Zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

 

sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 31. ožujka 2021. godine kao

e-sjednica

Sudjelovanje u e - sjednici potvrdili su vijećnici: Jurica Knezić, Zrinka Košić Bosnar, Damir Pavrlišak, Dejan Borovčak, Nedjeljko Ćuk, Robert Pilski, Sanja Čajko, Nikola Kristić, Tomislav Mlinarić, Dejan Hrastinski, Filip Poštek, Nina Gradiški Zrinski, Sabina Frgec,

Sjednica je otvorena za sudjelovanje u vremenu od 18,00 do 21,00 sati, u kojem vremenu je predviđeno da se vijećnici očituju sa svojim pitanjima i prijedlozima te da izvrše glasanje po pojedinim točkama.

Vijećnicima je upućen

D N E V N I    R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice
  2. Donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Općinske knjižnice Stubičke Toplice
  3. Donošenje Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice
  4. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice
  5. Donošenje Odluke o imenovanju Parka Dragutina Gospočića
  6. Informacija - Izvješće o radu davatelja javne usluge tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2020. godinu na području Općine Stubičke Toplice
  7. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

TABELA GLASANJA PREMA TOČKAMA DNEVNOG  REDA:

Točka 1.

Točka 2.

Točka 3.

Točka 4.

Točka 5.

Tomislav Mlinarić

ZA

ZA

ZA

ZA

SUZDRŽAN

Damir Pavrlišak

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Zrinka Košić Bosnar

ZA

ZA

ZA

ZA

SUZDRŽANA

Nedjeljko Ćuk

ZA

ZA

ZA

ZA

SUZDRŽAN

Robert Pilski

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Filip Poštek

ZA

ZA

ZA

ZA

SUZDRŽAN

Dejan Hrastinski

ZA

ZA

ZA

ZA

SUZDRŽAN

Jurica Knezić

ZA

ZA

ZA

ZA

PROTIV

Sanja Čajko

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Dejan Borovčak

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Nikola Kristić

SUZDRŽAN

ZA

ZA

SUZDRŽAN

ZA

Sabina Frgec

ZA

ZA

ZA

ZA

SUZDRŽANA

Nina Gradiški Zrinski

ZA

ZA

ZA

ZA

SZDRŽANA

Rezultati glasanja po točkama

12- za

1 -suzdržan

13-za

13-za

12- za

1 -suzdržan

5-za

7-suzdržana

1-protiv

 

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

RASPRAVA

Vijećnik Nikola Kristić - Kako u zapisniku s 37. sjednice nije konstatirano da se predlaže na usvajanje zapisnik uz izmjenu koju je predložio vijećnik Nikola Kristić, odnosno da se daje suglasnost, odnosno prima k znanju zapisnik DVD-a Strmec, a ne da se usvaja zapisnik DVD-a Strmec, što je pravno aber ratio mentis (izvan pameti), jer Općinsko vijeće ne može usvajati zapisnik Skupštine nekog drugog pravnog subjekta….ne mogu podržati ovakav zapisnik.

Zapisnik je usvojen sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom.

 

Ad.2.

Donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno za trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA

o razrješenju ravnateljice Općinske knjižnice Stubičke Toplice

         Članak 1.

 

         Razrješuje se MIHAELA HUČIĆ (OIB: 31481878043), mag. bibliotekarstva i mag. edukacije informatike iz Oroslavja, Stubička slatina 39 dužnosti ravnateljice Općinske knjižnice Stubičke Toplice, na osobni zahtjev.

Članak 2.

 

         Kao posljednji dan na dužnosti ravnateljice Općinske knjižnice Stubičke Toplice utvrđuje se dan 31. ožujka 2021. godine.

         Navedenog dana MIHAELI HUČIĆ, mag. bibliotekarstva i mag. edukacije informatike iz Oroslavja, Stubička slatina 39 prestaju sva prava i obveze iz radnog odnosa uređenog Ugovorom o radu ravnatelja Općinske knjižnice KLASA:112-01/20-01/07 URBROJ:2113/03-03-20-1 od 06. svibnja 2020. godine.

         Članak 3.

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.3.

Donošenje Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno za trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI

RAVNATELJA OPĆINSKE KNJIŽNICE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice imenuje se Kristina Glas OIB: 54772133041), magistra knjižničarstva iz Stubičkih Toplica, I. Strmečki odvojak 2.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja imenuje se do imenovanja ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice na temelju javnog natječaja koji će se raspisati u roku od 30 dana od dana imenovanja vršiteljice dužnosti ravnatelja.

Članak 2.

Vršiteljica dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja Općinske knjižnice, sukladno Statutu Općinske knjižnice Stubičke Toplice, Odluci o osnivanju Općinske knjižnice Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 9/17) te pozitivnim propisima koji se primjenjuju na obavljanje djelatnosti knjižnica.

Radno pravni status imenovane vršiteljice dužnosti regulirat će se ugovorom o radu, a sukladno Pravilniku o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje ugovora o radu sa imenovanom vršiteljicom dužnosti ravnatelja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja.

 

Ad.4.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.

RASPRAVA

Vijećnik Nikola Kristić - Nevjerojatno je da tvrtka sa sjedištem u Zagrebu može biti jeftinija od tvrtke koja je, sa svom poslovnom logistikom udaljena 2 km od Stubičkih Toplica, a koliko osobno poznajem poslovanje tvrtke Niskogradnja Hren i prema svim pa i godišnjim financijskim izvješćima tvrtka ima iznimno uredno i profitabilno poslovanje…Znamo li išta drugo od odabranoj tvrtki, osim da je dala najnižu ponudu!? Hoće li to raditi upravo ta tvrtka iz Zagreba ili će angažirati podizvođače s ovog područja…? Hoće li ih pošteno plaćati i hoće li ti radovi (znamo li koji su to radovi?) biti upravo radi podizvođača kvalitetno napravljeni?

Zašto je bila žurba s ovom javnom nabavom, samo nekoliko dana prije posljednje sjednice Vijeća!? Kao vijećnik nemam informaciju o velikoj hitnosti obavljanja baš tih radova…

Slijedom ovih pitanja, a neimanja mogućnosti za odgovore, ne mogu podržati ovakvu odluku, temeljenu isključivo na najjeftinijoj ponudi…

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 25/2021)

 

 

Predmet nabave: modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.

Broj zaprimljenih ponuda: dvije.

 

Kriterij odabira: najniža cijena.

 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave radi nabave radova modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice, evidencijski broj nabave 25/2021, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 18. ožujka 2021. godine, odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

Davor inženjering d.o.o., Gundulićeve Dubravke 28, Zagreb

Cijena ponude u kn bez PDV:

389.940,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

487.425,00 kn

 

 

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15, 123/17 i 98/19), ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.5.

Donošenje Odluke o imenovanju Parka Dragutina Gospočića.

 

RASPRAVA

 

Vijećnik Nikola - Kristić Kao što se sjećate, na prvoj sjednici Vijeća, nakon što je preminuo Dragutin Gospočić, na kojoj nije poklonjena dužna pažnja preminulom zaposleniku Općine Dragutinu Gospočiću i kako sam tada rekao da je to sramota Općinske uprave, ali i Vijeća, naglasio sam da ću na posljednjoj sjednici ovog saziva Vijeća predložiti da se to pošteno o strane Vijeća, ali prvenstveno i ljudski pokuša ispraviti…I evo, pred sobom imate prijedlog kako svi zajedno možete ipak uzdignute glave pozdraviti imenovanje predloženog parka imenom preminulog Dragutina…

Hortikulturom, uređenjem zelenih površina i parkova Stubičkih Toplica, preminuli Dragutin Gospočić profesionalno se bavio, za taj posao bio je pohvaljivan i nagrađivan i smatram da je ovaj prijedlog najmanje što za njega u ovom trenutku možemo učiniti. Kako predloženi park u ovom trenutku nema imena, sukladno predloženoj odluci, te popratnoj dokumentaciji, a i suglasnosti obitelji Gospočić, molim da ovakvu odluku podržite. Zahvaljujem.

Vijećnica Sabina Frgec - Osobno sam poznavala Dragutina Gospočića i imam samo riječi hvale za njega. Pamtim ga po vedrini, skromnosti  i angažiranosti  na poslu koji je obavljao. Zaslužio  je sva ona priznanja za više nego savjesno odrađen posao. Ipak, oko imenovanja parka po njemu , koje je jedna lijepa gesta, ostajem suzdržana jer se nešto slično dogodilo prije 4 godine. Kada bismo gledali koliki su kuhari, konobari, radnici na šalterima, prosvjetni djelatnici, liječnici, medicinske sestre, kulturnjaci  te mnogi drugi mještani, svaki u svom segmentu djelovanja, dali svoj doprinos zajednici, odnosno Stubakima ,ponestalo bi nam parkova. Ono malo što sam ga  poznavala, nekako mi se čini da bi on radije da se pobrinemo za  urednije  Stubake, a oko samog imenovanja odmahnuo  bi  rukom. 

 

Rezultat glasanja je: pet (5) glasova ZA, sedam (7) glasova SUZDRŽAN i jedan (1) glas PROTIV.

Utvrđuje se daprijedlog vijećnika Nikole Kristića za donošenje Odluke o imenovanju Parka Dragutina Gospočića nije prošao.

Ad.6.

Informacija - Izvješće o radu davatelja javne usluge tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2020. godinu na području Općine Stubičke Toplice.

 

RASPRAVA

 

Vijećnik Nikola Kristić  - Ova informacija primljena je na znanje, ali je debelo zakašnjela. Problematika cijene i kvalitete odvoza smeća puno je dublja priča od ovakve puke informacije…EKO-FLOr i na ovakav način pokušava iskamčiti dobrohotnost vijećnika, pa eto barem na posljednjoj sjednici ovog saziva, ali to zaista nema nikakve svrhe…O odvozu smeća odluke će donositi novi saziv Vijeća. Dosadašnja suradnja s imenovanom tvrtkom, prvenstveno radi pristupa cijelom poslu i odnosa prema mještanima i cijeni odvoza, ne može se izraziti pohvalnom ocjenom.

 

 

Ad.7. Pitanja i prijedlozi

 

Vijećnik Nikola Kristić - Prijedlog za budući i bolji rad Vijeća…

I što reći na kraju? Isto tako kao i na početku, kako sam govorio i na prvoj sjednici ovog saziva Vijeća….da vijećnici budu aktivni, da govore, upozoravaju, da se ne suglase s očigledno problematičnim i lošim odlukama za mještane i budućnost ove male zajednice…

Bio sam optimističan, vjerujući da će Vijeće svojim djelovanjem ostvariti bar male dodane vrijednosti u ove 4 godine, a u korist općeg dobra lokalne zajednice i mještana…

Prevario sam se. Ovo je saziv…ne ponovio se više ovakav, jer bio bi to daljnji potop svih nada da se Stubičke Toplice mogu pokrenuti iz letargije i ekonomskog, društvenog, kulturnog i inog mrtvila i zaostalosti. Nikakva vizija u ove 4 godine nije niti naznačena….

Malobrojni glasovi „vapijućih u pustinji“ bili su nedovoljni. Rad Vijeća bio je formalan, bez potrebnog sadržaja i bez posebnog vijećničkog žara. Bilo bi zanimljivo pogledati podatke koliko se tko uopće javio za riječ (dobacivanja iz klupica nije relevantno javljanje za riječ…) koliko je tko upozoravao, komentirao, a to su osnovni zadaci viječnika…. Automatsko dizanje ruku bez svega navedenog, postavlja pitanje uopće smislenosti vijećničkog djelovanja…

Svesrdno se nadam drastičnim promjenama i u tom smislu, a sve u korist lokalne zajednice i budućnosti mještana i njihove djece.

Osobno sam se trudio u najkraćem osvrtati se na problematične točke ionako bez sadržajnih dnevnih redova, bez ikakvih osobnih relacija prema bilo kome…iako je to upravo tako u većini slučajeva shvaćano…ali to i jest problem, jer valja govoriti o sadržaju, o biti, a naše međusobne relacije i osobni međuodnosi tu uopće nisu važni…što većina ovog saziva nije uspjela shvatiti i prihvatiti,,,ali, ostavljamo to onima koji u svibnju dolaze…

U svakom slučaju, bilo je to jedno malkice novo iskustvo ( za knjigu o lokalnoj samoupravi napisati (možda jednog dana i bude))…

Hvala svima i sretno!

 

Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Mlinarić -  Kao predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice zahvaljujem svim vijećnicima, Jedinstvenom upravnom odjelu, načelniku i zamjenici načelnika na suradnji u protekle četiri godine. Bila mi je čast predsjedati Općinskim vijećem. Uvijek sam isticao kako su Hrvatska demokratska zajednica i Nezavisna lista Kristijana Oremuša bila jamstvo sigurnosti i stabilnosti kako Općinskog vijeća tako i Općine Stubičke Toplice u proteklom četverogodišnjem mandatnom razdoblju. Vijeće je donijelo mnoge važne Odluke vezane uz funkcioniranje i djelovanje Općine. Nadam se i očekujem da će sljedeći saziv biti konkretniji, razumniji te spremniji na razgovore i kompromise. Svim sadašnjim općinskim vijećnicima i kandidatima za općinskog načelnika ili općinsku načelnicu želim sreću na nadolazećim Lokalnim izborima.

U Stubičkim Toplicama, 31. ožujka 2021. godine.

 

KLASA:021-05/21-01/21

URBROJ:2113/03-01-21- 2

Stubičke Toplice, 31.03.2021.

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt