1. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S R A Ć E N I     Z A P I S N I K

 

sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 24. kolovoza 2017. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Nedeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Damir Pavrlišak, Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Marina Šturlan, član Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Tamara Huis, viši stručni suradnik za pravne poslove

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun

Sebastijan Fuštin i Maja Šimunić - novinari

Željko Varjačić, Tanja Gospodarić, Ljiljana Pavlina, Željko Gašparić, Krunoslav Gospodarić, Ivan Zrinski, Zoran Žukina, Ana Gospočić, Marija Vrban - kao građani

Odsutni vijećnici: Nina Gradiški Zrinski ( unaprijed je opravdala svoj izostanak)

Zapisničar:       Melita Šarić

Započeto:         19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk otvara prvu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, zamjenicu načelnika Općine Stubičke Toplice Anicu Benger, ravnateljicu Osnovne škole Vladimir Bosnar Brigitte Gmaz, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek gđu. Kristinu Ljubić, predstavnicu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, gđu. Marinu Šturlan, predstavnike medija, građane Općine Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća obavještava da se sjednica snima i da je javna. Konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, da imamo kvorum, te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predlaže usvajanje dopunjenog Dnevnog reda:

D N E V N I   R E D

 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata vijećnika.
 2. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik.
 4. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.
 5. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.
 6. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.
 7. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za sport.
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju.
 9. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice.
 10. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
 11. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o.
 12. Informacija o imenovanju Nadzornog odbora Zagorskog vodovoda d.o.o.
 13. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Stubičke Toplice.
 14. Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2017/2018.
 15. Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2017/2018.
 16. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru 2012.-2016.
 17. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova pojačanog održavanja odvojka Ul. Lj. B. Đalskog do kbr. 89.
 18. Donošenje Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 19. Donošenje Odluke o sazivanju Zbora građana naselja Strmec Stubički.
 20. Donošenje Odluke o sazivanju Zbora građana naselja Pila.
 21. Donošenje Odluke o davanju u zakup nekretnina obuhvaćenih DPU Groblje Strmec Stubički i u Poduzetničkoj zoni „Stubaki“.
 22. Donošenje Odluke o određivanju domara Mjesnog doma Strmec Stubički.
 23. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o otvaranju 5. i 6. odgojno-obrazovne skupine u Dječjem vrtiću „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2017./2018.
 24. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o zapošljavanju u Dječjem vrtiću „Zvirek“.
 25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić „Zvirek“.
 26. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2016./2017.
 27. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017.
 28. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 29. Informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.03.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 30. Informacija o održavanju susreta Gradova i općina – prijatelji djece.
 31. Informacija o aktivnostima uvođenja poreza na nekretnine.
 32. Pitanja i prijedlozi.

Na upit predsjednika ima li primjedbi na dnevni red, vijećnik Nikola Kristić uputio je primjedbu da ima dopuna. 14. kolovoza 2017. godine urudžbirao je tri prijedloga, za koje smatra da se mogu uštedjeti sredstva Proračuna.

Prijedlozi su napravljeni sukladno Statutu i Poslovniku o radu Općinskog vijeća:

 1. Ukidanje naknade vijećnicima,
 2. Kupnja tableta vijećnicima,
 3. Hortikulturno uređenje Općine Stubičke Toplice sa trajnicama.

Vijećnik Nikola Kristić obavještava da su to tri odluke koje štede milijun, ako ne i više u četiri godine. Konstatira da su to bili prijedlozi koji na žalost nisu ušli, misli da su trebali ući u dnevni red.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice Nedjeljko Ćuk, obrazlaže da će se točke uvrsti na dnevni red, kad o njima rasprave stručni ljudi u sklopu rada radnih tijela koja će se formirati na ovoj sjednici. Sljedeća sjednica predviđa se za dva tjedna.

U diskusiji vijećnik Nikola Kristić osvrnuo se na:

-        povredu Poslovnika „… predlagatelji odluka su i vijećnici ali i Radna tijela…“ dakle radna tijela ne razmatraju prijedlog vijećnika, razmatraju svoje vlastite prijedloge.

-        povredu Poslovnika, po članu 44. stavku 2. Poslovnika kojim se određuje da poziv sa materijalima, mora doći najkasnije pet dana prije održavanja sjednica

-        povredu Poslovnika, po članku 24. stavak 2. prema kojem prijedlog za radna tijela mora sadržavati pravnu osnovu, tekst prijedloga sa obrazloženjem i tekst važećeg akta koji se mijenja ili dopunjuje.

-        povredu Poslovnika u članku 46. stavak 4. da izvješće mandatnog povjerenstva ne može biti prva točka dnevnog reda već to mora biti usvajanje zapisnika.

Predsjednik Vijeća odgovorio je:

-        da na radnim tijelima mogu debatirati profesionalci i dati razrađenu tematiku. Dani iznosi koji su izloženi prijedlogom za kupnju tableta, nisu provjereni iznosi

-        da su materijali dopune koalicije upućeni dva dana prije održavanja sjednice te da je to sukladno Poslovniku kao i da sadržavaju propisane elemente

-        da tumačenje Poslovnika daje Tamari Huis, višem stručnom suradniku za pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Tamara Huis daje pojašnjenje i tumačenje Poslovnika:

-        dani prijedlozi koalicije su amandmani. Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta, koji se podnose pisanim putem uz obrazloženje i to najkasnija dva radna dana prije održavanja sjednice, pri čemu oni ne moraju sadržavati sve ono što sadržava i sam prijedlog akta. Što znači da sadržaj prijedlog akta i sadržaj prijedloga amandmana nije isti. Ako se radi o amandmanu on se može podnijeti u pisanom obliku najkasnije dva radna dana od dana održavanja sjednice, što je ovdje bio i slučaj. Jedini prijedlog za donošenje odluke, to jest općeg akta je prijedlog za osnivanje Radnog tijela za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice, koji sukladno dostavljenom prijedlogu Odluke sadržava i pravnu osnovu i tekst prijedloga akta s obrazloženjem.

-        koja tumači da je u pravilu, sukladno Poslovniku, prva točka usvajanje zapisnika, međutim ovdje je izniman slučaj. Radi se o podnošenju zahtjeva za mirovanje mandata od strane bivšeg vijećnika gdina. Stjepana Sokača i gdina. Mate Zrinskog. Obzirom da Mandatno povjerenstvo podnosi izvješće, u ovim slučajevima, potrebno je i radi polaganja prisege slijedećeg po redu na listi gdina. Roberta Pilskog da podnese prisegu.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice Nedjeljko Ćuk, zahvaljuje Tamari Huis na tumačenju te na usvajanje daje predloženi pročitani nadopunjeni dnevni red.

Dnevni red usvojen je sa jedanaest (11) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom.

Ad.1.

Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata vijećnika.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je vijećnik Stjepan Sokač stavio mandat u mirovanje.

Poziva gdina. Tomislava Mlinarića, predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese izvješće.

Gdin. Tomislav Mlinarić podnosi izvješće:

Izvješćuje se da je zahtjev za mirovanje mandatačlana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, iz osobnih razloga, podnio član Općinskog vijeća:

STJEPAN SOKAČ, STRMEC STUBIČKI, STRMEC STUBIČKI 159; rođ. 19.11.1951; OIB: 49305895155, izabran u Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice s Kandidacijske liste grupe birača, nositelj liste: Kristijan Oremuš.

Utvrđuje se da je mirovanje mandata počelo teći od dana dostave zahtjeva, odnosno od 31. srpnja 2017.

Sukladno čl. 81. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Utvrđuje se da je prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste MATO ZRINSKI; STRMEC STUBIČKI, STRMEC STUBIČKI 164/A; rođ. 14.02.1949; OIB: 83619709238.

Izvješćuje se da je zahtjev za mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, iz osobnih razloga, podnio član Općinskog vijeća:

MATO ZRINSKI; STRMEC STUBIČKI, STRMEC STUBIČKI 164/A; rođ. 14.02.1949; OIB: 83619709238, izabran u Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice s Kandidacijske liste grupe birača, nositelj liste: Kristijan Oremuš.

Utvrđuje se da je mirovanje mandata počelo teći od dana dostave zahtjeva, odnosno od 04. kolovoza 2017.

            Sukladno čl. 81. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, člana predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

            Utvrđuje se da je prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste ROBERT PILSKI; PILA, PILA 49; rođ. 07.01.1980; OIB: 01207180588.

            Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za mirovanje mandata vijećnika Stjepana Sokača i kandidata Mate Zrinskog te za početak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice Roberta Pilskog.

Gdin. Nedjeljko Ćuk poziva gdina. Roberta Pilskog da da prisegu, te je pročitao tekst prisege:

„Prisežem da ću dužnost vijećnika Općine Stubičke Toplice obavljati savjesno i odgovorno radi svekolikog probitka Općine, Županije i Republike Hrvatske, da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Općine Stubičke Toplice te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.”

Vijećnik Robert Pilski riječju „Prisežem“ položio je Prisegu za vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, te istu potpisao.

Ad.2.

Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje Zapisnik sa konstituirajuće sjednice. Isti se usvaja jednoglasno sa dvanaest (12) glasova, uz napomenu da se u Zapisnik sa konstituirajuće sjednice unesu izmjene sukladno primjedbama.

Ad.3.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk, riječ daje Tamari Huis, višem stručnom suradniku za pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Tamara Huis obrazlaže da sukladno tome da je član Povjerenstva za Statut i Poslovnik bivši vijećnik Stjepan Sokač, stavio svoj mandat u mirovanje, a član Povjerenstva mora biti vijećnik, predlaže se izmjena.

Predsjednik Vijeća, predlaže kao člana Povjerenstva za Statut i Poslovnik njegovog nasljednika tj. vijećnika Roberta Pilskog.

U diskusiji za riječ su se javili vijećnici Nikola Kristić i vijećnik Tomislav Mlinarić:

-        vijećnik Nikola Kristić koji konstatira nastavno na ono što je rečeno na konstituirajućoj sjednici, i da je ovo bila mogućnost da se ispravi greška koja je napravljena na prvoj sjednici te da to nije demokratski i to ne vodi suradnji i konstruktivnosti u budućnosti,

-        vijećnik Tomislav Mlinarić, obratio uvaženom kolegi Kristiću, da na konstituirajućoj sjednici nisu imali kandidate niti prijedloge, da je demokracija da vijećnik Nikola Kristić uvažava i tuđe mišljenje kada se nešto govori njemu, a ne kada samo on govori, zamolio ga da na neki način ne bojkotira sjednice ovog Općinskog vijeća i dnevni red. Jer su se i oni raspitali što se tiče prve točke i druge točke i kako one trebaju biti raspoređene u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik vijeća pojasnio je vijećniku Nikoli Kristiću da vijećnik Tomislav Mlinarić daje repliku na njegovo izlaganje

Vijećnik Nikola Kristić konstatira povredu Poslovnika jer se nije obraćao nikome pojedinačno, iznio je samo svoj stav o tome.

Predsjednik vijeća Nedjeljko Ćuk zahvaljuje na izlaganju te na usvajanje daje prijedlog imenovanja vijećnika Roberta Pilskog u Povjerenstvo za Statut i Poslovnik.

Sa osam (8) glasova za, tri (3) glasa protiv i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

O D L U K A

o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik

Članak 1.

Mijenja se članak 1. Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. ) na način da glasi:

            “U Povjerenstvo za Statut i poslovnik Općine Stubičke Toplice izabiru se:

-       za predsjednika: Zrinka Košić Bosnar, Pila, Pila 10A

-       za člana: Robert Pilski, Pila, Pila 49

-       za člana: Damir Pavrlišak, Pila, Pila 37

-       za člana: Tomislav Mlinarić, Stubičke Toplice, Mlinarska cesta 20

-       za člana: Dejan Hrastinski, Strmec Stubički, Strmec Stubički 154.“

Članak 2.

 

            Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.4.

Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk, upoznaje prisutne da su u privitku materijala dana dva prijedloga, prijedlog načelnika kojim predlaže: Nedjeljka Ćuka za predsjednika, i za članove: Anicu Benger, Martinu Jantol Županić, Ivana Hrena, Danicu Golub, Filipa Pošteka i Emila Franjčeca te prijedlog vijećnika Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića kojim predlažu: Nedjeljka Ćuka za predsjednika, i za članove: Filipa Pošteka, Damira Pavrlišaka, Ivanku Bartol, Ivana Andreasa Vlajčevića, Dejana Borovčaka i Ivana Sokača. S time da bi drugi prijedlog dopunio osmim članom gdinom. Mladenom Lendrecom. Postavio je upit imali još prijedloga osim prijedloga danih u materijalima.

Vijećnik Nikola Kristić komentira da je potrebno dati obrazloženje sukladno Statutu i po Poslovniku za vanjske članove.

Sugestija je prihvaćena te su predlagatelji dali obrazloženje za članove.

Zamjenica načelnika Anica Benger, želi se osvrnuti na ovu točku i to ne samo iz razloga što je predložena kao član, već i zato da obrazloži čime se ovo tijelo bavi. To su protupožarna i civilna zaštita. Kao informaciju daje da se prema Zakonu o sustavu civilne zaštite zamjenik načelnika imenuje kao predsjednik to jest nosioc tog stožera. Stoga je odlučeno da i ona bude predložena za člana Radnog tijela. Slaže se sa prijedlogom obrtnika no smatra da gospođa Bartol ima mnogo obaveza, te da bi opcija prijedloga načelnika bila bolja ili da se još naprave neke male izmjene unutar toga, pošto ima dosta kandidata koji se nalaze na prvom i drugom prijedlogu.

Predsjednik Vijeća zahvaljuje na inicijativi i odgovara da je sa svakim kandidatom za člana osobno razgovarano i vodilo se računa o tome da ukoliko netko ne može sudjelovati u radu da ga se niti ne opterećuje sa članstvom. Što se tiče civilne zaštite i stožera na ovom tijelu se sigurno neće debatirati i baviti ovom problematikom. Točna je informacija da imenovanje funkcije predsjednika Stožera civilne zaštite po Zakonu obavlja zamjenik načelnika, no ovo tijelo neće se baviti djelokrugom poslova koje obavlja Stožer. Kako više nema prijedloga na usvajanje se daje prijedlog načelnika za osnivanje Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice. Za isti prijedlog glasalo je pet (5) vijećnika za i sedam (7) protiv. Za prijedlog kandidacijske liste i HDZ-a glasalo je sedam (7) vijećnika za, četiri (4) protiv i jedan (1) suzdržan.

Donosi se

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

  Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 2.

  Radno tijelo za gospodarstvo raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

            -           uređenja naselja i stanovanja,

            -           prostornog i urbanističkog planiranja,

            -           komunalnog gospodarstva,

            -           zaštite potrošača,

            -           zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,

            -           protupožarne i civilne zaštite,

            -           prometa na području Općine,

            -           poljoprivrede, deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.

Članak 3.

  Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

            Za članove Radnog tijela za gospodarstvo imenuju se:

 1. Nedjeljko Ćuk - predsjednik
 2. Filip Poštek - član
 3. Damir Pavrlišak - član
 4. Ivanka Bartol - članica
 5. Ivan Andreas Vlajčević – član
 6. Dejan Borovčak – član
 7. Ivan Sokač – član

8.         Mladen Lendrec - član

Članak 5.

 Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk upoznaje prisutne da su u privitku materijala dana dva prijedloga, prijedlog načelnika koji predlaže: Sabinu Frgec za predsjednika te za članove: Juricu Knezića, Tomislava Mlinarića, Kristinu Ljubić, Brigitte Gmaz, Ninu Gradiški Zrinski i Sergeja – Augustina Erdelja te prijedlog vijećnika Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića kojim predlažu: Sergeja – Augustina Erdelju za predsjednika i za članove: Tomislava Mlinarića, Brigitte Gmaz, Kristinu Ljubić, Marinu Šturlan, Juricu Knezića, Ninu Gradiški Zrinski, Sabinu Frgec i Maju Štefanec Herak.

Vijećnik Nikola Kristić upućuje primjedbu na broj vijećnika koji se nalaze na prijedlozima za članove i konstatira da predsjednik tijela koji će predsjedavati vijećnicima, koji imaju izborni legitimitet kao članova Vijeća, je vanjski član. Poslovnikom je utvrđeno da vanjski članovi se obavještavaju o sjednicama putem oglasne ploče u Općini. Stava je da radnim tijelom ne može predsjedavati vanjski član.

Vijećnik Tomislav Mlinarić daje repliku na primjedbu vijećnika Nikole Kristića da nigdje nužno ni u Statutu ni u Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice ne piše da predsjednik radnog tijela ne može biti vanjski član. Obrazložio je prijedlog članova.

Kako više nema prijedloga, predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje prijedlog načelnika za osnivanje Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice. Za isti prijedlog glasalo je pet (5) vijećnika za i sedam (7) protiv. Za prijedlog kandidacijske liste i HDZ-a glasalo je sedam (7) vijećnika za i pet (5) protiv. Obratio se kolegama vijećnicima koji su članovi Radnog tijela, a glasali su protiv, dali ne žele sudjelovati u radu Radog tijela, pa da se napravi zamjena. Moli pojašnjenje jer ne razumije što se događa. Ako su protiv ovog sastava, čiji su članovi, mogu se zamijeniti sada ili na slijedećoj sjednici.

Vijećnici Sabina Frgec i Jurica Knezić izjasnili su se da žele raditi u Radnom tijelu.

Donosi se

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-       brige o djeci,

-       socijalne skrbi,

-       primarne zdravstvene zaštite,

-       odgoja i osnovnog obrazovanja,

-       dodjele stipendija,

-       kulture, tjelesne kulture i športa.

Članak 3.

  Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

            Za članove Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo imenuju se:

 1. Sergej-Augustin Erdelja - predsjednik
 2. Tomislav Mlinarić - član
 3. Brigitte Gmaz - članica
 4. Kristina Ljubić - članica
 5. Marina Šturlan – članica
 6. Jurica Knezić – član
 7. Nina Gradiški Zrinski – članica
 8. Sabina Frgec – članica
 9. Maja Štefanec Herak – članica.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ad.5.

Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk upoznaje prisutne da su u privitku materijala dana dva prijedloga, prijedlog načelnika koji predlaže: Zrinku Košić Bosnar za predsjednika te za članove: Bernardu Ivček, Nikolu Kristića, Marijana Frgec, i Sanju Čajko te prijedlog vijećnika Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića kojim predlažu: Zrinku Košić - Bosnar za predsjednika i za članove: Ivanu Pasanec, Sanju Čajko, Ivanku Glavač i Ivanu Turković.

Predlagatelji su dali obrazloženje za članove Radnog tijela.

Kako više nema prijedloga, predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje prijedlog načelnika za osnivanje Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice. Za isti prijedlog glasalo je pet (5) vijećnika za i sedam (7) protiv. Za prijedlog kandidacijske liste i HDZ-a glasalo je sedam (7) vijećnika za i četiri (4) protiv i jedan (1) suzdržan.

Donosi se

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

 Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za ekologiju i kulturu raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-       uređenja javnih površina na području Općine,

-       zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,

-       realizacije kulturnih projekata kojih je nositelj Općina.

Članak 3.

 Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

 Za članove Radnog tijela za ekologiju i kulturu imenuju se:

 1. Zrinka Košić Bosnar – predsjednica
 2. Ivana Pasanec – članica
 3. Sanja Čajko – članica
 4. Ivanka Glavač – članica
 5. Ivana Turković – članica.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.7.

Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za sport.

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk upoznaje prisutne da su u privitku materijala dana dva prijedloga, prijedlog načelnika koji predlaže: Tomislava Mlinarića za predsjednika te za članove: Goran Pleša, Anđelko Zrinski, Dino Maričić, Nino Potočki, Željko Javorščak i Goran Šams te prijedlog vijećnika Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića kojim predlažu: Anđelka Zrinskog za predsjednika i za članove: Gorana Plešu, Željka Javorščaka, Dinu Maričića, Damira Pavrlišaka, Daria Šameca, Berislava Čegelja, Bernarda Pihača i Nino Potočki.

Vijećnik Nikola Kristić upućuje istu primjedbu, a to je da nema vijećnika to jest prisutan je samo jedan vijećnik.

Odgovorio je predsjednik Općinskog vijeća da je u prijedlogu za člana predložen jedan vijećnik što je dovoljno i u skladu sa Zakonom.

Kako više nema prijedloga, predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje prijedlog načelnika za osnivanje Radnog tijela za sport Općine Stubičke Toplice. Za isti prijedlog glasalo je pet (5) vijećnika za i sedam (7) protiv. Za prijedlog kandidacijske liste i HDZ-a glasalo je sedam (7) vijećnika za i pet (5) protiv.

Donosi se

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za sport Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

 Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za sport Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za sport raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-       zadovoljavanja lokalnih potreba stanovništva Općine u sportu,

-       aktivnosti, poslova i djelatnosti u području sporta značajnih za Općinu,

-       mjera za unapređenja sporta,

-       mjera i aktivnosti u praćenju korištenja i utroška sredstava u području sporta,

-       izvješća o izvršavanju programa javnih potreba u sportu i utroška sredstava.

Članak 3.

 Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za sport imenuju se:

 1. Anđelko Zrinski – predsjednik
 2. Goran Pleša – član
 3. Željko Javoršćak – član
 4. Dino Maričić – član
 5. Damir Pavrlišak – član
 6. Dario Šamec – član
 7. Berislav Čegelj – član
 8. Bernard Pihač – član
 9. Nino Potočki – član

Članak 5.

 Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ad.8.

Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju.

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk upoznaje prisutne da su u privitku materijala dana dva prijedloga, prijedlog načelnika koji predlaže: Stjepan Čajka za predsjednika te za članove: Juraja Jurasa, Kristijana Oremuša, Nikolu Kristića, Nikolu Knezića i Kristinu Košić i prijedlog vijećnika Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića kojim predlažu: Stjepana Čajka za predsjednika i za članove: Juraja Jurasa, Marijana Kovačića, Tomislava Franjkovića, Kristijana Oremuša i Nedjeljka Ćuka kao dopunu.

Predlagatelji su dali obrazloženje za članove Radnog tijela.

Vijećnik Nikola Kristić upućuje primjedbu da je predloženi član Kristijan Oremuš u sukobu interesa.

Predsjednik Općinskog vijeća odgovorio je da Kristijan Oremuša nije u sukobu interesa. Bila je zamolba načelnika i predloženih članova Stjepana Čajka i Juraja Jurasa da se Kristijan Oremuš uvrsti za člana Radnog tijela. Radno tijelo donosi prijedlog ne donosi odluke.

Načelnik Općine Josip Beljak nadovezuje se na izlaganje predsjednika Vijeća, te obrazlaže da u konzultaciji sa pročelnicom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Ljubicom Božić, dobio je odgovor da on može biti član te je iz tog razloga i on predložen od njegove strane.

Kako više nema prijedloga, predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje prijedlog načelnika za osnivanje Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju Općine Stubičke Toplice. Za isti prijedlog glasalo je pet (5) vijećnika za i sedam (7) protiv. Za prijedlog kandidacijske liste i HDZ-a glasalo je sedam (7) vijećnika za i pet (5) protiv.

Donosi se

 

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za prostorno uređenje i gradnju Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za prostorno uređenje i gradnju raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-       uređenja naselja i stanovanja,

-       prostornog i urbanističkog planiranja te

-       razmatra nacrt prijedloga prostorno-planskih dokumenata.

Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju imenuju se:

 1. Stjepan Čajko – predsjednik
 2. Juraj Juras – član
 3. Marijan Kovačić – član
 4. Tomislav Franjković – član
 5. Kristijan Oremuš – član
 6. Nedjeljko Ćuk – član.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.9.

Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk upoznaje prisutne da za to Radno tijela nije bilo prijedloga načelnika Općine obzirom da je osnivanje ovog radnog tijela prijedlog vijećnika Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića. Prijedlog je dan iz razloga što je turizam bio isprepletan u radnima tijelima za gospodarstvo, ekologiju i kulturu odnosno u više tijela. Smatrali smo da je za turizam, obzirom da se kvalificiramo kao turistička destinacija, ovo tijelo gotovo najbitnije tijelo za pokretanje ovog mjesta te da bi ovo tijelo svakako trebalo oformiti, pružiti im priliku da daju prijedloge Vijeću i načelniku. U Radno tijelo za turizam i promidžbu predlažu se: Filip Poštek za predsjednika i za članove: Silvio Tomić, Nadica Jozić Borić predstavnica udruge Hrvatska žena, Nikola Kristić, Zorica Capar predstavnica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, te bi još dodao i Martinu Jantol Županić i Bernardu Ivček.

Vijećnik Nikola Kristić zahvaljuje na prijedlogu te sukladno naprijed iznesenim stavovima zahvaljuje na članstvu u Radnom tijelu. Predsjednik Vijeća Nedjeljko Ćuk upućuje upit vijećniku Nikoli Kristiću dali to znači da ne želi sudjelovati u ovom Radnom tijelu, na što se vijećnik Nikola Kristić izjasnio da ne želi.

Predsjednik Vijeća konstatira da bi sastav tijela bio: Filip Poštek predsjednik i članovi: Silvio Tomić, Nadica Jozić Borić, Zorica Capar, Martina Jantol Županić i Bernarda Ivček. Kako više nema prijedloga, predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje prijedlog za osnivanje Radnog tijela za turizam i promidžbu. Za isti prijedlog glasalo je pet (7) vijećnika za, dva (2) protiv i tri (3) suzdržana.

Donosi se

O D L U K A

o osnivanju Radnog tijela za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za turizam i promidžbu Općine Stubičke Toplice raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

-        razvoja turizma na području Općine Stubičke Toplice

-        promoviranja Općine kao turističke destinacije

-        unapređenja turističke ponude Općine.

Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za turizam i promidžbu imenuju se:

 1. Filip Poštek – predsjednik
 2. Silvio Tomić – član
 3. Nadica Jozić Borić – članica
 4. Zorica Capar - članica
 5. Martina Jantol Županić - članica
 6. Bernarda Ivček – članica.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk upoznaje prisutne da su u privitku materijala dana dva prijedloga, prijedlog načelnika koji predlaže: Željka Bengera za predsjednika te za članove: Dejan Hrastinski, Ivanka Glavač, Kristijan Oremuš, Željko Habjanec, i Anica Benger te prijedlog vijećnika Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića kojim predlažu: Anicu Benger za predsjednika i za članove: Dejan Hrastinski, Ivanka Glavač, Robert Pilski i Kristijan Oremuš.

Kako nema prijedloga, predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje Odluku o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Za prijedlog načelnika glasalo je četiri (4) vijećnika za, sedam (7) protiv i jedan suzdržan. Za prijedlog Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića glasalo je osam (8) vijećnika za i četiri (4) suzdržana.

Donosi se

ODLUKA O OSNIVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA

ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Članak 2.

            Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda organizira i provodi postupak procjene štete od elementarnih nepogoda na području Općine Stubičke Toplice, odnosno obavlja sljedeće poslove:

-       utvrđuje štetu za područje Općine Stubičke Toplice te organizira i usklađuje njezinu procjenu,

-       surađuje sa županijskim povjerenstvom,

-       potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna Općine,

-       Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva,

-       daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,

-       županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku,

-       za načelnika i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.

Članak 3.

Za članove Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:

-        Anica Benger - predsjednica

-        Dejan Hrastinski - član

-        Ivanka Glavač - članica

-        Robert Pilski - član

-        Kristijan Oremuš - član.

Članak 4.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Ad.11.

Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk, riječ daje Tamari Huis, višoj stručnoj suradnici za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Tamara Huis obavještava da je pravna osnova za donošenje ove Odluka članak 91. stavak 3. Statuta prema kojem u Skupštini trgovačkog društva u kojem Općina Stubičke Toplice nema 100% uloga, kakav je Zagorski vodovod, kao člana društva predstavlja ona osoba koju odredi Općinsko vijeće.

Predsjednik Vijeća obavještava da smo prije sedam dana zatražili službeno zapisnik sa Skupštine Zagorskog vodovoda i nismo ga dobili do danas do 13,43 sati.

Vijećnica Sabina Frgec predlaže kao predstavnika Općine u Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o. načelnika Općine Stubičke Toplice, Josipa Beljaka.

Predsjednik Vijeća je ispred Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića iznio prijedlog da se kao predstavnik Općine u Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o. imenuje Tomislav Mlinarić.

Kako nema više prijedloga predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje Odluku imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o.. Za prijedlog vijećnice Sabine Frgec o imenovanju načelnika kao predstavnika glasalo je pet (5) vijećnika za, sedam (7) protiv. Za prijedlog Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića glasalo je sedam (7) vijećnika za, tri (3) protiv i  dva (2) suzdržana.

Donosi se

O D L U K A

o imenovanju predstavnika Općine Stubičke Toplice u Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o.

Članak 1.

U Skupštinu Zagorskog vodovoda d.o.o. za predstavnika Općine Stubičke Toplice imenuje se Tomislav Mlinarić, mag.phil. iz Stubičkih Toplica, Mlinarska cesta 20.

 

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje dužnost dosadašnjem predstavniku Općine Stubičke Toplice u Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.12.

Informacija o imenovanju Nadzornog odbora Zagorskog vodovoda d.o.o.

Informaciju je dala Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Vijeća Nedjeljko konstatira da se informaciji ne glasa.

Ad.13.  

Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk, riječ daje Tamari Huis, višoj stručnoj suradnici za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Tamara Huis obavještava da se od strane načelnika predlaže nova Odluka o općinskim porezima. Pravna osnova za donošenje Odluke je članak 42. stavak 1. Zakona o  lokalnim porezima koji određuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje poreze. Bitno je naglasiti da prijedlog Odluke u svom sadržaju odgovara Odluci o općinskim porezima koja se do sada primjenjivala. Jedina promjena je ukidanje poreza na tvrtku ili naziv i zato tog poreza u prijedlogu sadašnje Odluke nema. Naglašava da odredbe o Porezu na kuće za odmor prestaju važiti sa prvim siječnja 2018. godine, obzirom da se u tom trenutku, sukladno Zakonu o lokalnim porezima  komunalna naknada i Porez na kuću za odmor zamjenjuju novim Porezom na nekretnine. Potrebno je naglasiti da je obveza Općinskog vijeća bila donijeti novu Odluku do 30. lipnja 2017. godine. Obzirom da u tom trenutku Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice nije bilo konstituirano sada na ovoj prvoj sjednici predlaže se donošenje Odluke o općinskim porezima. Sve što se tiče Poreza na potrošnju, Poreza na kuće za odmor, Poreza na korištenje javnih površina, ostaje u svim iznosima kao što je bilo i do sada.

Upite su postavili:

-        vijećnica Sabina Frgec vezano za Porez na kuće za odmor, koji se plaća 12,00 kn po kvadratnom metru, s tim  da  je prema Zakonu od 5,00 do 15,00 kuna po kvadratnom metru, predlaže da se upozna Vijeće da se da plaćanjem poreza puni Proračun i da se veli što se izdvaja za što.

-        vijećnik Nikola Kristić postavio je pitanje da se Porez na nekretnine odgađa? Što je s tim u ovoj Odluci sa Porezom na nekretnine?

Odgovore je dala Tamara Huis, viši stručni suradnik za pravne poslove:

-        vijećnici Sabini Frgec da je porez kao i do sada nepromijenjen te da se vijećnica za sve informacije, što tiče prikupljenih iznosa Poreza na kuće za odmor može obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu

-        vijećniku Nikoli Kristiću da na kraju ovog dnevnog reda je točka Informacija o aktivnostima uvođenja poreza na nekretnine, gdje će ukratko izložiti sve o Porezu na nekretnine kao novom porezu. Ono što je bitno naglasiti je da Općinsko vijeće mora postupati sukladno zakonskim obvezama. Zakonom o lokalnim porezima propisano je da  30. lipnja 2017. odnosno u našem specifičnom slučaju danas, bi trebali donijeti novu Odluku o općinskim porezima i to iz razloga što se ukida porez na tvrtku ili naziv. Što se tiče poreza na nekretnine, službene odluke Vlade Republike Hrvatske o odgodi primjene Poreza na nekretnine nema. Ono što se svakodnevno provjerava su objave Ministarstva financija, koje je objavilo službenu uputu da se nastavlja sa prikupljanjem podataka o nekretninama na područjima lokalne samouprave, a koji podaci su potrebni radi ustrojavanja evidencije koja će biti potrebna za oporezivanje nekretnina.

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun, pojašnjava da je Proračun za 2017. godinu, kao i važeća prva Izmjena Proračuna za ovu godinu kao i sva izvješća o izvršenju Proračuna objavljena na našoj web stranici sa obrazloženjem, tako da ima podatak za svaku vrstu prihoda i rashoda prikazano brojčano i u tekstualnom obrazloženju.

Predsjednik vijeća zahvaljuje na danom obrazloženju, te kako nema upita ni prijedloga na usvajanje daje donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Stubičke Toplice.

Odluka se donosi sa devet (9) glasova za i tri (3) suzdržana.

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina

4. porez na nekretnine.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Članak 5.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se piće proda u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porezni obveznik Obrazac podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice pojedinačno za svaki poslovni prostor na području Općine Stubičke Toplice.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Stubičke Toplice.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor, u smislu ove Odluke, ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 12,00 kuna po jednom kvadratnom metru korisne površine kuće za odmor.

Korisna površina kuće za odmor utvrđuje se na način na koji se utvrđuje korisna površina pri obračunu komunalne naknade.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje i u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Porez na kuću za odmor prihod je proračuna Općine.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

Članak 12.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 7. stavka 2. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaća se:

 1. godišnje za samostojeće reklamne panoe osim jumbo plakata     360,00 kuna
 2. godišnje za jumbo plakate                                                        3.250,00 kuna
 3. dnevno za korištenje javne površine za ugostiteljsku djelatnost  500,00 kuna
 4. dnevno za korištenje javne površine za ostale djelatnosti                       200,00 kuna

Pod javnim površinama smatraju se ulice, nerazvrstane ceste, parkovi, dječja i ostala sportska igrališta, sajmovi, te ostale površine kojima upravlja Općina Stubičke Toplice i koje su u javnoj upotrebi.

4. Porez na nekretnine

Članak 15.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 16.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Članak 17.

Porezni obveznik dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 18.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.27/15).

Članak 19.

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 27/15).

Odredbe članaka 7. do 12. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.  

Članak 20.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.14. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2017/2018.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ, daje Tamari Huis, višoj stručnoj suradnici za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Tamara Huis predlaže da bi obzirom da je obrazloženje i za ovu Odluku i Odluku o sufinanciranju željezničkog prijevoza isto, obrazložila u ovoj točki. Kako su se vijećnici složili sa prijedlogom, obrazlaže da je pravna osnova za donošenje ovih odluka članak 25. točka 16. Statuta Općine Stubičke Toplice kojim je određeno da Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte  koji su stavljeni u nadležnost zakonom i pod zakonskim aktima. Takav pod zakonski akt je odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. koja je donesena u kolovozu 2017. godine, a  kojoj  nema izmjena u odnosu na prošlu godinu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza, dok Županija sufinancira iznos od 12,5% cijene mjesečne karte za željeznički prijevoz. Predlaže se da Općina sufinancira ovu razliku koju ne pokriva državni i županijski proračun, a kao mjera pomoći obiteljima koji imaju djecu školskog uzrasta ili studente, kao mjera poticanja daljnjeg školovanja. Što se tiče autobusnog prijevoza tu je iznos fiksno određen ovisno o relaciji. U prijedlogu Odluke u članku 3. navedeno je da se sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje prema zonama koje su utvrđene ovisno o udaljenosti.

Načelnik Općine nadovezuje se na izlaganje da se iznosom od 120,00 kuna sufinancira prijevoz učenika za udaljenost manju od 5 kilometara.

Tamara Huis pojašnjava da se radi o relacijama za koje učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse kada je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja manja od 5 kilometara jer u tom slučaju učenici nemaju pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Ministarstva i županije.

Upite su postavili vijećnici Sabina Frgec i Nikola Kristić.

-        vijećnica Sabina Frgec postavila je upit dali je to sufinanciranje autobusnog prijevoza za učenike i sufinanciranje autobusnog i željezničkog prijevoza i za učenike i studente, te dali će i dalje biti organiziran autobusni prijevoz za učenike Osnovne škole i  to upravno radi toga što je propisano da učenici koji su udaljeni više od 5 kilometara imaju pravo na prijevoz. Dosada je Općina sufinancirala prijevoz za sve učenike, što znači za učenike od 5. do 8. razreda i za učenike od 1. do 4. razreda i za učenike koji imaju udaljenost manju od 5 kilometara do škole. Dali će to Općina i dalje sufinancirati.

-        vijećnik Nikola Kristić zatražio je podatak o tome koliki je iznos u masi koliko Općina plaća prijevoz, recimo za prošlu godinu.

Na postavljene upite vijećnice Sabine Frgec potvrdno je odgovorio predsjednik Vijeća.

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun, daje informaciju da je željeznički prijevoz sufinanciran od strane Općine u školskoj 2016./2017. godini iznosio 129.000,00 kuna, a autobusni 52.000,00 kuna.

Tamara Huis obrazlaže da je to dan podatak u prijedlog Odluke, županija sufinancira iznos od 12,5% cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2017./2018. godini, a ovo ostalo država i općina.

Predsjednik Vijeća Nedjeljko Ćuk konstatira da je željeznički prijevoz u cijelosti financiran sto posto i za učenike i za studente, dok za autobusni to je maksimalan iznos. Županija u pravilu preferira jeftiniji međumjesni prijevoz, a to je željeznički.

Kako više nema upita ni prijedloga na usvajanje daje donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2017/2018.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA O SUFINANCIRANJU AUTOBUSNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017/2018.

Članak 1.

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog linijskog prijevoza autobusom redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2017/2018.

Članak 2.

 Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom.

 

Članak 3.

            Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se na sljedeći način:

-       u iznosu 65,00 kn za I. zonu (do 10,00 km)

-       u iznosu 96,00 kn za II. zonu (10,01 do 20,00 km)

-       u iznosu 117,50 kn za III. zonu (20,01 do 30 km)

-       u iznosu 142,50 kn za IV. zonu (30,01 do 40 km)

-       u iznosu 164,00 kn za V. zonu (40,01 do 50 km)

-       u iznosu 195,00 kn za VI. zonu (50,01 i više km)

za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2017/2018., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. (Narodne novine br. 78/17) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije:

-       u iznosu 65,00 kn za I. zonu (do 10,00 km)

-       u iznosu 96,00 kn za II. zonu (10,01 do 20,00 km)

-       u iznosu 117,50 kn za III. zonu (20,01 do 30 km)

-       u iznosu 142,50 kn za IV. zonu (30,01 do 40 km)

-       u iznosu 164,00 kn za V. zonu (40,01 do 50 km)

-       u iznosu 195,00 kn za VI. zonu (50,01 i više km)

za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2017/2018., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. (Narodne novine br. 78/17), ali ne i prema Odluci Krapinsko-zagorske županije;

-       u iznosu 120,00 kuna za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2017/2018., kad je udaljenost od mjesta prebivališta učenika do mjesta školovanja manja od 5 km, pa učenici nemaju pravo na sufinanciranje prijevoza prema odlukama iz prethodnih točaka ovog članka, a škola se nalazi na području Krapinsko-zagorske županije.

            Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje obje karte.

            Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, ne može zatražiti sufinanciranje po točki 3. stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

  U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017/2018. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

 

Članak 5.

 Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

Članak 6.

 Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik je dužan podnijeti potvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2017/2018., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

 Pravo na sufinanciranje nemaju učenici ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 3. ove Odluke.

Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po cijeni umanjenoj za visinu subvencije Općine.

Članak 8.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

Članak 9.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora sa prijevoznicima.

Članak 10.

            Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.15. 

Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2017/2018.

Predsjednik Vijeća Nedjeljko Ćuk predlaže da se obzirom da je u prethodnoj točki već dano obrazloženje pristupi donošenju  Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2017/2018.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Članak 1.

            Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. (Narodne novine br. 78/17) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, u visini od 12,5% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2017/2018.

            Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje obje karte.

Članak 2.

            Općina Stubičke Toplice sufinancirat će prijevoz učenika srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odlukama iz članka 1. ove Odluke u visini od 100% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2017/2018.

Članak 3.

Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, ne može zatražiti sufinanciranje sukladno čl. 1. st. 2. i članku 2.

Članak 4.

            Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 100% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u akademskoj godini 2017/2018.

Članak 5.

            O sufinanciranju mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih željezničkih karata za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu te studenata, sklopit će se ugovor sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole, fakulteta ili visoke škole, relaciju te iznos subvencije.

Članak 6.

            Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

Članak 7.

            Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik/student je dužan podnijeti potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2017/2018., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

            Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, odnosno studenti, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 8.

            U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017/2018. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Članak 9.

            Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 1., 2. i 3. ove Odluke.

Članak 10.

            Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

            Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora.

Članak 11.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.16. 

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru 2012.-2016.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk, riječ daje Tamari Huis, višoj stručnoj suradnici za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Tamara Huis obrazlaže da je pravna osnova za donošenje Izvješća o stanju u prostoru članak 39. Zakona o prostornom uređenju prema kojem je Hrvatski sabor, odnosno predstavničko tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, svaki za svoju razinu, razmatraju izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine. Izvješće o stanju u prostoru za razinu jedinica lokalne samouprave izrađuje stručno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju to je Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije. Izvješće sadrži polazišta, analizu  i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjere za iduće razdoblje. Upravo vezano za preporuke mjera za iduće razdoblje Zavod preporuča da se u narednom četverogodišnjem razdoblju izradi jedan ili više Prostornih planova uređenja kao izmjene i dopune, a prema prepoznatima potrebama za izmjene u prostoru te iz razloga usuglašavanja sa prostorno planskom dokumentacijom više razine ili iz razloga usuglašavanja sa zakonskim i drugim propisima čije odredbe imaju utjecaja na uređenje i zaštitu prostora. Moguća je također i izrada Urbanističkih planova uređenje prostora i to za one dijelove prostora koje će odlukom o izradi odrediti to područje. Zavod za prostorno uređenje navodi i prijedlog aktivnosti i za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru i posebno naglašava Općinu Stubičke Toplice kao općinu koja ima očuvane ekološke i prirodne vrijednosti okoliša, navodi kako je potrebno i u što većoj mjeri štiti neizgrađeni prostor te graditi u planiranim građevinskim područjima sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji. Navode se i aktivnosti koje su potrebne za unaprjeđenje održivog razvoja općine pri čemu se treba voditi smjerovima unaprijeđenja turizma, kao osnovne privredne grane Općine Stubičke Toplice, unaprjeđenje komunalne, energetske, vodne, elektronsko komunikacijske i druge infrastrukture, treba poticati razvoj obnovljivih izvora energije kao i razvoj poljoprivrede i voditi se zaštitom prirode i okoliša kao osnovom  za daljnji održivi razvoj prostora.

Vijećnik Nikola Kristić ne zna kakvu bi odluku trebali donijeti za ono što je bilo od 2012. do 2016. godine, te da je izvješće rađeno na bazi demografskih podataka i vrlo loše. Na što je Tamara Huis obrazložila da se radi o donošenju Odluke  kojom se usvaja Izvješće o stanju u prostoru, izvješće je izradio Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća odgovara da je to statistika i stvarno stanje, u izvješću nisu potencijali, već ono što je stvarno stanje. Kako više nema upita ni prijedloga na usvajanje daje donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru 2012.-2016. godine.

Sa deset (10) glasova za i dva (2) suzdržana donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru 2012. – 2016., koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće iz članka 1.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.17. 

Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova pojačanog održavanja odvojka Ul. Lj. B. Đalskog do kbr. 89.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 12M/2017)

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radova pojačanog održavanja nerazvrstane ceste odvojak Ulice Ljube Babića Đalskog do kbr. 89, evidencijski broj nabave 12M/2017, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice dana 02. kolovoza 2017., a temeljem članka 8. Odluke o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/17), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

POLI-MONT d.o.o., OIB:20050271976, sa sjedištem u Zaboku, Špičkovina 9

Cijena ponude u kn bez PDV:

107.910,00 kn

Ukupna cijena ponude:

134.887,50 kn

Kriterij odabira je najniža cijena.

Predmet nabave: radovi pojačanog održavanja nerazvrstane ceste odvojak Ulice Ljube Babića Đalskog do kbr. 89

Broj zaprimljenih ponuda: jedna

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor

Ad.18. 

Donošenje Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk, riječ daje Tamari Huis, višoj stručnoj suradnici za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Tamara Huis obrazlaže da je pravna osnova za donošenje članak 119. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji propisuje da osnivač, a u ovom slučaju osnivač je Općina Stubičke Toplice, imenuje tri člana Školskog odbora samostalno, uz Radničko vijeće, Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja. Obzirom da je Osnovna škola već imenovala sve ostale članove Školskog odbora potrebno je postupiti u skladu sa navedenim odredbama Zakona. U skladu sa istim člankom, član Školskog odbora kojeg imenuje osnivač samostalno treba imati završeno najmanje  preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 Ects bodova i ne može biti radnik školske ustanove u kojem se školski odbor imenuje.

Predsjednik Općinskog vijeća, Nedjeljko Ćuk upoznaje prisutne da su u privitku materijala dana dva prijedloga, prijedlog načelnika koji predlaže: Sabinu Frgec, Gordanu Pavić i Tomislava Franjkovića te prijedlog vijećnika Kandidacijske liste grupe građana nositelja liste Kristijana Oremuša i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) nositelja liste Tomislava Mlinarića kojim predlažu: Stanislavu Erdelja, Tomislava Mlinarića i Ružicu Kasun.

Kako više nema prijedloga, predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk na usvajanje daje prijedlog načelnika za imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice. Za isti prijedlog glasalo je pet (5) vijećnika za i sedam (7) protiv. Za prijedlog kandidacijske liste i HDZ-a glasalo je sedam (7) vijećnika za i četiri (4) protiv i jedan (1) suzdržan.

Donosi se

O D L U K A

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice

            U Školski odbor Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice ispred osnivača imenuju se:

-       Stanislava Erdelja

-       Tomislav Mlinarić

-       Ružica Kasun.

            Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine, a mandat im započinje danom konstituiranja Školskog odbora.

Ravnatelj Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice obvezuje se obavijestiti osnivača o konstituiranju Školskog odbora u roku i na način utvrđen u Statutu Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.19. 

Donošenje Odluke o sazivanju Zbora građana naselja Strmec Stubički.

 

Načelnik Općine Stubičke Toplice, Josip Beljak navodi da je pravna osnova za donošenje ove Odluke reguliran člankom 77. Statuta Općine Stubičke Toplice kojim se određuje da Općinsko vijeće može sazvati zbor građana radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu. Prijedlog se podnosi vezano za problem lokalnog vodovoda gdje u sušnim mjesecima nema vode pa postoji opasnost za zdravlje ljudi. Problem je rješiv spajanjem priključaka lokalnog vodovoda na priključak Zagorskog vodovoda, što je i učinjeno u Strmcu Stubičkom te se voda Zagorskog vodovoda koristila otprilike 12 sati, a točno očitanje vodomjera će se dati na sjednici. Tim priključkom moguće je snabdijevati vodom cijelo naselje Strmec Stubički, osim eventualno nekoliko kuća na višoj nadmorskoj visini, a posljedica toga je da i naselje Pila ima vodu jer se ona tada ne spusti u niže predjele naselja Strmec. Novi priključak je u vlasništvu Općine Stubičke Toplice. Općinskom vijeću se predlaže donošenje odluke o povišenju cijene vode za 0,50 kn plus PDV, 13%, iz čega bi bilo moguće pokriti trošak utrošene vode te sazivanje zbora građana radi obavještavana mještana naselja Strmec Stubički i Pila o spajanju na Zagorski vodovod u slučaju suše i povišenju cijene vode. Također je potrebno izvijestiti korisnike lokalnog vodovoda da je uslijed učestalih nesukladnih rezultata povedene analize vode na lokaciji Pila rezervoar proveden inspekcijski nadzor sanitarne inspekcije. Kako se radi o sirovoj vodi, prije obrade, ne postoji opasnost za zdravlje ljudi, međutim Zavod za javno zdravstvo klasificira taj uzorak uzet u razvodnom sustavu i Ministarstvo zdravlja traži ponovnu analizu i uzorkovanje. Dana 01. kolovoza ove godine, stranka Stjepan Sedlar iz Pile 39, donio je u Jedinstveni upravni odjel u staklenci crva tvrdeći da je životinja izašla iz slavine prilikom natakanja vode. Odmah su poduzete mjere: pozvan je Zavod za javno zdravstvo te je izvršeno uzorkovanje vode na adresi Pila 39 i crv je odnijet na Veterinarski fakultet, Zavod za parazitologiju. Prema analitičkom izvješću od 04. kolovoza 2017. godine Zavoda za javno zdravstvo, svi parametri su bili sukladni. Zavod za parazitologiju je potvrdio da se radi o gordijskom crvu, koji nije parazit, ne zadržava se ni u jednom dijelu svog života u tijelu čovjeka. U biti je dokaz iznimne kvalitete vode i najčešće se nalazi, kao što je stranka kasnije potvrdila, na vanjskim slavinama u dvorištu. Nadalje objašnjava da budući da se dotok vode svake godine smanjuje, budući da izvori svake godine slabe, ove godine imamo dotok u jedan sat deset kubika, a to je možda prije dvije godine bilo preko dvadeset kubika, sa povećanom potrošnjom i sušom kao što je bila ove godine, došlo je u određenim trenucima ljeta do nestašice vode. Ljudi su zvali, bili ogorčeni, rekli da se to prije nikad nije događalo. U jednom neformalnom razgovoru sa direktorom Zagorskog vodovoda, direktor je spomenuo primjer Gornje Stubice, gdje u slučaju potrebe u sušnim mjesecima upumpavaju svoju vodu u rezervoar. Budući da kod nas do rezervoara nije bilo moguće doći, došli smo do rješenja da se u jednoj točci spojimo na lokalni vodovod. Najbliže moguće mjesto bilo je u Strmcu kod Roberta Sedlara. Samo u slučaju nestanka vode možemo otvoriti ventil i pustiti vodu iz Zagorskog vodovoda kako bi što više ljudi imalo vodu, a time i osnovne uvjete za život. Sve zajedno to ima cijenu pa je iz tog razloga odlučeno sazivanje Zborova građana gdje bi se dala prava obavijest o onome što je učinjeno. Već drugi dan po završetku toga su krenula raznorazne priče o preuzimanju vodovoda, o davanju lokalnog vodovoda Zagorskom vodovodu. Želja je ljude točno informirati. Također to za sobom povlači i određeno povišenje cijene vode, to ne bilo drastično povećanje već za jednu kunu. To je prijedlog načelnika, iznos je 6,00 kuna plus PDV. Mišljenja ja da ne bi trebalo biti problema oko toga, jer vodu se ima u svakom trenutku. Ovo ljeto su radi nestašice bile uvedene redukcije no stanovnici nisu bili sretni radi toga. Iz navedenih razloga odlučili smo se za sazivanje zbora građana. Građani će također biti obaviješteni o analizi koje su bile često nesukladne i to iz razloga jer je voda uzimana na rezervoaru prije kloriranja. Prošli tjedan bio je kod šefice za javno zdravstvo i dogovorio da u buduće se uzimaju uzorci kao i do sada na dva mjesta iz mreže vodovoda. Svi misle da je u rezervoaru voda koja je klorirana i koja ide u potrošnju. Naš klorinator je poslije rezervoara i svaki uzorak koji je uzet sa mreže bio je sukladan i dogovoreno je da uzorci se u buduće uzimaju sa mreže. Jednako tako panika je nastala i radi crva, no ispostavilo se da je vodna iznimno čista, te je njegovo stanište samo u vanjskim slavinama. Sazivanjem zbora građana isti će se obavijestiti o svemu, jer već drugi dan kada su ljudi vidjeli kamion Zagorskog vodovoda i da se nešto kopa, krenule su glasine.

Predsjednik Vijeća Nedjeljko Ćuk sugerira da za navedene akcije bilo bi pametnije obavijestit neko tijelo ili sazvati zbor građana jer ljudi nisu znali i nisu bili obaviješteni. Puno lakše bi shvatili problematiku i ozbiljnost. Nadalje čudno mu je da Općina izgrađuje nešto na privat parceli bez prava građenja. Po građevinskim normama i prostornom uređenju, zakonski nije u redu. Nije mu jasno kako će se to pravno ishoditi, obzirom da je priključak naš i da mi to plaćamo. Moli odgovor.

Načelnik Općine Josip Beljak odgovara da je bilo vrijeme godišnjih odmora, zato je i ova sjednica danas, nije bila prije, bila je najava iznimno sušnog perioda, bila je pretpostavka da će opet za dan, dva, tri uslijediti ponovni nestanak vode. To je bila jedna hitna intervencija. Što se tiče gradnje ništa nije rađeno bez konzultacije sa gospođom Božić i ostalima koji su za to mjerodavni. Ovo je jedno rješenje koje ne morate koristiti. Ako zbor građana odluči da on neće koristiti mogućnost da u ljetnim mjesecima imaju vodu kada vode ne bude, ne mora se koristiti. To je samo jedna opcija, dodatna, ako ljudi žele u sušnim uvjetima da imaju vodu, mogućnost postoji.

Predsjednik Vijeća odgovara da se slaže što se tiče brzine i godišnjih odmora, no što se tiče imovinsko pravih odnosa nije siguran. Smatra da smo mogli napraviti taj zahvat u javnom koridoru, a ne u privatnom prostoru. To je problem. Siguran je da je to nesukladno. Tu i gospođa Božić i kolegica Huis mogu objasniti da nema opravdanja da mi na privatnoj parceli investiramo nešto. Sada je to napravljeno, no ne zna kako ćemo to riješiti, jer sukladno pravilnicima i Zakonu o građenju to nije u redu.

Upite i mišljenja su postavili vijećnik Nikola Kristić i Vijećnica Sabina Frgec:

-        vijećnik Nikola Kristić vezano za prijedlog povećanja cijene predlaže da treba vidjeti koliko se ubire novca od vode lokalnog vodovoda Strmec – Pila, koliko se od tog iznosa troši na taj vodovod. Ako se troši manje, a ubire više, nema potrebe za povećanjem cijene vode. Oko povećanja morali bi imati nekakav investicijski izračun ili financijski izračun kako stojimo s tim vodovodom. Pitanje je tko brine o tom vodovodu, tko plaća, koliko plaćamo onoga tko brine o tom vodovodu, koliko ubiremo, koliko trošimo. Nije za varijantu preuzimanja vodovoda jer je to vlasništvo građana.

-        vijećnica Sabina Frgec postavila je upit dali Općina izdaje uplatnice za vodovod i dali Općina smije izdavati uplatnice, nadalje moli pojašnjenje za društvo Dobre vode.

-        vijećnika Robert Pilski slaže se sa vijećnikom Nikolom Kristićem da ulaz i izlaz sredstava mora biti pripremljen, jer će to biti prvo pitanje upućeno načelniku na zborovima građana.

-        vijećnik Dejan Borovčak postavio je upit zašto je sada sporno vlasništvo vodovoda, jer svi mještani su osamdesetih godina gradili vodovodnu mrežu sa samodoprinosom. Na neki način je Zagorski vodovod korisnik te mreže pa zašto ne bi bio korisnik i u Strmcu i u Pili sa obvezom održavanja mreže.

Predsjednik Vijeća odgovara:

-        na traženje vijećnika Nikole Kristića i Roberta Pilskog da će se za zborove građana pripremiti izvješća od strane načelnika te da će oni kasnije biti i na Općinskom vijeću

-        potvrdno odgovara vijećnici Sabini Frgec da Općina smije izdavat uplatnice ali ne smije upravljati vodovodom,

-        pojašnjava da je društvo Dobre vode bilo osnovano sa namjerom preuzimanja vodovoda. Obzirom da nismo imali u Proračunu dovoljno sredstava da bi u kratkom vremenu realizirali osnivanje društva. U trenutku kada je društvo osnovano, zakonska regulativa za navedenu tvrtku za upravljanje vodama odnosno prodajom i uslugom, propisani su bili jedni uvjeti dok u periodu od godine dana promijenio se Zakon. Sve je vezano za Proračun i planirana sredstva. Prema novim propisima traženi su veći uvjeti za zapošljavanje više visoko kvalificiranih stručnih osoba. Tada to Općini više nije bilo ekonomski prihvatljivo. Ideja i osmišljavanje bilo je preuzimanje vodovoda, a kasnije i početak komunalnog društva. Jednostavno tu zakonodavac traži sve više u navedenom resoru tako da nam ne bi bilo financijski isplativo.

-        vijećniku Dejanu Borovčaku odgovara da Zagorski vodovod i sada na neki način želi lokalni vodovod koristiti no Općina je uvijek tražila neku nadoknadu obzirom da je i Općina investirala u taj vodovod godinama i kao i građani.

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi zamolbu građana i iz Strmca Stubičkog i Pile da se promjeni termin održavanja zborova građana, jer mnogo je ljudi koji bi željeli sudjelovati, a nisu u mogućnosti radi predviđenog termina. Predlaže da se održe u tjednu primjerice srijeda, četvrtak, 27. ili 28. rujna, u vremenu 18,00 ili 19,00 sati.

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za financije i proračun, objašnjava da je Godišnji obračun Proračuna sa podacima o lokalnom vodovodu objavljen na web stranicama Općine Stubičke Toplice.

Vijećnica Sabina Frgec moli da se dostavi u papirnatom obliku obzirom da nemaju svi internet i mogućnost korištenja istog.

Predsjednik Vijeća Nedjeljko Ćuk predlaže da se utvrde datumi za održavanje zborova građana. Za Strmec Stubički 27. rujna 2017. godine u 19,00 sati, a za Pilu 28. rujna 2017. godine u 19,00 sati. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni sa dvanaest (12) glasova.

Donosi se

ODLUKA O SAZIVANJU ZBORA GRAĐANA

NASELJA STRMEC STUBIČKI

 

Članak 1.

Dana 27. rujna 2017. (srijeda) u 19,00 sati u Mjesnom domu Strmec Stubički, Strmec Stubički 161 održat će se Zbor građana za mještane naselja Strmec Stubički.

Članak 2.

Dnevni red Zbora građana:

 1. Obavještavanje o priključenju na mrežu Zagorskog vodovoda u slučaju suše.
 2. Obavještavanje o povišenju cijene vode.
 3. Obavještavanje o rezultatima uzorkovanja vode.
 4. Pitanja i prijedlozi.

Članak 3.

Na Zboru građana imaju pravo sudjelovanja mještani koji imaju prijavljeno prebivalište na području na kojem se održava Zbor građana. Svi zainteresirani su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice pribaviti popis birača za naselje Strmec Stubički i objaviti Poziv za Zbor građana sukladno Statutu.

 

Ad.20. 

Donošenje Odluke o sazivanju Zbora građana naselja Pila.

Sukladno glasanju u prethodnoj točki dnevnog reda, donosi se

 

ODLUKA O SAZIVANJU ZBORA GRAĐANA

NASELJA PILA

 

 

Članak 1.

Dana 28. rujna 2017. (četvrtak) u 19,00 sati u Mjesnom domu Pila, Pila 16B održat će se Zbor građana za mještane naselja Pila.

Članak 2.

Dnevni red Zbora građana:

 1. Obavještavanje o priključenju na mrežu Zagorskog vodovoda u slučaju suše.
 2. Obavještavanje o povišenju cijene vode.
 3. Obavještavanje o rezultatima uzorkovanja vode.
 4. Pitanja i prijedlozi.

 

Članak 3.

Na Zboru građana imaju pravo sudjelovanja mještani koji imaju prijavljeno prebivalište na području na kojem se održava Zbor građana. Svi zainteresirani su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

Članak 4.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice pribaviti popis birača za naselje Pila i objaviti Poziv za Zbor građana sukladno Statutu.

Vijećnik Robert Pilski vezano još uz navedenu temu postavio je upit kako će se to prezentirati na zborovima građana.

Načelnik Općine Josip Beljak rekao je da će se pripremiti materijal, no da u odnosu na Zakon lokalni vodovod i ovo što Općina radi kao i sve radnje vezano uz to, je nešto što ne bi smjeli raditi. Donja Podgora ima svoju udrugu koja o tome sama vodi računa vezano i za održavanje i naplatu. Građani će o datumu održavanja zborova biti obaviješteni obavijestima koje će biti priložene uz račune, biti će objave putem medija i oglasne ploče.

Ad.21. 

Donošenje Odluke o davanju u zakup nekretnina obuhvaćenih DPU Groblje Strmec Stubički i u Poduzetničkoj zoni „Stubaki“.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A O DAVANJU U ZAKUP NEKRETNINA

Članak 1.

U svrhu poticanja poljoprivredne proizvodnje i smanjenja troškova Općine Stubičke Toplice oko održavanja zemljišta, nekretnine obuhvaćene Detaljnim planom uređenja Groblje Strmec Stubički označene kao:

 • k.č.br. 2340 k.o. Strmec Stubički površine 28 674 m2
 • k.č.br. 2334 k.o. Strmec Stubički površine 627 m2,

i nekretnine obuhvaćene Poduzetničkom zonom „Stubaki“, označene kao:

 • k.č.br.3323 k.o. Donja Stubica (nova izmjera) površine 4 527 m2.
 • k.č.br. 3315 k.o. Donja Stubica (nova izmjera) površine 876 m2.

dati će se u zakup zainteresiranim poljoprivrednicima.

Članak 2.

Nekretnine se daju u zakup za jednu sezonu, odnosno najkasnije do početka radova izgradnje, uz mogućnost pobiranja plodova, odnosno žetve, ukoliko to Općini Stubičke Toplice ne bi nanijelo štetu u smislu gubitka financijskih sredstava potpore zbog isteka roka.

Članak 3.

Zainteresirani poljoprivrednici obavijestit će se o davanju nekretnina u zakup putem Radio Stubice, oglasne ploče i web stranice www.stubicketoplice.hr .

Članak 4.

Prednost pri davanju zakupa imaju poljoprivrednici koji imaju prebivalište na području općine Stubičke Toplice.

Zainteresirani poljoprivrednici su dužni podnijeti pisanu ponudu o površini nekretnina za koje su zainteresirani, fotokopiju osobne iskaznice i ponuđenu cijenu.

Nekretnine će se dati u zakup onom poljoprivredniku koji ponudi višu cijenu i zatraži veću površinu za obradu, a ukoliko taj poljoprivrednik nije ponudio cijenu za zakup kompletne površine, ostatak se može dati i ostalim poljoprivrednicima, koji se rangiraju po tome koju površinu su spremni obrađivati i koliko cijenu nude.

Članak 5.

Ugovorom će se zakupnik obvezati da će nekretnine koje su mu dane u zakup obrađivati sukladno svojoj ponudi, a ukoliko odluči da ih ne obrađuje dužan je spriječiti zakorovljenost u razdoblju za koje je sklopio ugovor o zakupu.

Članak 6.

Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izraditi oglas sukladno odredbama ove odluke.

Ovlašćuje se načelnik Općine za donošenje odluke davanju u zakup i sklapanju ugovora sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

Ad.22. 

Donošenje Odluke o određivanju domara Mjesnog doma Strmec Stubički.

Predsjednik vijeća Nedjeljko Ćuk predlaže da načelnik obavi razgovor sa osobama koje bi obavljale dužnost domara, te da se donošenje Odluke odgodi do slijedeće sjednice.

Ad.23. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o otvaranju 5. i 6. odgojno-obrazovne skupine u Dječjem vrtiću „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2017./2018.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Prijedlog odluke o otvaranju 5. i 6. odgojno-obrazovne skupine u Dječjem vrtiću „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.24. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o zapošljavanju u Dječjem vrtiću „Zvirek“.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Prijedlog odluke o zapošljavanju u Dječjem vrtiću „Zvirek“ za zapošljavanje četiri odgojitelja na određeno vrijeme od 01.09.2017. do 31.08.2018., za rad u 5. i 6. odgojno-obrazovnoj skupini za pedagošku godinu 2017./2018.:

-        za rad u 5. odgojno-obrazovnoj skupini – 2 odgojitelja

-        za rad u 6. odgojno-obrazovnoj skupini – 2 odgojitelja.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.25. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić „Zvirek“.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje ravnateljici Dječjeg vrtića Zvirek, Kristini Ljubić.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.26. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2016./2017.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2016./2017.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.27.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.28. 

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

 

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

Usvaja se Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.03.2017. godine Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Ad.29. 

Informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.03.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Ravnateljica Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Brigitte Gmaz ukratko je dala informaciju da škola ne može ostvariti prihode od vlastitih djelatnosti, pa temeljem toga ni nema tog prihoda. Obveza škole je da osnivaču škole mora dostavljati tu obavijest.

Kako nema upita predsjednik Vijeća na usvajanje daje Informaciju o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje 01.01. – 31.03.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

Usvaja se Informacija o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti za razdoblje od 01.01. – 31.03.2017. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

Ad.30. 

Informacija o održavanju susreta Gradova i općina – prijatelji djece.

 

Brigitte Gmaz kao predsjednica Društva „Naša djeca Stubičke Toplice“ ukratko je informirala vijećnike o radu Društva „Naša djeca Stubičke Toplice“, kao i o predstojećem susretu koji će biti 11. listopada 2017. godine.

Ad.31. 

Informacija o aktivnostima uvođenja poreza na nekretnine.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk riječ daje Tamari Huis, višoj stručnoj suradnici za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu koja je vijećnike ukratko informirala o aktivnostima uvođenja Poreza na nekretnine.

Ad.32. 

Pitanja i prijedlozi.

Vijećnik Tomislav Mlinarić obavještava da je putem e – maila dana 03. kolovoza ove godine od strane stanovnika Ivana Severa dobio zamolbu za sanaciju potpornog zida u Strmcu Stubičkom u ulici prema Bajsima, kod skretanja u prvi odvojak lijevo jer može doći do puknuća ceste i propadanja cijele prometnice u provaliju. Odgovorio je načelnik Općine da je mail upućen i Općini, te da je sa istim dogovoren sastanak u utorak 29. kolovoza 2017. godine sa izlaskom na teren.

Vijećnik Tomislav Mlinarić skreće pažnju da je na tom dijelu i slaba preglednost ceste te predlaže da se postavi cestovno ogledalo, u cilju izbjegavanje nesreće. Načelnik Općine prima na znanje zamolbu i odgovara da će se uvidom na terenu utvrditi stanje, te da ima još lokacija koje su u takvom stanju.

Vijećnik Filip Poštek zahvaljuje svim vijećnicima koji su podržali inicijativu Radnog tijela za turizam, kao i vijećniku Nikoli Kristiću koji je obrazložio da neće sudjelovati u radu. Kratak osvrt na primjedbu načelnika da Martina Jantol Županić nije bila predložena ni u jedno tijelo, je njeno uključivanje upravo u ovoj resor gdje je ona najkompetentnija. Izražava žaljenje što vijećnici opozicje i to ne oni koji su bili suzdržani već oni koji su glasali protiv nije imala svoj prijedlog već je očito radi principa glasala protiv.

Vijećnica Sabina Frgec uputila je pitanje načelniku. Projekt Stubaki, kao glavna tema, jer izlazi se ankes Ugovora u mjesecu kolovozu, župan daje vremena vlasniku gdinu. Andabaki, projekt zapravno nije ni krenuo, prošla je godina pa ju zanima kako bismo se prema tome trebali postaviti.

Na postavljeni upit odogvorio je načelnik Općine da smo prekjučer iz medija saznali da je Župan održao sastanak sa vlasnikom gdinom. Andabakom gdje je on iskazao volju i interes za nastavkom radova. Uvjetovano mu je da u roku sedam dana mora predočiti treminski plan, kako bi se to stavilo na Županijsku skupštinu. Stav Općine je želja da se ide u izgradnju.

Prijedlog vijećnice Sabine Frgec je da se župana pozove na sjednicu Općinskog vijeća.  

Vijećnik Nikola Kristić izrazio je svoje nezadovoljstvo i konstatirao da Općina mora zauzeti svoj stav, te da sada mora biti garancija te da se mora financijski penalizirati ne pridržavanje ugovora. Moramo zauzeti stav i radi javnog interesa tražiti podatke. Podatke možemo tražiti službeno.

Predsjednik Vijeća odgovara da se slaže sa predloženim, da možemo zauzeti stav no da mi ne sudjelujemo u odnosu, predlaže da načelnik pozove župana.

Vijećnica Sabina Frgec postavlja pitanje projekta jezero Jarki, upit je pućen načelniku i vijećnicima koji su sudjelovali u to vrijeme u projektu. Traži se projektno i financijsko izvješće: koliko se uložilo, gdje se uložilo i za što se uložilo.

Načelnik Općine odgovara da je to pitanje upućeno više bivšim vijećnicima. To je završeni projekat koji se nakon izvođenja radova na žalost raspada.

Predsjednik Vijeća predaže da se to smože staviti na točku dnevnog reda, te pozvati projektanta i arhitektu da obrazlože.

Vijećnica Sabina Frgec zatražila je da se u dnevni red uvrsti i financijsko izvješće o stanju u Općini, na što je odgovorila Dubravka Špiček da na slijedeću sjednicu vijeća ide Polugodišnje izvješće jer je rok za usvajanje 15. rujan 2017. godine.

Vijećnica Sabina Frgec postavlja pitanje vezano za sport za djecu i mlade. Roditelji postavljaju pitanje da zašto je biciklistički klub „Perfa“ otišao sa područja Općine, jer to je udruga čiji su članovi djeca s područja Stubičkih Toplica. Zašto ne mogu dobiti na korištenje prostorije koje su im obećane. Djeca postižu vrhunske rezultate.

Odgovorio je načelnik da nije upoznat sa razlogom zašto su oni otišli iz Stubičkih Toplica, no obavljeni su razgovori sa predsjednicom Mirelom Krizmanić. Izrazili su želju da se vrate u Stubičke Toplice jer puno djece iz Stubičkih Toplica, i grada Oroslavja, trenira u klubu i ostvaruje vrhunske rezultate. Najbolji su u državi u tim dobnim skupinama. Upravo iz tog razloga danas je i zamoljen predsjednik vijeća da kao člana Radnog tijela za sport uvrsti Ninu Potočkog. Klub se vraća u Stubičke Toplice.

Predsjednik Vijeća nadovezao se da je klub ugašen i više ne djeluje u Stubičkim Toplicama i upravo iz tog razloga gospodin Potočki nije bio predložen za člana, i rečeno je da se zaposlio i više se ne bavi biciklizmom, kao i da više nije predsjednik biciklističkog kluba. Na sugestiju načelnika i priče da se vračaju u Stubičke Toplice, kao klub, uvršten je kao član radnog tijela.

Vijećnica Sabina Frgec odgovara da joj je rečeno da su otišli upravo iz razloga što su im obećane prostorije za klub i trening, a koje nisu dobili. Predsjednik Vijeća predlaže da obzirom da je vijećnica u kontaktu da ih obavijesti da daju pisani trag o tome i o tome tko ih je odbio. Sa čime se vijećnica složila. Postavila je upit o Kulturnom centru koji je trebao biti otvoren u proljeće to jest u mjesecu travnju. Zašto on sada ne radi i zašto nije dobio uporabnu dozvolu.

Na postavljeni upit odgovara načelnik Općine da je otvorenje bilo no drugi dan bio je i zatvoren. Naime postoji određeni broj knjiga koji mora biti u fundusu, a to je pet tisuća naslova. Pregovarali smo da bi se otvaranje i korištenje moglo izvršiti i na tri tisuće naslova, uz nabavku još nekih stalaža i polica. Mi trenutno imamo dvije tisuće dvjesto naslova. Intenzivno se radi na prikupljanju naslova. Privremeni ravnatelj knjižnice svakodnevno piše zamolbe za donacija. Nadamo se da ćemo kroz mjesec ili dva popuniti fond i ispuniti zahtjeve za minimalne tehničke uvjete. Nadalje kao problem koji se pojavio su i preduboke police knjiga.

Predsjednik se nadovezao da su police izrađene u njegovoj firmi, koja je opremila šest knjižnica grada Zagreba i ove su rađene po istom standardu. Projektant je gospodin Juraj Juras. Ne postoje standardi kojima je propisna dubina polica. Jedina primjedba je bila na pult koji je snižen.

Vijećnica Sanja Čajko postavila je upit dali se mogu privatno donirati knjige i na koji način, odgovoreno je da će joj se dati kontakt privremenog ravnatelja gdina. Božidara Glasa, kako bi dogovorili se za knjige.

Vijećnik Nikola Kristić predlaže da se lektorira naziv i da ne bude „Kulturni centar“ već „Centar za kulturu“, na što je odgovorio načelnik Općine da je gospođe Vesna iz Krapine sugerirala naziv „Općinska knjižnica“.

Vijećnik Nikola Kristić postavlja pitanje o likovnim djelima sa dosadašnjih likovnih kolonija: tko je zadužen da napravi popis djela koja su u Općini, gdje su djela sa ranijih kolonija, gdje su smještena, postoji li popis o tome, dali se priprema posebna galerija na osnovu toga te koji je smisao te kolonije. Napominje da ne treba sada dati taj odgovor, ali misli da treba imati odgovor na sva ta pitanja. To je ozbiljna stvar, su pokretnine o kojima mora skrbiti Općina i koje se ne mogu rasipati svuda okolo. Gdje je ta vrijednost tih djela i gdje su ta djela. Nadalje kaže da je Turistička zajednica Općine, jedina Turistička zajednica koja od dana Općine do danas odnosno do Likovne kolonije nije napravila niti jedan događaj. Ona mora biti generator razvoja turizma, mora imati događanja, manifestacije, mora za pristojbu koji plaćaju ugostitelji koji imaju smještajne kapacitete i vratiti nešto. Cijelo ljeto nije rađeno ništa i tu je prisutno pitanje procjenjivanja Turističke zajednice. Mišljenja je da je to tema koju moramo otvoriti na sjednicama Vijeća. Napominje da nije protiv niti jedne osobe ali je protiv nerada. Ministarstvo turizma raspisalo je do 15.09.2017. godine natječaj za jedinice lokalne samouprave za poboljšanje turističke infrastrukture.

Vrijednosti 100.000,00 kuna. Spominjani su biciklisti, bi nemamo biciklističkih staza, mi nemamo nikakvih staza za turiste. Navodi primjer Turističke zajednice Brinje, gdje je direktorica sama napravila turističku destinaciju, aplicirala na projekte da joj nitko nije govorio ništa. Taj projekt se može prepisati kao takav, stigne se do 15. rujna. Samo treba biciklističko društvo istrasirati stazu u Stubičkim Toplicama, aplicirati projekte i dobiti bespovratna sredstva u vrijednosti 80.000,00 kuna. Pitanje hoćemo li se mi kao Općina odreci takvih sredstava, odreći takvih pokušaja ili ćemo nastojati da sve institucije u ovoj Općini što više čine ka razvoju turizma. Sramota je da ne povlačimo nešto, ne apliciramo nešto. Ima podatke instituta za financije i vidljivo je da mi ne povlačimo ništa i ne apliciramo ništa. Predlaže načelniku da se to pokrene. Postavlja pitanje kakva je situacija sa stečajem u odnosu na hotel Matija Gubec, u odnosu sa ruglom i sramotom Slamarice, kao brenda Zagorja ne samo Stubičkih Toplica, mi moramo vršiti pritisak na sve institucije da se to rješava. Javni pritisak, to možemo tražiti kod javnih institucija. Što se događa? Hoće li ljudi koji ulažu napor da hotel funkcionira dobiti priliku da rade, ako ide natječaj tko su kandidati. Stava ja da mi to kao vijećnici moramo znati i pritiskom to rješavati. Ima pitanje mjesnih odbora koji ne funkcioniraju i to se mora rješavati. Pitanje financijskog stanja ove Općine, službene revizije, za koju ako je napravljena, vijećnici moraju znati od kuda kreću. Službeno izvješće o prošlom mandatu. Mora se znati o projektima, koliko su koštali, dali su završeni ili nisu završeni, dali su dobri za općinu ili su štetni za općinu. Posao vijećnika nije da figurira. Posao je da informiraju ljude od kojih su izabrani.    

Vijećnik Filip Poštek obradio se vijećnicima da ukoliko ih zanima, kao i vijećnika Nikolu Kristića, određeni obujam poslovanja hotela, tijek stečaja, predstojeći natječaj, prodaja hotela, Slamarica, i parkiralište bio bi više nego raspoložen na slijedećoj sjenici mu se dopusti, kada za to bude vremena, jedno određeno vrijeme za izlaganje. Konstatirao je da kruži puno čudnih priča i rado bi upoznao vijećnike o situaciji. Te da se zauzme stav i da se djeluje.

Vijećnik Nikola Kristić zahvaljuje vijećniku Filipu Pošteku i predlaže da to bude jedna radna sjednica, na koju će biti pozvane sve institucije koje su vezane uz tu priču.

Predsjednik Vijeća postavio je kratko pitanje što je sa poljoprivrednim redarom. U pitanju je ambrozija. Svi zovu Općinu kao da je sve Općinsko zemljište.

Odgovorila je zamjenica načelnika da je Odlukom o komunalnom redu utvrđeno koje površine održava Općina, a koje privatni posjednici. Nije cilj ljude kažnjavati, već više skrenuti im pažnju. Može se načiniti radionica, gdje će struka educirati građane.

Načelnik Općine se nadovezuje i objašnjava da je cilj da više općina ima angažiranog jednog poljoprivrednog redara čime bi se smanjio trošak. Bila je ideja i inicijativa načelnika Gornje Stubice gdina. Krizmanića, i to u vrijeme kada je bilo riječi kupnje prostorija od Orokonfekcije, da bi redar bio tamo jedan dan u tjednu, a ostale dane u svakoj općini ili gradu. Kako je propala ideja kupnje Orokonfekcije i ta inicijativa se stišala. Prema informacijama koje posjeduje uskoro će se ponovo pokrenuti inicijativa da se to pitanje riješi.

Kako nema upita niti prijedloga, sjednica je sa radom završila u 22,35 sati.

KLASA:021-05/17-01/72

URBROJ:2113/03-01-17-3

Stubičke Toplice, 24.07.2017.

 

                                                                                                                             Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                 Općine Stubičke Toplice

                                                                                                                                       Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt