1. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I      Z A P I S N I K

sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održane dana 26. lipnja 2013. godine, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Nazočni:

Vijećnici: Stjepan Sokač, Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić, Boris Beljak, Mato Zrinski, Ivanka Bartol, mr.sc. Alen Ahmetović, dr.med.dent., Ana Gospočić, dipl.polit., Tomislav Franjković;

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice, Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice, Ljubica Božić, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice;

Novinar: Senka Susović – novinarka „Radio Stubice“

Odsutni: Damir Pavrlišak (opravdao), Darinka Gmaz-Lončar (opravdala, bolesna), Josip Kukas (opravdao), Nina Gradiški Zrinski, bacc.phy. (opravdala, službeno odsutna)

Zapisničar: Maja Bertoncelj, dipl.iur.

Započeto:19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja sve nazočne vijećnike, zatim načelnika gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnik gdina. Ivana Hrena, gđu. Ljubica Božić i gđu. Senku Susović.

Konstatira da je na sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Potom predlaže dopunjeni Dnevni red:

DNEVNI     RED

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec travanj i svibanj 2013. godine.

3. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

4. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

5. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

6. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za sport.

7. Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju.

8. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

9. Donošenje Odluke o Uputi za naplatu općinskih prihoda Općine Stubičke Toplice.

10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

11. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova asfaltiranja Vinogradske ulice i dijela ulice Zagorskih brigada u Općini Stubičke Toplice.

12. Donošenje Odluke o upisu nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.

13. Donošenje Odluke o pokretanju postupka ustrojavanja baze nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.

14. Donošenje Odluke o kupoprodaji nekretnine (k.č.br. 778 k.o. Strmec Stubički).

15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu.

16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice.

17. Donošenje Odluke o izmjeni o priključenju na komunalne vodne građevine.

18. Donošenje odluke po zahtjevu Josipa Kolarića.

19. Donošenje Odluke o izmjeni Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (ciljana izmjena).

20. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanju člana Nadzornog odbora Zagorskog vodovoda d.o.o.

21. Donošenje Odluke o obustavi od primjene Odluke o ispravku Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona zdravstvenog turizma“.

22. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dopunjeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec travanj i svibanj 2013. godine.

Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec travanj i svibanj 2013. godine jednoglasno su usvojene.

Ad.3.
Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

Sa 7 glasova za i 2 glasa protiv, donosi se sljedeća

O D L U K A
o osnivanju Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

 Članak 2.

Radno tijelo za gospodarstvo raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

- uređenja naselja i stanovanja,

- prostornog i urbanističkog planiranja,

- komunalnog gospodarstva,

- zaštite potrošača,

- zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,

- protupožarne i civilne zaštite,

- prometa na području Općine,

- poljoprivrede, deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.

 Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za gospodarstvo imenuju se:

Nedjeljko Ćuk - predsjednik

Stjepan Sokač- član

Ivan Hren - član

Damir Pavrlišak - član

Boris Beljak – član.

 Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.4.
Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

Sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donosi se sljedeća

O D L U K A
o osnivanju Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

- brige o djeci,

- socijalne skrbi,

- primarne zdravstvene zaštite,

- odgoja i osnovnog obrazovanja,

- dodjele stipendija,

- kulture, tjelesne kulture i športa.

 Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 Članak 4.

Za članove Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo imenuju se:

dr. Jadranka Urbanc - predsjednik

Marija Mirt - član

Ivanka Bartol - član

Ravnatelj Dječjeg vrtića „Zvirek“ - član

Ravnatelj Osnovne škole Stubičke Toplice – član.

 Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.5.
Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

Sa 7 glasova za, 1 glasom protiv i 1 suzdržanim glasom donosi se sljedeća

 O D L U K A
o osnivanju Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice

 Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Radno tijelo za ekologiju i kulturu raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

- uređenja javnih površina na području Općine,

- zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,

- realizacije kulturnih projekata kojih je nositelj Općina.

Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za ekologiju i kulturu imenuju se:

Zrinka Košić - predsjednik

Ivanka Glavač, dipl.ing.agr. - član

Desa Šušnjar, prof. - član

Ivka Šturlan, tehničar hortikulturno-pejsažne struke – član.

 Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.6.
Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za sport.

Sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donosi se sljedeća

ODLUKA O OSNIVANJU RADNOG TIJELA ZA SPORT

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za sport Općine Stubičke Toplice.

 Članak 2.

Radno tijelo za sport raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

- zadovoljavanja lokalnih potreba stanovništva Općine u sportu,

- aktivnosti, poslova i djelatnosti u području sporta značajnih za Općinu,

- mjera za unapređenja sporta,

- mjera i aktivnosti u praćenju korištenja i utroška sredstava u području sporta,

- zvješća o izvršavanju programa javnih potreba u sportu i utroška sredstava.

 Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za sport imenuju se:

Damir Dragičević – vanjski suradnik – za predsjednika te članovi:

Josip Beljak, Sportsko ribolovno društvo “Stubaki” Stubičke Toplice,

Nino Potočki, Biciklistički klub “Stubaki” Stubičke Toplice,

Tomislav Mlinarić, Malonogometni klub “Stubaki” Stubičke Toplice,

Damir Pavrlišak, Lovačka udruga “Jazavac” Pila - Stubičke Toplice,

Anđelko Zrinski, Stolnoteniski klub “Stubaki” Stubičke Toplice,

Goran Šams, Autoklub “Stubaki” Stubičke Toplice,

Željko Javoršćak, Taekwondo klub „Kapelščak“.

 Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.7.
Donošenje Odluke o osnivanju Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju.

Sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donosi se sljedeća

ODLUKA O OSNIVANJU RADNOG TIJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Radno tijelo za prostorno uređenje i gradnju Općine Stubičke Toplice.

 Članak 2.

Radno tijelo za prostorno uređenje i gradnju raspravlja i daje prijedloge Općinskom vijeću osobito o pitanjima koja se tiču:

- uređenja naselja i stanovanja,

- prostornog i urbanističkog planiranja.

Članak 3.

Na rad Radnog tijela shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Za članove Radnog tijela za prostorno uređenje i gradnju imenuju se:

- za predsjednika: Stjepan Čajko

- za člana: Juraj Juras

- za člana: Tomislav Franjković

- za člana: Kristijan Oremuš. 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.8.
Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donosi se sljedeća 

ODLUKA O OSNIVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA
ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Članak 2.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda organizira i provodi postupak procjene štete od elementarnih nepogoda na području Općine Stubičke Toplice, odnosno obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje štetu za područje Općine Stubičke Toplice te organizira i usklađuje njezinu procjenu,

- surađuje sa županijskim povjerenstvom,

- potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna Općine,

- Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva,

- daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,

- županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku,

- za načelnika i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.

Članak 3.

Za članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:

- Anica Benger

- voditelj Odsjeka za komunalne poslove JUO Stubičke Toplice

- Boris Beljak

- Josip Beljak.

Članak 4.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Ad.9.
Donošenje Odluke o Uputi za naplatu općinskih prihoda Općine Stubičke Toplice.

Sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donosi se

ODLUKA O DONOŠENJU
UPUTE ZA NAPLATU OPĆINSKIH PRIHODA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Aktivnosti u razrezu i naplati poreza i drugih potraživanja Općine Stubičke Toplice odnose se na:

Utvrđivanje i razrez poreza, fakturiranje i knjiženje naplate

Redovito praćenje naplate

Opomene

Ovrhe

Prisilnu naplatu pljenidbom novčanih sredstava ovršenika

Prisilnu naplatu pljenidbom pokretnina, motornih vozila i/ili nekretnina

Izvješćivanje o nemogućnosti prisilne naplate

Otpis potraživanja. 

Ad. 1. UTVRĐIVANJE I RAZREZ POREZA, FAKTURIRANJE I KNJIŽENJE NAPLATE

Pravna osnova:

čl. 26. – 39., čl. 47. – 70. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

čl. 6., čl. 7., čl. 8., čl. 58. – 60. Općeg poreznog zakona (NN br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)

čl. 38. st. 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12)

čl. 10. i čl. 19. Odluke o općinskim porezima (Službeni glasnik KZŽ br. 07/02, 10/09 i 17/11)

čl. 22. st. 6., čl. 23. st. 2. i čl. 32. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)

čl. 14. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik KZŽ br. 11/02 i 03/09)

čl. 12. Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ br. 05/07, 21/07, 10/08, 03/09, 17/12 i 03/13)

Poslove utvrđivanja, razreza poreza i drugih potraživanja Općine, fakturiranja i knjiženja naplaćenih prihoda, obavljaju voditelj Odsjeka za financije i proračun i voditelj Odsjeka za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Isti poslovi se obavljaju u programima za:

Evidenciju kuća za odmor

Porez na tvrtku

Komunalne naknade – domaćinstva

Komunalne naknade – poslovni prostori i porez na tvrtku ili naziv

Potrošnja vode

Analitike: kanalizacija, asfaltiranja, komunalni doprinos, priključak na mrežu Zagorskog vodovoda d.o.o., stanovi sa stanarskim pravom, porez na korištenje javnih površina, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade prostoru.

Prikupljanje podataka o stambenim prostorima, kućama za odmor, poslovnim prostorima, a koji su potrebni za izdavanje rješenja, obavlja i voditelj Odsjeka za komunalne poslove, izlaskom na teren ili uvidom u dostavljenu dokumentaciju.

Novi upis podataka i promjene podataka u postojećim evidencijama Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se na temelju prijave stranke ili po službenoj dužnosti.

Kad stranka dostavlja podatke neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu i usmenim putem, službenik sastavlja bilješku, a provjera se obavlja na terenu. Ukoliko stranka dostavlja samo podatke o promjeni osobe obveznika ili o novom obvezniku, podaci se unose direktno u program, a stranka je dužna priložiti fotokopiju osobne iskaznice i osobni identifikacijski broj (dalje: OIB).

Upis obveznika i objekta može se izvršiti i na temelju projekata u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koje stranka dostavlja, a ukoliko postoji sumnja da projekti ne odgovaraju izvedenom stanju, voditelj Odsjeka za komunalne poslove obavlja kontrolu na terenu. Stranci se dostavlja obavijest sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Općem poreznom zakonu.

Upis/promjena podataka po službenoj dužnosti obavlja se na temelju podataka koje Jedinstvenom upravnom odjelu (po potrebi na traženje JUO) dostavljaju tijela državne uprave, sudovi i upravna tijela Krapinsko-zagorske županije te podataka koje prikupi JUO očevidom na terenu, odnosno od drugih tijela i osoba.

Službenik koji zaprima podatke dužan je stranku upozoriti da je dužna obavijestiti Jedinstveni upravni odjel (dalje: JUO) o svim promjenama podataka u roku od 30 odnosno 15 dana od nastanka promjene.

Jednom godišnje provodi se kontrola potpunosti i točnosti podataka. Kontrolu provode voditelj Odsjeka za financije i proračun i voditelj Odsjeka za računovodstvo.

Ad. 2. REDOVITO PRAĆENJE NAPLATE

Pravna osnova:

čl. 114. Općeg poreznog zakona (NN br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)

čl. 29. i čl. 172. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08 i 125/11)

Redovitim i ažurnim knjiženjem naplate općinskih prihoda omogućuje se lakše i točno praćenje naplate i utvrđivanje dospjelih a nenaplaćenih potraživanja.

S većim dužnicima i onima čiji se dugovi odnose na dulje vremensko razdoblje (1 godina i više) potrebno je uskladiti salda, naročito kad su plaćeni noviji računi, a stariji su ostali otvoreni.

Kod knjiženja uplata važno je obratiti pažnju na stavke koje se zatvaraju uplatom.

Vodi se računa o tome da se kod napate poreza i drugih javnih davanja zatvaraju prvo kamate, pa troškovi, pa glavnica, dok se kod naplate ostalih potraživanja, koja nisu javna davanja, zatvaraju prvo troškovi, pa kamate i na kraju glavnica.

Praćenje naplate obuhvaća:

-praćenje zaduženja i uplata (saldo obveznika)

-obračun kamata

-ispis liste dugovanja po pojedinom obvezniku.

Evidentiranje naplaćenih prihoda u glavnoj knjizi i salda kontima obavljaju dnevno voditelj Odsjeka za računovodstvo i voditelj Odsjeka za financije i proračun.

Ad. 3. OPOMENE

Uveden je redoviti sustav opominjanja dužnika po osnovi općinskih prihoda i to na način da se opomene printaju i dostavljaju dužnicima za sve dugove koji određeni dužnik ima prema Općini.

Opomene se šalju dužnicima u sljedećim rokovima:

porez na kuće za odmor: uz rješenje o utvrđivanju poreza te 31. rujna

komunalna naknada za stambeni prostor, komunalna naknada za poslovni prostor: uz rješenje o utvrđivanju visine komunalne naknade te 30 dana nakon dospijeća druge rate

porez na tvrtku ili naziv: uz rješenje o utvrđivanju poreza

potrošnja vode: uz svaki obračun, odnosno svaki drugi mjesec

asfaltiranje, komunalni doprinos, stanovi sa stanarskim pravom, porez na korištenje javnih površina: 15 dana nakon datuma dospijeća.

Opomene se šalju bez povratnice radi uštede na troškovima poštarine, a kada postoji sumnja da bi dužnik mogao izbjegavati zaprimanje opomene i tvrditi da nije zaprimio nikakav dokument temeljem kojeg bi trebao platiti, s povratnicom.

Opomene se neće dostaviti onim dužnicima kojima je odobrena odgoda plaćanja ili obročna otplata duga i koji redovito podmiruju svoje obveze po rješenju.

U roku narednih 30 dana voditelj Odsjeka za računovodstvo i voditelj Odsjeka za financije i proračun nadziru naplatu prihoda po opomenama.

3.1. Obročna otplata duga

Pravna osnova:

čl. 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu (Službeni glasnik KZŽ br. 24/12)

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN br. 55/13)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN br. 52/13)

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti obročna otplata dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja ako je iznos duga veći od 1.500,00 kuna, s time da iznos pojedinog obroka ne može biti manji od 300,00 kuna, i to u maksimalno deset jednakih mjesečnih obroka, svaki s rokom dospijeća za 30 dana. Za vrijeme obročne otplate duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti odgoda plaćanja duga s naslova poreza i drugih javnih davanja za najviše dva mjeseca. Za vrijeme odgode plaćanja duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

O zahtjevu dužnika za obročnim plaćanjem poreznog duga te za odgodom plaćanja poreznog duga odlučuje načelnik Općine Stubičke Toplice rješenjem, ako iznos pojedinačnog duga nije veći od 13.000,00 kuna, a u ostalim slučajevima Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Dužnik fizička osoba i dužnik pravna osoba mogu podnijeti zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu dospjelog i nedospjelog duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja. Zahtjev se podnosi na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, načelniku Općine Stubičke Toplice. Načelnik zahtjev zajedno sa svojim mišljenjem o utemeljenosti zahtjeva dostavlja voditelju Odsjeka za financije i proračun, koji će i roku od 15 dana razmotriti zahtjev i ako su ispunjeni svi propisani uvjeti, predložiti načelniku donošenje rješenja o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se kamata po stopi od 4,5%.

Dužnik fizička osoba može podnijeti zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga ili za otpis poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, sukladno Zakonu o naplati poreznog duga fizičkih osoba. Zahtjev se podnosi i o njemu odlučuje Jedinstveni upravni odjel rješenjem.

Ukoliko zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga ili za otpis duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, fizička osoba podnese nakon 07. kolovoza 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel isti će rješenjem odbaciti.

Ad. 4. OVRHE

Pravna osnova:

Ovršni zakon (NN br. 112/12 i 25/13)

Opći porezni zakon (NN br. 147/08, 18/11, 78/12, 36/12 i 73/13)

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 91/10 i 112/12)

čl. 23. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu (Službeni glasnik KZŽ br. 24/12)

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN br. 55/13)

Nakon što u roku od 30 dana od slanja opomene nije naplaćen dug za koji je poslana opomena, započinje se sa pripremnim radnjama za provedbu ovršnog postupka, odnosno prikupljaju se podaci od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) je li dužnik osiguranik, po kojoj osnovi i kod koga, odnosno prima li mirovinu, naknadu zbog tjelesnog oštećenja ili koju drugu stalnu naknadu o kojoj HZMO vodi evidenciju, zatim podaci od zemljišnoknjižnog suda o tome je li dužnik vlasnik nekretnina, te od Ministarstva unutarnjih poslova, nadležne Policijske postaje, o tome ima li dužnik u vlasništvu motorno vozilo.

Kompletira se spis predmeta koji se odnosi na dužnika i koji sadrži najmanje:

1. rješenje o utvrđivanju novčane obveze

2. opomenu

3. podatak iz evidencije HZMO (o zaposlenju/mirovini).

Generiraju se ovršna rješenja, osim za one dužnike kojima je odobrena obročna otplata duga.

Ad. 5. PRISILNA NAPLATA PLJENIDBOM NOVČANIH SREDSTAVA

5.1. Prisilna naplata poreznog duga i drugih javnih davanja

Za dospjeli a neplaćeni dug na ime poreza na kuće za odmor, komunalne naknade za stambeni prostor, komunalne naknade za poslovni prostor i poreza na tvrtku ili naziv, poreza na korištenje javnih površina i komunalnog doprinosa, utvrđuje se kada je rješenje postalo ovršno te se:

-ako je rješenje postalo ovršno prije 15. listopada 2012. godine, izdaje rješenje o ovrsi na novčanoj tražbini po računu ovršenika,

-ako je rješenje postalo ovršno poslije 15. listopada 2012. godine, podnosi se zahtjev za izravnu naplatu novčane tražbine Financijskoj agenciji.

Rješenja o ovrsi izdaju se s novom klasifikacijskom oznakom i urudžbenim brojem, odnosno otvara se novi spis. Prema sadašnjim klasifikacijskim brojevima, rješenja o ovrsi imaju početne brojeve KLASA:UP/I-415-01/, a daljnji brojevi se formiraju uobičajenim postupkom, sukladno Uredbi o uredskom poslovanju.

Ovršni postupak provode pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i viši stručni suradnik za pravne poslove.

Rješenje o ovrsi šalje se ovršeniku u plavoj kuverti s povratnicom i to putem pružatelja poštanskih usluga HP – Hrvatske pošte d.d. Zagreb, s kojim Općina ima sklopljen ugovor.

Dostava se obavlja sukladno odredbama Općeg poreznog zakona: Dostava poreznog akta.

Rješenje o ovrsi dostavlja se na adresu prebivališta odnosno sjedišta dužnika ili opunomoćenika dužnika.

Ukoliko se osoba koja je navedena kao adresat ne zatekne na mjestu dostave, poštar će pokušati ponovnu dostavu nakon proteka roka od 24 sata od prvog pokušaja.

Ako ni nakon drugog pokušaja dostava ne bude izvršena ili dužnik odbije primiti rješenje, rješenje se vraća Općini, a dužniku se ostavlja potpisana pisana obavijest u kojoj se naznačuje datum i vrijeme pokušane dostave, mjesto gdje se rješenje može preuzeti i pravne posljedice nepreuzimanja rješenja o ovrsi.

Smatra se da je dostava izvršena u roku od 15 dana od dana kada je obavijest ostavljena na mjestu dostave.

Ovršno rješenje o ovrsi dostavlja se u Financijsku agenciju, odnosno poslodavcu ovršenika ili HZMO, radi pljenidbe iznosa za koji je ovrha određena sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim OIB-om, odnosno radi pljenidbe određenog dijela plaće/mirovine ovršenika.

Rješenje se u FINU dostavlja poštom, preporučenom pošiljkom s povratnicom ili se neposredno predaje u poslovnicu Zabok, dok se poslodavcu/HZMO šalje poštom, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U narednih 30 dana prati se naplata po ovrhama. Ako se prihodi naplate, na omot spisa stavlja se oznaka a/a i isti se predaje u pisarnicu.

Ako ovršenik nakon donošenje rješenja o ovrsi, a prije nego što je isto provedeno, izvrši uplatu cjelokupnog duga, uključujući kamate i troškove postupka, ovrha se obustavlja, o čemu se bez odgode obavještava dužnik ovršenika.

Ukoliko se, nakon donošenja rješenja o ovrsi, pojavi dužnik sa zahtjevom za obročnim plaćanjem poreznog duga, može mu se odobriti obročna otplata dugovanja ako je iznos duga veći od 1.500,00 kuna, s time da iznos pojedinog obroka ne može biti manji od 300,00 kuna, i to u maksimalno deset jednakih mjesečnih obroka, svaki s rokom dospijeća za 30 dana.

O zahtjevu dužnika odlučuje načelnik Općine Stubičke Toplice rješenjem ako iznos pojedinačnog duga nije veći od 13.000,00 kuna, a u ostalim slučajevima Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Ukoliko fizička osoba podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga ili za otpis duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, sukladno Zakonu o naplati poreznog duga fizičkih osoba, i o zahtjevu Jedinstveni upravni odjel pozitivno riješi, postupci ovrhe pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava obustavit će se po službenoj dužnosti nakon izvršnosti rješenja o otpisu duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga / otpisu duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno.

Ukoliko zahtjev za otpis duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga ili za otpis duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, fizička osoba podnese nakon 07. kolovoza 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel isti će rješenjem odbaciti.

Kada je dužniku odobrena obročna otplata duga, ovrha se obustavlja. Ukoliko dužnik ne plati ili zakasni s plaćanjem kojeg obroka, rješenje kojim je odobrena obročna otplata će se ukinuti i pokrenuti ovršni postupak.

5.2. Prisilna naplata ostalih dugovanja

Za sva ostala dugovanja, za koja Jedinstveni upravni odjel ne donosi rješenja o novčanoj obvezi (kao što su zakupnina za poslovni prostor, potrošnja vode i dr.) ovrha se pokreće:

-prijedlogom za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave putem nadležnog javnog bilježnika, i to pljenidbom novčanih sredstava ovršenika, a sukladno odredbama Ovršnog zakona.

-prijedlogom za ovrhu na temelju ovršne isprave nadležnom sudu, i to pljenidbom novčanih sredstava ovršenika, a sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Ako dužnik ima pohranjenu zadužnicu na ime osiguranja naplate, ista se dostavlja Financijskoj agenciji na naplatu.

Prijedlog za ovrhu sastavlja, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i viši stručni suradnik za pravne poslove, a podnosi načelnik Općine. Zadužnicu Financijskoj agenciji dostavlja pročelnik ili viši stručni suradnik za pravne poslove.

Ako je sa dužnikom sklopljen ugovor sa snagom ovršne isprave i na ime osiguranja nemamo zadužnicu, pokreće se ovršni postupak i postupak za raskid ugovora.

Nakon predaje zahtjeva za prisilnu naplatu pljenidbom, knjiženje uplata izvršenih po ovrsi, terećenja ili odobrenja obavlja voditelj Odsjeka za financije i proračun i voditelj Odsjeka za računovodstvo.

Na omot spisa koji je u cijelosti naplaćen stavlja se oznaka a/a i isti se predaje u pisarnicu.

Ad. 6. PRISILNA NAPLATA NA POKRETNINAMA, MOTORNIM VOZILIMA I/ILI NEKRETNINAMA

Ukoliko prethodno poduzete radnje opisane u točki 5. nisu dovele do naplate prihoda, provodi se ovrha na pokretninama, motornim vozilima i/ili nekretninama dužnika, ovisno o visini dugovanja.

Prijedlog za ovrhu sastavlja pročelnik i viši stručni suradnik za pravne poslove, a podnosi načelnik Općine.

Daljnje radnje u postupku ovrhe provode pročelnik i viši stručni suradnik za pravne poslove po pojedinačnoj ovlasti načelnika (posebna punomoć).

Utvrđuje se je li dužnik vlasnik vrednijih pokretnina, motornog vozila ili nekretnina te koje su mogućnosti naplate, odnosno je li vrijednost istih dovoljna za naplatu dugovanja i je li ta imovina dužnika već opterećena pravom zaloga u korist drugih osoba.

Podaci o vlasništvu imovine ne traže se od dužnika, osim iznimno, već:

Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležnu Policijsku postaju – tražimo da nam dostave je li dužnik upisan kao vlasnik motornih vozila

Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda – tražimo da nam dostave podatke je li dužnik upisan kao vlasnik nekretnina

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – podatka o tome je li dužnik osiguranik kod HZMO i po kojoj osnovi.

Od dužnika se iznimno traži Popis imovine radi provođenja ovrhe na pokretninama, a ukoliko ne dostavi nastavlja se dalje podnošenjem prijedloga za ovrhu nadležnom sudu.

A) OVRHA NA MOTORNOM VOZILU

Ako ovrha pljenidbom novčanih sredstava ovršenika nije uspjela, a ovršenik je vlasnik motornog vozila, podnosi se prijedlog za ovrhu na motornom vozilu.

Prijedlog za ovrhu podnosi se sudu prema sjedištu ili prebivalištu dužnika – ovršenika.

U prijedlogu se obvezno traži zabilježba ovrhe kod policijske uprave kod koje se vodi evidencija o registriranim i označenim vozilima.

U prijedlogu za ovrhu naznačuje se da se oduzeto motorno vozilo povjeri Općini kao ovrhovoditelju na čuvanje. Općina osigurava potrebno prijevozno sredstva i radnu snagu za otpremu, prijevoz i povjeravanje na čuvanje motornog vozila.

B) OVRHA NA POKRETNINAMA

Prijedlog za ovrhu na pokretninama se podnosi samo ukoliko dužnik nije vlasnik motornog vozila, odnosno ono je već opterećeno pravom zaloga za korist drugih osoba – vjerovnika i za koje je evidentirana zabrana otuđenja.

Prijedlog za ovrhu na pokretninama ovršenika podnosi se sudu prema mjestu gdje se pokretnine nalaze, odnosno prema prebivalištu ili sjedištu dužnika.

C) OVRHA NA NEKRETNINAMA

Ako se ovrha ne može provesti ni više navedenim predmetima i sredstvima ovrhe, te ako dužnik nije vlasnik motornog vozila ni vrijednih pokretnina, odnosno ako je pokušana ovrha i na tim sredstvima, a dug nije naplaćen, podnosi se prijedlog za ovrhu na nekretnini.

Prijedlog za ovrhu na nekretnini podnosi se mjesno nadležnom sudu prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

U prijedlogu za ovrhu se obvezno traži zabilježba ovrhe u zemljišnoj knjizi.

Ako prema izvatku iz zemljišne knjige proizlazi da je dužnik vlasnik nekretnine u manje od 1/3 dijela prijedlog za ovrhu ne mora se podnijeti za tu nekretninu.

Ako prema izvatku iz zemljišne knjige proizlazi da na nekretnini postoji založno pravo radi naplate iznosa koji je duplo i više veći od dugovanja prema Općini, prijedlog se ne podnosi za tu nekretninu, ukoliko postoje druge nekretnine koje su u vlasništvu dužnika.

D) OVRHA NA VRIJEDNOSNICAMA I UDJELU U KAPITALU

Kod dužnika koji je pravna osoba izdaje se rješenje o ovrsi pljenidbom vlasničkih i vjerovničkih vrijednosnih papira – plijene se vrijednosnice i udjeli u kapitalu. Rješenje kojim se plijene vrijednosnice dostavlja se ovršeniku i dioničkom društvu koje vodi knjigu dionica, a rješenje kojim se plijene udjeli u kapitalu dostavlja se ovršeniku i društvu koje vodi knjigu poslovnih udjela odnosno čije udjele ovršenik posjeduje. Prodaja dionica koje kotiraju na burzi provodi se putem ovlaštenih osoba s kojim Općina sklapa ugovor o prodaji dionica.

Dionice koje ne kotiraju na burzi prodaju se na slobodnom tržištu. Procjenu dionica vrši ovlašteni procjenitelj. Prodaja dionica koje ne kotiraju na burzi oglašava se u dnevnom tisku.

Ad. 7. IZVJEŠĆIVANJE O NEMOGUĆNOSTI PROVEDBE PRISILNE NAPLATE

Pravna osnova:

Opći porezni zakon (NN br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu (Službeni glasnik KZŽ br. 24/12)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN br. 52/13)

Potraživanje se označava kao nenaplativo:

-kad Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavijesti da mirovina dužnika nije dovoljna za provođenje ovršnog rješenja, a ovršenik nema pokretnina, motornog vozila ni nekretnina u svom vlasništvu

-kad Jedinstveni upravni odjel sazna na bilo koji način da je dužnik umro, a nisu poznati nasljednici, i nema pokretnina ili nekretnina iz kojih bi se mogao naplatiti porezni dug

-kad Jedinstveni upravni odjel sazna na bilo koji način da je dužnik koji je pravna osoba brisan iz sudskog registra,

-nakon nastupa apsolutne zastare za potraživanja starija od šest godina,

-kad se dužnik pozove na zastaru potraživanja, ako je nastupila zastara.

Ako je nad dužnikom koji je pravna osoba otvoren stečajni postupak, ovrha se obustavlja.

7.1. Kontrola

Voditelj Odsjeka za financije i proračun vodi evidenciju o provedenim mjerama ovrhe protiv dužnika fizičkih i pravnih osoba.

7.2. Sporno naplativa porezna dugovanja

Porezni dug smatra se sporno naplativim:

1.ako se ne može naplatiti ni u postupku ovrhe, a još nije nastupila apsolutna zastara prava na naplatu,

2.ako porezni obveznik - fizička osoba koja se preselila na nepoznato mjesto, ili je od strane suda proglašena nestalom, ili joj je oduzeta poslovna sposobnost, nije ostavila ili nema imovinu iz koje se porezni dug može naplatiti, a još nije nastupila apsolutna zastara prava na naplatu,

3.ako nije plaćen u roku od pet godina nakon isteka kalendarske godine u kojoj je porezna obveza utvrđena,

4.ako je porezni dužnik pokrenuo postupak predstečajne nagodbe,

5.ako je nad poreznim dužnikom pokrenut stečajni postupak,

6.od dana smrti poreznog obveznika do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

Voditelj Odsjeka za financije i proračun prenijet će sporno naplativa porezna dugovanja iz svojih evidencija u evidenciju sporno naplativih dugovanja.

