1.sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na  1. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2009. godine usvojilo je 
slijedeći

                                                                      D N E V N I   R E D 

1.Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj 2009. godine.

3.Donošenje Statuta Općine Stubičke Toplice.

4.Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

5.Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

6.Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

7.Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

8.Donošenje Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stubičke Toplice.

9.Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ekološko-edukativnu akciju “Cvijet u cvijeću 2009.”

10.Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež.

11.Donošenje Odluke o visini naknade troškova.

12.Donošenje Odluke o Izvještaju o radu i poslovanju za 2008. godine Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

13.Pitanja i prijedlozi.

 Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su Odluke:

Točka 1.
Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je prihvaćen.


Točka 2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj 2009. godine.

Informacija o stanju sigurnosti jednoglasno je usvojena.

Točka 3.
Donošenje Statuta Općine Stubičke Toplice.

Utvrđuje se da je jednoglasno donesen Statut Općine Stubičke Toplice.

Uvid u Statut Općine možete vidjeti  u "Dokumentima". (kliknite na folder "Dokumenti"- Statut na početnoj stranici Općine Stubičke Toplice.)

Točka 4.
Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Utvrđuje se da je jednoglasno donesen Poslovnik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Uvid u Poslovnik Općinskog vijeća Općine možete vidjeti  u "Poslovnik Općinskog vijeća". (kliknite na folder na početnoj stranici Općine Stubičke Toplice.)


Točka 5.
Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

Sa deset glasova za i jednim glasom protiv donesena je

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za gospodarstvo raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-uređenja naselja i stanovanja,

-prostornog i urbanističkog planiranja,

-komunalnog gospodarstva,

-zaštite potrošača,

-zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,

-protupožarne i civilne zaštite,

-prometa na području Općine,

-poljoprivrede, deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.

Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za gospodarstvo imenuju se:

 1. Nedjeljko Ćuk - predsjednik
 2. Tomislav Franjković - član
 3. Stjepan Čajko - član
 4. Damir Pavrlišak - član
 5. Boris Beljak - član

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Točka 6.
Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

Sa deset glasova za i jednim glasom protiv donesena je

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo

Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-brige o djeci,

-socijalne skrbi,

-primarne zdravstvene zaštite,

-odgoja i osnovnog obrazovanja,

-dodjele stipendija,

-kulture, tjelesne kulture i športa.

Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo imenuju se:

 1. dr. Jadranka Urbanc - predsjednik
 2. Marija Mirt - član
 3. Ivanka Bartol - član
 4. Dubravka Orešić - član
 5. Ravnatelj Osnovne škole Stubičke Toplice – član.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Točka 7.
Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

Sa deset glasova za i jednim suzdržanim glasom donesena je

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za ekologiju i kulturu

Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za ekologiju i kulturu raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-uređenja javnih površina na području Općine,

-zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,

-realizacije kulturnih projekata kojih je nositelj Općina.

Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za ekologiju i kulturu imenuju se:

 1. Zrinka Košić - predsjednik
 2. Ivanka Glavač, dipl.ing.agr. - član
 3. Desa Šušnjar, prof. - član
 4. Ivka Šturlan, tehničar hortikulturno-pejsažne struke - član
 5. Josip Ban, velečasni - član

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Točka 8.
Donošenje Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stubičke Toplice.

Sa deset glasova za i jednim glasom protiv doneseno je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA

ŠKOLSKOG ODBORA

OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE

I.

U Školski odbor Osnovne škole Stubičke Toplice imenuju se:

- ispred osnivača:

 1. Zrinka Košić, iz Stubičkih Toplica, Lj. B. Đalskog 10,
 2. Stjepan Sokač, iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 159
 3. Tajana Martinić, iz Stubičkih Toplica, Viktora Šipeka 16

- na prijedlog Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji:

 1. Gordana Čajko, iz Stubičkih Toplica, I. Gundulića 4/b
 2. Neven Kucelj, iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 49

- na prijedlog Učiteljskog vijeća Osnovne škole Stubičke Toplice:

 1. Brigitte Gmaz, dipl.učitelj, iz Oroslavja, Stubička cesta 76
 2. Dubravka Orešić, dipl.učitelj, iz Stubičkih Toplica, Ul. Petra Preradovića 12

II.

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine, a mandat im započinje danom konstituiranja Školskog odbora.

III.

Privremeni ravnatelj Osnovne škole Stubičke Toplice obvezuje se obavijestiti Općinsko vijeće o konstituiranju Školskog odbora u roku i na način utvrđen u Privremenom Statutu Osnovne škole Stubičke Toplice.

IV.

O imenovanju člana Školskog odbora na prijedlog Vijeća roditelja donijet će se dopunsko rješenje.

V.

Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Točka 9.
Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ekološko-edukativnu akciju “Cvijet u cvijeću 2009.”

Sa deset glasova za i jednim suzdržanim glasom donesena je

O D L U K A

o imenovanju članova Povjerenstva za ekološko-edukativnu akciju „Cvijet u cvijeću 2009.“

Članak 1.

U Povjerenstvo za ekološko-edukativnu akciju “Cvijet u cvijeću 2009.” imenuju se:

- Zrinka Košić – predsjednik

- Bernarda Sokač, dipl.oec. – član

- Desa Šušnjar, prof. – član

- Ivka Šturlan, tehničar hortikulturno-pejsažne struke – član

- Ivanka Glavač, dipl.ing.agr. – član

Članak 2.

Zadaća je Povjerenstva obilazak, razgledavanje, fotografiranje okućnica i javnih površina na području Općine Stubičke Toplice u akciji “Cvijet u cvijeću 2009.” , te ocjenjivanje i dodjeljivanje nagrada po određenim kategorijama.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu sukladno Odluci o visini naknade troškova vijećnicima Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Na rad Povjerenstva shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Točka 10.
Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež.

Sa deset glasova za i jednim glasom protiv donesena je

ODLUKA O

PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ

I.

Za suce porotnike za mladež pri Općinskom sudu u Zlataru predlažu se sljedeće osobe:

 1. Tatjana Pilarić, rođ. 07. prosinca 1964. god., iz Stubičkih Toplica, Strmečka cesta 8
 2. Ivica Šipek, rođ. 13. rujna 1973. god., iz Stubičkih Toplica, Ul. P. Preradovića 30.

II.

Odluka se upućuje Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije.

Točka 11.
Donošenje Odluke o visini naknade troškova.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA

o visini naknade troškova

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade troškova za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i sastancima radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 2.

Pravo na naknadu troškova ostvaruju vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, članovi vijeća mjesnih odbora, načelnik, zamjenik načelnika, te službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, kad su pozvani i prisustvuju sjednici Općinskog vijeća.

Članak 3.

Vijećnik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, član vijeća mjesnog odbora, načelnik, zamjenik načelnika, te službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice imaju pravo na naknadu troškova za prisustvovanje sjednicama u iznosu od 170,00 kuna.

Vijećniku koji bude udaljen sa sjednice, po odluci predsjednika Općinskog vijeća, radi remećenja reda, ne pripada pravo na naknadu sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak 4.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice ima pravo na naknadu troškova u iznosu od 2.000,00 kuna neto, mjesečno.

Članak 5.

Članovima Općinskog vijeća i radnih tijela, te načelniku i zamjeniku načelnika, pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu kao i troškovi putovanja sukladno pravu koje ostvaruju službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Članak 6.

Naknade iz članka 3. ove Odluke će se isplaćivati putem blagajne Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Naknada iz članka 4. ove Odluke će se isplaćivati putem žiro računa građana predsjednika Općinskog vijeća, a Općina je obveznik plaćanja poreza i doprinosa na navedeni iznos.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA:021-05/06-05/360, URBROJ:2113/03-01-06-1 od 23. svibnja 2006. godine

Ad.12.
Donošenje Odluke o Izvještaju o radu i poslovanju za 2008. godine Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Jednoglasno je donijeta

O D L U K A

Prihvaća se Izvještaj o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2008. godinu.

KLASA:021-05/09-01/25

URBROJ:2113/03-01-09-2

Stubičke Toplice, 16.07.2009.

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Ljubica Ljubić, dipl.iur.

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt