11. Sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

KLASA: 024-03/22-01/17

URBROJ:2140-27-2-22-1

Stubičke Toplice, 15.9.2022.

 

Na temelju članka 32. t. 2. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članaka 44. stavka 1. i 44.a. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 9/13 i 7/21) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koja će se održati dana 13. listopada 2022. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati, u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1.       Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.       Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine.
 3.       Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu s pratećim odlukama.
 4.       Donošenje Odluke o dodatnom financiranju vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

5.      Donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC SS - 5 „Strmečka cesta – reciklažno dvorište“.

 1.       Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, uvjeta i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice, po prijedlogu Kluba vijećnika SDP-a Stubičke Toplice
 2.       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade troškova.
 3.       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice.
 4.       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.
 5.   Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola.
 6.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).
 7.   Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Stubičke Toplice.
 8.   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje školske kuhinje.
 9.   Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.
 10.   Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu.
 11.   Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.
 12.   Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Stubičke Toplice.
 13.   Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o cjeniku za korištenje poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice.
 14.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka i njihovog trošenja prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. s obrazloženjem
 15.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine
 16.   Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2022. godinu s obrazloženjem i Posebnim izvještajem o zaduživanju na domaćem i strano tržištu novca i kapitala za 2022. godinu.
 17.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Dječjeg vrtića ZVIREK o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njegovog trošenja prema ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.
 18.   Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića ZVIREK za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.
 19.   Donošenje Odluke o financiranju šire javne potrebe osnovnog školstva.
 20.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pripajanje trgovačkog društva HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. Zabok i na prijedlog ugovora o pripajanju društava s ograničenom odgovornošću Zagorski vodovod d.o.o. i HUMVIO d.o.o.
 21.   Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića ZVIREK za ped. god. 2021./2022.
 22.   Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama i organizaciji rada u Općinskoj knjižnici Stubičke Toplice
 23.   Pitanja i prijedlozi.

Materijali uz točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27.

Molim poštovane vijećnice i vijećnike da se pozivu odazovu u točno zakazano vrijeme, s obzirom na važnost sjednice.

                                                                                                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                                                                                       OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

                                                                                                                                                                                                                                              Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt