10. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na 10. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2010. godine donijelo je

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa devete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2009. godine.

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.

4. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu.

6. Donošenje Odluke o javnom pozivu za predlaganje članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

7. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća logopedske službe.

8. Pitanja i prijedlozi.


Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su sljedeće odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa devete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa devete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2009. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec prosinac 2009. godine jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Osnovne škole Stubičke Toplice, koji je Školski odbor Osnovne škole Stubičke Toplice donio na svojoj 6. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2009. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave.

Ad.4.
Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Stubičke Toplice kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu Stubičke Toplice ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel u okviru utvrđenog djelokruga, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

Članak 2.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao odsjeci i pododsjeci, za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova, te općih, tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtijeva određenu povezanost u radu u okviru djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Jedinstveni upravni odjel obavlja naročito sljedeće poslove:

1. Pročelnik

- organizira i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela,

- brine o zakonitom i učinkovitom radu Jedinstvenog upravnog odjela u odnosu na obveze načelnika i Općinskog vijeća,

- pomaže načelniku u donošenju odluka iz njegovog djelokruga,

- daje pravne savjete tijelima Općine te pravno mišljenje o aktima Općine,

- vrši poslove prijama i razgovora sa strankama s kojima je spriječen razgovor obaviti načelnik,

- zastupa, po punomoći načelnika, Općinu Stubičke Toplice pred pravosudnim i upravnim tijelima,

- vodi brigu o materijalno-tehničkim pretpostavkama poslovanja,

- provodi nadzor nad primjenom propisa uredskog poslovanja,

- brine o poslovima koji se odnose na društveni standard službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,

- koordinira rad službenika i namještenika unutar odsjeka, organizira međusobnu suradnju odsjeka i prema potrebi sa vanjskim tijelima,

- raspoređuje radne zadatke unutar Jedinstvenog upravnog odjela te daje upute za rad,

- obavlja nadzor nad radom službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,

- donosi akte u okviru svojih ovlaštenja,

- prati propise s područja koja su u nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, te predlaže i donosi prijedloge akata u svezi s njegovim radom,

- prati stanje cjelokupne problematike u Jedinstvenom upravnom odjelu, vrši analizu stanja i daje prijedloge za poboljšanje rada,

- izrađuje sve ugovore koje sklapa Općina,

- izrađuje nacrte svih akata koje donose načelnik i Općinsko vijeće,

- izrađuje opće akte koje donose načelnik, Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća,

- donosi rješenja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela,

- rješenjem odlučuje o prijmu u službu, i prestanku službe, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,

- obavlja poslove vezane uz postupke javne nabave.

2.Odsjek za opće i administrativne poslove

- poslove pisarnice

- poslove pismohrane

- organiziranje i nadzor nad obavljanjem uredskog poslovanja,

- poslove za potrebe načelnika u svezi s prijemom stranaka i telefonskih poruka,

- poslove prijepisa,

- poslove zapisničara,

- druge uredske poslove,

- vođenje osobnih očevidnika službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,

- priprema i otprema materijala za sjednice Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i mjesnih odbora,

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga.

3.Odsjek za financije i Proračun Općine Stubičke Toplice

- poslove pripreme i praćenja izvršenja Proračuna Općine,

- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

- izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,

- nadzor proračunskih korisnika,

- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza i javnih davanja koja su prihod Proračuna Općine

- vođenje platnog prometa putem računa Općine,

- vođenje knjigovodstvene evidencije imovine Općine,

- vođenje poslova osiguranja imovine,

- poslove vezani uz postupke javne nabave,

- poslove financijskog upravljanja i kontrole prema posebnom zakonu.

4. Odsjek za računovodstvo

- poslove vođenja knjigovodstva

- poslove pripreme za vođenje platnog prometa Općine,

- materijalno poslovanje Općine,

- blagajničke poslove,

- poslove obračuna i isplate plaća i drugih naknada po osnovi radnog odnosa,

- poslove saldo konta

- poslove likvidature, prijema i upisa dolaznih računa,

- priprema podataka za izradu Proračuna,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija o obveznicima lokalnih poreza i drugih davanja koja su prihod Proračuna Općine.

5.Odsjek za komunalne poslove

- izrada programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- provođenje programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- prikupljanje podataka o obveznicima lokalnih poreza i javnih davanja koja su prihod Proračuna Općine,

- nadzor nad izvršavanjem ugovora o zakupu,

- nadzor nad korištenjem imovine u vlasništvu Općine i javnih površina kojima upravlja Općina,

- provođenje komunalnog reda,

- poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise (zaštita od požara, zaštita i spašavanje i dr.)

- koordinacija sa tijelima državne uprave, tijelima drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture,

- poslove vezani uz uvid u prostorni plan Općine,

- tehnička podrška pri organizaciji manifestacija i športskih događanja na području Općine

- poslove koordinacije i nadzora nad održavanjem javnih površina

i.  Pododsjek za održavanje javnih površina

- poslove održavanja i čišćenja javnih zelenih površina

- poslove sadnje i održavanja zelenila cvijeća na javnim površinama,

- poslove održavanjai čišćenja ostalih javnih površina

- poslove održavanja i čišćenja uredskih prostorija Općine

- poslove čišćenja snijega sa javnih površina

- pomoćne građevinske poslove

Članak 3.

Načelnik Općine usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Stubičke Toplice i nadzire njegov rad.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je načelniku Općine za zakonito i pravodobno obavljanje poslova.

Članak 4.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.

Pročelnika na temelju javnog natječaja imenuje načelnik Općine.

Načelnik može razriješiti pročelnika:

1. ako sam pročelnik zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine Stubičke Toplice, ili neosnovano ne izvršava odluke načelnika i Općinskog vijeća ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine.

Pročelnik koji bude razriješen, rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 5.

Unutarnje ustrojstvo, klasifikacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi načelnik, na prijedlog pročelnika.

Članak 6.

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Općine Stubičke Toplice, naziv Općina Stubičke Toplice, Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Krapinsko-zagorska županija, Općina Stubičke Toplice, Jedinstveni upravni odjel.

Zaglavlje pismena Jedinstvenog upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Krapinsko-zagorska županija, Općina Stubičke Toplice, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te mjesto i datum izrade pismena.

Članak 7.

Službenici su osobe koje kao redovito zanimanje u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine i poslove državne uprave povjerene Općini, kao i osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove.

Namještenici su osobe koje u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi obavljanja pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga Jedinstvenom upravnog odjela.

Članak 8.

Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu te ispunjavati ostale opće i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u jedinici lokalne samouprave.

Članak 9.

U Jedinstveni upravni odjel mogu se primati službenici koji se osposobljavaju za službu obavljanjem vježbeničke prakse (vježbenici).

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža, a ukoliko u Jedinstvenom upravnom odjelu postoji slobodno radno mjesto na koje se vježbenik može rasporediti, vježbenik koji je položio državni stručni ispit može se zadržati u službi.

Članak 10.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 11.

Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja, sukladno strategiji i planu trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Načelnik Općine Stubičke Toplice donijet će Pravilnik ounutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Do njegova stupanja na snagu primjenjuje se Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela od 14. travnja 2006. godine sa izmjenama i dopunama.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/06).

Ad.5.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O
ODREĐIVANJU KRITERIJA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA U 
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU

Članak 1.

U Odluci o određivanju kriterija za utvrđivanje plaća u Jedinstvenom upravnom odjelu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/06) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće dužnosnika, službenika i namještenika kako slijedi:

Načelnik

3,0

Pročelnik

2,0

ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Viši stručni referent za financije i Proračun – voditelj odsjeka

2,0

ODSJEK ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Referent za opće i administrativne poslove – voditelj odsjeka

1,5

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO

Računovodstveni referent – voditelj odsjeka

1,5

ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE

Viši referent za komunalne poslove – voditelj odsjeka

1,7

PODODSJEK ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Voditelj komunalnih radnika – voditelj pododsjeka

1,1

Komunalni radnik

0,9

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.
Donošenje Odluke o javnom pozivu za predlaganje članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O OBJAVI JAVNOG POZIVA
ZA PREDLAGANJE ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Savjet mladih Općine Stubičke Toplice ima pet članova.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na vrijeme od dvije godine.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice, u dobi od navršenih 15 do 29 godina života.

Članak 3.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, Učeničko vijeće te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice. Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

Uz prijedlog podnosi se:

- obrazloženje prijedloga,

- izjava kandidata o prihvaćanju kandidature,

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidat ispunjava uvjete iz članka 2.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Stubičke Toplice, Općinsko vijeće, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, s naznakom „Prijedlog za izbor članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice“, najkasnije do 15. veljače 2010. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Članak 5.

Javni poziv će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, Radio Stubici, na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice i na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice.

Ad.7.
Donošenje Odluke o usvajanju izvješća logopedske službe.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Usvaja se izvješće o radu logopedske službe „Pilot projekt“ za korisnike sa područja Općine Stubičke Toplice, a koja djeluje na području gradova Oroslavje i Donja Stubica, te općina Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice.

Ad.8.
Pitanja i prijedlozi.

Gdin. Vladimir Bosnar načelnik Općine Stubičke Toplice ukratko je izvjestio pristune o radovima na uređenju dječjeg vrtića.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt