Statut

KLASA:012-03/09-01/1

URBROJ:2113/03-01-09-2

Stubičke Toplice,16.07.2009.g. 

Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 25. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 01. sjednici održanoj dana 16.srpnja 2009. godine donosi

STATUT

OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se uređuje samoupravni djelokrug Općine Stubičke Toplice, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Stubičke Toplice, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad Jedinstvenog upravnog odjela, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice je jedinica lokalne samouprave.

Općina Stubičke Toplice je pravna osoba.

Sjedište Općine je: Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16.

Članak 3.

Općina Stubičke Toplice obuhvaća područje prema podacima Jedinstvene evidencije prostornih jedinica koji se čuvaju u Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Krapina, Ispostava Donja Stubica.

Općina Stubičke Toplice obuhvaća područja naselja: Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila i Sljeme.

II.OBILJEŽJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 4.

Općina Stubičke Toplice ima svoj grb i zastavu.

Grb ima oblik štita vodoravno razdijeljen u dva dijela. Srednji dio štita zelene podloge ima kapelu Sv. Katarine u srebrnoj boji. Gornji i donji dio štita su plave boje simbolizirajući nebo i podzemlje iz kojeg izvire voda srebrne boje.

Zastava Općine sadržava grb Općine u kompletnoj svijetlo plavoj podlozi. Grb se nalazi u sredini zastave dimenzija 50x60 cm, okomit na os zastave. Dimenzije zastave su 300x150 cm.

Članak 5.

Dan Općine Stubičke Toplice je 27. travnja, a obilježava konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održanu dana 27. travnja 1993. godine.

Zaštitnik Općine Stubičke Toplice je Sveti Josip – Radnik.

III.JAVNA PRIZNANJA

Članak 6. 

Svi građani Općine Stubičke Toplice uživaju jednaka prava temeljena na načelima ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti i jednakosti.

Članak 7.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice može pojedinu osobu, koja je dala doprinos od osobitog značenjaza Općinu, proglasiti počasnim građaninom.

Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja Općine Stubičke Toplice.

Počašću se ne stječu posebna prava ni obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 8.

Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja, građanima i pravnim osobama, za naročito zalaganje u unapređivanju gospodarskog i društvenog života Općine Stubičke Toplice.

Nagrade i druga javna priznanja dodjeljuje Općinsko vijeće na svečanoj sjednici, na način i pod uvjetima utvrđenim u posebnoj odluci.

IV.SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 9.

Općina Stubičke Toplice, radi ostvarivanja zajedničkih interesa, surađuje na unapređenju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Općina Stubičke Toplice može, radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje, zajedno sa drugim općinama i gradovima osnovati odgovarajuću udrugu i nacionalnu udrugu jedinica lokalne samouprave, te se udružiti u nacionalni savez jedinica lokalne samouprave.

Odluku o osnivanju udruge i udruživanju donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Članak 10.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji, te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, u skladu sa zakonom i svojim općim aktima.

Sporazum se objavljuje u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

V.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 11.

Općina Stubičke Toplice je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Stubičke Toplice.

Članak 12.

Općina Stubičke Toplice u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značenja kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje,

-prostorno i urbanističko planiranje

-komunalno gospodarstvo,

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaštitu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-protupožarnu i civilnu zaštitu,

-promet na svom području,

-te ostale poslove sukladno posebnim propisima.

Općina Stubičke Toplice obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 13.

Odlukom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, u skladu sa ovim Statutom i Statutom Krapinsko-zagorske županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Krapinsko-zagorsku županiju.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice može tražiti od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije da Općini Stubičke Toplice, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Županije na području Općine Stubičke Toplice, ukoliko može osigurati dovoljno prihoda za obavljanje tih poslova.

VI.NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 14.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Referendum, na temelju odredbi zakona i Statuta, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine vijećnika, na prijedlog načelnika, te na prijedlog polovine mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis Općine Stubičke Toplice.

Članak 15.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijma prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači, Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijma prijedloga.

Članak 16.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

-naziv tijela koje raspisuje referendum,

-područje za koje se raspisuje referendum,

-naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem ili kojima će birači odlučivati na referendumu,

-obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima se raspisuje referendum,

-referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojem će birači odlučivati,

-dan održavanja referenduma.

Odluka o raspisivanju referenduma objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, lokalnom dnevnom tisku, drugim sredstvima javnog priopćavanja i na drugi pogodan način.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 17.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, odnosno na području za koje se raspisuje referendum, i upisani su u popis birača.

Na referendumu birači odlučuju neposredno tajnim glasovanjem.

Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 18.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Općinsko vijeće nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju ili pitanjima ne može se raspisati ponovno referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.

Članak 19. 

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog člankau roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 20.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije je područje sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 21.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

O prijedlogu građana Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Stubičke Toplice, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijma prijedloga.

Članak 22.

Građani i pravna osoba imaju pravo podnošenja predstavki i pritužbi na rad načelnika i Općinskog vijeća, kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela te na nepravilan odnos članova Općinskog vijeća, općinskog načelnika i zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Predstavka mora biti potpisana i na njoj mora biti navedeno ime i prezime građana koji je potpisuju i njihov matični broj građana.

Predstavke mogu podnositi građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

Na podnijete predstavke i pritužbe predsjednik Općinskog vijeća, načelnik i pročelnik dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Predstavke građana ne obvezuju tijelo kojem se podnose.

Pritužba mora biti potpisana i na njoj mora biti navedeno ime i prezime te adresa građana koji ju podnosi.

Građaninu koji izjavi da želi izjaviti predstavku ili pritužbu Jedinstveni upravni odjel osigurati će potrebna tehnička i druga sredstva te omogućiti usmeno davanje predstavki i pritužbi u prostorijama tog tijela.

VII.TIJELA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 23. 

Tijela Općine Stubičke Toplice su Općinsko vijeće i načelnik.

 1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 24.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice predstavničko je tijelo građana i tijelo Općine Stubičke Toplice, koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su načelnika.

Ako se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 25.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice:

 1. donosi Statut Općine Stubičke Toplice,
 2. donosi Poslovnik o svom radu,
 3. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna i odluku o privremenom financiranju,
 4. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine,
 5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
 6. donosi odluku o promjeni granice Općine Stubičke Toplice,
 7. donosi dokumenta prostornog uređenja,
 8. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice,
 9. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 10. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu
 11. daje prethodne suglasnosti na statute pravnih osoba kojih je osnivač, ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije drukčije propisano,
 12. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 13. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, Statutom ili posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 14. odlučuje o pokroviteljstvu,
 15. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, počasti i nagrade,
 16. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 26.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice čini trinaest vijećnika.

Vijećnici se biraju na način i u postupku određenim posebnim zakonom.

 Članak 27.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 28.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Članak 29.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Članak 30.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

-ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije njezinog podnošenja,

-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-ako odjavi prebivalište s područja Općine Stubičke Toplice, danom odjave prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,

-smrću.

Članak 31.

Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova, sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Potpredsjednici Općinskog vijeća zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, redoslijedom koji odredi predsjednik.

Članak 32.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 1. zastupa Općinsko vijeće,
 2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 3. predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 5. brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 6. održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 7. usklađuje rad radnih tijela,
 8. potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 9. brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,
 10. brine se o zaštiti prava vijećnika,
 11. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz prethodnog stavka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 34.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 1. sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
 2. raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
 3. predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 4. postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 5. postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika, te pročelniku,
 6. sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 7. tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od Jedinstvenog upravnog odjela te, s tim u svezi, koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obavljanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 35.

Članu Općinskog vijeća dostupni su svi službeni materijali koji se pripremaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, a koji se odnose na teme o kojima će se raspravljati na sjednici Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća može tražiti od Jedinstvenog upravnog odjela obavijesti i uvid u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu potrebne kao članu Općinskog vijeća.

Članak 36.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Statut Općine Stubičke Toplice, Proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 37.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti se može isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine Stubičke Toplice.

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencije).

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Članak 38.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članovaOpćinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća, odnosno nositelja političkih dužnosti, u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 39.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

-Povjerenstvo za izbor i imenovanja

-Povjerenstvo za Statut i Poslovnik

-Mandatno povjerenstvo,

-Radno tijelo za gospodarstvo,

-Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo i

-Radno tijelo za ekologiju i kulturu.

Posebnim odlukama Općinsko vijeće može osnovati i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripremanja prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi s pitanjima koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Radna tijela saziva prema potrebi predsjednik Općinskog vijeća ili načelnik.

Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu troškova kao i vijećnici.

Članak 40.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže:

-izbor i razrješenje predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća,

-izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

-propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 41.

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća.

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik raspravlja i predlaže:

-Statut Općine Stubičke Toplice i Poslovnik Općinskog vijeća,

-predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika o radu Općinskog vijeća,

-može predlagati donošenje odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, te

-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom.

Članak 42.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća.

Mandatno povjerenstvo:

-na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

-obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kad se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata vijećnika.

Članak 43.

Radno tijelo za gospodarstvo raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-uređenja naselja i stanovanja,

-prostornog i urbanističkog planiranja,

-komunalnog gospodarstva,

-zaštite potrošača,

-zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,

-protupožarne i civilne zaštite,

-prometa na području Općine,

-poljoprivrede, deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.

Članak 44.

Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-brige o djeci,

-socijalne skrbi,

-primarne zdravstvene zaštite,

-odgoja i osnovnog obrazovanja,

-dodjele stipendija,

-kulture, tjelesne kulture i športa.

Članak 45.

Radno tijelo za ekologiju i kulturu raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-uređenja javnih površina na području Općine,

-zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,

-realizacije kulturnih projekata kojih je nositelj Općina.

 1. NAČELNIK

Članak 46.

Načelnik Općine Stubičke Toplice zastupa Općinu Stubičke Toplice.

U obavljanju izvršne vlasti načelnik:

 1. priprema prijedloge općih akata,
 2. izvršava i osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća,
 3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do jedan milijun kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina planirano u proračunu Općine, a provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 6. upravlja prihodima i rashodima Općine,
 7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice,
 9. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice,
 10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 11. utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice,
 12. usmjerava djelovanje i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave ako su povjereni Općini,
 13. predlaže izmjenu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 14. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 15. donosi odluku o početku postupka javne nabave, odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 17. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 18. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture i Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture,
 19. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine, u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 20. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 21. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 22. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 23. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 47.

Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored polugodišnjih izvješća Općinsko vijeće može od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga koje načelnik podnosi sukladno odredbama Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako jedan zahtjev sadržava veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može od načelnika zahtijevati izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od prije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 48.

Načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Općine.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Načelnik ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 49.

Načelnik ima jednog zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, u skladu sa Statutom.

Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svojeg djelokruga povjeriti zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 50.

Načelnik i zamjenik načelnika pri stupanju na dužnost odlučuju hoće li obavljati svoju dužnost profesionalno.

Načelnik i zamjenik načelnika dužni su u roku od osam dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti načelnik i zamjenik načelnika ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja, sukladno posebnom zakonu.

Načelnik i zamjenik načelnika ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Prije isteka roka iz prethodnog stavka, ostvarivanje prava na naknadu plaće i staž osiguranja prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Članak 51.

Načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

 1. danom podnošenja ostavke,
 2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 4. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 5. danom odjave prebivališta s područja Općine,
 6. danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 7. smrću.

Općinsko vijeće obavještava u roku od osam dana Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

Ako je prestanak mandata načelnika nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika će do kraja mandata obavljati zamjenik načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku načelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori.

Članak 52.

Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti.

Općinsko vijeće može raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

 1. kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
 2. kada svojim radom prouzroče znatnu materijalnu štetu Općini Stubičke Toplice.

Znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 1% Proračuna Općine, a ako 1% odProračuna iznosi preko 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna), pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kuna.

Članak 53.

Na referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i vlasti lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od šest mjeseci od početka njihovog mandata.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od dvanaest mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

Članak 54.

Dvadeset posto birača upisanih u popis birača Općine Stubičke Toplice imaju pravo Općinskom vijeću predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovog zamjenika.

Općinsko vijeće mora donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od trideset dana od prijema prijedloga.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od dvanaest mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.

Na referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i vlasti lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VII.JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Članak 55.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa Statutom i zakonom.

Članak 56.

Jedinstveni upravni odjel u okviru utvrđenog djelokruga, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je načelniku.

Članak 57.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Načelnik može razriješiti pročelnika:

 1. ako sam pročelnik zatraži razrješenje,
 2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,
 3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine Stubičke Toplice, ili neosnovano ne izvršava odluke načelnika i Općinskog vijeća, ili postupa protivno njima,
 4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine.

Pročelnik koji bude razriješen, rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 58.

Općina Stubičke Toplice može obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički sa susjednim jedinicama lokalne samouprave.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, Općina može zajedno sa susjednim jedinicama lokalne samouprave osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo, ili može s njima zajednički organizirati obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonima.

O međusobnim odnosima Općine s drugim jedinicama lokalne samouprave u organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i njihovim statutima i drugim općim aktima.

Članak 59.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 60.

Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja, sukladno strategiji i planu trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 61.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VIII.MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 62.

Na području Općine Stubičke Toplice osnivaju se četiri mjesna odbora: Mjesni odbor Stubičke Toplice I, Mjesni odbor Stubičke Toplice II, Mjesni odbor Strmec Stubički i Mjesni odbor Pila i Sljeme.

Članak 63.

Mjesni odbor Stubičke Toplice I. obuhvaća slijedeće ulice: Bregovita ulica, Ulica Ivančica, Slavonska ulica, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Stjepana Jožinca, Ulica Augusta Šenoe, Naselje Podgaj, Ribnička ulica, Ulica Zagorskih brigada, Vinogradska ulica, Sljemenski put, Zagorska ulica, Ulica Antuna Mihanovića, Naselje Banovščica, Ulica Brezina, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica žrtava Seljačke bune, Topličko naselje, Park Matije Gupca, Zelengajska ulica, Naselje Figovec i Ulica Viktora Šipeka - parni brojevi od kućnog broja 34 do kraja, a neparni od kućnog broja 31 do kraja.

Sjedište mjesnog odbora je u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

 Članak 64.

Mjesni odbor Stubičke Toplice II. obuhvaća slijedeće ulice: Ulica Viktora Šipeka neparni brojevi od kućnog broja 1 do 29, a parni brojevi od 2 do 32, Cvjetna ulica, Mlinarska ulica, Ulica Ljube Babića Đalskog, Zagrebačka ulica, Strmečka ulica, I. Strmečki odvojak, Obrtnička ulica, Nova ulica i Ulica Ivana Gundulića.

Sjedište mjesnog odbora je u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

Članak 65.

Mjesni odbor Strmec Stubički obuhvaća cijelo naselje Strmec Stubički.

Sjedište mjesnog odbora je u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

Članak 66.

Mjesni odbor Pila i Sljeme obuhvaća naselja Pila i Sljeme.

Sjedište mjesnog odbora je u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

Članak 67.

Mjesni odbori osnivaju se kao pravne osobe.

Članak 68.

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima odnosno poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Članak 69.

Najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja, te načelnik Općine mogu dati inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati podatke o:

-imenu mjesnog odbora,

-području i granicama mjesnog odbora,

-sjedištu mjesnog odbora,

-prijedlog pravila mjesnog odbora,

-obrazloženje opravdanosti i potreba osnivanja mjesnog odbora.

Prijedlog se dostavlja načelniku.

Načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađen s odredbama zakona, Statuta i općih akata Općinskog vijeća.

Ako načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijma prijedloga.

Članak 70.

Dužnost je mjesnih odbora da prijedlozima i inicijativama pomažu Općinskom vijeću u prepoznavanju neposrednihproblema građana pri odlučivanju i razrješavanju komunalnih, kulturnih, zdravstvenih, socijalnih i drugih potreba dijelova Općine Stubičke Toplice za koje se osnivaju.

Vijeće mjesnog odbora obavlja osobito sljedeće poslove:

 1. donosi plan i program rada za male komunalne akcije i izvješće o radu mjesnog odbora,
 2. predlaže izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te objekata od društvenog značaja za dio područja za koje je osnovano,
 3. donosi financijski plan i godišnji obračun,
 4. donosi pravila mjesnog odbora,
 5. donosi poslovnik o radu mjesnog odbora,
 6. bira i opoziva predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora,
 7. saziva mjesne zborove građana,
 8. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
 9. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća (predlaže imenovanje ulica, parkova, provodi akcije po uputi Državne uprave za zaštitu i spašavanje).

Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se održavanje nerazvrstanih cesta i putova, održavanje javne rasvjete, održavanje zelenih površina, parkova i dječjih igrališta.

Članak 71.

Programom rada mjesnog odbora utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito glede brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojim se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u području zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Program rada sadrži planirane aktivnosti, te izvore sredstava za ostvarenje programa.

Program rada podnosi se načelniku Općine, do kraja rujna tekuće godine za iduću godinu.

Članak 72.

Pravilima mjesnog odbora iscrpnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značenja za rad mjesnog odbora.

Članak 73.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi vijeća se biraju neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na prijedlog načelnika donosi Općinsko vijeće, najkasnije 30 dana prije isteka mandata prijašnjim članovima vijeća mjesnog odbora.

Odlukom o raspisivanju izbora uređuje se način provođenja izbora i druga pitanja vezana za provođenje izbora.

Članak 74. 

Vijeće mjesnog odbora ima sedam članova, uključujući i predsjednika.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života, koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 75.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora i načelniku.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

-predstavlja mjesni odbor,

-saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama, i potpisuje akte vijeća,

-provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

-surađuje s načelnikom,

-informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

-obavlja druge poslove koje mu povjeri načelnik i Općinsko vijeće.

Članak 76.

Član vijeća mjesnog odbora imaju pravo i dužnost:

-nazočiti sjednicama vijeća mjesnog odbora,

-predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,

-raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice vijeća mjesnog odbora,

-obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu troškova, kao i članovi Općinskog vijeća.

Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, i izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Zbor građana može sazvati i Općinsko vijeće radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.

Članak 78.

Odluka donijeta na zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Općinsko vijeće.

Odluke na zboru građana donose se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Zbor građana saziva se putem lokalne radio stanice i oglasima na oglasnim pločama u naselju za koje se saziva zbor građana.

Članak 79.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja načelnik.

Načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut,pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 80.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Članak 81.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i načelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka, odluku donosi Općinsko vijeće.

IX.IMOVINA

Članak 82.

Imovinu Općine Stubičke Toplice čine sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja joj pripadaju kao jedinici lokalne samouprave.

Imovinom Općine upravljaju Općinsko vijeće i načelnik u skladu s odredbama ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temeljuopćeg akta Općinskog vijeća, o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine.

Članak 83.

Općina Stubičke Toplice ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Općina stječe prihode iz vlastitih izvora, zajedničkih poreza i od dotacija iz državnog i županijskog proračuna.

Prihodi Općine su osobito:

 1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 2. prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
 4. prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina propiše u skladu sa zakonom,
 6. udio u zajedničkim porezima sa Krapinsko-zagorskom županijom i Republikom Hrvatskom,
 7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
 8. sredstva pomoći i dotacija Krapinsko-zagorske županije predviđena u županijskom proračunu,
 9. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 84.

Općina ima proračun.

U proračunu se iskazuje procjena godišnjih prihoda i primitaka koji pripadaju Općini te svi rashodi i izdaci za poslove iz njezina samoupravnog djelokruga.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Proračun se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegovog donošenja.

Članak 85.

Proračun Općine Stubičke Toplice i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.

Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.

Ako proračun ne bude donesen prije početka godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Ako ni nakon proteka roka iz stavka 2. ovog članka ne bude donesen proračun, načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

Članak 86.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 87.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

X.JAVNE SLUŽBE

Članak 88.

Općina Stubičke Toplice u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 89.

Općina Stubičke Toplice može radi obavljanja komunalnih djelatnosti osnovati trgovačko društvo, javnu ustanovu te službu – vlastiti pogon, ili može obavljanje određenih djelatnosti povjeriti drugim fizičkim i pravnim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

Članak 90.

Općina Stubičke Toplice može radi obavljanja poslova s područja društvenih djelatnosti iz svojeg djelokruga osnivati trgovačko društvo, ustanovu ili javnu ustanovu.

Članak 91.

Općina Stubičke Toplice u trgovačkim društvima čiji je osnivač drži većinski dio dionica odnosno udjela.

O sastavu skupštine trgovačkog društva u kojem Općina drži 100% uloga, odlučuje Općinsko vijeće svojom odlukom.

U skupštini trgovačkog društva u kojem Općina Stubičke Toplice nema 100% uloga, Općinu Stubičke Toplice, kao člana društva, predstavlja osoba koju odredi Općinsko vijeće.

Članak 92.

Trgovačko društvo koje osnuje Općina Stubičke Toplice samostalno je u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju, sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu i odredbama statuta odnosno društvenog ugovora.

Skupština trgovačkog društva i predstavnici u skupštini trgovačkog društva dužni su pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog vijeća prije odlučivanja o:

 1. statusnim promjenama trgovačkog društva,
 2. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala,
 3. povlačenju i podjeli poslovnih udjela i dionica,
 4. uporabi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
 5. osnivanju trgovačkog društva,
 6. promjeni djelatnosti.

Trgovačko društvo dužno je redovito izvješćivati Općinsko vijeće o svojem poslovanju.

Članak 93.

Ustanove i javne ustanove kojih je osnivač Općina Stubičke Toplice samostalne su u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju, sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju ustanove i statutu.

Aktom o osnivanju ustanove i statutom može se ograničiti stjecanje, otuđivanje i opterećivanje nekretnina i druge imovine ustanove, te način raspolaganja s dobiti.

XI.AKTI OPĆINE

Članak 94.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 95.

Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 96.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 97.

Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 93. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Članak 98.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Iznimno, kad je to određeno zakonom, u izvršavanju općih akata predstavničkog tijela, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose tijela državne uprave.

Protiv pojedinačnih akata Jedinstvenog upravnog odjela može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Krapinsko-zagorske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom povjerene javne ovlasti.

Članak 99.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada, donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Stubičke Toplice osnivač.

Članak 100.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i načelnika, kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebni zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 101.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće, obavlja Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Načelnik je dužan dostaviti Statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Članak 102.

Opći akti Općinskog vijeća objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Iznimno, općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

XII.JAVNOST RADA I INFORMIRANJE

Članak 103.

Rad Općinskog vijeća, načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice je javno.

Tijela Općine Stubičke Toplice dužna su upoznati javnost o obavljanju poslova iz svog djelokruga putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Javnost rada osigurava se i:

-javnim održavanjem sjednica,

-pozivanjem predstavnika medija na sjednice,

-izvješćivanjem javnih medija,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Općine Stubičke Toplice,

-izravnim radio prijenosom sjednica po odluci Općinskog vijeća,

-objavljivanjem izvješća, prikaza rada tijela Općine kao i prijedloga koji su od neposrednog interesa za građane na web stranici Općine,

-objavljivanjem na oglasnim pločama Općine Stubičke Toplice.

Službene izjave o radu tijela Općine Stubičke Toplice daje načelnik.

 XIII.PROMJENA STATUTA

Članak 104.

Postupak za promjenu Statuta Općine Stubičke Toplice pokreće se prijedlogom.

Prijedlog za promjenu Statuta može Općinskom vijeću podnijeti načelnik, Povjerenstvo za Statut i Poslovnik i jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 105.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako Općinsko vijeće prihvati prijedlog za promjenu Statuta, provodi prethodnu raspravu.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti prijedlog se ne može staviti na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o njemu.

Članak 106.

O izmjeni i dopuni Statuta Općinsko vijeće donosi statutarnu odluku na način i u postupku određenom u Poslovniku i u skladu sa ovim Statutom.

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik može podnošenjem prijedloga statutarne odluke predložiti izmjenu i dopunu Statuta, radi usklađivanja Statuta sa zakonom, bez provođenja prethodne rasprave.

XIV.ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 107.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 02/06).

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice 

Stjepan Sokač


KLASA:012-03/13-01/1

URBROJ:2113/03-01-13-2

Stubičke Toplice,28.03.2013.

Na temelju članka 35. t. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. t. 1. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 44. sjednici, održanoj dana 28. ožujka 2013. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA

STATUTA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

U članku 14. Statuta Općine stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) stavak 3. mijenjase i glasi:

„Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju se traži raspisivanje referenduma i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Stubičke Toplice.“

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

„Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećinačlanova Općinskog vijeća ili općinski načelnik ili većina mjesnih odbora na području Općine Stubičke Toplice. Ako prijedlog za održavanje referenduma prihvati, Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, Općinsko vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.“

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.“

Članak 3.

U članku 17., iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Na savjetodavnom referendumu i zborovima građana pravo sudjelovanja imaju birači koji imaju prebivalište na području na kojem se provodi pojedini oblik neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima.“

Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:

„Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Općinsko vijeće nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju ili pitanjima ne može se raspisati ponovno referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.“

Članak 5.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Općinsko vijeće.“

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 6.

U članku 25. t. 5. mijenja se i glasi:

„5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom koje je veće vrijednosti od one o kojoj sukladno odredbi čl. 46. st. 3. ovog Statuta odlučuje načelnik samostalno.

Točka. 13. mijenja se i glasi:

„13. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,“

Članak 7.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.“

Članak 8.

Članak 28. mijenja se i glasi:

„Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća i to u roku od osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik ne podnese pisani zahtjev za nastavljanje obnašanja dužnosti iz prethodnog stavka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.“

Članak 9.

U članku 29. stavku 2. riječ „troškova“ briše se.

Članak 10.

Članak 30. mijenja se i glasi:

„Vijećniku prestaje mandat u sljedećim slučajevima:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

-akomu prestane prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se određuje hrvatsko državljanstvo,

-smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka.

Pisana ostavka vijećnika treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća, a ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste.“

Članak 11.

U članku 31. stavku 2. riječ „troškova“ briše se.

Članak 12.

U članku 32. točka 1. mijenja se i glasi:

1.„predstavlja Općinsko vijeće,“.

Članak 13.

U članku 33. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati načelnik Općine u roku od osam dana.“

Stavak 4. mijenja se i glasi:

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

„Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.“

Članak 14.

U članku 34. stavak 2. briše se, a dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 15.

U članku 37. stavku 4. iza riječi „elektroničkim putem“ stavlja se točka, a riječi „te se održavati putem videoveze (videokonferencije)“ brišu se.

Članak 16.

U članku 46. st. 2. t. 5. mijenja se i glasi:

„5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Stubičke Toplice i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima,“.

Iza točke 5. u st. 2. dodaje se točka 5a., koja glasi:

„5.a imenuje i razrješuje predstavnike Općine stubičke Toplice u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje osniva Općinsko vijeće,“.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„U slučaju iz stavka 2. točke 5. ovog članka, načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u Proračunu Općine Stubičke Toplice i provedeno u skladu sa zakonom.

Članak 17.

U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, načelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta.“

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u tom roku, načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Članak 18.

Iza članka 49. dodaje se članak 49.a, koji glasi:

„Članak 49.a

Izvršne poslove obavlja i zamjenik koji obnaša dužnost načelnika, koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s načelnikom, a dužnost načelnika obnaša ako je mandat načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Općini Stubičke Toplice.

Zamjenik koji obnaša dužnost načelnika Općine ima sva prava i dužnosti načelnika Općine Stubičke Toplice.“

Članak 19.

U članku 50., iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

„Ukoliko načelnik i zamjenik načelnika ne dostave pisanu obavijest o načinu obavljanja dužnosti, smatra se da će dužnost obavljati volonterski.

Danom stupanja na dužnost smatra se dan početka mandata, odnosno prvi radni dan koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Načelnik i zamjenik načelnika mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, a novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.“

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 20.

Iza članka 50. dodaje se članak 50.a koji glasi:

„Članak 50.a

Načelnik i zamjenik načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Ukoliko načelnik i zamjenik načelnika dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad.

Načelnik i zamjenik načelnika koji su dužnost obavljali profesionalno posljednjih šest mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od šest mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih šest mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od šest mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Osobe koje su dužnost obavljale volonterski nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

Naknada plaće isplaćuje se na teret proračuna Općine.

Prije isteka roka iz stavka 3. i 4. ovoga članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.“

Članak 21.

Iza članka 50.a dodaje se članak 50.b koji glasi:

„Članak 50.b

Po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti načelnik i njegov zamjenik koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.“

Članak 22.

Iza članka 50.b dodaje se članak 50.c koji glasi:

„Članak 50.c

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti načelnika i njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.“

Članak 23.

Članak 51. mijenja se i glasi:

„Mandat načelnika i njegovog zamjenika izabranih na redovnim ili prijevremenimizborima traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga načelnika.

Iznimno, mandat načelnika i njegovog zamjenika koje je Vlada Republike Hrvatske razriješila istovremeno kada je raspustila Općinsko vijeće, traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća i razrješenju načelnika.

Načelniku i njegovom zamjeniku prestaje mandat po sili zakona u sljedećim slučajevima:

1.ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2.ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovan sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3.ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4.ako mu prestane prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, danom prestanka prebivališta,

5.ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6.smrću.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice će u roku od osam dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga načelnika, ako načelniku prestane mandat prije isteka dvije godine mandata.

Članak 24.

Članak 52. mijenja se i glasi:

„Načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Općini Stubičke Toplice. Referendum raspisuje Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika načelnika.

Referendum za opoziv načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika..

Odluka o opozivu načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime donesena je, ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje jednu trećinu ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Stubičke Toplice.“

Članak 25.

Članak 53. mijenja se i glasi:

„Ako je prestanak mandata načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, dužnost načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost načelnika obnaša povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, dužnost načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.“

Članak 26.

Članak 54. mijenja se i glasi:

„O svim promjenama tijekom mandata načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“

Članak 27.

U članku 73. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 28.

U članku 74. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.“

Članak 29.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.“

Članak 30.

U članku 84. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Temeljni financijski akt Općine je proračun.“

Članak 31.

U članku 85. stavak 5. mijenja se i glasi:

„Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i svojim poslovnikom.“

Stavak 6. mijenja se i glasi:

„Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu sa posebnim zakonom.“

Članak 32.

U članku 98. stavku 1.ispred točke dodaju se riječi „(upravne stvari)“.

U stavku 2. iza riječi „donose“, dodaje se riječ „prvostupanjska“.

Članak 33.

Članak 99. mijenja se i glasi:

„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Općinsko vijeće i načelnik, obavljaju središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 34.

Iza članka 100. dodaje se članak 100.a, koji glasi:

„Članak 100.a

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“

Članak 35.

U članku 101. stavku 2. riječ Načelnik zamjenjuje se riječju „Predsjednik Općinskog vijeća“.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti Načelniku.“

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, osim odredaba:

-članka 6. stavka 1.,

-članka 16.,

-članka 20.,

-članka 21. i

-članka 22.,

koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Odredba čl. 30 st. 2. Statuta stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

KLASA:012-03/18-01/01

URBROJ:2113/03-01-18-4

Stubičke Toplice, 16.03.2018.

 

Na temelju članka 25. t. 1. i članka 106. st. 1. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 7. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2018. godine donijelo je

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Statutu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13, dalje Statut) članak 15. st. 2. mijenja se i glasi:

„Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik Općinskog vijeća će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.“

Članak 2.

Članak 25. t. 5. Statuta mijenja se i glasi:

„5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom koje je veće vrijednosti od one o kojoj sukladno odredbi čl. 46. st. 3. ovog Statuta odlučuje načelnik samostalno.“

Članak 3.

Članak 27. Statuta mijenja se i glasi:

„Mandat člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Mandat člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“

Članak 4.

Članak 36. st. 2.Statuta mijenja se i glasi:

Statut Općine Stubičke Toplice, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 5.

Članak 46. st. 2. t. 5. Statuta mijenja se i glasi:

„5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Stubičke Toplice i drugom raspolaganju imovinom u skladu s zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima,“

U članku 46. stavak 3. mijenja se i glasi:

„U slučaju iz stavka 2. točke 5. ovog članka, načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u Proračunu Općine Stubičke Toplice i provedeno u skladu sa zakonom.“

U članku 46. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 2. točke 5a. ovoga članka općinski načelnik je dužan objaviti u prvom broju Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije, koji slijedi nakon donošenja te odluke.“

Članak 6.

Članak 52. Statuta mijenja se i glasi:

„Načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

            Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

-          20% ukupnog broja birača u Općini Stubičke Toplice,

-          2/3 članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime, a pri utvrđivanju je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u općini Stubičke Toplice, Općinsko vijeće dužno je postupiti sukladno članku 15. stavku 3. ovog Statuta i zakonu.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Odluka o opozivu načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime donesena je, ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje jednu trećinu ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Stubičke Toplice.

Članak 7.

Članak 57. stavak 2. t. 2. Statuta mijenja se i glasi:

„2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka službe,“

Članak 57. st. 3. mijenja se i glasi:

„Pročelnik koji bude razriješen sukladno točkama 1., 3. i 4. stavka 2. ovog članka, rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu, za koje ispunjava stručne uvjete.“

Članak 8.

U članku 58. st. 1. mijenja se i glasi:

„Općina Stubičke Toplice može obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.“

Članak 9.

U članku 69. st. 1. mijenja se i glasi:

„Najmanje 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 2/3 članova Općinskog vijeća, te načelnik Općine mogu dati inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).“

Članak 10.

U članku 79. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut,  pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“

Članak 11.

U članku 83. st. 3. t. 4. mijenja se i glasi:

„4.       prihodi od naknada za koncesije,“

U članku 83. st. 3. t. 7. mijenja se i glasi:

„7.       sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,“.

Članak 12.

U članku 84. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.“

Članak 13.

U članku 85. stavci 4.-6. brišu se, te se dodaju novi stavci 4. – 10.

„Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 6. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.

 Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama“.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o razrješenju iz stavka 8. ovog članka, razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika, u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.“

Članak 14.

Iza članka 85. dodaje se članak 85.a, koji glasi:

„Članak 85.a

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine Stubičke Toplice i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“

Članak 15.

Članak 97. Statuta mijenja se i glasi:

„Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 93. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.“

Članak 16.

U članku 102. st. 2. mijenja se i glasi:

„Iznimno, općim aktom može se iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana objave.“

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk

         

   KLASA: 012-03/21-01/01

   URBROJ: 2113/03-01-21-4

   Stubičke Toplice, 03.02.2021.

 

Na temelju članka 25. t. 1. i članka 106. st. 1. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 36. sjednici održanoj dana 03. veljače 2021. godine donijelo je

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 

Članak 1.

U Statutu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 15/18, dalje Statut) u članku 21. st. 1. iza riječi „Općinskog vijeća“ dodaju se riječi:

„te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom Općine.“

U članku 21. st. 2. iza riječi „prijedlogu“ dodaju se riječi: „i peticiji.“

U članku 21. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim putem.“

Članak 2

U članku 22. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

„Predstavke i pritužbe mogu se podnijeti i elektroničkim putem.“

Članak 3.

U članku 37. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“

U članku 37. dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 4.

Članak 49. Statuta mijenja se i glasi:

             „Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku,  u Općini Stubičke Toplice raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“

 

Članak 5.

  Članak 49.a Statuta mijenja se i glasi:

               „Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća.

               Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

               Član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

               Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

               Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog načelnika.

               Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika u Općini Stubičke Toplice raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

               Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

               O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

               O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.“

 

 

Članak 6.

              U članku 50. st. 1., 2., 3. i 5. riječi „zamjenik načelnika“ brišu se.

Članak 7.

              U članku 50.a st. 1., 2. i 3. riječi „zamjenik načelnika“ brišu se.

Članak 8.

 U članku 50.b riječi „i njegov zamjenik“ brišu se.

Članak 9.

 U članku 50.c riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 10.

  U članku 51. st. 1. i 2. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se.

  U članku 51. st. 3. riječi „i njegovom zamjeniku“ brišu se.

Članak 11.

   U članku 52. st. 1. riječi „i njegov zamjenik“ brišu se.

   U članku 52. st. 3. i 4. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime“ brišu se.

   U članku 52. st. 5. briše se, a dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6. te u njima riječi „ i njegovog zamjenika“ brišu se.

Članak 12.

   Članak 53. Statuta briše se.

Članak 13.

   Članak 54. Statuta briše se.

Članak 14.

               U članku 84. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

               „Općina Stubičke Toplice javno će objavljivati informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojoj mrežnoj stranici.“

Članak 15.

                U članku 85. st. 4. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime“ brišu se.

                U članku 85. dosadašnji stavci 5.-10. brišu se, a dodaju se stavci 5.-12. koji glase:

              „ U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

           Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

           Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.

           Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 4. ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

           Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 8. ovoga članka razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

          Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.

          Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom općinskom načelniku.

          Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«.

          Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.“

 

Članak 16.

Članak 85.a mijenja se i glasi:

             Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Stubičke Toplice i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

            Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Općinskog vijeća.

             U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

             Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

             Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

             Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

              Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, općinski načelnik onemogućen je u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.

              Kada je konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

              Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

             Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine Stubičke Toplice, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

 

Članak 17.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

                                                                                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                               Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

 

 

Statut Općine Stubičke Toplice objavljen je u Službenom glasniku KZŽ broj: 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21.

Kako do nas / Kontakt