti cijenu. Navodi da će njega isto odmah zadesiti multiplicirano povećanje cijene odvoza. Navodi daje protiv povećanja cijene, ali ako ukoliko mu se ne odvozi smeće kakva mu je onda situacija, te kamo sa smećem onda.

 

Vijećnik Željko Frgec upituje da li postoji neki drugi sakupljač otpada?

 

Vijećnik Robert Pilski navodi da se nitko ne usudi javiti zbog Pripuza.

 

Vijećnica Sabina Frgec replicira vijećniku Robertu Pilskome riječima želite reći da smo taoci Petra Pripuza?

 

Vijećnik Nedjeljko Ćuk navodi da mora postojati suglasnost između susjednih Općina i Općine Stubičkih Toplica jer će na taj način poskupljenje cijene odvoza smeća biti manje.

 

Predsjednik Vijeća Tomislav Mlinarić napominje da su načelnik Josip Beljak i predstavnici susjednih jedinica lokalne samouprave bili na više sastanaka sa Eko florovim predstavnicima i da su jedinice iz okruženja i Općina Stubičke Toplice suglasni po tom pitanju.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da je održano 5 sastanaka na tu temu svih zainteresiranih strana.

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić navodi da su on i načelnik Josip Beljak prije 3 godine bili na sastanku sa predstavnicima Eko flora, pregovarajući oko možebitnog povećanja cijene, te su predstavnici Eko flora izjavili da oni mogu prestati odvoziti smeće te da mogu prekinuti sve veze sa Općinom, stavljajući Općinu u neugodnu poziciju, te da bi Općina Stubičke Toplice bila zatrpana smećem.

 

Vijećnik Željko Benger navodi da to baš nije istina te da se trebalo malo potruditi

 

Načelnik Josip Beljak replicira vijećniku Željku Bengeru da neka onda oni, da je u stranci, da naprave sa Krapinskim Toplicama, Bedekovčinom gdje su na vlasti, da naprave inicijativu za zajedničko komunalno poduzeće ili županijsko komunalno poduzeće, neka upute prijedlog Županu, pa da onda to poduzeće odvozi smeće.

 

Vijećnik Roman Rogović navodi da u Začretju imaju preko 40 kontejnera, da su prije 10 godina raskinuli sa Eko florom, ono što koncesionarski moraju odrade, a sve selektivno što ne moraju rade sa Ciakom, koji je u istom vlasništvu kao i Eko flor., te to plaćaju 80 posto manje. Navodi da kao poduzeće to mogu, a za Općinu ne zna dali može ili ne može,te daje informaciju na raspolaganje.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da to može privatni poduzetnik, da je Sveti Križ Začretje pod Eko florom i imaju isti problem. Načelnik ponavlja SDP- ovim vijećnicima da naprave inicijativu prema Županu da se napravi županijsko komunalno poduzeće, neka to bude Zagorje bajka na dlanu i neka firma odvozi smeće po sadašnjim cijenama.

 

Vijećnica Sabina Frgec replicira načelniku Josipu Beljaku da ga može biti sram.

 

U otvorenoj raspravi nije bilo više pitanja i izlaganja.

 

Na usvajanje se daje Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

 

Od ukupno 13 vijećnika, sa sedam (7) glasova za i šest (6) suzdržana glasa donosi se

 

 

ODLUKA

O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADANA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 4/22), u članku 9. stavak 1. točka 1. riječi „najmanje jednom tjedno“ zamjenjuju se riječima „tri puta mjesečno“.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Odluke sa materijalima dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

 

Vijećnik Željko Benger upućuje pitanje načelniku Josipu Beljaku vezano za radno mjesto u sistematizaciji viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata te da li bude to novo zapošljavanje ili je već takva osoba već zaposlena u Općini?

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da nemamo takvu osobu trenutno zaposlenu, da je to radno mjesto u sistematizaciji radnih mjesta Općine.

 

Vijećnik Željko Benger upituje načelnika Beljaka da li se razmišlja sa zapošljavanjem na tom radnom mjestu?

 

Načelnik Josip Beljak, odgovara da se razmišlja.

 

Vijećnik Željko Benger navodi da ima dodatno pitanje, da neke Općine za projekte koriste ZARU ili REGEU, da li i Općina koristi navedene?

 

Načelnik Josip Beljak navodi da i Općina Stubičke koristi navedene.

 

Vijećnik Željko Benger pita da li možemo i dalje koristiti usluge ZARE ili REGEE? Da li dolazi do povećanja projekata.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da možemo i dalje koristiti usluge ZARE ili REGE-e, te da samim time što je radno mjesto navedeno u sistematizaciji nije uvjet da će doći do zapošljavanja, već je samo opcija da ćemo zaposliti danas sutra.

 

Vijećnica Sabina Frgec pita načelnika da li je to priprema za novo zapošljavanje?

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da nije.

 

Vijećnik Željko Benger pita da li će biti zapošljavanja ili ne?

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da zasad ne postoje takve ambicije, ali nikad se ne zna.

 

Vijećnica Sabina Frgec zahtijeva da načelnik Beljak  odgovori sa da ili ne.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da zasad nema potrebe za zapošljavanjem.

 

Vijećnica Sabina Frgec navodi da je tako bilo i za prijašnje koeficijente 2020. godine, da ima slonovsko pamćenje, da isto nije bilo potrebe, ali za 3 mjeseca nakon izglasavanja zaposlena je nova osoba.

Nadalje vijećnica Sabina Frgec pita načelnika Beljaka koliko je zaposlenih na Općini? U Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu ukupno?

 

Načelnik Josip Beljak odgovara 6 plus 4, te on 7.

 

Vijećnica Sabina Frgec pita da li je to ukupno 11?

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić odgovara daje to manje nego vijećnika.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara vijećnici Sabini Frgec da je već 6 godina Vijećnica i da zna koliko je zaposlenih u Općini.

 

Vijećnica Sabina Frgec odgovara načelniku Beljaku da zapravo ne zna koliko je zaposlenih u Općini.

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić savjetuje vijećnicu Sabinu Frgec da češće navrati u Općinu.

 

Vijećnica Sabina Frgec odgovara Predsjedniku vijeća Tomislavu Mlinariću da ne bi željela remetiti nečiji mir.    

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić odgovara vijećnici Sabini Frgec da ima pravo na to, da je to govorila.

 

Vijećnica Sabina Frgec odgovara Predsjedniku vijeća Tomislavu Mlinariću da ima pravo na svašta.

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić odgovara vijećnici Sabini Frgec da ne koristi to pravo.

 

U otvorenoj raspravi nije bilo više pitanja i izlaganja.

 

Na usvajanje se daje Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice

 

Od ukupno 13 vijećnika, sa devet (9) glasova za i četiri (4) suzdržana glasa donosi se

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE

O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U

JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU I VLASTITOM POGONU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 55a/21, 64/22, 26/23 i 47/23) u članku 2. tablica pod I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, mijenja se i glasi:

 

I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijent

Glavni rukovoditelj

 

 

 

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

2,65

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijent

Savjetnik

 

 

 

 

Savjetnik za proračun

2,30

Viši stručni suradnik

 

 

 

 

Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo

2,00

 

Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove

2,00

 

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata                                                                                                                       

2,00

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijent

Stručni suradnik

 

 

 

 

Stručni suradnik za komunalne poslove

1,90

Referent

 

 

 

 

Referent za uredsko poslovanje

1,75

 

Referent - Komunalni redar

1,75

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.4. Pitanja i prijedlozi

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, pita da li ima pitanja i prijedloga.

 

Vijećnik Željko Benger ima pitanje za načelnika Beljaka u vezi javnog sata. Mlađa ekipa je napomenula vijećniku Željku Bengeru da se sat često kvari, te vijećnik Benger pita načelnika Beljaka da li su popravci u garanciji.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da su popravci u garanciji i da su danas bili dečki iz firme koji su postavljali sat. Načelnik Josip Beljak ističe da su danas promijenili elektroniku u satu. Nadalje ističe da je to struja, te da sat trenutno radi. Načelnik Josip Beljak naglašava da imamo garanciju na sat, radnici dolaze na svaki naš svaki poziv, iako ne mogu doći odmah pošto su iz Rijeke i da bi sad trebao raditi, a ako neće raditi da nešto nije u redu sa dovodnim kablom.

 

Vijećnik Željko Benger pita koliko je garancija na javni sat, 2 godine?

 

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski opravdano odlazi sa sjednice vijeća (20:23)

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da misli da je garancija 2 godine, da ne zna sad točno napamet.

 

Vijećnik Željko Frgec naglašava da ništa nije poduzeto sa Vodoprivredom glede ceste, pita načelnika Josipa Beljaka da li dolazi što u Pilu i da li vidi da cesta svaki dan tone? Naglašava da će doći do toga da će se cesta odronuti, pitanje je samo za mjesec ili dva. Naglašava da ne vjeruje da se tu ništa ne može poduzeti. Smatra da se mora poduzeti nešto da se spriječi urušavanje ceste, te da situacija prelazi sve granice. Također vijećnik Željko Frgec ističe da na cesti prema Vidaku ima jedno drvo koje već oko 5 godina stoji pod 45 stupnjeva. Navodi da postoji opasnost da padne na kablove i da će nestati struje te postoji opasnost ugroze za ljude. Nadalje navodi da Općina obavlja raznorazne poslove, a da ne postoji rješenje za ovaj problem. Ističe da je drvo na granici da ne padne, te da Općina treba osigurati novac i imati sluha za ovaj problem.

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da je to u nadležnosti Elektre, te da je to njihova zadaća.

 

Vijećnik Željko Frgec ističe da svejedno treba riješiti taj problem. Ističe da je drvo sa jedne strane ceste, a struja sa druge strane ceste, ali ako drvo padne srušit će žice od Elektre, te se općenito boji za ugrozu ljudi u slučaju pada ljudi.

 

Vijećnik Robert Pilski ističe da bi Elektra trebala riješiti taj problem, jer tko god ide probati  srušiti drvo riskira da drvo padne na žice od Elektre te postoji mogućnost da Elektra traži naknadu štete.

 

Vijećnica Sabina Frgec napominje da li netko može obavijestiti Elektru da izađe na teren.

 

Vijećnik Robert Pilski ističe da su obaviješteni više puta.

 

Načelnik Josip Beljak ističe da takvih drva na području ima jako puno, te da se takva drva ne ruše dok sama ne padnu.

 

Vijećnik Željko  Benger ističe da ima iskustva sa Elektrom te da oni brzo izlaze za takve slučajeve.

 

Vijećnica Sabina Frgec pita da li je uopće tko obavijestio Elektru?

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da je  Elektra obaviještena.

 

Vijećnica Sabina Frgec pita da li postoji pisani trag?

 

Načelnik Josip Beljak odgovara da ne postoji pisani trag.

 

Vijećnica Sabina Frgec pita zašto ne postoji pisani trag?

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić ističe da će Općina sutradan poslati upit prema Elektri i da će vijećnik Željko Frgec dobiti odgovor, jer inače se rasprava o tom problemu može značajno odužiti.

 

Vijećnik Željko Frgec ističe da nije bitan odgovor, već traži konkretno rješavanje problema.

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić ističe da će ići inicijativa za rješavanje problema,

 

Vijećnik Željko Frgec napominje da se problem mora riješiti, te da od rasprave nema prevelike koristi. Ističe da će danas sutra netko prozvati Općinu da se ništa nije poduzelo u slučaju nesretnog događaja.

 

Načelnik Josip Beljak ističe da trenutno nemamo komunalnog redara.

 

Vijećnica Sabina Frgec ističe da je komunalni redar osoba zadužena za komunalne poslove, te da ta osoba može izaći na teren i napisati dopis Elektri.

 

Načelnik Josip Beljak ističe da u slučaju zapuštenih dvorišta to nema tu težinu.

 

Vijećnik Željko Frgec ističe da smo mi Općina koja ne može riješiti nikakav problem, ali možemo kupiti javni sat za 10 tisuća eura.

 

Vijećnica Sabina Frgec napominje da javni sat košta 20 tisuća eura.

Načelnik Josip Beljak ističe da je Općina Stubičke Toplice zajedno sa Donjom i Gornjom Stubicom u projektu zajedničkog zapošljavanja komunalnog redara, kao što imamo i poljoprivrednog redara (sa navedenim jedinicama lokalne samouprave te Oroslavjem). U ovom slučaju bi se zaposlio komunalni redar za područje Stubičkih Toplica, Gornje i Donje Stubice, po principu funkcionalnog spajanja sufinancirano od strane države, te da će konačno netko moći napisati kaznu koja će imati određenu težinu da se ovrši vlasnik na određeni način. Dosadašnji način preko voditelja komunalnog odsjeka nije imalo učinka, odnosno nije bilo moguće ovršiti vlasnika po određenoj osnovi. Kroz 2-3 mjeseca će možda biti takva osoba koja će pisati rješenja i kazne i onda će postojati mogućnost naplate prisilnim putem.

 

Vijećnik Željko Frgec napominje na problem ulaza u Pilu.

 

Načelnik Josip Beljak replicira da je na prošloj sjednici odgovorio na to pitanje.

 

Vijećnik Željko Frgec stiče da će se cesta urušiti, mještani neće moći ući u selo, te da onda cesta nema svoju svrhu. Napominje da je očitovanje Vodoprivrede da će pokrepat rakovi bezazleno.

 

Vijećnik Robert Pilski napominje da to nije obrazloženje od Vodoprivrede.

 

Vijećnica Sabina Frgec ističe da je to obrazloženje Parka prirode.

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić upozorava vijećnika Željka Frgeca da se malo primjerenije ponaša te da prilagodi vokabular.

 

Predsjednik vijeća Tomislav Mlinarić upućuje vijećniku Željku Frgecu prvu i drugi opomenu zbog neprikladnog ponašanja te zaključuje 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Sjednica je sa radom završila u 20,32 sati.

 

 

KLASA:024-03/24-01/01

URBROJ:2140-27-2-24-2

Stubičke Toplice, 31.01.2024.

 

 

 Zapisničar                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                              Općine Stubičke Toplice

              

 Janko Rešetar                                                                                          Tomislav Mlinarić

 

 

 

 

 

 

 

Kako do nas / Kontakt