Poslovnik Općinskog vijeća

KLASA:012-04/09-01/1

URBROJ:2113/03-01-09-2

Stubičke Toplice,16.07.2009. 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na 01. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2009. godine donosi

POSLOVNIK

Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

I.UVODNE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim Poslovnikom detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice. 

II.KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ako je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Do izbora predsjednika Općinskog vijeća, sjednici predsjeda najstariji član Općinskog vijeća, koji prihvati tu dužnost (predsjedavatelj).

Predsjedavatelj ima, do izbora predsjednika Općinskog vijeća, sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatnog povjerenstva i Povjerenstva za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.

Na početku konstituirajuće sjednice izvodi se himna Republike Hrvatske „Lijepa naša domovino“.

Članak 3.

Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu. Predsjedavatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:

„ Prisežem da ću dužnost vijećnika Općine Stubičke Toplice obavljati savjesno i odgovorno radi svekolikog probitka Općine, Županije i Republike Hrvatske, da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Općine Stubičke Toplice te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.”

Predsjedavatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje, izgovara “Prisežem” i potpisuje izjavu o davanju prisege.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.

Članak 4.

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s te liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka.

Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat političke stranke kojoj je u trenutku izbora pripao mandat vijećnika, kojem je prestao mandat.

Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Ostavka i obavijest o mirovanju mandata podnosi se u pisanom obliku Mandatnom povjerenstvu na način propisan odredbama Statuta Općine Stubičke Toplice.

Članak 5.

Na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, Općinsko vijeće iz reda svojih članova bira Mandatno povjerenstvo, koja se sastoji od predsjednika i dva člana.

Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima, o izabranim vijećnicima, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, o nastupu mirovanja mandata te  o zamjenicima vijećnika.

Članak 6.

Na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, bira se Povjerenstvo za izbor i imenovanja.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća i ima ovlasti određene Statutom Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

Na konstituirajućoj sjednici, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, bira se Povjerenstvo za Statut i Poslovnik.

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća.

III.PRAVA DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 8.

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Stubičke Toplice.

 Članak 9.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je vijećniku pružiti obavijesti i uvid u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čijij e član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.

Vijećnik može tražiti od službenika Jedinstvenog upravnog odjela i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Vijećnik može zatražiti obavijesti i od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 10.

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih vijećnika.

Klub vijećnika mora imati najmanje tri člana.

Klubovi vijećnika obvezatni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika  Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.

 IV.PRAVA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOGVIJEĆA

Članak 11.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, i to prvog i drugog potpredsjednika.

Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog za samo jednog kandidata.

Članak 12.

Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja, a ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

 Članak 13.

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Stubičke Toplice i ovim Poslovnikom.

Članak 14.

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

V.RADNA TIJELA

Članak 15.

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine Stubičke Toplice su:

-Povjerenstvo za izbor i imenovanje

-Povjerenstvo za Statut i Poslovnik

-Mandatno povjerenstvo,

-Radno tijelo za gospodarstvo,

-Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo i

-Radno tijelo za ekologiju i kulturu.

Posebnim odlukama Općinsko vijeće može osnovati i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.

Predsjednika radnog tijela imenuje Općinsko vijeće.

Članovi Mandatnog povjerenstva, Povjerenstva za izbor i imenovanja i Povjerenstva za Statut i Poslovnik moraju biti iz redova vijećnika.

U radnom tijelu mora biti barem jedan vijećnik, dok se pri predlaganju ostalih članova mora voditi računa da to budu stručne osobe.

 Članak 16.

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, obavještavaju se putem oglasne ploče u prostorijama Općine Stubičke Toplice i objavom na web stranici Općine Stubičke Toplice.

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela.

Radno tijelo obvezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i Općinsko vijeće.

Članak 17.

Radno tijelo donosi zaključke o pitanjima o kojima raspravlja, većinom glasova, ukoliko je na sastanku nazočna većina članova.

Član radnog tijela – stručna osoba može se o nekoj točki dnevnog reda izjasniti i pismeno, ali ne može glasovati pisanim putem.

VI.ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA

Članak 18.

Načelnik, a po potrebi ili u slučaju odsutnosti ili spriječenosti načelnika i zamjenik načelnika, nazoče sjednicama Općinskog vijeća i radnog tijela.

Načelnik ili osoba koju on odredi (izvjestitelj) izvješćuje o točkama dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu uvrštene u dnevni rad sjednice Općinskog vijeća.

Ako na raspravi nije nazočan načelnik ili ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je njegova nazočnost na sjednici nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

VII.AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 Članak 19.

Odluke i druge akte (dalje: akti) koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 20.

Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog vijeća, podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine Stubičke Toplice.

Članak 21.

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odnosno odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na službenim web stranicama Općine Stubičke Toplice.

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Članak 22.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Članak 23.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

Za vrijeme dok predlagatelj odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.

Ako je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.

Članak 24.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

Prijedlog akta sadržava pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

Predlagatelj odluke ima pravo tražiti riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o izraženim primjedbama i mišljenjima.

Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Isto pravo ima i osoba koja je izvjestitelj, i Povjerenstvo za Statut i Poslovnik.

Članak 25.

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedlog odluka kojima se uređuje isto područje, predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća unijet će prijedloge odluka u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.

Članak 26.

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najdulje 5 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i dulje trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od onog određenog stavkom 1. ovog članka.

 Članak 27.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta (amandman) podnosi se pismeno, uz obrazloženje, najkasnije dva radna dana prije dana održavanja sjednice.

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili se dopunjuje opći akt, prijedlog za izmjenu ili dopunu (amandman) može se odnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, koji ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i načelniku ako on nije predlagatelj.

Pravo na podnošenje prijedloga za izmjenu ili dopunu prijedloga akta (amandmana) mogu podnositi samo ovlašteni predlagatelji akta iz članka 22. ovog Poslovnika.

Članak 28.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti svoj prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta (amandman) i usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave, i to do zaključenja rasprave.

O amandmanu se odvojeno ne glasuje:

-ako ga je podnio predlagatelj akta,

-ako ga je podnijelo Povjerenstvo za Statut i Poslovnik i s njima se suglasio predlagatelj akta i

-ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njime se suglasio predlagatelj akta.

Članak 29.

O amandmanima se odlučuje redoslijedom kojim su podneseni.

O donošenju akta odlučuje se nakon provedene rasprave i odlučivanju o amandmanima.

VIII.DONOŠENJE AKTA PO ŽURNOM POSTUPKU

Članak 30.

Iznimno, akt se može donijeti po žurnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.

Prijedlog za donošenje akta po žurnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, a on bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po žurnom postupku vijećnicima i načelniku, ako on nije predlagatelj.

Članak 31.

Prihvaćanjem uvrštavanja prijedloga akta u dnevni red sjednice, smatra se da je Općinsko vijeće usvojilo prijedlog da se akt donese po žurnom postupku.

IX.DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE

Članak 32.

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi načelnik na način i u rokovima propisanim zakonom.

Članak 33.

Proračun, projekcija proračuna za sljedeće dvije godine i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine donose se većinom glasova svih vijećnika.

X.VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 34.

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja načelniku, zamjeniku načelnika i pročelniku u svezi s poslovima iz njihovog djelokruga rada.

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća, pod posljednjom točkom dnevnog reda, usmeno ili pisano, posredstvom predsjednika Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan navesti kome upućuje pitanje.

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najdulje tri minute.

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ako to nije moguće, daje se obrazloženje razloga zbog kojeg nije moguće dati odgovor, i on se podnosi na sljedećoj sjednici.

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom, može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se na sljedećoj sjednici, kao materijal svim vijećnicima za tu sjednicu.

Pisani odgovor dostavlja se vijećnicima posredstvom predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 35.

Pitanja koja vijećnici postavljaju, kao i odgovor na ta pitanja, moraju biti jasni, kratki i precizni, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća uputit će vijećnika da pitanje uskladi s tim odredbama.

Ako vijećnik ne uskladi pitanje sukladno prethodnom stavku, predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti osobi kojoj je upućeno, i o tome obavijestiti vijećnika koji je podnio pitanje.

Članak 36.

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, načelnik, zamjenik načelnika ili pročelnik može predložiti da se odgovori na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čijem je djelokrugu rada to pitanje.

Članak 37.

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti svoje mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i postavljanje dopunskog pitanja ne može trajati dulje od tri minute.

XI.PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA

Članak 38.

Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Stubičke Toplice.

Članak 39.

Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje odluke o traženju izvješća načelnika.

U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovnom postaviti prije proteka roka od 3 mjeseca od dana kada je Općinsko vijeće donijelo odluku kojom ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od načenika.

Članak 40.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red sjednice, ukoliko je isti postavljen najkasnije pri usvajanju dnevnog reda, odnosno na dnevni red prve sljedeće sjednice, ukoliko je prijedlog postavljen nakon toga.

Članak 41.

Načelnik je dužan pripremiti izvješće o svom radu za prvu sljedeću sjednicu, koja se ne može održati prije isteka roka od 15 dana od dana dostave odluke o traženju izvješća.

Članak 42.

Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem odluke kojom se od načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

XII.RED NA SJEDNICI

  1. Sazivanje sjednice

Članak 43.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika odnosno načelnika.

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi dnevni red.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati načelnik u roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 5. ovog članka, sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Članak 44.

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno žurnim slučajevima i na drugi način.

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima najkasnije pet dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok može se skratiti.

Poziv i materijal za sjednicu dostavlja se vijećnicima, načelniku, a u slučaju potrebe zamjeniku načelnika, Jedinstvenom upravnom odjelu, sredstvima javnog priopćavanja, a objavljuje se i na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice.

  1. Dnevni red

Članak 45.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i dostavljene prije pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u dnevni red sjednice ovisno o tematici i aktualnosti prijedloga, a najkasnije 90 dana od dana primitka prijedloga.

Članak 46.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se, u pravilu na početku sjednice.

Predsjednik Općinskog vijeća može naknadno, nakon što je poziv poslan vijećnicima, i na sjednici predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi s dnevnog reda.

Ako se predloži dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

O izmjeni dnevnog reda odlučuje se bez rasprave.

Nakon usvajanja dnevnog reda, prva točka dnevnog reda je, u pravilu, usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

  1. Predsjedavanje i sudjelovanje

Članak 47.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, potpredsjednik kojeg on odredi.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne odredi koji će od potpredsjednika predsjedavati sjednici, sjednici predsjedava prvi potpredsjednik, ukoliko je nazočan na sjednici, a ukoliko nije, drugi potpredsjednik.

Članak 48.

Sjednici mogu, kao gosti, nazočiti svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.

Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća brine se da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 49.

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Vijećniku koji želi govoriti o povredi odredaba Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati dulje od 3 minute.

Predsjednik je poslije iznesenog prigovora dužan dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem, o tome se na sjednici odlučuje bez rasprave.

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor onog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati dulje od tri minute.

Članak 50.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća ili se općenito izražava nedolično, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti.

Ako govornik i poslije opomene nastavi s ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se njegov glas ne broji prilikom glasovanja.

Ukoliko vijećnik pravi nered na sjednici, predsjednik Općinskog vijeća će prekinuti sjednicu.

Članak 51.

Na sjednici Općinskog vijeća govornik, u pravilu, može o istoj temi izlagati samo jedanput.

Vijećnik u raspravi, u pravilu, može govoriti najdulje pet minuta.

Iznimno, zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.

Nakon što svoj govor završe svi vijećnici koji su se prijavili za govor, vijećnici mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute.

  1. Tijek sjednice

Članak 52.

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje nazočnost vijećnika. Vijećnik koji neće nazočiti sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog vijeća.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat.

Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti većine vijećnika.

Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća provodi u tijeku sjednice, po službenoj dužnosti.

  1. Odlučivanje

Članak 53.

Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada je Statutom Općine Stubičke Toplice i ovim Poslovnikom drukčije određeno.

Članak 54.

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova ako je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine Stubičke Toplice i ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće donosi sljedeće akte:

-Statut Općine Stubičke Toplice,

-Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

-proračun,

-godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika,

-odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine Stubičke Toplice.

  1. Glasovanje

Članak 55.

Glasovanje na sjednici je javno.

Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo proziva vijećnike da se izjasne tko je „za“ prijedlog, zatim tko je „protiv“ prijedloga, odnosno je li se tko suzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali „za“ niti „protiv“ prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se suzdržanim glasovima.

Članak 56.

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća ponovno broji i objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 57.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.

Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu, pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se „za“, „protiv“ ili „suzdržan“.

U slučaju tajnog glasovanja sjednica se prekida za vrijeme koje je potrebno radi pripreme glasačkih listića.

Nevažeći je svaki glasački listić iz kojeg se ne može sa sigurnošću razabrati za koga ili što je vijećnik glasovao.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća na osnovi predanih glasačkih listića.

XIII.IZBORI I IMENOVANJA

Članak 58.

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijećena način i u postupku propisanom u Statutu Općine Stubičke Toplice i ovom Poslovniku.

Članak 59.

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća te ga zamjenjuju u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 60.

Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika, može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

Predsjednik odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije osam (8) dana od dostave prijedloga.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća, koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kad je prijedlog zaprimljen.

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju im izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 61.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom izbora novog predsjednika odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća.

Ostavka se daje u pisanom obliku, a podnosi se Povjerenstvu za izbor i imenovanja.

Članak 62.

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, prvi potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

Općinsko vijeće dužno je u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.

XIV.ZAPISNICI

Članak 63.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadržava osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o iznesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Članak 64.

Svaki vijećnik ima pravo u sklopu točke dnevnog reda pod kojom se usvaja zapisnik, iznijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i zapisničar.

Izvornike zapisnika sjednice Općinskog vijeća čuva Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Članak 65.

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice dužan je, uz suglasnost predsjednika Općinskog vijeća, omogućiti vijećniku na njegov zahtjev, da presluša tonski snimak sjednice.

XV.JAVNOST RADA

Članak 66.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad sjednice Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti njegov rad i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ako je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Članak 67.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice.

Članak 68.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci koji su u skladu s posebnim propisima, klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Članak 69.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

XVI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom stupanja na snagu Statuta Općine Stubičke Toplice, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 06/02, 02/04, 02/06).

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice
Stjepan SokačKLASA:021-05/13-01/5

URBROJ:2113/03-01-12-2

Stubičke Toplice,28.03.2013.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 44. sjednici, održanoj dana 28. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U članku 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) stavak 3. mijenja se i glasi:

„Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„Vijećnici imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko vijećniku mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i vijećnik kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

O sklopljenom sporazumu, odnosno o postignutom dogovoru, političke stranke dužne su u pisanom obliku obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.“

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

„Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Potpredsjednici se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog za samo jednog kandidata.

Predsjednik i potpredsjednici se biraju većinom glasova svih vijećnika.“

Članak 4.

Članak 61. mijenja se i glasi:

„Predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

-istekom mandata, osim kad je drukčije određeno zakonom,

-danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je Općinsko vijeće razriješilo prije isteka mandata Općinskog vijeća, ako odlukom o razrješenju nije drukčije određeno,

-danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke,

-danomimenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika.

Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja određene dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

           

            KLASA: 021-05/21-01/05

            URBROJ: 2113/03-01-21-4

            Stubičke Toplice, 03.02.2021.

 

Na temelju članka 25. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 36. sjednici održanoj dana 03. veljače 2021. godine donijelo je

 

 ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13, dalje Poslovnik) članak 18. st. 1. mijenja se i glasi:

„Načelnik i privremeni zamjenik načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice, nazoče sjednicama Općinskog vijeća i radnog tijela.“

Članak 2.

U članku 22. iza riječi „načelnik“ dodaju se riječi: „ili privremeni zamjenik načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 3.

U članku 24. st. 5. iza riječi „načelnik“ dodaju se riječi: „ili privremeni zamjenik načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 4.

U članku 30. st. 2. iza riječi „ načelniku“ dodaju se riječi: „ili privremenom zamjeniku načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 5.

 U članku 34. st. 1. riječi „zamjeniku načelnika“ zamjenjuju se riječima: „ privremenom zamjeniku načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 6.

  U članku 36. riječi „zamjenik načelnika“ zamjenjuju se riječima: „privremeni zamjenik načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 7.

  U članku 38. iza riječi „načelnik“ dodaju se riječi: „privremeni zamjenik načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 8.

  U članku 39. st. 1., 2. i 4. iza riječi „načelnika“ dodaju se riječi: „ili privremenog zamjenika načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

 

Članak 9.

U članku 41. iza riječi „načelnik“ dodaju se riječi: „ili privremeni zamjenika načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 10.

U članku 42. iza riječi „načelnika“ dodaju se riječi: „ili privremenog zamjenika načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 11.

U članku 43. st. 3. iza riječi „načelnika“ dodaju se riječi: „ili privremenog zamjenika načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

U članku 43. st. 5. iza riječi „načelnik“ dodaju se riječi: „ili privremeni zamjenik načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 12.

  U članku 44. st. 3. riječi „a u slučaju potrebe zamjeniku načelnika“ zamjenjuju se riječima: „privremenom zamjeniku načelnika kada je imenovan sukladno Statutu Općine Stubičke Toplice.“

 Članak 13.

   Iza članka 44. dodaje se stavak 44.a koji glasi:

             U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.

               U slučaju iz stavka 1. ovog članka sjednice Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća elektroničkim putem na način da se poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda i zapisnik za glasanje dostavljaju elektroničkim putem svim vijećnicima.

                Glasanje vijećnika o svakoj točci dnevnog reda održava se na način da se svaki vijećnik izjašnjava za pojedinu točku dnevnog reda upisujući u zapisnik za glasanje „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ pod točkom za koju daje svoj glas.

                O svakoj točci dnevnog reda vijećnik se može očitovati na način da svoje izlaganje o istoj unese u zapisnik za glasanje na, za to, predviđeno mjesto. Na isti način mogu se postavljati vijećnička pitanja, a sukladno ovom Poslovniku.

                Ispunjeni zapisnik za glasanje svaki vijećnik koji je sudjelovao na sjednici dužan je dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice istoga, ili najkasnije sljedećeg radnog dana, računajući od dana kada je sjednica bila održana.

                O radu tako održane sjednice sastavlja se objedinjeni zapisnik temeljen na zapisnicima za glasanje dostavljenim od strane vijećnika koji su sudjelovali na sjednici.“

 

Članak 14.

               U članku 54. st. 2. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 15.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

                                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                   Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                       Tomislav Mlinarić

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice objavljen je u Službenom glasniku KZŽ broj: 16/09, 9/13 i 7/21.

 

Kako do nas / Kontakt