Pravilnik o unutarnjem red JUO


REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
NAČELNIK

KLASA:023-05/13-01/09
URBROJ:2113/03-03-13-2
Stubičke Toplice, 02.12.2013.

Na temelju članka 5. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 2/10 i 28/13), a sukladno članku 4. stavku 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), načelnik Općine Stubičke Toplice donosi

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Pravilnik), utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, nazivi i opisi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za raspored na radna mjesta.

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice obavlja poslove iz djelokruga utvrđenog Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine Stubičke Toplice i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), u užim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci i pododsjeci.

Članak 3.

Radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice klasificiraju se prema sljedećim mjerilima:
 potrebno stručno znanje,
 složenost poslova,
 samostalnost u radu,
 stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama,
 stupanj odgovornosti i
 utjecaj na donošenje odluka.

Članak 4.

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela je od ponedjeljka do petka, od 7,00 do 15,00 sati.

Službenici i namještenici tijekom radnog vremena mogu koristiti stanku u trajanju od 30 minuta, u pravilu od 10,30 do 11,00 sati.

Drukčije radno vrijeme utvrđuje načelnik Općine Stubičke Toplice posebnom odlukom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 5.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice rukovodi pročelnik.

Članak 6.

Pročelnik je odgovoran za zakonito, pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

U obavljanju poslova i zadaća utvrđenih klasifikacijom, službenici i namještenici su obvezni postupati zakonito, pravodobno i kvalitetno.

Članak 8.

Službenici i namještenici su za svoj rad odgovorni pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela.


III. KLASIFIKACIJA RADNIH MJESTA

Članak 9.

Za obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela, klasifikacijom radnih mjesta utvrđuje se 11 (jedanaest) radnih mjesta.
Radna mjesta klasificiraju se u kategorije, potkategorije i razine potkategorija, sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta (Nar. nov. br. 74/10) i Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta Naziv radnog mjesta Klasifikacijski rang KOEFICIJENT
Glavni rukovoditelj
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1. 2,0
Rukovoditelj Razina Klasifikacijski rang KOEFICIJENT
voditelj Odsjeka za proračun i računovodstvo 1. 4. 2,0
voditelj Odsjeka za komunalne poslove 2. 7. 1,7
voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove 3. 10. 1,5
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta Naziv radnog mjesta Klasifikacijski rang KOEFICIJENT
Viši stručni suradnik
viši stručni suradnik za pravne poslove 6. 2,0
RADNA MJESTA III.
KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta Naziv radnog mjesta Klasifikacijski rang KOEFICIJENT
Stručni suradnik
stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove 8. 1,7
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta Naziv radnog mjesta
Namještenici II. potkategorije Razina Klasifikacijski rang KOEFICIJENT
voditelj komunalnih radnika 1. 12. 1,1
pomoćnik voditelja komunalnih radnika 1. 12. 1,1
komunalni radnik 2. 13. 1,0


IV.PROČELNIK JEDNISTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 10.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obavlja sljedeće poslove:

 organizira i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela,
 brine o zakonitom i učinkovitom radu Jedinstvenog upravnog odjela u odnosu na obveze načelnika i Općinskog vijeća,
 pomaže načelniku u donošenju odluka iz njegovog djelokruga,
 vrši poslove prijama i razgovora sa strankama s kojima je spriječen razgovor obaviti načelnik,
 zastupa, po punomoći načelnika, Općinu Stubičke Toplice pred pravosudnim i upravnim tijelima,
 vodi brigu o materijalno-tehničkim pretpostavkama poslovanja,
 provodi nadzor nad primjenom propisa uredskog poslovanja,
 brine o poslovima koji se odnose na društveni standard službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,
 koordinira rad službenika i namještenika unutar odsjeka, organizira međusobnu suradnju odsjeka i prema potrebi sa vanjskim tijelima,
 raspoređuje radne zadatke unutar Jedinstvenog upravnog odjela te daje upute za rad,
 obavlja nadzor nad radom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,
 donosi akte u okviru svojih ovlaštenja,
 prati propise s područja koja su u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, te predlaže i donosi prijedloge akata u svezi s njegovim radom,
 prati stanje cjelokupne problematike u Jedinstvenom upravnom odjelu, vrši analizu stanja i daje prijedloge za poboljšanje rada,
 izrađuje sve ugovore koje sklapa Općina,
 izrađuje nacrte svih akata koje donose načelnik i Općinsko vijeće,
 izrađuje opće akte koje donose načelnik, Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća,
 donosi rješenja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela,
 rješenjem odlučuje o prijmu u službu, i prestanku službe, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,
 obavlja poslove vezane uz postupke javne nabave.

Osoba koje radi na radnom mjestu pročelnika mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:

 visoka stručna sprema pravnog smjera / dipl.iur. / završen petogodišnji integrirani preddiplomski i diplomski studij prava, čijim završetkom se stječe 300 ECTS i akademski naziv magistar/magistra prava (mag.iur.) ili stručni specijalist
 položen državni stručni ispit
 najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 poznavanje jednog stranog jezika
 poznavanje rada na računalu
 vozačka dozvola B kategorije

Jedinstveni upravni odjel ima jednog pročelnika.

Radno mjesto pročelnika podrazumijeva stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća.

Radno mjesto pročelnika podrazumijeva stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku Jedinstvenog upravnog odjela.

Radno mjesto pročelnika podrazumijeva stalnu stručnu komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa Jedinstvenog upravnog odjela.

Radno mjesto pročelnika podrazumijeva stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost.

VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Članak 11.

Voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove obavlja sljedeće poslove:

 obavlja poslove pisarnice, a osobito primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani,
 obavlja poslove pismohrane, a osobito poslove čuvanja i izlučivanja pismena te drugih dokumenata
 obavlja poslove organiziranja i nadzora nad obavljanjem uredskog poslovanja,
 priprema nacrte općih akata u vezi s uredskim poslovanjem
 obavljanje poslova za potrebe načelnika u svezi s prijemom stranaka i telefonskih poruka,
 obavlja sve poslove u svezi s radom načelnika, a s tim u vezi naročito brine o dnevnom, mjesečnom i višemjesečnom rasporedu radnih obveza i zadataka načelnika
 obavlja poslove prijepisa svih dokumenata za potrebe načelnika, Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i mjesnih odbora,
 obavlja poslove fotokopiranja pismena i drugih dokumenata,
 obavlja poslove zapisničara,
 obavlja druge uredske poslove,
 vodi osobne očevidnike službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,
 priprema nacrte pismena i drugih dokumenata iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga,
 obavlja poslove vezane za objavljivanje akata te vodi evidenciju o objavi,
 vrši poslove tehničke korespondencije za načelnika i priprema nacrte dopisa pismena koja šalje načelnik,
 skrbi o rasporedu korištenja radnih prostorija Općine Stubičke Toplice, te reprezentativnim potrebama načelnika,
 brine se o ažuriranju sadržaja na web stranici Općine Stubičke Toplice najmanje jednom tjedno i brine o kvaliteti i o točnosti objavljenih informacija,
 u suradnji s pročelnikom priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i mjesnih odbora,
 izrađuje zaključke koje donose mjesni odbori,
 obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.


Osoba koje radi na radnom mjestu voditelja Odsjeka za opće i administrativne poslove mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:

 srednja stručna sprema upravnog smjera
 položen državni stručni ispit
 najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 poznavanje jednog stranog jezika
 poznavanje rada na računalu
 vozačka dozvola B kategorije

U Jedinstvenom upravnom odjelu zapošljava se jedan voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove podrazumijeva stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove podrazumijeva stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove podrazumijeva stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija, ako i potpunu komunikaciju sa strankama.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za opće i administrativne poslove podrazumijeva stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.


VODITELJ ODSJEKA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Članak 12.

Voditelj Odsjeka za proračun i računovodstvo obavlja sljedeće poslove:

 izrađuje prijedlog proračuna i njegovih izmjena i dopuna,
 obavlja poslove praćenja izvršenja Proračuna Općine, (prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom),
 izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 izrađuje ostale zakonom propisane izvještaje,
 obavlja nadzor proračunskih korisnika,
 vodi upravni postupak radi utvrđivanja, razreza i naplate poreza i drugih javnih davanja do donošenja rješenja, a po ovlaštenju pročelnika donosi rješenje
 priprema podatke za prisilnu naplatu dugovanja,
 obavlja poslove vođenja platnog prometa putem računa Općine,
 vodi knjigovodstvene evidencije imovine Općine,
 vodi poslove osiguranja imovine,
 obavlja poslove vezane uz postupke javne nabave,
 nadzire izvršenje financijskih obveza po ugovorima,
 obavlja poslove financijskog upravljanja i kontrole prema posebnom zakonu,
 obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Osoba koje radi na radnom mjestu voditelja Odsjeka za proračun i računovodstvo mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:

 visoka stručna sprema ekonomskog smjera / dipl.oec. / završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, čijim završetkom se stječe 240 do 300 ECTS i akademski naziv magistar/magistra ekonomije / mag.oec. ili stručni specijalist
 položen državni stručni ispit
 najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 poznavanje jednog stranog jezika
 poznavanje rada na računalu
 vozačka dozvola B kategorije

U Jedinstvenom upravnom odjelu zapošljava se jedan voditelj Odsjeka za financije i proračun.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za financije i proračun podrazumijeva stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za financije i proračun podrazumijeva stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za financije i proračun podrazumijeva stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija, ako i potpunu komunikaciju sa strankama.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za financije i proračun podrazumijeva stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.

STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Članak 13.

Stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove obavlja sljedeće poslove:

 obavlja poslove vođenja knjigovodstva,
 obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana,
 obavlja poslove pripreme za vođenje platnog prometa Općine,
 obavlja materijalno poslovanje Općine,
 obavlja blagajničke poslove,
 obavlja poslove obračuna i isplate plaća i drugih naknada po osnovi radnog odnosa,
 obavlja poslove saldo konta,
 obavlja poslove likvidature, prijema i upisa dolaznih računa,
 priprema podatke za izradu proračuna,
 vodi knjigovodstvene evidencije o obveznicima lokalnih poreza i drugih davanja koja su prihod proračuna Općine,
 obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka za financije i proračun po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Osoba koje radi na radnom mjestu stručnog suradnika za proračun i računovodstvene poslove mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:

 viša stručna sprema ekonomskog smjera / završen stručni studij ekonomskog usmjerenja (računovodstvo i financije) čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS i stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica ekonomije / bacc.oec.
 položen državni stručni ispit
 najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 poznavanje jednog stranog jezika
 poznavanje rada na računalu
 vozačka dozvola B kategorije

U Jedinstvenom upravnom odjelu zapošljava se jedan stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove.

Radno mjesto stručnog suradnika za proračun i računovodstvene poslove podrazumijeva stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.

Radno mjesto stručnog suradnika za proračun i računovodstvene poslove podrazumijeva stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika.

Radno mjesto stručnog suradnika za proračun i računovodstvene poslove podrazumijeva stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnog tijela, a povremeno i izvan upravnog tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.

Radno mjesto stručnog suradnika za proračun i računovodstvene poslove podrazumijeva stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i9 stručnih tehnika.


VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNE POSLOVE

Članak 14.

Voditelj Odsjeka za komunalne poslove obavlja sljedeće poslove:

 izrađuje prijedlog programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 provodi programe gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 prikuplja podatke o obveznicima lokalnih poreza i javnih davanja koja su prihod Proračuna Općine,
 obavlja nadzor nad izvršavanjem ugovora o zakupu,
 obavlja nadzor nad korištenjem imovine u vlasništvu Općine i javnih površina kojima upravlja Općina,
 obavlja poslove provođenja komunalnog reda (izrađuje nacrte rješenja i izdaje obvezne prekršajne naloge),
 obavlja poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise (zaštita od požara, zaštita i spašavanje i dr.)
 vrši koordinaciju sa tijelima državne uprave, tijelima drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture,
 obavlja poslove vezane uz uvid u prostorni plan Općine,
 pruža tehničku podršku pri organizaciji manifestacija i športskih događanja na području Općine,
 obavlja poslove koordinacije i nadzora nad održavanjem javnih površina,
 određuje raspored održavanja i čišćenja javnih površina,
 izdaje radne naloge za održavanje nerazvrstanih cesta,
 izdaje radne naloge za održavanje javne rasvjete,
 sudjeluje u radu povjerenstva koje izrađuje zapisnik o primopredaji građevina koje gradi Općina,
 brine o održavanju vozila u vlasništvu Općine,
 ažurira registar nerazvrstanih cesta,
 nadzire realizaciju poslova dezinsekcije i deratizacije,
 prati rad dimnjačarske djelatnosti,
 izrađuje nacrt rješenja o komunalnom doprinosu, a po ovlaštenju pročelnika donosi rješenje o komunalnom doprinosu,
 izdaje obvezne prekršajne naloge,
 obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Osoba koje radi na radnom mjestu voditelja Odsjeka za komunalne poslove mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:
 viša stručna sprema tehničkog smjera (ing. + struka) / preddiplomski sveučilišni studij tehničkog usmjerenja koji traje 3 do 4 godine, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS i akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/ka + struka (univ.bacc.ing + struka) ili stručni studij tehničkog usmjerenja čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS i stručni naziv stručni prvostupnik inženjer/ka (bacc.ing. + struka)
 položen državni stručni ispit
 najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 poznavanje jednog stranog jezika
 poznavanje rada na računalu
 vozačka dozvola B kategorije

U Jedinstvenom upravnom odjelu zapošljava se jedan voditelj Odsjeka za komunalne poslove.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za komunalne poslove podrazumijeva stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za komunalne poslove podrazumijeva stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za komunalne poslove podrazumijeva stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija, ako i potpunu komunikaciju sa strankama.

Radno mjesto voditelj Odsjeka za komunalne poslove podrazumijeva stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.

Članak 15.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

Viši stručni suradnik obavlja sljedeće poslove:
 vodi upravni postupak i rješava upravne i ostale predmete iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
 rješenjem odlučuje o prijmu u službu, i prestanku službe, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,
 vodi postupak prisilne naplate dugovanja
 izrađuje i provodi akte iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
 izrađuje ugovore koje sklapa Općina Stubičke Toplice
 izrađuje nacrte svih akata koje donosi načelnik i Općinsko vijeće
 prati propise s područja koja su u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
 obavlja poslove pravnog zastupanja Općine, po punomoći načelnika, pred pravosudnim i upravnim tijelima
 obavlja postupke vezane uz provođenje javne nabave

Osoba koje radi na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za pravne poslove mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:

 visoka stručna sprema pravnog smjera / dipl.iur. / završen petogodišnji integrirani preddiplomski i diplomski studij prava, čijim završetkom se stječe 300 ECTS i akademski naziv magistar/magistra prava (mag.iur.) ili stručni specijalist
 položen državni stručni ispit
 najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 poznavanje jednog stranog jezika
 poznavanje rada na računalu
 vozačka dozvola B kategorije

U Jedinstvenom upravnom odjelu zapošljava se jedan viši stručni suradnik.

Radno mjesto višeg stručnog suradnika podrazumijeva stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnog tijela.

Radno mjesto višeg stručnog suradnika podrazumijeva stupanj samostalnosti koji uključuje samostalno obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika-

Radno mjesto višeg stručnog suradnika podrazumijeva stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija, ako i potpunu komunikaciju sa strankama.

Radno mjesto višeg stručnog suradnika podrazumijeva stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te odgovornost za pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

VODITELJ KOMUNALNIH RADNIKA

Članak 16.

Voditelj komunalnih radnika obavlja sljedeće poslove:

 nadzire obavljanje poslova u pododsjeku na terenu i kordinira obavljanje tih poslova njihovim raspoređivanjem radnicima, ukoliko ih ne rasporedi voditelj odsjeka,
 brine o održavanju radnih strojeva i opreme za održavanje javnih površina,
 obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih zelenih površina,
 obavlja poslove sadnje i održavanja zelenila i cvijeća na javnim površinama,
 obavlja poslove održavanja i čišćenja ostalih javnih površina,
 obavlja poslove održavanja i čišćenja uredskih prostorija Općine Stubičke Toplice,
 obavlja poslove čišćenja snijega sa javnih površina,
 obavlja pomoćne građevinske radove,
 obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i voditelja Odsjeka za komunalne poslove.

Osoba koje radi na radnom mjestu voditelja komunalnih radnika mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:

 srednja stručna sprema
 najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 vozačka dozvola za poljoprivredne radne strojeve
 poznavanje rada na strojevima na motorni benzinski pogon za održavanje hortikulture

U Jedinstvenom upravnom odjelu zapošljava se jedan voditelj komunalnih radnika.

Radno mjesto voditelj komunalnih radnika podrazumijeva stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka.

Radno mjesto voditelj komunalnih radnika podrazumijeva stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi te pravilnu primjenu pravila struke.

POMOĆNIK VODITELJA KOMUNALNIH RADNIKA

Članak 17.

Pomoćnik voditelja komunalnih radnika obavlja sljedeće poslove:

 nadzire obavljanje poslova u pododsjeku na terenu i kordinira obavljanje tih poslova njihovim raspoređivanjem radnicima, ukoliko ih ne rasporedi voditelj komunalnih radnika, a i po ovlasti voditelja komunalnih radnika,
 brine o održavanju radnih strojeva i opreme za održavanje javnih površina,
 obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih zelenih površina,
 obavlja poslove sadnje i održavanja zelenila i cvijeća na javnim površinama,
 obavlja poslove održavanja i čišćenja ostalih javnih površina,
 obavlja poslove održavanja i čišćenja uredskih prostorija Općine Stubičke Toplice,
 obavlja poslove čišćenja snijega sa javnih površina,
 obavlja pomoćne građevinske radove,
 obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i voditelja Odsjeka za komunalne poslove.

Osoba koje radi na radnom mjestu pomoćnika voditelja komunalnih radnika mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:

 srednja stručna sprema
 najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 vozačka dozvola za poljoprivredne radne strojeve
 poznavanje rada na strojevima na motorni benzinski pogon za održavanje hortikulture

U Jedinstvenom upravnom odjelu zapošljava se jedan pomoćnik voditelja komunalnih radnika.

Radno mjesto pomoćnika voditelja komunalnih radnika podrazumijeva stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka.

Radno mjesto pomoćnik voditelja komunalnih radnika podrazumijeva stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi te pravilnu primjenu pravila struke.


KOMUNALNI RADNIK

Članak 18.


Komunalni radnik obavlja sljedeće poslove:

 obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih zelenih površina,
 obavlja poslove sadnje i održavanja zelenila i cvijeća na javnim površinama,
 obavlja poslove održavanja i čišćenja ostalih javnih površina,
 obavlja poslove održavanja i čišćenja uredskih prostorija Općine Stubičke Toplice,
 obavlja poslove čišćenja snijega sa javnih površina,
 obavlja pomoćne građevinske radove.

Osoba koje radi na radnom mjestu komunalni radnik mora zadovoljiti sljedeće posebne uvjete:

 niža stručna sprema ili osnovna škola
 poznavanje rada na strojevima na motorni benzinski pogon za održavanje hortikulture

U Jedinstvenom upravnom odjelu zapošljava se tri (3) komunalna radnika.

Radno mjesto komunalni radnik podrazumijeva stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove.

Radno mjesto komunalni radnik podrazumijeva stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.

IV. DRŽAVNI STRUČNI ISPIT

Članak 19.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim polsovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

V. VJEŽBENICI

Članak 20.

U službu u Jedinstveni upravni odjel mogu se primati osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenici), sukladno planu prijma u službu.

VI. ODGOVORNOST ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 21.

Službenik odgovara za počinjenu povredu službene dužnosti.

Lake povrede službene dužnosti su:
1. učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla,
2. napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili opravdanog razloga,
3. neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumenatcije,
4. neopravdan izostanak s posla jedan dan,
5. neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na rad u roku 24 sata bez opravdanog razloga,
6. nedolično ponašanje i nekorektan odnos prema drugim službenicima ili namještenicima,
7. nedolično ponašanje prema strankama,
8. odbijanje pružanja stručne pomoći drugim službenicima,
9. osobito blagi način počinjenja djela koje sadržava obilježja teške povrede službene dužnosti, ako pročelnik ocijeni da nije svrishodno pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti.

VII. PRIMJENA POVOLJNIJEG PRAVA

Članak 22.

Na prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o radu, Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije i upravnim tijelima jedinice lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske žuapnije, te pravilnika o radu, a ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno tim propisima, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako zakonom nije drugačije određeno.


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Službenici i namještenici zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s Pravilnikom.

Na službenike i namještenike koji ne budu raspoređeni temeljem Pravilnika iz prethodnog stavka, primijenit će se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 86/08 i 61/11) o stavljanju na raspolaganje te se utvrđuje otpremnina u visini od 75,23 % prosječne mjesečne plaće isplaćene zaposleniku u prethodna tri mjeseca za svaku navršenu godinu rada u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, odnosno pravnim prednicima tog upravnog tijela.

Pročelnik će donijeti rješenja o rasporedu na nova radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela KLASA:023-05/12-01/4, URBROJ:2113/03-03-12-2 od 03. srpnja 2012. godine.


Načelnik
Općine Stubičke Toplice

Vladimir Bosnar

PRAVILNIK
14. rujna 2016. 187 KB

Kako do nas / Kontakt