1. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA:021-05/21-01/43

URBROJ:2113/03-01-21-1

Stubičke Toplice, 02.07.2021.

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članka 44. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 7. srpnja 2021. godine (srijeda) s početkom u 19:00 sati u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o izboru članova Radnog tijela za gospodarstvo.
 3. Donošenje Odluke o izboru članova Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.
 4. Donošenje Odluke o izboru članova Radnog tijela za ekologiju i kulturu.
 5. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za turizam i promidžbu.
 6. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za sport.
 7. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju.
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade troškova.
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.
 11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.
 12. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC ST1 - 24 „Sljemenski put - odvojak“.
 13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC SS - 14 „Ulica Brezina – Zrinski“.
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametna Općina Stubičke Toplice.
 15. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
 16. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2021./2022.
 17. Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.

18.  Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK.

 1. Obavijest o imenovanoj privremenoj zamjenici općinskog načelnika.
 2. Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

                                                                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                        OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                                                                                                                                 Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt