Pravo na pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE: 

Maja Ivačević, dipl.iur.

telefon: 049/282 733

GSM: 099/282 7333

fax: 049/282 940

e-mail: pravnik@stubicketoplice.hr    

ZAMJENICA SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE:

Ivana Zajec, mag.oec.

telefon: 049/282 733

fax: 049/282 940

e-mail: racunovodstvo@stubicketoplice.hr

Adresa: Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice


KLASA:008-02/17-01/04

URBROJ:2113/03-01-17-2

Stubičke Toplice, 22.02.2017.

 

Na temelju članka 13. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15), članka 11. st.1. Pravilnika o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 28/14) i članka 25. t. 13. Statuta Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na 39. sjednici održanoj dana 22. veljače 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE I ZAMJENIKA

 

Članak 1.

Određuje se LJUBICA BOŽIĆ, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Kao zamjenik službenika za informiranje određuje se TAMARA HUIS, mag.iur., viši stručni suradnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

U slučaju odsutnosti službenika za informiranje, zamjenik službenika za informiranje obavlja poslove iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

Službenik za informiranje:

-        obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustrojstvu Općine Stubičke Toplice, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

-        unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Stubičke Toplice,

-        osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice,

-        vodi Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Stubičke Toplice

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 28/14).

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač


Na temelju članka 25. t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 20. listopada 2014. godine donosi

PRAVILNIK O

PRISTUPU INFORMACIJAMA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, u skladu za zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama (dalje: zakon), radi ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (dalje: Općine), utvrđuju načini ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, ograničenja prava na pristup informacijama te organizacija postupanja i rješavanja o zahtjevima za pristup informacijama.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje koje im daje zakon.

Članak 2.

Općina omogućava pravodoban pristup informacijama svakoj domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi (dalje: korisnicima prava na pristup informacijama), pod jednakim uvjetima.

Općina omogućava pristup informacijama:

-objavom na službenoj internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice te internetskoj stranici Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije,

-objavom u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije,

-objavom na oglasnim pločama unutar prostorija Općine Stubičke Toplice te ispred društvenih domova,

-neposrednim usmenim pružanjem informacija telefonom na usmene upite, odnosno pisanim putem na pisane upite,

-omogućavanjem neposrednog uvida u dokumente ili dostavom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

-izvješćivanjem medija,

-objavom oglasa u medijima.

Članak 3.

Općina Stubičke Toplice ograničit će pristup informaciji sukladno odredbama zakona.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji korisnik može ostvariti podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se po mogućnosti na obrascu, koji Općina mora učiniti dostupnim na svojoj internetskoj stranici, ili službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice uručiti neposredno korisniku prilikom dolaska u prostorije Općine.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji se urudžbira i potom upisuje u Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Stubičke Toplice za tekuću godinu.

Po upisu, zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji prosljeđuje se službeniku za informiranje.

Članak 5.

Opći akti i ostale odluke (npr. proračun, izvršenje proračuna, financijska izvješća, izvješća o radu, programi,strategije, upute, i drugi odgovarajući dokumenti) koje donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice te zapisnici Općinskog vijeća objavljuju se na internetskoj stranici Općine u roku od petnaest dana od dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Pozivi za sjednice Općinskog vijeća objavljuju se na internetskoj stranici Općine s danom slanja poziva vijećnicima Općine Stubičke Toplice, a najkasnije sljedeći radni dan.

Informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima i donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa objavljuju se na internetskoj stranici Općine ažuriraju se polugodišnje.

Informacija o unutarnjem ustrojstvu Općine Stubičke Toplice s imenima vijećnika, općinskog načelnika, zamjenika načelnika i zaposlenih ažurira se prema potrebi najkasnije prvi sljedeći radni dan od dana nastale izmjene na internetskoj stranici Općine.

Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršenju ugovora objavljuju se na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Registar ugovora sklopljenih u postupku javne nabave objavljuje se na internetskoj stranici Općine i ažurira najmanje svakih šest mjeseci.

Obavijest o raspisanim natječajima Općine objavljuje se s danom otvaranja natječaja.

Informacije o izvršenim projektima Općine objavljuju se u roku od pet radnih dana na naslovnoj stranici internetske stranice Općine.

Najčešće tražene informacije ažuriraju se najmanje svakih šest mjeseci. Najčešće tražene informacije se ne objavljuju u rubrici „najčešće tražene informacije“ ukoliko su dostupne na naslovnoj stranici internetske stranice Općine.

Ostale informacije objavljuju se na naslovnoj stranici Općine najkasnije u roku od pet radnih dana od dana nastanka.

Opći akti i ostale odluke koje donosi Općinsko vijeće te opći akti koje donosi načelnik Općine, objavljuju se i u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, u papirnatom obliku i na službenoj internetskoj stranici Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije, a na naslovnoj stranici internetske stranice Općine nalazi se poveznica sa službenom internetskom stranicom Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije.

Članak 6.

Općina će tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, ukoliko njezin iznos, utvrđen sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Nar. nov. br. 12/14 i 15/14) prelazi 20,00 kuna.

Općina će zatražiti naknadu troškova dostave tražene informacije ukoliko taj trošak, utvrđen sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Nar. nov. br. 12/14 i 15/14) prelazi iznos od 20,00 kuna.

Sredstva za troškove koji ne prelaze iznose utvrđene stavkom 1. i 2. ovog članka osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

O zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informaciji službenik za informiranje odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, službenik za informiranje će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog zahtjeva se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, službenik za informiranje će odbaciti zahtjev rješenjem.

Članak 8.

Službenik za informiranje rješava o zahtjevu za pravu na pristup informaciji, odnosno pravu na ponovnu uporabu informacije, sukladno odredbama zakona.

Nacrt rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva izrađuje službenik Jedinstvenog upravnog odjela iz čijeg je djelokruga tražena informacija.

Članak 9.

Kad dostavlja traženu informaciju, službenik za informiranje obavijestiti će korisnika, na isti način na koji daje informaciju, i da može tražiti, u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije, ispravak ili dopunu informacije, ukoliko smatra da informacija nije točna ili potpuna.

Članak 10.

Općina može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija sukladno čl. 6. ovog Pravilnika, osim ako iste informacije objavljuje besplatno putem svoje internetske stranice.

Članak 11.

Službenika za informiranje imenuje Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Podaci o službeniku za informiranje (ime i prezime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte) objavljuju se na internetskoj stranici Općine sa danom stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i ažuriraju se odmah po nastanku promjene.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/06 i 6/11).

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

 

Stjepan Sokač

KLASA:008-02/19-01/02

URBROJ:2113/03-01-19-2

Stubičke Toplice, 29.01.2019.

 

Na temelju članka 13. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), članka 11. st. 1. Pravilnika o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 28/14) i članka 25. t. 13. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE I ZAMJENIKA

 

Članak 1.

(1)   Imenuje se MAJA IVAČEVIĆ, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

(2)   Kao zamjenik službenika za informiranje imenuje se IVANA ZAJEC, mag.oec., stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.

(3)   U slučaju odsutnosti službenika za informiranje, zamjenik službenika za informiranje obavlja poslove iz članka 2. ove Odluke.

Članak 2.

(1)   Službenik za informiranje:

-          obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustrojstvu Općine Stubičke Toplice, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

-          unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Stubičke Toplice,

-          osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice,

-          vodi Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Stubičke Toplice

Članak 3.

(1)   Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/17 i 40/18).

(2)   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

                                                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                            Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                                    Nedjeljko Ćuk

             KLASA: 008-02/20-01/10

             URBROJ: 2113/03-01-20-2

             Stubičke Toplice, 01.07.2020.

 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15), članka 11. stavka 1. Pravilnika o pristupu informacijama  u Općini Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 28/14) i članka 25. t. 13. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj ­­­­31. sjednici održanoj dana 01.07.2020. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE I ZAMJENIKA

 

Članak 1.

 

Članak 1. stavak 1. Odluke o imenovanju službenika za informiranje i zamjenika („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 7/19) mijenja se i glasi:

 

                                                                                                                 „ Članak 1. stavak 1.

 

Imenuje se Tea Penezić, mag.iur., viši stručni suradnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje) do povratka na rad Maje Ivačević, dipl.iur., pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, odsutne radi korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta.“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

                                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                             Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                  Tomislav Mlinarić

    

Godisnje izvjesce za 2023.g.
24. siječnja 2024. 214,13 KB
Godisnje izvjesce za 2022. godinu
23. siječnja 2023. 214,11 KB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021
21. siječnja 2022. 214,48 KB
Plan savjetovanja sa javnošću za 2022. g
21. siječnja 2022. 41,44 KB
Tablica uz Plan savjetovanja sa javnošću
21. siječnja 2022. 71,65 KB
Godisnje izvjesce 2020
12. siječnja 2021. 213,94 KB
Godisnje izvjesce za 2019
15. siječnja 2020. 213,13 KB
Godisnje izvjesce PPI za 2018
18. siječnja 2019. 213,14 KB
Godisnje izvjesce 2017.
16. siječnja 2018. 19,49 KB
Godisnje izvjesce 2017.
16. siječnja 2018. 213,67 KB
KATALOG informacija
16. siječnja 2018. 40 KB
Zahtjev za pristup informacijama
28. rujna 2016. 23,31 KB
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
28. rujna 2016. 22,94 KB
Godisnje izvjesce 2016
30. siječnja 2017. 213,56 KB
Godisnje izvjesce 2016
30. siječnja 2017. 19,42 KB

Kako do nas / Kontakt