Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada JLS

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na­rodne novine«, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

Zakon o općem upravnom postupku (»Na­rodne novine«, 47/09)

Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, 7/2009)

Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, 34/02)

Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, 144/12, 121/16)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regio­nalne) samouprave (»Narodne novine« 127/17)

Zakon o lokalnim porezima (»Narodne novine«, 115/16, 101/17)

Opći porezni zakon (»Narodne novine«, 115/16)

Linkovi zakona nalaze se na web stranici Narodnih novina: https://www.nn.hr/

Opći akti i odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice objavljeni su u službenom glasilu: Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, na web stranici: http://www.kzz.hr/glasnik.

Kako do nas / Kontakt