Ad. 8. OTPIS POTRAŽIVANJA

Ako postoji pravomoćno rješenje o zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom koji je pravna osoba, a ne postoji osiguranje duga po osnovi poreznog jamstva, dug s osnove poreza i drugih javnih davanja se otpisuje kao nenaplativ. Rješenje o otpisu donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Ako u tijeku ovršnog postupka ovršenik umre, a nije ostavio pokretnina ni nekretnina iz kojih se može naplatiti porezni dug, dug se otpisuje kao nenaplativ. Rješenje o otpisu donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Porezni dug može se otpisati, u cijelosti ili djelomice, na zahtjev dužnika, ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno članova njegova kućanstva. Zahtjev dužnika razmatra i preporuku daje Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, a o zahtjevu odlučuje načelnik na prijedlog Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.

Za dug s osnove poreza i drugih javnih davanja koji je ostao nenaplaćen nakon proteka roka od četiri godine od nastupanja apsolutnog roka zastare prava na naplatu duga, pročelnik donosi odluku o otpisu duga. U odluci se obavezno navodi oznaka poreznog duga i razdoblje na koje se odnosi otpis.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela otpisat će po službenoj dužnosti dospjeli porezni dug, koji na dan 31. prosinca tekuće godine ne prelazi iznos od 10,00 kuna. Otpis takvoga duga izvršit će se 15. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koja prelazi 1/3 iznosa duga, za koji ne postoji mogućnost naplate. Dužnik zahtjev podnosi na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

Načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 50,00 kuna.

Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, načelnik otpisuje bez obzira na iznos duga.

Za gore navedena potraživanja, neposredno prije provođenja godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja voditelj, Odsjeka za financije i proračun, priprema prijedlog potraživanja za otpis, koji dostavlja načelniku radi donošenja odluke o otpisu.

Fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti otpis duga, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, s osnove kamata ukoliko glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno. Pravna osoba može zahtjev za otpis duga s osnove kamata podnijeti do zaključno 09. rujna 2013. Otpisati se može dospjeli i nedospjeli nenaplaćeni, odnosno neplaćeni duga s osnove kamata.

Dospjeli dug s osnove kamata otpisuje se ako fizička i pravna osoba u roku 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda proračuna uplati glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata.

Dužnik fizička osoba može podnijeti zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga ili za otpis poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, sukladno Zakonu o naplati poreznog duga fizičkih osoba.

Tablični prikaz aktivnosti u razrezu i naplati općinskih prihoda:

Red.br.

AKTIVNOST

IZVRŠENJE

ROK

POPRATNI DOKUMENTI

Prikupljanje podataka potrebnih za izdavanje rješenja o utvrđivanju novčane obveze te za izdavanje računa

voditelj Odsjeka za komunalne poslove, voditelj Odsjeka za financije i proračun

Tijekom godine

prijava stranke, zapisnik o izvršenom očevidu

Donošenje rješenja

Pročelnik JUO, viši stručni suradnik za pravne poslove

Tijekom godine

rješenja

Izdavanje računa komunalne naknade za pravne osobe i uplatnica za fizičke osobe, zakupnine za poslovni prostor, sufinanciranje poslovnog prostora i dr.

voditelj Odsjeka za financije i proračun

Kvartalno, mjesečno

računi, uplatnice

Kontrola potpunosti i točnosti

Pročelnik JUO

sukcesivno

/

Unos podataka u sustav

(knjiženje izlaznih računa u salda kontima i glavnoj knjizi)

voditelj Odsjeka za financije i proračun, voditelj Odsjeka za računovodstvo

dnevno

Knjigovodstvene kartice

Kontrola točnosti podataka

voditelj Odsjeka za financije i proračun, voditelj Odsjeka za računovodstvo

dnevno

/

Unos podataka u sustav

(Evidentiranje naplaćenih prihoda u glavnoj knjizi i salda kontima)

voditelj Odsjeka za financije i proračun, voditelj Odsjeka za računovodstvo

dnevno

Knjigovodstvene kartice

Praćenje naplate prihoda

(analitika)

načelnik Općine, voditelj Odsjeka za financije i proračun, viši stručni suradnik za pravne poslove

dnevno

Izvadak po poslovnom računu, Blagajnički izvještaj-uplatnice

Izdavanje opomena i opomena pred tužbu

voditelj Odsjeka za financije i proračun, voditelj Odsjeka za računovodstvo

Uz rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor te 31. rujna, uz rješenje o komunalnoj naknadi te 30 dana nakon dospijeća drugog obroka, uz rješenje o razrezu poreza na tvrtku, svaka dva mjeseca uz obračun potrošnje vode, 15 dana nakon dospijeća za ostala potraživanja

Opomene i opomene pred tužbu

Obračun kamata za zakašnjelo plaćanje dospjele novčane obveze

voditelj Odsjeka za financije i proračun

Tijekom godine, uz opomenu

Obračun kamata

Postupak prisilne naplate potraživanja

Pročelnik JUO, viši stručni suradnik za pravne poslove

Tijekom godine

Rješenja o ovrsi, prijedlog za ovrhu

Odobravanje obročne otplate duga te odgode plaćanja duga

Načelnik

Tijekom godine

Zahtjev ovršenika, prijedlog voditelja Odsjeka za financije i proračun, rješenje

Prijedlog potraživanja za otpis

voditelj Odsjeka za financije i proračun

Neposredno prije provođenja godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja

Knjigovodstvene kartice

Donošenje odluke o otpisu potraživanja

Načelnik, Općinsko vijeće

Na kraju godine

Prijedlog voditelja Odsjeka za financije i proračun, odluka

Ad.10.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu.

Sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donosi se sljedeća

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 24/12), članak 23. mijenja se i glasi:

„Članak 23.

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti obročna otplata dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja ako je iznos duga veći od 1.500,00 kuna, s time da iznos pojedinog obroka ne može biti manji od 300,00 kuna, i to u maksimalno deset jednakih mjesečnih obroka, svaki s rokom dospijeća za 30 dana. Za vrijeme obročne otplate duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti odgoda plaćanja poreznog duga za najviše dva mjeseca. Za vrijeme odgode plaćanja duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

O zahtjevu dužnika iz st. 1. i 2. ovog članka odlučuje načelnik Općine Stubičke Toplice rješenjem, ako iznos pojedinačnog duga nije veći od 13.000,00 kuna, a u ostalim slučajevima Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Porezni dug može se otpisati, u cijelosti ili djelomice, na zahtjev dužnika, ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno članova njegova kućanstva. Zahtjev dužnika razmatra Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, a o zahtjevu odlučuje načelnik na prijedlog Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo.

Članak 2.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Članak 24.

Dužniku fizičkoj osoba i dužniku pravnoj osobi može se odobriti odgoda ili obročna otplata dospjelog i nedospjelog duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se godišnja kamata po stopi od 4,5%.

Zahtjev iz st. 1. ovog članka podnosi se na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Nar. nov. br. 52/13), a o zahtjevu odlučuje načelnik rješenjem.

Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga određuje se sukladno čl. 23. ove Odluke.

Načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga, za koji ne postoji mogućnost naplate.

Dužnik zahtjev za otpis potraživanja iz st. 4. ovog članka podnosi načelniku na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja.

Načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 50,00 kuna.

Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.11.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova asfaltiranja Vinogradske ulice i dijela ulice Zagorskih brigada u Općini Stubičke Toplice.

Sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donosi se sljedeća

ODLUKA O ODABIRU

Članak 1.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku prikupljanja ponuda radi nabave komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje Vinogradske ulice idijela Ulice Zagorskih brigada, Općina Stubičke Toplice, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. t. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12) za koji je Poziv na prikupljanje ponuda upućen dana 15. svibnja 2013. godine preporučenom poštanskom pošiljkom, odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

POLI-MONT društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje montažersko-instalaterskih i građevinskih radova, trgovinu i usluge

OIB:

20050271976

SJEDIŠTE:

Špičkovina bb, Zabok

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

135.272,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE ( u kn sa PDV)

169.090,00 kn

Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.

Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

komunalna djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta – asfaltiranje Vinogradske ulice i dijela Ulice Zagorskih brigada, Općina Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

1.POLI-MONT društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje montažersko-instalaterskih i građevinskih radova, trgovinu i usluge

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.12.
Donošenje Odluke o upisu nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.

Sa 8 glasova za i 1 suzdržanim glasom donosi se sljedeća

ODLUKA O UPISU NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se upis nekretnina koje su upisane u zemljišnoj knjizi (zemljišnoknjižni uložak PI) i katastru oznake zemljišta javno dobro put ili put i koje se koriste kao nerazvrstana cesta, u zemljišne knjige i katastar kao „javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Pred Općinskim sudom u Zlataru pokrenut će se postupak radi upisa nerazvrstanih cesta sukladno čl. 131. st. 2. Zakona o cestama (Nar. nov. br. 84/11):

- u katastarskoj općini Andraševec nekretnine označene kao

Redni broj

Broj zemljišta (kat.čestice)

Oznaka zemljišta

Površina u

m2

jutra

čhv

45

PUT U KAMENJAKU

1062

314

PUT U KAMENJAKU

905

343

PUT U KAMENJAKU

65

389/1

PUT U KAMENJAKU

264

392/3

PUT JAREK

54

419/12

PUT BRIJEG

100

442/1

PUT U KAMENJAKU

42

443

PUT U KAMENJAKU

611

449

PUT U KAMENJAKU

545

- u katastarskoj općini Kraljev Vrh nekretnine označene kao

Red. br.

Broj zemljišta

(kat.čestice)

Oznaka zemljišta

Površina u

m2

jutra

čhv

1250

PUT U PILI DOLNJOJ

117

1259

PUT U PILI DOLNJOJ

128

1269

PUT U PILI DOLNJOJ

70

1270

PUT U PILI DOLNJOJ

20

1274/1

PUT U PILI

381

1274/2

PUT U PILI

80

1292

PUT U PILI DOLNJOJ

108

1302

PUT U PILI DOLNJOJ

520

1369

PUT U PILI DOLNJOJ

79

1423

PUT U PILI DOLNJOJ

70

1424

PUT U PILI DOLNJOJ

1

143

1519

PUT U PILI DOLNJOJ

811

1536

PUT U PILI DOLNJOJ

294

1537

PUT U PILI DOLNJOJ

252

1648

PUT U PILI

96

1653

PUT U PILI DOLNJOJ

211

1664

PUT U PILI DOLNJOJ

81

1677

PUT U PILI DOLNJOJ

202

1694

PUT U PILI DOLNJOJ

137

1708

PUT U PILI DOLNJOJ

171

1811/1

PUT VIDAK

793

220

1811/2

PUT VIDAK

503

140

1832

PUT U PILI GORNJOJ

289

1852

PUT U PILI GORNJOJ

338

1865

PUT U PILI GORNJOJ

377

1877

PUT

107

1926

PUT U PILI GORNJOJ

1

1079

1938/1

PUT U PILI GORNJOJ

50

1938/2

PUT U PILI GORNJOJ

15

2053/1

PUT U PILI GORNJOJ

13599

2

581

2061/2

PUT U PILI

60

2066

PUT U PILI GORNJOJ

112

2067

PUT U PILI GORNJOJ

1228

2071

PUT U KRALJEV VRHU

166

2074/2

PUT DOMA

90

2101

PUT ĐURINOVKA

1054

293

2131

PUT U PILI GORNJOJ

200

2146

PUT U PILI GORNJOJ

148

2190

PUT U PILI GORNJOJ

152

2215

PUT U PILI GORNJOJ

726

2237

PUT PILA GORNJI VIDAK

2498

694

2249

PUT U PILI GORNJOJ

221

2255

PUT U PILI GORNJOJ

159

2256

PUT U PILI GORNJOJ

423

2260

PUT U PILI GORNJOJ

11

2261

PUT U PILI GORNJOJ

126

2262

PUT U PILI GORNJOJ

225

2263

PUT U PILI GORNJOJ

157

2265/1

PUT U PILI GORNJOJ

63

2265/2

PUT U PILI GORNJOJ

153

2278

PUT U GORI

94

2279

PUT U GORI

53

2280

PUT U GORI

130

2284

PUT U GORI

27

2311

PUT U GORI

94

2312

PUT U GORI

435

- u katastarskoj općini Strmec Stubički nekretnine označene kao  

Broj zemljišta (kat.čestice)

Oznaka zemljišta

Površina u

m2

jutra

čhv

42

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

250

85

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

76

87

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

20

91

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

151

112

PUT U KLENKAROVOM BRIJEGU

1180

113

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

74

148/2

PUT U KLENKAROVOM BRIJEGU

59

232

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

1300

262

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

122

318/1

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

217

321/3

PUT U KLENK. BRIJEGU

28

329/3

PUT POD PLOTOM

52

332

PUT KOD KUĆE U KLENKAROVOM BRIJEGU

12

335

PUT JAREK U KLENKAROVOM BRIJEGU

22

342

PUT U KLENKAROVOM BRIJEGU

21

351

PUT KOD KUĆE U KLENKAROVOM BRIJEGU

7

400

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

497

424

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

241

425

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

210

426/4

PUT U STRMCU

114

459/3

PUT KOD KUĆE

62

463

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

503

508

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

15

517/6

PUT U STRMCU

34

9

517/8

PUT U STRMCU

44

12

518/2

PUT U STRMCU

196

54

569/2

PUT U KLENKAROVOM BRIJEGU

199

576

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

113

596/1

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

824

616

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

420

617

PUT U KLENKAROVOM BRIEGU

645

768

PUT U JARKI

158

769

PUT U JARKI

32

770

PUT U JARKI

188

826

PUT U JARKI

1208

983/4

PUT OBER VRTA

116

985/2

PUT JARKI

45

1003

PUT U JARKI

451

1055

PUT U KAPELŠĆAKU

530

1070/3

PUT U KAPELŠĆAKU

14

1142/1

PUT U KAPELŠĆAKU

839

1142/2

PUT U KAPELŠĆAKU

1547

1196/1

PUT U KAPELŠĆAKU

599

1196/2

PUT U KAPELŠĆAKU

89

1197

PUT U KAPELŠĆAKU

556

1211/4

PUT JARKI

8

1213/3

PUT SITINA

41

1251/23

PUT U MJESTU

666

176

1267/8

PUT U KAPELŠĆAKU

33

1268/8

PUT U STRMCU

10

1271

PUT U KAPELŠĆAKU

268

1293/5

PUT U KAPELŠĆAKU

30

1306/21

PUT PUSTIKE U CRNOJ MLAKI

78

1307/9

PUT U KAPELŠĆAKU

100

1346

PUT U KAPELŠĆAKU

453

1352/2

PUT U STRMCU

32

1395/12

PUT REBAR

120

1417/10

PUT U KAPELŠĆAKU

38

1417/12

PUT U KAPELŠĆAKU

16

1418

PUT U KAPELŠĆAKU

57

1435

PUT U KAPELŠĆAKU

440

1436

PUT U KAPELŠĆAKU

262

1459

PUT U KAPELŠĆAKU

302

1471/4

PUT KRČ U KAPELŠĆAKU

41

1482/3

PUT BREZNICA U KAPELŠĆAKU

55

1488/21

PUT BANOVČICA U KAPELŠĆAKU

195

1491/2

PUT U STRMCU

22

1495/1

PUT U KAPELŠĆAKU

323

1495/2

PUT BREGI

453

1495/3

PUT U KAPELŠĆAKU

24

1495/3

PUT BREGI

17

1496

PUT U KAPELŠĆAKU

104

1506

PUT U KAPELŠĆAKU

699

1521/8

PUT U STRMCU

73

1523/6

PUT SITAROVO

44

1528/1

PUT U KAPELŠĆAKU

42

1528/2

PUT U KAPELŠĆAKU

589

1542

PUT U KAPELŠĆAKU

207

1561/2

PUT U KAPELŠĆAKU

99

1567/2

PUT KAPELŠĆAK

103

1567/3

PUT I PAŠNJAK KAPELŠĆAK

139

1571/6

PUT KOD ŠKOLE U KAPELŠĆAKU

85

1575/4

PUT - STRMEČKA ULICA U STUBIČKIM TOPLICAMA

519

144

1609/4

PUT CIGLENICA U VISOKOM STRMCU

139

39

1613

PUT U VISOKOM STRMCU

228

1618/3

PUT U STRMCU

40

1620

PUT U VISOKOM STRMCU

98

1714

PUT U VISOKOM STRMCU

416

1732

PUT U VISOKOM STRMCU

398

1749/10

PUT

23

1794

PUT U VISOKOM STRMCU

68

1852

PUT U VISOKOM STRMCU

105

1857/4

PUT STUBIČKI STRMEC

42

1869/1

PUT U VISOKOM STRMCU

110

1869/2

PUT U VISOKOM STRMCU

95

1906

PUT U VISOKOM STRMCU

472

1921

PUT U VISOKOM STRMCU

115

1949

PUT U VISOKOM STRMCU

917

1986/3

PUT U STRMCU

168

2018/2

PUT KOD KUĆE

19

2019/3

PUT KOD KUĆE

5

2029/4

PUT U STRMCU

54

2034

PUT U VISOKOM STRMCU

381

2035/3

PUT U STRMCU

65

2039

PUT U VISOKOM STRMCU

365

2047/3

PUT POD GORICU

34

2049/3

PUT POD GORICU

129

2054/3

PUT POD GORICU

39

2092

PUT U VISOSKOM STRMCU

76

2099/2

PUT STRMEC U VIS. STRMCU

94

2102/15

PUT STRMEC STUBIČKI

360

100

2107

PUT I DVA MOSTA U VISOKOM STRMCU

407

2124/3

PUT POD BREGOM

142

2135/2

PUT U STRMCU

76

2135/3

PUT POD BREGOM

71

2137/3

PUT U STRMCU

22

2146/1

PUT U MACANJKI

147

2146/2

PUT U MACANJKI

98

2152/3

PUT U MACANJKI

57

2159

PUT U MACANJKI

150

2179/2

PUT-MLINARSKA ULICA U STUBIČKIM TOPLICAMA

538

150

2183/2

PUT MACANJKA

1403

390

2200

PUT U MACANJKI

241

2205/3

PUT DOMA U MACANJKI U KAPELŠĆAKU

181

2205/21

PUT U STRMCU

55

2206

PUT U MACANJKI

390

2211/3

PUT U MACANJKI

68

2222

PUT U MACANJKI

675

2233/2

PUT U STRMCU

139

2234/3

PUT JAREK

74

2273/4

PUT U STRMCU

45

2288/13

PUT

30

2304/3

PUT PRELČEVO U MACANJKI

89

2306/5

PUT PRELČEVO U MACANJKI

13

2309

PUT U MACANJSKI

14

2319

PUT MACANJKA U MACANJKI

82

2359/3

PUT U MACANJKI

112

2368

PUT U MACANJSKI

98

2371

PUT U MACANJSKI

880

2375

PUT U RIBNJAKU

73

2426

PUT U RIBNJAKU

107

2473

PUT U RIBNJAKU

366

2494

PUT U RIBNJAKU

65

2495

PUT U RIBNJAKU

44

2525/44

PUT PUSTAČA

40

2529/34

PUT PUSTAČA

46

2529/35

PUT PUSTAČA

32

2529/42

PUT ĐURĐENIĆEVO

31

2529/43

PUT ĐURĐENIĆEVO

55

2529/46

PUT U STRMCU

46

2530/5

PUT HRASTINA

16

2540/10

PUT HRASTINA

141

2540/14

PUT U RIBNJAKU

106

2540/49

PUT HRASTINA

46

2541

PUT U RIBNJAKU

1

507

2542

PUT U RIBNJAKU

293

2550/3

PUT U KAPELŠĆAKU

154

2552/11

PUT POD CESTOM

33

2560

PUT U STRMCU

260

2576/2

PUT U CRNOJ MLAKI

380

2579/7

PUT U STRMCU

55

2579/9

PUT U STRMCU

22

2585

PUT U CRNOJ MLAKI

594

2586/9

PUT U MLAKI

94

2589/3

PUT LOKVIŠTE

12

2628

PUT U CRNOJ MLAKI

450

2630

PUT U CRNOJ MLAKI

125

2659

PUT U CRNOJ MLAKI

269

2660

PUT U STRMCU

32

2661

PUT U STRMCU

39

2689

PUT U CRNOJ MLAKI

1200

2693/5

PUT U STRMCU

41

2710/8

PUT MERLINOVO U CRNOJ MLAKI

63

2762/10

PUT REBAR

70

2820

PUT U CRNOJ MLAKI

313

2821

PUT U CRNOJ MLAKI

294

2822

PUT U CRNOJ MLAKI

658

2838

PUT U CRNOJ MLAKI

211

2844/12

PUT U CRNOJ MLAKI

105

2860

PUT U CRNOJ MLAKI

202

2868/3

PUT U CRNOJ MLAKI

119

2873

CESTA U CRNOJ MLAKI

100

2874

PUT U CRNOJ MLAKI

88

2890

PUT BRIJEG

554

154

2922

PUT U CERIČEVINI

64

2930

PUT U CERIČEVINI

165

2942

PUT U CERIČEVINI

50

2965

PUT U CERIČEVINI

707

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za pokretanje postupka i podnošenje prijedloga.

Članak 4.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.13.
Donošenje Odluke o pokretanju postupka ustrojavanja baze nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.

Sa 8 glasova za i 1 suzdržanim glasom donosi se sljedeća

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA USTROJAVANJA BAZE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice pokrenut će postupak ustrojavanja baze nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice, i to:

-sklapanjem ugovora o izradi prostornoplanskog prikaza i popisa nerazvrstanih cesta sa Zavodom za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije,

-donošenjem odluke o jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice,

-sređivanjem imovinsko pravnih odnosa na nerazvrstanim cestama, a što obuhvaća: otkup, izvlaštenje, upis nerazvrstanih cesta sukladno Zakonu o cestama (Nar. nov. br. 84/11).

Članak 2.

Sredstva za provođenje ove odluke osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za pokretanje postupka i sklapanje ugovora sa Zavodom za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije. 

Ad.14.
Donošenje Odluke o kupoprodaji nekretnine (k.č.br. 778 k.o. Strmec Stubički).

Jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

 Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se kupnja nekretnine označene kao k.č.br. 778, oranica Ograja u Jarki, površine 250 čhv, upisana u zk.ul. br. 1916 k.o. Strmec Stubički, a koja je u vlasništvu Ane Krin, iz Zagreba, Kruge 81/7, za potrebe projekta „Športsko-rekreacijsko jezero Jarki“.

Članak 2.

Određuje se otkupna cijena za navedenu nekretninu u iznosu od 20 eura po čhv-u, plativo u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina.

Ad.15.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu.

Jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

 Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/08) članak 35. mijenja se i glasi:

"Članak 35.

Osoba koja sama ili preko treće osobe (investitor) izvodi bilo kakve radove za koje je potreban prekop ili privremeno korištenje javne površine ili bilo kakve druge radove na stvari u vlasništvu Općine Stubičke Toplice dužan je ishoditi odobrenje za takve radove od Jedinstvenog upravnog odjela.

U zahtjevu za odobrenje investitor je dužan je točno navesti kakve radove namjerava izvoditi i na kojem mjestu, u kojem ih roku namjerava završiti, te navesti ime i prezime, mjesto gdje je zaposlen i broj tekućeg računa.

Zahtjev se mora podnijeti najmanje pet radnih dana prije početka radova.

Prilikom izvođenja radova investitor je dužan omogućiti ovlaštenoj osobi Općine Stubičke Toplice da nadgleda izvode li se radovi sukladno pravilima struke.

Po završetku radova osoba iz stavka 1. dužna je mjesto izvođenja radova ili stvar vratiti u prijašnje stanje u roku od osam dana te o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.

Ukoliko mjesto izvođenja radova ili stvar ne bude vraćena u prijašnje stanje u tom roku, to će se učiniti preko treće osobe, a na njezin trošak, uz naplatu novčane kazne.

Iznimno, u slučaju obavljanja hitnih mjera, osoba iz stavka 1. može izvesti radove i bez prethodnog odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela, ali o tome mora obavijestiti Jedinstveni upravni odjel u roku od 24 sata, odnosno čim je to po prirodi stvari moguće.“

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave. 

Ad.16.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/08 i 17/12) ukidaju se članci 4., 6., 7. i 8.

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.17.
Donošenje Odluke o izmjeni o priključenju na komunalne vodne građevine.

Jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 22/11) ukidaju se članci 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 25.

Članak 2.

U članku 27. brojka „24.“ zamjenjuje se brojkom „25.“

 Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.18.
Donošenje odluke po zahtjevu Josipa Kolarića.

Sa 7 glasova za i 2 suzdržana glasa donosi se sljedeća

O D L U K A

I.Nekretnina označena kao k.č.br. 2099/4, pašnjak pod Goricu u Visokom Strmcu, površine 121 čhv, upisana u zk.ul. br. PI, prodat će se podnositelju zahtjeva Josipu Kolariću (OIB:75664661789), iz Strmca Stubičkog, Strmec Stubički 2c, po utvrđenoj cijeni od 30 eura po čhv, plativo u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

II.Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

III.Sredstva će se uplatiti na žiro račun Općine Stubičke Toplice.

Obrazloženje

Josip Kolarić (OIB:75664661789), iz Strmca Stubičkog, Strmec Stubički 2c, podnio je zahtjev za otkup nekretnine označene kao k.č.br. 2099/4, pašnjak pod Goricu u Visokom Strmcu, površine 121 čhv, upisana u zk.ul. br. PI, te navodi da istu nekretninu uživa preko 30 godina, a ona se nalazi ispred njegove nekretnine označene ako k.č.br. 2053/1, k.o. Strmec Stubički, koja je u naravi kuća i dvorište. Uvidom u Kopiju katastarskog plana KLASA:935-06/13-01/01, URBROJ:541-11-05/6-13-1141 od 03. lipnja 2013. vidljivo je da se predmetna nekretnina nalazi ispred k.č.br. 2053/1 k.o. Strmec Stubički, da je preko nje nekretnina u vlasništvu podnositelja zahtjeva vezana uz javni put, nerazvrstanu cestu, označenu kao k.č.br. 2099/2, put Strmec u Visokom Strmcu, upisana u zk. ul. br. PI k.o. Strmec Stubički, te tako čini sa k.č.br. 2053/1 k.o. Strmec Stubički jednu cjelinu.

Stranka je također u spis predmeta UP/I-350-01/12-01/10, Josip Kolarić, Zahtjev za prenamjenu, priložila presliku građevinske dozvole Općinskog sekretarijata za upravno pravne i inspekcijske poslove Općine Donja Stubica broj:02/3-UP/1-1981. od 14. svibnja 1981. godine za vikend objekt na k.č.br. 2053/1 k.o. Strmec Stubički te je ovo tijelo po službenoj dužnosti izvršilo uvid u istu.

Kako nitko drugi nema pravnog interesa za otkup predmetne nekretnine te je odlučeno prodati ju podnositelju zahtjeva po utvrđenoj cijeni od 30 eura po čhv-u.

Ad.19.
Donošenje Odluke o izmjeni Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (ciljana izmjena).

 Jednoglasno se donosi sljedeća

IZMJENA PROSTORNOG PLANA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

- ciljana izmjena
(Službeni glasnik br. 10/09 i 15/10)

 I.TEMELJNE ODREDBE

 Članak 1.

Donose se Izmjene Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09 i 15/10; dalje: PPUO), koje je izradio Arhitektonski projektni zavod – inženjering d.d. iz Zagreba, Grahorova 15.

 Članak 2.

Plan obuhvaća područje Općine Stubičke Toplice utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Nar. nov. br. 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13), površine oko 27 km2).

II.SADRŽAJ PLANA

Članak 3.

Plan se sastoji od:

A) TEKSTUALNOG DIJELA PLANA koji sadrži:

-Uvod i razloge za izradu izmjena PPUO Stubičke Toplice

-Odredbe za provođenje

B) GRAFIČKOG DIJELA koji sadrži:

-kartografski prikaz 4.2. građevinska područja naselja

C) OBVEZNIH PRILOGA koji sadrže

-Popis propisa koji su poštivani pri izradi Izmjena PPUO

-Zahtjeve i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

-Izvješće sa javne rasprave

-Evidenciju postupaka izrade i donošenja Izmjena PPUO

-Sažetak za javnost

-Odluku o donošenju Izmjena Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/12)

III.UVOD I RAZLOZI ZA IZMJENU IZMJENA PPUO

Članak 4.

Ova Izmjena Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/09 i 15/10., dalje: PPUO) provodi se radi usklađenja PPUO sa odredbom članka 75. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov. br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

IV.ODREBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

U članku 16., alineja 3. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/09 i 15/10) riječi „auto kamp Jarki“ brišu se.

 Članak 6.

U članku 142. stavku 1. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/09 i 15/10), druga rečenica mijenja se i glasi:

„Izgradnja u ovoj zoni, ukoliko je ista novoplanirana/neizgrađena izvodi se isključivo na temelju urbanističkog plana uređenja, odnosno detaljnih planova uređenja.“

Članak 7.

U članku 226. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/09 i 15/10), u tablici, točka 4. briše se.

V.ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Plan izrađen je u pet izvornih primjeraka, ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, koji se čuvaju u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, arhivi Općine Stubičke Toplice i u APZ-inženjering d.d.

 Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.20.
Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanju člana Nadzornog odbora Zagorskog vodovoda d.o.o.

Jednoglasno se donosi sljedeća

ODLUKA O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA
ZAGORSKOG VODOVODA D.O.O.

 

Skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o. sa sjedištem u Zaboku,K. Š. Gjalskog 1, predlaže se da u Nadzorni odbor Zagorskog vodovoda d.o.o. imenuje pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Ljubicu Božić, dipl.iur. (OIB:69891009808) iz Hraščine, Jarek 12.

Ad.21.
Donošenje Odluke o obustavi od primjene Odluke o ispravku Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona zdravstvenog turizma“.

 Jednoglasno se donosi sljedeća

 ODLUKA

Obustavlja se od primjene Odluke o ispravku Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Zona zdravstvenog turizma“, objavljena u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 3 iz 2013. godine.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom objave.

Ad.22.
Pitanja i prijedlozi.

Kako daljnjih pitanja nije bilo, gdin. Sokač zahvaljuje vijećnicima te zaključuje sjednicu.

Završeno: 20,00 sati

KLASA:021-05/13-01/29
URBROJ:2113/03-01-13-6

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Maja Bertoncelj

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt