11. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 11. sjednici održanoj dana 02. ožujka 2010. godine donijelo je

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa desete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec siječanj 2010. godine.

3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića „Zvirek“.

4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.

5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu PEHD cijevi za odvodnju i kanalizaciju tijekom 2010. godine za potrebe Općine Stubičke Toplice.

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu geodetskih usluga tijekom 2010. godine za potrebe Općine Stubičke Toplice.

7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge deratizacije na području Općine Stubičke Toplice.

8. Izbor članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

9. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih.

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Programa mjera sustavne preventivne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice.

11. Donošenje Odluke o financiranju školske kuhinje.

12. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja tijekom 2010. godine.

13. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća o radu u 2009. godine DVD-a Pila.

14. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća o radu u 2009. godine DVD-a Strmec Stubički.

15. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su sljedeće odluke 

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa desete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa desete sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice usvojen je sa devet glasova za i jednim suzdržanim glasom.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec siječanj2010. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec siječanj 2010. godine jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Zvirek".

Jednoglasno je donijeta

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE
O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA „ZVIREK“

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se članak 3. stavak 2. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Zvirek“ (Službeni glasnik Krapisnko-zagorske žuapnije br. 28/09), te sada glasi:

„Sjedište Dječjeg vrtića je u Stubičkim Toplicama, Mlinarska cesta 34.“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. 

Ad.4.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno su donijete odluke:

O D L U K A 
o poništenju otvorenog postupka javne nabave
za Prvu grupu predmeta nabave

1. Poništava se postupak javne nabave objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-105006-110210 od 11. veljače 2010. godine za nabavu kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2010. godine, za Prvu grupa predmeta nabave: rovni kamen dijabaz i rešetana jalovina dijabaz 0-60 mm.

2. U provedenom otvrenom postupku javne nabave nije zaprimljena nijedna ponuda za Prvu grupu predmeta nabave.

3. Za nabavu Prve grupe predmeta nabave, će se provesti pregovarački postupak bez prethodne objave, a temeljem članka 15. stavka 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

ODLUKA 
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma 
za nabavu kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta
 

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave za Drugu grupu predmeta nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. za proizvodnju i obradu kamena

SJEDIŠTE

Očura bb, Lepoglava

OIB:

17144387225

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

36.670,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

45.104,10 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja je 5 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava kamena za nasipavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2010. godine

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3 (tri)

3. Nazivi ponuditelja:

1.HOLCIM MINERALNI AGREGARTI d.o.o., Očura bb, Lepoglava (za 2. grupu)

2.KAMENOLOM GORJAK d.o.o., Gornje Jesenje bb, Krapina (za 2. grupu)

3.GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o., Novi Golubovec 26, Novi Golubovec (za 2. grupu)

5. Po isteku roka mirovanja Naručitelj će sklopiti okvirni sporazum sa odabranim ponuditeljem za Drugu grupu predmeta nabave.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

U 18,20 sati sjednici se pridružio vijećnik Josip Kukas, te je istoj nazočno jedanaest vijećnika.

Ad.5.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu PEHD cijevi za odvodnju i kanalizaciju tijekom 2010. godine za potrebe Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donijeta

ODLUKA 
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma
 radi nabave PEHD cijevi za odvodnju i kanalizaciju

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

VARGON d.o.o. za preradu plastičnih masa i obradu metala

SJEDIŠTE

Kukuljanovo 352, 51277 Kukuljanovo

OIB:

12345076041

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

113.428,08 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

139.516,54 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja je 5 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava PEHD cijevi za odvodnju i kanalizaciju

2. Broj zaprimljenih ponuda:

4 (četiri)

3. Nazivi ponuditelja:

1.PIPELIFE-HRVATSKA CIJEVNI SUSTAVI d.o.o., Zagrebačka 19, Karlovac

2.VARGON d.o.o., Kukuljanovo 352, Kukuljanovo

3.SMIT COMMERCE d.o.o., Gornjostupnička 9b, Zagreb - Stupnik

4.VODOSKOK d.d., Čulinečka cesta 221c, Zagreb

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.6.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu geodetskih usluga tijekom 2010. godine za potrebe Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donijeta

ODLUKA 
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma 
radi nabave geodetskih usluga

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

KOORDINATA d.o.o. za geodetske poslove

SJEDIŠTE

Augusta Piazze 4, Zagreb

OIB:

34461794818

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

37.000,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

45.510,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja je 5 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. Predmet nabave:

nabava geodetskih usluga

2. Broj zaprimljenih ponuda:

3 (tri)

3. Nazivi ponuditelja:

1.GEO-BT d.o.o., Lug Zabočki 10e, Zabok

2.URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE, Lena Kostovski, Draga 2, Šibenik

3.KOORDINATA d.o.o., Augusta Piazze 4, Zagreb

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.7.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge deratizacije na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donijeta

O D L U K A
o odabiru najpovoljnije ponude 
za nabavu usluge provođenja obvezne deratizacije 
na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2010. godine


1.           Kao najpovoljnija ponuda za nabavu usluge provođenja obvezne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2010. godine odabrana je ponuda:

SALUBRIS d.o.o. sa sjedištem u Desiniću, Trnovec Desinički 1 (OIB:763539864406), sa cijenom ponude:

a) za deratizaciju poljoprivrednog domaćinstva 16,50 kn + PDV, odnosno 20,29 kn uključujući PDV

b )za deratizaciju nepoljoprivrednog domaćinstva 14,50 kn + PDV, odnosno 17,83 kn uključujući PDV

2.           Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. ove Odluke je najniža cijena.

3.           Broj zaprimljenih ponuda: zaprimljene su dvije ponuda.

4.          Nazivi ponuditelja:

1) SALUBRIS d.o.o. sa sjedištem u Desiniću, Trnovec Desinički 1

2) CIKLONIZACIJA d.o.o. sa sjedištem u Desiniću, Trg Sv. Jurja 8 

Ad.8.
Izbor članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

Po povedenom postupku izbora članova Savjeta mladih utvrđen je popis kandidata Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice:

- Danijel Ćuk,

- Antonija Glavač,

- Žana Ivanišević

- Kristina Šturlan,

- Ivana Zrinski.

Ad.9.
Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih.

Jednoglasno je donijeta

ODLUKA O IZBORU
ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Utvrđuje se da su za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice izabrani:

1.DANIEL ĆUK, rođ. 31.08.1990., Obrtnička 4, Stubičke Toplice

2.ANTONIJA GLAVAČ, rođ. 22.04.1994., Obrtnička 6, Stubičke Toplice

3.ŽANA IVANIŠEVIĆ, rođ. 03.04.1994., Strmečka cesta 22/1, Stubičke Toplice

4.KRISTINA ŠTURLAN, rođ. 25.11.1992., Strmec Stubički 117, Stubičke Toplice

5.IVANA ZRINSKI, rođ. 02.08.1994., Zagrebačka 12, Stubičke Toplice

Članak 2.

 Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice i na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice. 

Ad.10.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga Programa mjera sustavne preventivne deratizacije na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donijeta

ODLUKA O PRIHVAĆANJU 
PRIJEDLOGA PROGRAMA MJERA SUSTAVNE PREVENTIVNE DERATIZACIJE 
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U 2010. GODINI

Članak 1.

Prihvaća se Prijedlog Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2010. godine, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Članak 2.

Deratizacija će se provoditi na području Općine Stubičke Toplice u objektima i prostorima kako slijedi:

- objektima za javnu vodoopskrbu pitkom vodom (rezervoar Pila),

- kanalizacijskim sustavima, objektima i prostorima za uklanjanje otpadnih voda (kanalizacijska mreža dužine cca 2500 m),

- objektima odgojno-obrazovnih ustanova (Osnovna škola Stubičke Toplice i Dječji vrtić “Zvirek”)

- stambenim objektima i dvorištima (poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva, cca 1400), te okolišu stambenih zgrada.

Članak 3.

Deratizaciju iz članka 2. mogu obavljati samo pravne ili fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva i Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07).

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.

Deratizacija se provodi obvezatno u dvije sustavne akcije godišnje, i to kao proljetna i jesenska.

Izvođači deratizacije su obvezni pet dana prije početka deratizacije obavijestiti Općinu Stubičke Toplice i stanovnike Općine o početku i vremenu trajanja deratizacije.

Stanovnici Općine se obavještavaju o trajanju deratizacije tiskanim materijalima koji se postavljaju na dobro vidljivim, frekventnim mjestima i putem javnih medija.

Ad.11.
Donošenje Odluke o financiranju školske kuhinje.

Jednoglasno je donijeta

ODLUKU O KRITERIJIMA ZA FINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice financirat će školsku kuhinju za djecu polaznike osnovne škole čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, a čiji prihodi ne prelaze 1.300,00 kuna po članu kućanstva.

Ukoliko iz određene obitelji troje djece polazi Osnovnu školu Stubičke Toplice istovremeno, Općina Stubičke Toplice financirat će i školsku kuhinju za treće dijete, bez obzira na ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Radi dokazivanja visine prihoda podnositelji zahtjeva dužni su podnijeti izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, sa potvrdom o prebivalištu odnosno fotokopijom osobne iskaznice za iste, te potvrdu o osobnom dohotku, kao i potvrdu o visini dječjeg doplatka.

Prilikom dostave popisa djece za koju škola predlaže da im Općina Stubičke Toplice financira školsku kuhinju, dužna je dostaviti dokaze iz stavka 1. ovog članka.

Radi dokazivanja okolnosti iz stavka 2. članka 1. ove Odluke, roditelji su dužni podnijeti potvrdu Osnovne škole kojom dokazuju da su troje djece polaznici Osnovne škole.

Članak 3.

Školska kuhinja financirat će se u visini naknade koju utvrđuje Osnovna škola.

Sredstva za plaćanje školske kuhinja Općina Stubičke Toplice osigurat će u Proračunu Općine za tekuću školsku godinu, a uplaćivat će se na žiro-račun Osnovne škole.

 Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.12.
Donošenje Odluke ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja tijekom 2010. godine.

Jednoglasno je donijeta

O D L U K A

 Članak 1. 

Odobrava se pomoć za podmirenje troškova stanovanja u 2010. godini slijedećim korisnicima:

1. SUZANA FRANJKOVIĆ iz Stubičkih Toplica, Sljemenski put 31

2. JOSIP BELJAK iz Stubičkih Toplica, Sljemenski put 32,

3. ZLATKOGAJSKIiz Stubičkih Toplica, Ul. Zagorskih brigada 41

4. ŠABAN JAŠAREVSKI iz Stubičkih Toplica, Ul. Vladimira Nazora 18,

5. JOSIP KLENKAR iz Stubičkih Toplica, Obrtnička ulica 24,

6. BOŽIDAR KUČKO-KLENKAR iz Stubičkih Toplica, Ul.Ivana Gundulića 18,

7. STJEPAN KUNŠTEK iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 208,

8. MILKA VRBAN iz Stubičkih Toplica, Pila 107,

9. ĐURĐICA FLEGAR iz Stubičkih Toplica, Zagorskih brigada 39

Članak 2.

 Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice da izda rješenja korisnicima troškova stanovanja u 2010. godini.

Članak 3. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.13.
Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Pila za 2009. godinu.

Sa deset glasova za i jednim glasom protiv donesena je

O D L U K A

Usvaja se financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila iz Stubičkih Toplica, Pila 16, za 2009. godinu.

Ad.14.
Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Strmec Stubički za 2009. godinu.

Sa deset glasova za i jednim glasom protiv donesena je

O D L U K A

Usvaja se financijsko izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički161, za 2009. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt