KLASA:008-02/19-01/02

URBROJ:2113/03-01-19-2

Stubičke Toplice, 29.01.2019.

 

Na temelju članka 13. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), članka 11. st. 1. Pravilnika o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 28/14) i članka 25. t. 13. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE I ZAMJENIKA

 

Članak 1.

(1)   Imenuje se MAJA IVAČEVIĆ, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

(2)   Kao zamjenik službenika za informiranje imenuje se IVANA ZAJEC, mag.oec., stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

(3)   U slučaju odsutnosti službenika za informiranje, zamjenik službenika za informiranje obavlja poslove iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

(1)   Službenik za informiranje:

-          obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustrojstvu Općine Stubičke Toplice, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

-          unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Stubičke Toplice,

-          osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice,

-          vodi Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Stubičke Toplice

Članak 3.

(1)   Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/17 i 40/18).

(2)   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk

 

Kako do nas / Kontakt