Zapisnik sa 8. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

 Z A P I S N I K

sa 8. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 10. lipnja 2022.  godine 

elektroničkim putem aplikacije Skayp

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, pozdravio je vijećnike koji su prijavili svoje sudjelovanje na aplikaciji skayp. U cilju evidentiranja moli da svi vijećnici upišu svoje ime u opciju čavrljanje. Pojašnjava da će se glasanje vršiti na načina da vijećnici u opciju čavrljanje upišu svoje ime i da se izjasne sa ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN.

U cilju utvrđivanja prisutnosti proziva vijećnike koji su upisali svoja imena za prisutnost i vijećnike koji su se putem kamera priključili sjednici. Konstatira da na sjednici sudjeluju:

Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Roman Rogović, Biserka Bosnar, Robert Pilski i on kao predsjednik, načelnik Općine Stubičke Toplice Josip Beljak,  viša stručna suradnica za opće i pravne poslove Martina Zrinščak i referentica za uredsko poslovanje ujedno i zapisničar Melita Šarić.

Sjednici koja se održava elektroničkim putem ukupno prisustvuje devet (9) vijećnika.

U rad sjednice nisu se prijavili: Sabina Frgec, Željko Benger, Marija Vrban, Željko Frgec (svi opravdano)

Predsjednik zahvaljuje svim vijećnicima koji su se uključili u sjednicu te pojašnjava da je sjednica organizirana elektroničkim putem radi dvije iznimno važne i bitne točke za budućnost i razvoj Stubičkih Toplice.

Predlaže

DNEVNI RED

1.      Donošenje Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

  1. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.

Predsjednik  moli da vijećnici prilikom izjašnjavanja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN  u čavraljanje upišu svoje ime i pored toga kako su se izjasnili.

Predloženi dnevni red usvojen je sa osam (8) glasova za, jedna vijećnica nije se izjasnila.  

 

Ad.1.

Donošenje Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice. Otvara raspravu. Odluke

Kako nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice. Moli da vijećnici prilikom izjašnjavanja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN  u čavraljanje upišu svoje ime i pored toga kako su se izjasnili.

Vijećnik Roman Rogović izjašnjava se uzdržanim. Njegov glas kod glasanja se ne broji.

Sa sedam (7) glasova za i (1) jednim ne izjašnjenim glasom donosi se

O D L U K A

 

o donošenju

VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

(1)           Donose se VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.10/09, 15/10, 17/13, 19/14, 20/16 i 22/20) - u daljnjem tekstu: Plan.

(2)           VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice izradila je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade.

Članak 2.

Izmjene i dopune Detaljnog Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice sadržane su u elaboratu "VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice" koji sadrži:

I. OSNOVNI DIO PLANA

I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i odgovornom voditelju izrade

I.1. TEKSTUALNI DIO

                IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU

I.2. GRAFIČKI DIO

Mjerilo 1:25000

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Promet

2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Energetski sustav - Elektroenergetika

2.4. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Energetski sustav - Plinoopskrba

2.5. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Vodnogospodarski sustav – Vodoopskrba i korištenje voda

2.6. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Vodnogospodarski sustav – Odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka i voda

3.1. UVJETI KORIŠTENJAI ZAŠTITE PROSTORA – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prostora – Prirodna i kulturna baština

3.3. PODRUČJAPRIMJENE POSEBNOH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

3.4. PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

Mjerilo 1:5000

4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

I.3. OBRAZLOŽENJE PLANA

II. PRILOZI PLANA

II.1. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

II.2. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

II.3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

II.4. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

II.5. SAŽETAK ZA JAVNOST

ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

U članku 11a. stavku 2., podstavku 3. riječ: „lječilište“, zamjenjuje se tekstom: „Tz1- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Tz2- zona ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene – T,R“.

Članak 4.

U članku 33. stavku 1. podstavku f) alineja 2., briše se.

Članak 5.

U članku 43a. na kraju stavka 1. dodaje se rečenica: „Iznimno, potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i na zasebnoj čestici ili unutar prometne površine ukoliko je isto propisano prostornim planom užeg područja (UPU, DPU).“

Članak 6.

U članku 44a. na kraju stavka 3. dodaje se rečenica: „Iznimno, potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i na zasebnoj čestici ili unutar prometne površine ukoliko je isto propisano prostornim planom užeg područja (UPU, DPU).“

Članak 7.

(1) U članku 104a. stavku 1. podstavku 1. alineji 3. tekst: „- lječilište“, zamjenjuje se tekstom: „(Tz1- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Tz2- zona ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene T,R)“.

(2) U članku 104a. na kraju stavka 3. točku zamjenjuje zarez te se dodaje tekst: „a detaljnije će se odrediti prostornim planovima užeg područja.“

Članak 8.

(1) U članku 104d. na kraju stavka 1. točku zamjenjuje zarez te se dodaje tekst: „uz mogućnost izgradnje sportsko-rekreacijskih građevina unutar zone „Stubaki“.

(2) U članku 104d. stavku 2. tekst: „-lječilište“, briše se; a tekst: „zdravstveno-rekreativnog turizma“, zamjenjuje se riječju: „Stubaki“.

(3) U članku 104d. stavku 4. nakon podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3.koji glasi:

„- sportsko-rekreacijske građevine – tematski park u zoni "Stubaki",“;

a dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 4. i 5.

Članak 9.

(1) U članku 104f.  stavku 1. tekst: „- lječilište“, briše se.

(2) U članku 104f. stavku 1. nakon podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

„ - sportsko-rekreacijske građevine – tematski park u zoni "Stubaki";

a dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 5.

(3) U članku 104f. stavku 1. nakon riječi: „ugostiteljstva“, dodaje se tekst: „te sporta i rekreacije“.

(4) U članku 104f. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2)     Građevine zdravstvene namjene odnosno građevine u funkciji zdravstvenog turizma – lječilišta planiraju u skladu sa uvjetima iz članka 44b. i članka 63. ovih odredbi.“

(5) U članku 104f. nakon stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„(3)     Građevine ugostiteljsko – turističke i sportsko-rekreacijske namjene koje se planiraju unutar zone Tz2grade se u skladu sa sljedećim uvjetima:

- maksimalna dozvoljena izgrađenost je 40% površine građevne čestice za ugostiteljsko-turističku namjenu,

- maksimalna dozvoljena izgrađenost je 80% površine građevne čestice za sportsko-rekreacijsku namjenu,

- udaljenost građevine od granice susjedne građevne čestice i građevinski pravac građevine odrediti će se prostornim planom užeg područja,

- maksimalni broj etaža građevine u kojoj se pružaju usluge smještaja je 5,

- maksimalna visina građevine u kojoj se pružaju usluge smještaja je 19,5 m,

- maksimalni broj etaža građevine sportsko-rekreacijskih građevina je 4, iznimno 10 m za toranj, atrakcije i sl.

- maksimalna visina građevine sportsko-rekreacijskih građevina je 25 m, iznimno 35,0 m za toranj, atrakcije i sl.

- maksimalna katnost građevina u kojoj se ne pružaju usluge smještaja je podrum, prizemlje i 1 kat (Po+P+1) ili podrum, prizemlje, 1 kat i potkrovlje (Po+P+1+Pk),

- maksimalna visina građevina u kojoj se ne pružaju usluge smještaja je 9,0 m,

- minimalno 30 % građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene, odnosno 10% sportsko-rekreacijske namjene mora biti uređeno kao parkovne i/ili uređene zelene površine,

- građevinsko područje gospodarske - ugostiteljsko - turističke namjene kao zona izdvojene namjene unutar naselja mora imati osiguran pristup s prometne površine te osiguran priključak na javni vodoopskrbni sustav i izveden sustav odvodnje s nepropusnom kanalizacijom i pročišćavanjem prije upuštanja u recipijent, te mogućnost priključenja na potrebnu energetsku infrastrukturu (osobitu električnu energiju),

- potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i na zasebnoj čestici ili unutar prometne površine ukoliko je isto propisano prostornim planom užeg područja (UPU, DPU).“

Članak 10.

U članku 107. na kraju stavka 1. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

„- građevni pravac se može planirati i na manjoj udaljenosti ukoliko je za zonu propisana obveza izrade prostornog plana užeg područja.“

Članak 11.

U članku 109. na kraju stavka 1. dodaje se tekst: „Planom užeg područja moguće je odrediti i dužu uslužnu prometnu površinu.“

Članak 12.

U članku 142. stavku 2. nakon riječi: „zdravstvene“, dodaje se tekst: „i sportsko-rekreacijske“.

Članak 13.

U članku 142a. stavku 3. nakon riječi: „zdravstvenog“, dodaju se riječi: „i rekreativnog“.

 

Članak 14.

(1) U članku 153. stavku 2. nakon riječi: „zdravstvenog“, dodaju se riječi: „i rekreativnog“.

(2) U članku 153. stavku 4. podstavku d), nakon riječi: „park“ dodaje se tekst: „te drugi tematski parkovi“.

(3) U članku 153. stavku 4. podstavku d) alineje 2., 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

„- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,3 s time da se u navedeni ne uračunavaju površine otvorenih sportskih igrališta i terena, odnosno 0,8 u zoni "Stubaki"

- odnosno maksimalna visina sportske dvorane je 10.5 m, odnosno u zoni "Stubaki" 25,0 m uz iznimno 35,0 za više dijelove građevine (toranj, atrakcije)

- najmanja udaljenost građevina pratećih sadržaja od susjednih građevnih čestica je 3m, iznimno 1m za otvorene bazene i druge vodene površine,

- najmanje 20% građevne čestice mora biti uređena ili zaštitna zelena površina, odnosno 10% u zoni "Stubaki".“

Članak 15.

U članku 166. na kraju stavka 1. dodaje se rečenica: „Iznimno, potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i na zasebnoj čestici ili unutar prometne površine ukoliko je isto propisano prostornim planom užeg područja (UPU, DPU).“.

Članak 16.

U članku 226. tekst: „zdravstveno-rekreativnog Turizma“, zamjenjuje se riječju: „Stubaki“.

Članak 17.

U članku 228. u tablici izraz: „02/07“, briše se.

Članak 18.

(1) U članku 228a. stavku 1. tekst: „zdravstveno-rekreativnog turizma“, zamjenjuje se riječju: „Stubaki“.

(2) U članku 228a. stavku 1. podstavak 2., briše se; a podstavak 3. mijenja se i glasi:

„- sportsko rekreacijske namjene (kompleks otvorenih i zatvorenih bazena, tematski park, kupališta, wellness i slični sadržaji),“.

(3) U članku 228a. stavci 3. i 6., brišu se; a dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

(4) U članku 228a. u dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. broj: „17,5“, zamjenjuje se brojem: „25,0“.

Članak 19.

U članku 228b.stavku 1. tekst: „zdravstveno-rekreativnog turizma“, zamjenjuje se riječju: „Stubaki“.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Elaborat iz članka 2. ove Odluke, izrađen je kao izvornik u 5 (pet) primjeraka plana, ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, od kojih se po jedan primjerak čuva u pismohrani Općine Stubičke Toplice i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Članak 21.

Uvid u Plan može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općini Stubičke Toplice.

Članak 22.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage Odredbe za provedbu koje su predmet ovih Izmjena i dopuna i kartografski prikazi grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09, 15/10, 17/13, 19/14, 20/16 i 22/20) koji se predmet ovih Izmjena i dopuna.

(2) Dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09, 15/10, 17/13, 19/14, 20/16 i 22/20) koji nisu mijenjani ovim VII. Izmjenama i dopunama Plana ostaju na snazi kao sastavni dio Plana.

(3) Postupci započeti po odredbama Odluke iz prethodnog stavka ovoga članka, do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama te Odluke, ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i posebnim propisima.

Članak 23.

Po stupanju na snagu ove Odluke izradit će se i objaviti pročišćeni tekst odredbi za provođenje sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.2.

Donošenje Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje donošenje Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice. Moli da vijećnici prilikom izjašnjavanja ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN  u čavraljanje upišu svoje ime i pored toga kako su se izjasnili.

Vijećnik Roman Rogović izjašnjava se uzdržanim. Njegov glas kod glasanja se ne broji.

Vijećnica Biserka Bosnar usmeno se izjašnjava da radi tehničkih problema nije u mogućnosti u čavrljanje upisati svoj glas ZA. Također se izjašnjava da u prvoj točki nije bila u mogućnosti glasati  no da se i za prvu točku izjašnjava ZA.

Predsjednik konstatira da je vijećnica Biserka Bosnar glasala ZA donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki. Vijećnik Roman Rogović izjašnjava se kao uzdržan, te se  sa osam (8) glasova ZA donosi

O D L U K A

o donošenju

II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“

 

Članak 1.

(1)           Donose se II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.18/11, 15/12, 04/14, 20/14) - u daljnjem tekstu: Plan.

(2)           II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ izradila je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade.

Članak 2.

(1)           Ovim izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ u potpunosti se mijenja tekstualni dio plana (Odredbe za provedbu) i svi grafički dijelovi plana.

(2)           Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ sadržane su u elaboratu "II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“" koji sadrži:

I. OSNOVNI DIO PLANA

I.0. Opći podaci o stručnom izrađivaču plana i odgovornom voditelju izrade

I.1. TEKSTUALNI DIO

                IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVEDBU

I.2. GRAFIČKI DIO (u mjerilu 1:1000)

1. Detaljna namjena površina

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Promet

2.2. Elektroničke komunikacije i energetski sustavi

2.3. Vodoopskrba i odvodnja

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4. Uvjeti gradnje

I.3. OBRAZLOŽENJE PLANA

II. PRILOZI PLANA

II.1. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

II.2. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

II.3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

II.4. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

II.5. SAŽETAK ZA JAVNOST


B. ODREDBE ZA PROVEDBU

 

1.         Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 3.

Uvjeti određivanja namjene površina određeni su kartografskim prilogom 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA kao:

-          površina za gradnju,

-          površine za uređenje i korištenje,

-          površine za promet.

Članak 4.

Površine za gradnju su:

-          površine za gradnju građevina ugostiteljsko – turističke namjene – hotel (T1) i turističko naselje (T2),

-          površine za gradnju građevina ugostiteljsko – turističke namjene – prateći ugostiteljsko-turistički sadržaji (T4),

-          površine za gradnju građevina i uređenja prostora sportsko – rekreacijske namjene – tematski park (R1),

-          površine za gradnju građevina i uređenja prostora mješovite namjene – pretežito stambene (M1).

Članak 5.

Površine za uređenje i korištenje su:

-          površine za izgradnju prometnica (glavna pristupna prometnica – os 1-1 i 1a-1a, ostale pristupne prometnice os 2-2, 3-3 i 4-4, kolno-pješački pristupni put osi 5-5, pristup 6-6, te ostale vodene i zelene površine),

-          parkiralište,

-          pješačke površine (staze, šetnice, odmorišta),

Članak 6.

(1)                Na površinama označenim za gradnju građevina ugostiteljsko – turističke namjene (T1, T2) mogu se graditi:

-          hotel i turističko naselje u skladu s uvjetima iz važećeg Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, uz mogućnost izgradnje pratećih sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja (sve na građevnoj čestici oznake «2»). Gustoća korištenja može biti do 150 kreveta/ha,

-          Unutar ove površine mogu se uređivati zelene površine i dječja igrališta te graditi interne prometnice, parkirališta i druga infrastruktura.

(2)                Na površinama označenim za gradnju građevina ugostiteljsko – turističke namjene (T4) mogu se:

-          graditi ugostiteljski objekti iz skupine restorani i barovi,

-          graditi građevine pratećih djelatnosti kao nadopuna turističkim sadržajima – prodavaonica tradicionalnih proizvoda i zdrave hrane, prodavaonice suvenira i sl.,

-          graditi građevine pratećih djelatnosti u vidu pružanja osobnih usluga kao nadopuna turističkim sadržajima,

-          graditi prateći i zajednički sadržaji nužni za vođenje i održavanje zone (prijemni punkt, uredske prostorije, garaže, spremišta i sl.),

-          Unutar ove površine mogu se uređivati zelene površine i dječja igrališta te graditi interne prometnice, parkirališta i druga infrastruktura.

Članak 7.

             Na površinama označenim za sportsko – rekreacijsku namjenu (R1) mogu se:

-          graditi građevine u funkciji sporta i rekreacije – tematski park (R1), uređivati površine i izgraditi građevine u funkciji rekreacije, kompleks otvorenih i zatvorenih bazena (za plivaće i neplivače), ljetna i zimska termalna rivijera, dječji bazeni,  vodene površine za igru i opuštanje, zabavni vodeniili drugi tematski park, njihovi pomoćni i prateći sadržaji (na građevnoj čestici oznake «1»).

-          U okviru gradivog dijela čestice – ostalo mogu se uređivati dijelovi tematskog parka na otvorenom, graditi građevine za smještaj ugostiteljskih, pomoćnih i pratećih sadržaja te druge rekreacijske površine.

-          Unutar ove površine mogu se uređivati zelene površine i dječja igrališta te graditi interne prometnice, parkirališta i druga infrastruktura.

Članak 8.

             Na površinama mješovite – pretežito stambene namjene (M1) mogu se:

-          graditi građevine stambene namjene (obiteljske građevine i višestambene građevine), građevine javne i društvene namjene i gospodarske namjene (poslovne, ugostiteljsko - turističke),

-          graditi ugostiteljsko - turističke građevine- pojedinačne građevine za smještaj: hoteli, pansioni, hosteli, građevine u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i sl.

-          Unutar ove površine mogu se uređivati zelene površine i dječja igrališta te graditi interne prometnice, parkirališta i druga infrastruktura.

 

 

 

2.         Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1.      Veličina i oblik građevinskih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti).

Članak 9.

(1)                Veličina i oblik građevnih čestica prikazani su na kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNJE.

(2)                Izgradnja građevina planira se prema uvjetima navedenim u članku 11. i 12.

Članak 10.

             Planom je utvrđena slijedeća veličina, izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti građevnih čestica:

Oznaka građevne čestice

A

Izgrađenost površina zemljišta pod građevinom

B

Površina građevne čestice (m²)

Kig

Gig

Građevina

a

b

c

d

1

Hotel T1, Turističko naselje T2

29818

0,4

2

Tematski park R1

49909

0,8

3

Mješovita namjena M1

3343

0,4

4

Mješovita namjena M1

5447

0,4

5

Mješovita namjena M1

1912

0,4

6

Mješovita namjena M1

1905

0,4

Prateći ugostiteljsko-turistički sadržaji (T4)

2258

0,4

Infrastrukturne građevine

Trafostanica

49

Infrastrukturne građevine

Parkiralište/garaža

16972

2.2.      Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža).

Članak 11.

(1)                Ukupno izgrađena bruto površina građevine prikazana u tablici odnosi se na idealni slučaj maksimalne iskorištenosti gradivog dijela građevnih čestica, maksimalne visine vijenca i broja etaža za pojedine građevine.

(2)                Visina vijenca se odnosi na najveću visinu vijenca.

(3)                Visina vijenca odnosi se na udaljenost između konačno uređene površine terena (pješačkih staza i sl.) na najnižem dijelu uz pročelje zgrade i gornjeg ruba nadozida potkrovlja na pročelju zgrade, odnosno gornje plohe stropne konstrukcije, ako se ne izvodi nadozid.

(4)                Broj etaža se odnosi na najveći broj etaža.

(5)                Iznimno dijelovi građevine (vertikalne komunikacije, dimnjak, strojarnica lifta, termotehnička oprema i slično) mogu se planirati/graditi na visini većoj od najveće dozvoljene visine građevine.

(6)                Krovište se može izvesti nagiba od 0-45º, te će o iskorištenosti gradivoga dijela građevne čestice, vrsti krovne konstrukcije i nagibu krovišta ovisiti ukupna visina građevine.

Oznaka građevne čestice

Ukupna izgrađena bruto površina građevine

Broj nadzemnih etaža

Visina vijenca (m)

Građevina

a

b

d

e

1

Hotel T1,

Turističko naselje T2

5

19,5

2

Tematski park R1

zgrada

4

25,0

Toranj

/atrakcije

10

35

3

Mješovita namjena M1

3

9

4

Mješovita namjena M1

3

9

5

Mješovita namjena M1

2

7,5

6

Mješovita namjena M1

2

7,5

Prateći ugostiteljsko-turistički sadržaji (T4)

3

9

8

Infrastrukturne građevine Trafostanica

1

4

9

Infrastrukturne građevine

Parkiralište/garaža

2

7,5

2.3.         Namjena građevina

Članak 12.

Na površinama gradivoga dijela građevnih čestica mogu se graditi građevine slijedeće namjene:

-          ugostiteljsko – turističke namjene – hotel, wellness – T1,turističko naselje – T2

-          ostale građevine ugostiteljsko – turističke namjene i prateći i pomoćni sadržaji ugostiteljsko turističke namjene – T4,

-          sportsko – rekreacijske namjene – tematski park – R1,

-          mješovite namjene – pretežito stambene  – M1,

Članak 13.

             Na površinama građevnih čestica, mogu se graditi slijedeće jednostavne građevine:

-          sportski tereni bez tribina koji su cijelom svojom površinom oslonjeni na tlo,

-          potporni zid građevinske visine 0.8 do 1.5 m,

-          dječja igrališta i temelji stabilnih dječjih igračaka na tim igralištima

-          nadstrešnice i pergole (zaštita od sunca i kiše)

-          ugostiteljsko- turistički pultovi i kiosci

-          fontane i skulpture

-          kabelski priključci građevina na niskonaponsku električnu mrežu i telefonsku mrežu, kao i vodovi kojima se građevine priključuju na komunalne instalacije (vodovod, kanalizaciju),

-          reklamni panoi oglasne površine do 6,0 m².

2.4.      Smještaj građevnih čestica

Članak 14.

             Smještaj građevina na građevinskoj čestici obilježen ja kao gradovi dio građevne čestice i prikazan je na kartografskim prikazima: 4. UVJETI GRADNJE.

2.5.      Oblikovanje građevina

Članak 15.

(1)                Preporučuje se primjena tradicijskih prirodnih materijala uz primjenu elemenata arhitekture podneblja, kao inspiraciju za interpolaciju novih sadržaja u zadani krajobraz.

(2)                Pri tome treba, koristeći optimalno mjerilo za pojedine arhitektonske strukture, treba sačuvati vrijedne vizure na stubičku dolinu potoka Toplica i okolne obronke Medvednice.

(3)                S obzirom da se dio područja nalazi u zoni povremenog plavljenja kod pojave velikih voda potoka Topličina i Vidak, potrebno je ishoditi posebne uvjete Hrvatskih voda.

2.6.      Uređenje građevinskih čestica

Članak 16.

(1)                Na području sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke namjene dozvoljeno je izgraditi ogradu oko građevnih čestica s kontroliranim (plaćenim) ulazom.

(2)                Ograde treba izvesti kao:  zelene ograde – živice ili kao prozračne kovane ograde ili ograde od metalnih elemenata, bez izvođenja nad temeljnog zida, sve prema posebnom projektu, a ne veće visine od 180 cm.

(3)                Kod izvođenja ograde treba voditi računa o osiguranju protupožarnog pristupa građevinama.

2.7.      Privremene građevine

Članak 17.

             Postavljanje privremenih građevina predviđa se za vrijeme povremenih javnih manifestacija koje se mogu organizirati na području zone, odobrenih prema posebnom propisu, s najdužim rokom trajanja prema posebnom propisu, nakon kojeg se ista građevina mora ukloniti.

3.             Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

Članak 18.

(1)                Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom, prikazana je na kartografskim prikazima 2 (1-3) INFRASTRUKTURNI SUSTAVI.

(2)                Pri izradi projekata za pojedine segmente mreže unutar obuhvata Plana može doći do odstupanja u tehničkom rješenju u odnosu na predložene trase, proizišle iz predloženog projektnog rješenja. Na promijenjena rješenja potrebno je prikupiti suglasnost od nadležne pravne osobe s javnim ovlastima.

(3)                Kolni pristup i priključak na infrastrukturnu mrežu dozvoljen je na cijeloj duljini regulacijska linije na strani građevne čestice gdje je prikazana oznaka priključenja.

(4)                Za izgradnju unutar prikazanih zaštitnih pojasa i posebnog režima korištenja (na kartografskom prikazu 4. UVJETI GRADNJE potrebno je ishođenje posebnih uvjeta nadležnog tijela za pojedinu infrastrukturnu trasu.

 

 

3.1.      Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje prometne mreže

Članak 19.

(1)                Javne će se prometnice graditi na građevnoj čestici oznake «11», «12», «15», «16».

(2)                Kolni pristup svim česticama omogućen je osim preko prometnica iz prethodnog stavka i preko kolno-pješačkih prometnica – zona smirenog prometa građevne čestice oznake «13» i «14» te preko kolno-pješačkog pristupnog puta građevne čestice oznake «17».

(3)                Za izvođenje planiranog ili rekonstrukciju postojećeg priključka na državnu cestu D-307 potrebno je ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o., te temeljem posebnih uvjeta građenja izraditi projektnu dokumentaciju u postupku ishođenja lokacijske dozvole, a sve u skladu s važećim Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.

(4)                Omogućuje se etapna izvedba planiranih prometnica, pri čemu izvedba konačne etape (konačne širine koridora) ne predstavlja planski uvjet za izdavanje akata za gradnju za prometnice i građevine unutar obuhvata Plana.

(5)                U središnjem dijelu planirana je „zona iskrcaja“ namijenjena za pristup gostiju i posjetitelja tematskom parku. Točan pristup definirati će se nastavnom projektnom dokumentacijom.

Članak 20.

             Površina za promet u mirovanju osigurana je na parkirališnom i garažnom prostoru čestice oznake «9» u koridorima prometnica te na pripadajućim građevnim česticama.

Članak 21.

(1)                Kolne i kolno – pješačke prometnice su u funkciji protupožarnog prilaza zgradama cijele zone.

(2)                Protupožarni pristupi se mogu graditi i na javnim zelenim površinama i zelenim površinama unutar građevnih čestica, na način da njihova konačna površinska obrada bude zatravljeni sloj humusa debljine 10-15 cm.

(3)                U središnjem dijelu planirana je „zona iskrcaja“ namijenjena za pristup gostiju i posjetitelja tematskom parku. Točan pristup definirati će se nastavnom projektnom dokumentacijom, a u odnosu na ulaz u glavnu građevinu.

(4)                Kolni pristup dozvoljen je na cijeloj duljini regulacijska linije na strani građevne čestice gdje je prikazana oznaka priključenja na javnu površinu.

Članak 22.

             Pješačke površine su obilježene kao:

-          pješačke staze i površine

Članak 23.

(1)                Pješačke staze i druge pješačke površine mogu se graditi i na drugim javnim površinama.

(2)                Prije bilo kakvih zahvata (gradnje objekata, uređenja šetnica i sl.) na udaljenosti manjoj od 20 m od projektiranog ruba vodotoka (Vidaka i Topličine), potrebno je vodotok urediti na projektirano stanje, kako isti ne bi u kasnijim fazama uređenja zone bio ograničavajući faktor.

Članak 24.

             Pješačke staze i pješački pristupi zgradama i drugim sadržajima moraju biti bez arhitektonskih barijera s prilagodbom osobama s posebnim potrebama, prema posebnom propisu.

Članak 25.

(1)                Omogućuje se etapna izvedba parkirališta i/ili garaže, pri čemu izvedba konačne etape ne predstavlja planski uvjet za izdavanje akata za gradnju za prometnice i građevine unutar obuhvata Plana.

(2)                Ako se izvodi parkiralište bez garaže isto se može izvoditi u dva dijela – kolni dio se asfaltira, a dio za parkiranje se može prekriti sipinom, travnim rešetkama ili popločiti betonskim kockama.

(3)                Garaža se izvodi kao nadzemna.

3.1.a.   Uvjeti gradnje u pojasu željezničke pruge

Članak 26.

                Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u zaštitnom pružnom pojasu (pojas koji čini zemljište s obje strane željezničke pruge, odnosno kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor), potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od HŽ infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim propisom.

3.2.      Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže elektroničkih komunikacija

Članak 27.

(1)                U cijelom obuhvatu Plana obvezna je podzemna mreža elektroničkih komunikacija i podzeman priključak.

(2)                Zgrade se mogu priključiti na mrežu elektroničkih komunikacija na način kako to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima.

(3)                Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je predvidjeti zaštitu i po potrebi premještanje postojećih DTK kapaciteta u obuhvatu ovoga Plana.

Članak 28.

             Pri projektiranju i izgradnji telekomunikacijske mreže obvezno se treba pridržavati odredbi Zakona o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim pravilnicima.

Članak 29.

             Za izvedbu mreže elektroničkih komunikacija unutar zahvata predviđa se odgovarajuća distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK).Pri projektiranju i izvedbi DTK osigurati rezervne cijevi za naknadno provlačenje kabela. Distributivna kanalizacija prvenstveno se polaže u zelenom pojasu uz prometnice, a kada to nije moguće i ispod nogostupa, odnosno parkirališta. Pri tom se treba pridržavati uputstava o minimalnim zahtjevima o prostornim odnosima sa drugim podzemnim instalacijama.

Članak 30.

             Svi projekti građevina komunalne infrastrukture i ostalih građevina trebaju biti dostavljeni HAKOM-u radi izdavanja suglasnosti.

3.3.      Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

3.3.1.   Opskrba pitkom vodom

Članak 31.

             Osiguranje potrebnih količina sanitarne potrošne vode i vode za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu izvest će se priključenjem cijele zone na općinsku vodoopskrbnu mrežu magistralnog vodovoda AC fi 350 Stubičke Toplice. Jednim dijelom isti vodovod prolazi područjem obuhvata te će se izvršiti izmještanje istog prema predloženoj trasi.

Izmještanje izvesti istom kvalitetom i obujmom cijevi.

Članak 32.

(1)                Sustav vodoopskrbne mreže cijele zone vrši se mješovitim hidrantskim i sanitarnim cjevovodom prstenastog oblika sustava, tj. u skladu sa projektom nadležnog distributera tvrtke „Zagorski vodovod“ d.o.o. Zabok, „Novelacija studije razvitka vodoopskrbe na području Krapinsko – zagorske županije“ iz 2006. godine. Potrebno je omogućiti nezavisnu vodoopskrbu potrošača iz dva smjera u slučaju zatvaranja dijela sustava.

(2)                Priključak treba izvršiti na magistralnom cjevovodu na ulazu i na izlazu iz zone obuhvata kompleksa.

(3)                Priključak treba izvesti od PE visoke gustoće za radni pritisak od 10 bara. Spajanje cijevi treba izvesti elektrofuzionim zavarivanjem sa tipskim spojnicama.

Članak 33.

(1)           Za svako korištenje voda koje prelazi opseg općeg korištenja voda, odnosno slobodnog korištenja voda, potrebno je ishoditi ugovor o koncesiji ili vodopravna dozvola za korištenje voda, sukladno važećim propisima.

(2)           Prije dodjele nove koncesije potrebno je provesti vodoistražne radove kojima bi se dokazalo da novi zahvati neće imati utjecaja na crpljenje vode postojećih koncesionara okolnog područja.

(3)                Ovo se odnosi na svako novo korištenje termalnih i mineralnih voda na području Općine Stubičke Toplice.

(4)                Prije izvođenja vodoistražnih radova potrebno je ishoditi vodopravne uvjete od Hrvatskih voda.


 

Članak 34.

(1)           Vodomjerna okna treba izvesti na građevnim česticama, neposredno nakon regulacijskog pravca.

(2)           Na osnovu jedinica opterećenja za svaku je građevinu potrebno izvršiti hidraulički proračun, a temeljem rezultata proračuna i dobivenih podataka o potrebnoj količini vode u pritisku u spojnom cjevovodu, izvršiti dimenzioniranje mreže, priključka i vodomjera.

Članak 35.

Prilikom izgradnje vodoopskrbne mreže potrebno je poštivati sljedeće uvjete:

-          na prijelazima ispod prometnica vodovodnu cijev ugraditi u odgovarajuću obložnu (zaštitu) cijev,

-          nije dozvoljeno navažanje materijala i povećanje nadsloja iznad trase postojećih cjevovoda,

-          kod paralelnog vođenja i križanja s cjevovodima odvodnje otpadnih voda treba voditi računa da kota tjemena cijevi odvodnje otpadnih voda uvijek bude niža od kote dna vodovodnih instalacija,

-          križanja sa drugim trasama izvoditi sukladno posebnim uvjetima,

-          zaštitni pojas vodovodnih instalacija i vodomjernog okna iznosi 2 m ukoliko nije posebnim uvjetima distributera drugačije određeno,

-          u zaštitnom pojasu nije dozvoljena sadnja visokog zelenila,

-          prilikom izvođenja radova potrebno je voditi računa o higijensko-tehničkoj zaštiti vodovodne instalacije i vode za piće.

Članak 36.

(1)                Vanjsku hidrantsku mrežu treba izvesti odvajanjem iz prstena sustava od PE-100 vodovodnih cijevi, sa propisno postavljenim nadzemnim hidrantima.

(2)                Hidrante treba razmjestiti prema protupožarnim uvjetima za vanjsku hidrantsku mrežu, na način da u potpunosti zadovoljavaju potrebe za protupožarnom vodom lokacije.

(3)                Količina vode potrebne za gašenje požara, zavisi o stupnju otpornosti građevina na požar, odnosno o požarnom opterećenju. Ukupne potrebe za požarnom i pitkom vodom procjenjuju se na cca 22 m3/h za pritisak od 2.5-3.5 bara.

Članak 37.

             Na glavni projekt vodoopskrbnih građevina i građevina koje su opskrbljene vodom, treba ishoditi suglasnost nadležnog distributera.

3.3.2.         Odvodnja otpadnih voda

Članak 38.

             Otpadne vode cijele zone koje treba evakuirati su:

-          sanitarna fekalna voda,

-          otpadna bazenska topla  voda,

-          oborinske vode s glavnih pristupnih cesta i parkirališta,

-          oborinske vode s krovova.

Članak 39.

(1)           Za cijelu zonu interna kanalizacijamora biti projektirana i izvedena razdjelnim sustavom.

(2)                Oborinske vode pristupnih cesta upuštaju u sustav preko taložnih okna a vode sa parkirališta dodatno se po potrebi i u skladu s uvjetima nadležnih tijelatretiraju i separatorima ulja i masti.

(3)           Zbrinjavanje odnosno odvodnju oborinskih voda u načelu treba osigurati prirodi bliskim načinima uz obvezu cjelovitog sagledavanja slivnog područja. Gdje god je to moguće oborinske vode zbrinjavati na način da se zadrže u slivu, primjerice izgradnjom kišnih vrtova, bioretencija u sklopu zelenih površina prometnih koridora, upojnih jaraka i sl.

(4)           Oborinske krovne vode građevine prihvatiti putem oluka i olučnih vertikala i zbrinjavati ih drenažnim objektima, koristiti ih za navodnjavanje, retencionirati (kišni vrtovi) i sl. Nije dozvoljeno ispuštanje voda s predmetne građevne čestice na susjedne, javne prometne površine i druge čestice.

Članak 40.

(1)           Mješoviti sustav kanalizacije kao i priključni dijelovi izvest će se od PE – HD cijevi.

(2)           Svaka građevina ima svoj priključak preko priključnog okna. Količina slivnih oborinskih voda procjenjuje se na cca 300 m3 vode /ha u 15 min ili oko 1200m3/ha/sat a sanitarnih do 15 m3/sat.

Članak 41.

(1)           Prije upuštanja tehnološke otpadne vode iz kuhinja restorana i drugih objekata u kojima se priprema u kanalizacijsku mrežu izvršiti potrebni predtretman iste (odjeljivač masnoće). Uređaj dimenzionirati prema stvarnim količinama (broju obroka i sl.).

(2)           Ispuštanje vode iz bazena za kupanje vrši se preko kontrolnog okna predviđenog za uzimanje uzoraka.

Članak 42.

(1)           U sustavu odvodnje ne smiju se upuštati vode koje ne odgovaraju propisima o kvaliteti vode koja se upušta u sustav (osobito se to odnosi na otpadnu vodu iz restorana, kuhinja hotela i ostalih ugostiteljskih objekata u kojima se priprema hrana).

(2)           Ukoliko otpadna voda prelazi dopuštene granice u pogledu temperature, količine agresivnih i štetnih tvari, kemijskog sustava, sadržaja masti i ulja, korisnik treba izvršiti pred tretman otpadnih voda i dovesti ih u nivo koji je dozvoljen za upuštanje u odvodni sustav, odnosno treba predvidjeti pred tretman (ugradnju odjeljivača masnoće) kod izrade projektne dokumentacije.

Članak 43.

             Kompletnu kanalizacijsku mrežu treba izvesti od PE-HD kanalizacijskih cijevi.

Članak 44.

(1)           Revizijska okna treba predvidjeti na svakom izlazu kanalizacije iz građevine i na svakom križanju i promjeni smjera.

(2)           Okna trebaju biti vodonepropusna.

Članak 45.

             Na glavni projekt vodoopskrbnih građevina i građevina koje su opskrbljene vodom, treba ishoditi suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća, a za upuštanje oborinskih voda u potok i vodopravnu suglasnost.

3.3.3.   Elektroenergetsko rješenje u zoni zahvata Plana

Članak 46.

(1)                Područjem obuhvata DPU prolaze elektroenergetski vodovi 10(20) kV i 0,4 kV mreže koje je neophodno izmjestiti u dogovoru sa tehničkom područnom službom HEP-a u Zaboku. U tom smislu izraditi će se projekt izmještanja postojećih elektroenergetskih vodova te projekt priključka postojećih i planiranih trafostanica na postojeću SN mrežu.

(2)                Planirane trafostanice mogu se osim na prikazanoj lokaciji smjestiti i u planirane zgrade. Trafostanice se spajaju putem podzemnih srednjenaponskih (SN) kabelskih vodova u prsten te na postojeću srednjenaponsku mrežu HEP-a, pogon Zabok. Potrebno je osigurati pješačko-kolni pristup širine 3,5 m.

(3)                Radi zaštite postojećih i planiranih koridora i održavanja tehničke ispravnosti elektroenergetskih građevinaprilikom realizacije ostalih sadržaja planova, potrebno je poštivati zaštitne udaljenosti i koridore do izgrađenih i planiranih elektroenergetskih građevina.

Zaštitni koridori za srednjonaponske nadzemne vodove iznose:

-          za nadzemni vod napona 10(20) kV 16 m

odnosno građevine trebaju biti odmaknute od najbližeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 10(20)kV 2 m, a građevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najbližeg vodiča nadzemnog voda 6 m.

Zaštitni koridori za srednjonaponske i niskonaponske podzemne vodove iznose:

-          za podzemni vod napona 10(20) kV 4 m

-          za podzemni vod napona 0,4 kV 2 m

Zaštitni koridori za transformatorske stanice (TS) 10(20)/0,4 kV iznose:

-          za kabelske TS – parcela optimalne površine za smještaj samostojeće građevine transformatorske stanice, sukladno geodetskoj situaciji pojedine lokacije, s kamionskim pristupom na javni put.

-          za stupne TS – parcela optimalne površine za smještaj stupne transformatorske stanice, sukladno geodetskoj situaciji pojedine lokacije, s kamionskim pristupom na javni put.

(4)                Građenje u zaštitnom koridoru elektroenergetskih vodova moguće je uz posebne uvjete i tehničko rješenjeizrađeno od strane HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Članak 47.

(1)                Planirana niskonaponska (NN) mreža izvodi se isključivo kao podzemna kabelska. Unutar obuhvata ovoga Plana predviđena je rekonstrukcija postojeće NN mreže koja se u cijelosti zamjenjuje podzemnim NN kabelskim vodovima.

(2)                Priključci zgrada na NN mrežu bit će ostvareni podzemnim vodovima u sustavu ulaz-izlaz, na način kako to propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za opskrbu električnom energijom.

(3)                Zaštitni koridor za niskonaponske nadzemne vodove iznosi:

-          za nadzemni vod napona 0,4 kV 5 m

odnosno građevine trebaju biti odmaknute od najbližeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda 0,4 kV 1m, a građevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najbližeg vodiča nadzemnog voda 2 m.

Članak 48.

Na sve vrste građevina moguća je postava fotonaponskih ćelija, solarnih kolektora te drugih tehnoloških inovativnih rješenja za korištenje alternativnih izvora energije.


 

Članak 49.

             Javna se rasvjeta postavlja u zeleni pojas uz kolnik, odnosno uz pješačke staze. Vrsta rasvjetnih stupova, njihova visina i razmještaj u prostoru, te odabir rasvjetnih tijela utvrdit će se glavnim projektom javne rasvjete.

Članak 50.

             Kod pješačkih trgova moguća je i parterna rasvjeta ili kombinacija na  niskim rasvjetnim stupićima.

3.3.4.   Opskrba plinom

Članak 51.

Cijela zona opskrbit će se plinom iz dva kraka i to postojećeg plinovoda PE d125 u južnom dijelu i produženjem iste mreže u sjevernomi središnjem dijelu. Ulični cjevovod izvest će se iste kvalitete postojećeg sa atestiranim materijalom te poštivajući zaštitne koridore ostalih instalacija.

3.3.5.   Opskrba termalnom vodom

Članak 52.

Eksploatiranje termalnih voda te izgradnja potrebnih tehničkih postrojenja i uređenja te cjevovoda dozvoljena je na česticama 1. i 2. uz ishođenje posebnih uvjeta Hrvatskih voda.

Prije bušenja i kaptaže izvesti potrebna geo tehnička ispitivanja tla.

4.         Uvjeti uređenja i opreme zelenih površina

Članak 53.

(1)           Sve zelene površine na građevnim česticama treba planirati kao travnate površine s drvećem (visoko, srednje i nisko raslinje).

(2)           Uz glavne poteze sadnja s autohtonim vrstama drveća te se preporuča postaviti odgovarajuću urbanu opremu.

(3)           Na dijelu zelenih površina može se urediti (izgraditi) dječja igrališta.

5.         Postupanje s otpadom

Članak 54.

             Prostor za prikupljanje otpada obvezno je osigurati na građevnoj čestici ili u sklopu građevine, na lako pristupačnom mjestu, u pravilu u dijelu građevine uz kolnu prometnicu odnosno kolni pristup.

Članak 55.

             Na javne površine, osobito na pješačke staze i površine namijenjene rekreaciji, obvezno je u sklopu urbane opreme predvidjeti i opremu za prikupljanje otpadaka.


 

6.         Mjere zaštite od požara

Članak 56.

             Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenje požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz odrađen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje vodoopskrbne mreže treba predvidjeti i vanjsku hidrantsku mrežu.

Članak 57.

             Prilikom projektiranja građevina obvezno je predvidjeti sve mjere zaštite od požara, sukladno slijedećim uvjetima i posebnim propisima:

a)       Prilikom projektiranja predvidjeti otpornost nosivih konstrukcija građevinskih elemenata prema požaru, sukladno važećim normama.

b)       Prometnice projektirati na način da se ispune odredbe važećeg Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe

c)       Predvidjeti izgradnju vanjske hidrantske mreže prema važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

d)       Pri projektiranju ugostiteljskih objekata u cijelosti primijenitivažeći Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

e)       Elektroenergetska postrojenja locirati na način propisan važećim Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za zaštitu požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja.

f)        Potrebno je predvidjeti zaštitne pojaseve za planirane trase plinovoda u skladu s odredbama njemačkog standarda DVGW G 463 I DVGW 531 odnosno važećim tehničkim propisima.

g)       Građevine projektirati tako da se osigura evakuacija i spašavanje ljudi, životinja i imovine, da se osigura sigurnosna udaljenost između građevina i njihovo požarno odjeljivanje, da se osigura pristup i operativna površina za vatrogasna vozila i osigura dostatan izvod vode za gašenje te propisana otpornost konstrukcije. U nedostatku hrvatskih propisa za ispunjenje navedenih uvjeta primijeniti priznata pravila tehničke prakse.

Članak 58.

             Mjere zaštite od požara utvrđene ovim odredbama, kao i sve ostale utvrđene temeljem posebnih propisa, primjenjivat će se samo u slučaju kada se u postupku izrade projektne dokumentacije ne ishode posebni uvjeti nadležnog tijela.

  1. Mjere zaštite prirodnih ambijentalnih vrijednosti

Članak 59.

             Kod realizacije namjeravanih zahvata u prostoru treba imati u vidu krajobrazne vrijednosti okruženja koje treba očuvati i potencirati kroz:

-          očuvanje i potenciranje atraktivnih vizura,

-          osiguranje pristupa obali potoka Vidaka i Toplica,

-          sadnju autohtone vrste vegetacije,


 

  1. Mjere zaštite i spašavanja

8.1.      Poplave i prolomi hidro akumulacijskih brana

Članak 60.

(1)                U područjima gdje je prisutna opasnost od plavljenja bujičnih voda, a prostorno planskom dokumentacijom je dozvoljena gradnja objekti se moraju graditi od čvrstog materijala na način da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode.

(2)                Potrebno je zaštiti postojeće lokalne izvore vode, bunare, cisterne koji se moraju održavati i ne smiju zatrpavati ili uništavati na drugi način.

(3)                Gradnju objekata u inundacijama, poplavnim zonama te u blizini obrambenih nasipa definirati uz suglasnost nadležnog tijela. Osigurati slobodan prostor oko vodotoka (inundacije) kako bi se moglo vršiti redovno održavanje vodotoka i time spriječila opasnost od poplava.

(4)                U suradnji sa Hrvatskim vodama planirati daljnje uređenje brežnih dijelova vodotoka i bolju odvodnju s terena, te izgradnju potrebitih nasipa, retencija ili vodenih stepenica.

(5)                Mjere zaštite od poplava uključuju građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, kao i održavanje vodotoka, vodnih građevina i objekata te nadzora vodnih građevina (brane, ustave, crpne stanice nasipi).

(6)                Uređenje vodotoka podrazumijeva radove kojima se povećava njegova protočna sposobnost, a time i snižavaju vodostaji visokih voda (uklanjanje prepreka koje usporavaju tok, skraćenje toka, iskop većeg profila).

8.2.      Potresi

Članak 61.

(1)                Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu („Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima-pročišćen tekst sa svim dopunama i izmjenama sl. list br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

(2)                Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres.

(3)                Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s važećim propisima.

(4)                U građevinama društvene infrastrukture, športsko-rekreacijske, zdravstvene i slične namjene koje koristi veći broj različitih korisnika, osigurati prijem priopćenja nadležnog županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

(5)                Prema seizmičkim kartama područje obuhvata DPU-a nalazi se u zoni VIII. seizmičnosti (po MCS ljestvici) iz čega proizlazi potreba preventivnog djelovanja u zaštiti od potresa.

 

8.3.      Olujno i orkansko nevrijeme

Članak 62.

Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jače olujne udare trebaju postavljati posebni zaštitni sistemi, tzv. vjetrobrani i posebni znakovi upozorenja.

8.4.      Pijavice

Članak 63.

Kod planiranja i gradnje valja voditi računa o vjetru (pijavici) i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija.

8.5.      Klizišta

Članak 64.

U svrhu efikasne zaštite od klizišta na području potencijalnih klizišta, u slučaju gradnje, obavezno je geološko ispitivanje tla, te definirati izgradnju stambenih, poslovnih i drugih građevina na područjima potencijalnih klizišta, ili prije početka izgradnje izvršiti sanaciju.

 

8.6.      Skloništa

Članak 65.

(1)                Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti određena je Zakonom o zaštiti odelementarnih nepogoda, Zakonom o zaštiti i spašavanju te posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju navedenih zakona i pravilnika. Izgradnja na prostoru obuhvata DPU-a mora udovoljavati zahtjevima iz Procjene ugroženosti Općine Stubičke Toplice.

(2)                Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom skloništa osnovne i dopunske zaštite, te prilagodbom prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi, a u skladu s Pravilnikom o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu. Slijedom Pravilnika izgradnja skloništa nije obvezna. Međutim, preporuča se u području obuhvata DPU-a izgradnja podruma (kada to hidrotehnički uvjeti dozvoljavaju u pogledu zaštite od plavljenja vodotoka) koji se mogu u slučaju potrebe koristiti za sklanjanje. Iz tog razloga potrebno je osigurati tehničko-sigurnosne uvjete u pogledu kakvoće izgradnje.

8.7.      Nesmetano kretanje osoba smanjene pokretljivosti

Članak 66.

Kod projektiranja građevina i internih prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

  1. Mjere provedbe plana i sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 67.

(1)                Za uređenje obale potoka Vidaka i Toplica, gradnju građevina uz obalu i ostale radnje koje imaju utjecaja na stabilnost obale i kvalitetu vode u potocima, za svaku namjeravanu intervenciju u prostor potrebno je provesti poseban postupak utvrđivanja vodopravnih uvjeta.

(2)                Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom objekata za koje se izdaju vodopravni uvjeti i drugih objekata na području zone „Stubaki“, ne dođe do šteta i nepovoljnih posljedica za vodno gospodarske interese.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Elaborat iz članka 2. ove Odluke, izrađen je kao izvornik u 5 (pet) primjeraka plana, ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, od kojih se po jedan primjerak čuva u pismohrani Općine Stubičke Toplice i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

Članak 69.

Uvid u Plan može se izvršiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općini Stubičke Toplice.

Članak 70.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage u cijelosti Odredbe za provedbu i svi kartografski prikazi grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/11, 15/12, 04/14, 20/14).

(2) Postupci započeti po odredbama Odluke iz prethodnog stavka ovoga članka, do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama te Odluke, ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i posebnim propisima.

Članak 71.

Po stupanju na snagu ove Odluke izradit će se i objaviti pročišćeni tekst odredbi za provođenje sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 72.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Predsjednik zahvaljuje vijećnicima na sudjelovanju sjednici koja je po prvi puta održana na ovaj način ujedno je izrazio žaljenje što se vijećnici SDP-a nisu mogli priključiti sjednici.

Sjednica je sa radom završila u 10,22 sata.

KLASA:024-03/22-01/13

URBROJ:2140-27-2-22-5

Stubičke Toplice, 10.06.2022.

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt