11. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 29. svibnja 2018. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Vijećnici:

Nedjeljko Ćuk-predsjednik Općinskog vijeća, Sabina Frgec, Jurica Knezić, Zrinka Košić Bosnar, Nikola Kristić, Tomislav Mlinarić, Damir Pavrlišak, Nina Gradiški Zrinski, Dejan Hrastinski, Sanja Čajko, Robert Pilski, Filip Poštek  (pridružuje se u 19,08 sati)

Ostali po pozivu:

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice, Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice, Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“, Marina Šturlan, predsjednica Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, Dubravka Špiček, voditelj Odsjeka za proračun i računovodstvo,  Tamara Huis, viši stručni suradnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, Mladen Knezić, novinar Radio Stubice

Odsutni:              Dejan Borovčak

Zapisničar:         Tamara Huis, mag.iur.

Započeto:           19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća, gdin. Nedjeljko Ćuk, pozdravlja nazočne, utvrđuje da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika, s napomenom da će se vijećnik Filip Poštek ubrzo pridružiti  te predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1.             Usvajanje zapisnika sa 9. i 10., svečane, sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2.             Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
 3.             Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sa pratećim odlukama.
 4.             Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
 5.             Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
 6.             Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa pratećim odlukama.
 7.             Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 8.             Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
 9.             Donošenje Odluke izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.
 10.           Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o jednostavnoj nabavi.
 11.           Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave radi nabave radova u svrhu energetske obnove zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice na adresi Strmečka cesta 5/A, Stubičke Toplice.
 12.           Donošenje Odluke o kupnji nekretnina za potrebe parkirališta kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.
 13.           Donošenje Odluke o razrješenju službenika za zaštitu osobnih podataka.
 14.           Donošenje Odluke o prestanku obavljanja poslova prinudnog upravitelja za zgradu pod nazivom tržnica, na adresi Viktora Šipeka 29A, Stubičke Toplice, za koju suvlasnici nisu osigurali upravitelja.
 15.           Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Prve izmjene financijskog plana za 2018. godinu Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 16.           Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku DV „Zvirek“ o otvaranju 5. i 6. odgojno-obrazovne skupine.
 17.           Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku DV „Zvirek“ na zapošljavanje.
 18.           Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2017. godinu.
 19.           Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu DVD Strmec Stubički za 2017. godinu i Izvršenje financijskog plana za 2017. godinu (Stanje prihoda i rashoda).
 20.           Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu financijskog plana za 2018. godinu DVD Strmec Stubički.
 21.           Donošenje Odluke davanju suglasnosti na Izvješće o radu DVD Pila za 2017. godine i Izvršenje financijskog plana za 2017. godinu.
 22.           Informacija o predstavci vijećnika Nikole Kristića.
 23.           Informacija o konstituiranju Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
 24.           Informacija o konstituiranju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 25.           Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno (sa 11 glasova za) je prihvaćen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika s 9. i 10., svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja i primjedbi po ovoj točki.

 

Kako pitanja i primjedbi nije bilo, zapisnici s 9. i 10., svečane sjednice su jednoglasno (s 11 glasova „za“) prihvaćeni.

Ad.2.

Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) je donesena

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja  do 31. prosinca 2018. godine, KLASA:022-05/18-02/18, URBROJ:2113/03-03-18-1 od 24. svibnja 2018. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.3.

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sa pratećim odlukama.

G. Nedjeljko Ćuk daje Godišnji izvještaj na razmatranje. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) je donesena

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sa

 

-        prihodima od    9.454.011,57 kune i

-        rashodima od    9.083.983,64 kune.

 

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

 

 

- prihode poslovanja

9.451.542,46 kn

- prihode od nefinancijske imovine

        2.469,11 kn

 

 

 

Rashodi se odnose na:

 

 

- rashode poslovanja

7.982.789,85 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

1.101.193,79 kn

- manjak na dan 31.12.2017.

  370.027,93 kn

 

 

-raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

  -1.061.708,38 kn

-višak/manjak+neto zaduživanja/financiranja

-691.680,45 kn

 

Članak 2.

 

                Donose se:

-          Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017. godine

-          Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2016.- 31.12.2017. godine

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017. godine

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2017. godine

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanorsko pravo za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017 . godine

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezkonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.2017. -31.12.2017. godine

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017. godine

-          Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad. 4.

Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 11 glasova „za“) je doneseno

IZVJEŠĆE O

IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

 

Članak 1.

Programom gradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastrukturenapodručjuOpćineStubičkeTopliceza 2017. godinubila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje čistoće.

 

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

 

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

 

 1.              JAVNE  POVRŠINE
 2.             Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

 

 1.             NERAZVRSTANE CESTE
 2.             Za asfaltiranje nerazvrstane ceste odvojak Ulice Lj. B. Đalskog prema kbr. 89 utrošena su sredstva u iznosu od 154.468,82 kuna.
 3.             Za asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Pila od kbr. 69/H do 69/F na izradu  troškovnika za pojačano održavanje utrošena su sredstva u iznosu od 1.375,00 kuna.

3.            Za izgradnju ceste DPU “Zeleni gaj” na plaćanje vodnog doprinosa utrošena su sredstva u iznosu od 181,22 kuna.

4.            Za rekonstrukciju prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora na izradu geodetskog elaborate i tehničke dokumentacije utrošena su sredstva u iznosu od 43.500,00 kuna.

 1.             Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č.br. 859/2 k.o. Strmec Stubički-naselje Jarki, na izradu Geomehaničkog izvještaja sa prijedlogom tehničkog rješenja utrošena su sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna.

 

 1.           GROBLJE
 2.             Za izgradnju groblja  “Strmec Stubički” na plaćanje vodnog doprinosa utrošena su sredstva u iznosu od 21.453,61 kuna.

 

 

 1.           JAVNA RASVJETA
 2.                    Za izgradnju javne rasvjete u naselju Podgaj – uz k.č.br 3309 k.o. Donja Stubica utrošena su sredstva u iznosu od 71.137,50 kuna.
 3.                    Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Žrtava Seljačke bune - uz k.č.br. 2807/1 k.o. Donja Stubica utrošena su sredstva u iznosu od 5.151,25 kuna.
 4.                    Za izgradnju javne rasvjete  u Zagorskoj ulici- uz k.č.br. 1495/2 k.o. Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 6.655,00 kuna.
 5.            OPSKRBA PITKOM VODOM
 6.             Za ugradnju nadzemnog hidranta u naselju Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  10.750,00 kuna.

 

 1.           ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
 2.                    Za izgradnju kanala oborinske odvodnje, prema zahtjevima mjesnih odbora, utrošena su sredstva u iznosu od 111.702,50 kuna.

 

 1.          ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1.            Za održavanje čistoće na izgradnju zelenog otoka kod Tržnice utrošena su sredstva u iznosu od 7.453,12 kuna.

 

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

 

19,08 sati – sjednici se pridružuje g. Filip Poštek

Ad. 5.

Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) je doneseno

IZVJEŠĆE O

IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

 

 

Članak 1.

 

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

 

                -              javne površine,

                -              atmosferske vode,

                -              nerazvrstanih cesta,

                -              javnu rasvjetu i

                -              opskrbu pitkom vodom.

 

Članak 2.

 

                Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

                 I.                    ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

                1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 270.934,27 kuna, od čega je 60.537,27 kuna utrošeno na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje parkova, što se odnosi na : motorni benzin i dizel gorivo, električnu energiju za javni sat i fontanu , pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, travnu smjesu i sl. 210.397,00 kuna utrošeno je za ocvjećivanje površina na cijelom području  Općine, uređivanje terena u Parku vozača u naselju Pila, rušenje stabala u Parku Maksimilijana Vrhovca, montažu drvenog mosta preko potoka Vidak u naselju Pila te rašćišćavanje terena za postavljanje mobilnog kontejnera.

                2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta utrošeno je 17.711,25 kuna.

 

                II.            ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

                1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 627.750,85 kn, a utrošena su za dobavu, navoz, razgrtanje i valjanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve, popravak prometnih znakova i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

                2.  Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima utrošeno je 188.162,50 kn.

               III.                JAVNA RASVJETA

 

 1.        Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je 118.175,13 kn.
 2.        Za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošena su sredstva u iznosu od 188.202,87 kn.

                IV.                OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

 

1.       Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno  je 652,91 kn.

 1.        Za materijal i uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošeno  je 120.402,22 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.
 2.        Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno  je 12.847,80 kn.

               

Članak 3.

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

 

Ad. 6.

Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu sa pratećim odlukama.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki.

Obzirom da pitanja i primjedbi nije bilo, sa deset (10) glasova „za“ i dva (2) „suzdržana“ (Sabina Frgec i Nina Gradiški Zrinski) donesena je

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Prvu izmjenu Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine sa prihodima od 15.479.195,81  kuna i rashodima od 15.287.515,36   kuna, kako slijedi:

 

                                                                                                                                              Plan                      

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                15.387.195,81

- prihodima od nefinancijske imovine                                                        92.000,00

 

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                      8.700.265,36

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                           6.587.250,00

 

- račun zaduživanja/financiranja- neto zaduživanje/financiranje                                                     

Razlikom višak/manjak                                                                                    191.680,45

 

Članak 2.

 

Donosi se:

- Prva izmjena Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2018. do 2020. godine

- Prva izmjena Odluke o socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu

- Prva izmjena Odluke o programu javnih potreba u sportu za 2018. godinu

- Prva izmjena Odluke o programu javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu

- Prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu

- Prva izmjena Odluke o programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

 

Članak 3.

 

Prva izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

 

Ad. 7.

Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki.

Obzirom da pitanja i primjedbi nije bilo, sa deset (10) glasova „za“ i dva (2) „suzdržana“ (Sabina Frgec i Nina Gradiški Zrinski) donesena je

ODLUKA O PRVOJ IZMJENI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

Prvom izmjenomProgramagradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastrukturenapodručjuOpćineStubičkeTopliceza 2018. godinumijenjaseprocjenatroškovaiiskazfinancijskihsredstavapotrebnihzaostvarivanjeProgramaitoza:

 

                -              javne površine,

                -              nerazvrstane ceste,

                -              groblje,

                -              javnu rasvjetu,

                -              opskrbu pitkom vodom,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje čistoće.

 

Članak 2.

 

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog Prve izmjene Programa.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

 Ad. 8.

Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki.

 

Obzirom da pitanja i primjedbi nije bilo, sa deset (10) glasova „za“ i dva (2) „suzdržana“ (Sabina Frgec i Nina Gradiški Zrinski) donesena je

 

ODLUKA O PRVOJ IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

 

Prvom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i to za:

 

                -              održavanje javnih površina,

                -              odvodnju atmosferskih voda,

                -              održavanje nerazvrstanih cesta,

                -              javnu rasvjetu i

                -              održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

 

Članak 2.

 

                Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

 

 

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

               I.                  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

                1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 276.000,00 kuna, od čega je 13.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 25.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu, 38.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, žardinjere za cvijeće. 200.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom području  Općine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

                2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 32.000,00 kn.

 

 

 

                II.            ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

                1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 340.500,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina,  održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

                2.  Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 380.000,00 kn.

               III.                  JAVNA RASVJETA

 

                1. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 30.000,00 kn.

                2. Planirani troškovi  električne energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 110.000,00 kn.

 

                IV.                OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

 

                1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

                2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 76.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

                3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 13.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 

Ad. 9.

Donošenje Odluke izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice.

 

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja, primjedbi ili dopuna po ovoj točki. Kako pitanja ni primjedaba nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) je donesena

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području

Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/18) članak 40. mijenja se i glasi:

„Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se od 31.01.2018. godine.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom (u daljnjem tekstu: davatelj usluge) je trgovačko društvo EKO-FLOR PLUS d.o.o. sa sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180C temeljem Ugovora od 07. travnja 2011. godine.

Davatelj javne usluge obvezan je uskladiti se s odredbama ove Odluke do 30.04.2018. godine.

Davatelj javne usluge obvezan je ispuniti tehničko-tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumenu i broju pražnjenja spremnika na cijelom području  općine Stubičke Toplice do 31.10.2018. godine.

Iznimno od st. 1. ovog članka, naplata odvoza otpada do ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta iz prethodnog stavka, naplaćivat će se prema dosadašnjem načinu naplate i važećem ugovoru o koncesiji.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad. 10.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o jednostavnoj nabavi.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja ni primjedbi nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) je donesena

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O

JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Članak 1.

U članku 27. Odluke o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/17) stavak 2. mijenja se i glasi:

„Na temelju zaključka povjerenstva, odluku o odabiru donosi općinski načelnik ili Općinsko vijeće, ovisno o vrijednosti predmeta nabave, a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad. 11.

Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave radi nabave radova u svrhu energetske obnove zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice na adresi Strmečka cesta 5/A, Stubičke Toplice.

Gđa. Ljubica Božić izvršila je prezentaciju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

G. Nikola Kristić postavlja pitanje kome je povjeren nadzor nad izvođenjem radova, uzimajući u obzir vrijednost radova.

G. Josip Beljak odgovara da je za isto proveden postupak nabave i odabrana je ponuda ponuditelja JAM-ing d.o.o.

Kako daljnjih pitanja nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donesena je sljedeća

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 6/2018.)

 1.                    PODACI O JAVNOM NARUČITELJU:

Općina Stubičke Toplice, OIB:15490794749, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice

 1.                    PREDMET NABAVE:

Radovi u svrhu energetske obnove zgrade Osnovne škole Stubičke Toplice na adresi Strmečka cesta 5/A, Stubičke Toplice

 1.                    PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE:

1.127.953,00 kn bez PDV-a

Dodatna sredstva za izvršenje ugovora Naručitelj je osigurao Prvom izmjenom Proračuna Općine Stubičke Toplice na stavci K106210-Energetska obnova zgrade Osnovne škole osigurana sredstva u iznosu od 2.487.000,00 kuna.

 1.                    NAZIV PONUDITELJA ČIJA JE PONUDA ODABRANA ZA SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:

Zajednica ponuditelja: METALBENETON d.o.o., OIB:95559473876, sa sjedištem u Svetom Križu Začretje, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 2 i TIM-COLOR d.o.o., OIB:99936689438, sa sjedištem u Zagrebu, D. Mandića 24.

 1.                    RAZLOZI ODABIRA, OBILJEŽJA I PREDNOSTI ODABRANE PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Temeljem vrednovanja ponude po kriteriju „Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku“ najviše se može dobiti 20 bodova. Vrednovanjem ponude po financijskom kriteriju, maksimalan broj bodova (80) dobiva prihvatljiva ponuda s najnižom ponuđenom cijenom, a ostalim prihvatljivim ponudama broj bodova umanjuje se u omjeru ponuđenih cijena prema sljedećoj ponuđenoj cijeni.

Zajednica ponuditelja: METALBENETON d.o.o., OIB:95559473876, sa sjedištem u Svetom Križu Začretje, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 2 i TIM-COLOR d.o.o., OIB:99936689438, sa sjedištem u Zagrebu, D. Mandića 24 dostavila je Izjavu te Pismo namjere banke kojom nudi Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku do 5 godina i temeljem istog kriterija dobila je 20 bodova.

Cijena ponude istog ponuditelja iznosi 2.374.018,75 kn (cijena ponude uključuje porez na dodanu vrijednost jer Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost, čl. 294. ZJN 2016). Kako je u tom dijelu postupka pregleda i ocjene ponuda ocjenjivana samo jedna ponuda, ista je ostvarila maksimalnih 80 bodova.

Ukupno je ponuda Zajednice ponuditelja: METALBENETON d.o.o. i TIM-COLOR d.o.o. ostvarila 100 bodova.

 1.                    RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA

Nijedan ponuditelj nije isključen iz ovog postupka javne nabave.

 1.                    RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDE

Odbijena je ponuda ponuditelja TEHNO-ELEKTRO d.o.o. Od ponuditelja TEHNO-ELEKTRO d.o.o. zatražena je dostava Pisma namjere banke, kojim se banka obvezuje izdati navedeno jamstvo, bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju s klauzulama „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u iznosu od 10% cijene izvedenih radova, na dan primopredaje radova, koja predstavlja jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, sve sukladno t. 6.6. DoN. Ponuditelj je dana 12. svibnja 2018. dostavio putem EOJN skenirano Pismo namjere banke, te original istog dokumenta dana 14. svibnja 2018. u 9 sati i 33 minute. U dokumentu pod nazivom Obvezujuće pismo namjere broj 58024211 za izdavanje garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Addiko Bank navodi da će izdati garanciju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, a prema uvjetima Dokumentacije o nabavi u postupku nabave radova u svrhu energetske obnove zgrade osnovne škole Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5A, Stubičke Toplice (…), u visini 10% ukupne ugovorene cijene, odnosno najviše do iznosa od 250.000,00 HRK,  s rokom važenja garancije do najkasnije 30.09.2018. godine ukoliko spomenuto Društvo bude izabrano na predmetnom nadmetanju i pozvano na sklapanje Ugovora u skladu s Dokumentacijom o nabavi. Kako je točkom 6.6. DoN određeno da u ponudi gospodarski subjekt dostavlja Pismo namjere banke, kojim se banka obvezuje izdati navedeno jamstvo, a da iz pisma namjere moraju biti vidljivi svi podaci temeljem kojih će se ocjenjivati ponuda, dostavljeno Pismo namjere banke nije valjano. Naime, iz Pisma namjere proizlazi da će Banka izdati garanciju koja će vrijediti samo do 30. rujna 2018., odnosno do planiranog roka primopredaje radova, a ne 60 mjeseci, kako ponuditelj navodi u svojoj izjavi o jamstvenom roku. Nadalje, u DoN je traženo da rok važenja pisma namjere bude od datuma otvaranja ponuda do planiranog roka primopredaje radova (kada bi banka trebala izdati bankarsku garanciju), dok je u izdanom Pismu namjere, koje je dostavio ponuditelj navedeno kako je rok važenja Pisma namjere do 08. srpnja 2018., ili ranije, s danom izdavanja navedene garancije ili povratom originala pisma namjere na adresu sjedišta Banke. Napominje se da za naručitelja nije sporan datum prestanka važenja Pisma namjere, ukoliko bi ponuditelj zatražio izdavanje bankarske garancije prije završetka radova, već isključivo što nije navedeno da će bankarska garancija važiti do isteka 60 mjeseci od primopredaje radova, kako  je to ponuditelj, trgovačko društvo TEHNO-ELEKTRO d.o.o., naveo u svojoj Izjavi o jamstvenom roku. Stoga ponuda istog ponuditelja nije sukladna DoN, odnosno ona je  nepravilna i neće se ocjenjivati u daljnjem postupku pregleda i ocjene ponuda.

 1.                    ROK MIROVANJA:

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke. U navedenom roku Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

Po izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o javnoj nabavi radova.

 1.                    UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 dana primitka odluke o odabiru, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Ad. 12.

Donošenje  Odluke o kupnji nekretnina za potrebe parkirališta kod Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Gđa Nina Gradiški Zrinski postavlja pitanje o kojoj se konkretno nekretnini radi i u čijem vlasništvu.

G. Josip Beljak navodi da se radi o parceli koju čine tri čestice, uz zgradu Osnovne škole, a namjena kupnje je stvaranje prostora za dodatna parkirališna mjesta za posjetitelje škole i potrebe buduće sportske dvorane. Vlasnik je Vitas Romana iz Zagreba.

G. Filip Poštek se javlja za riječ i postavlja pitanje da li za je navedenu cijenu provedeno vještačenje.

G. Tomislav Mlinarić nadovezuje se i navodi kako mu se čini da je 50 eura po čhv visoka cijena te bi možda prije donošenja odluke trebalo zatražiti mišljenje radnog tijela.

G. Nedjeljko Ćuk slaže se da je potrebno kupiti predmetnu nekretninu, ali vještak bi trebao procijeniti njezinu vrijednost kako bi postupak kupnje bio transparentan i da se zadovolji forma.

G. Josip Beljak odgovara da je velik problem parkirališnih mjesta kod škole i da je sada povoljna prilika za kupnju, a da se i vlasnik sam obratio Općini da želi prodati predmetno zemljište. Odugovlačenjem se otvara prostor da netko drugi kupi istu nekretninu i povisi njezinu cijenu.

Na upit g. Nedjeljka Ćuka tko je od vijećnika „za“ da se prije donošenja navedene odluke predmetna nekretnina procijeni od strane neovisnog sudskog vještaka, deset (10) vijećnika glasalo je „za“, jedan „suzdržan“ (N.Kristić) i jedan „protiv“ (J. Knezić) te je točka 12. skinuta s dnevnog reda. Na pitanje tko smatra da se kupnja nekretnine treba obaviti odmah, dvoje vijećnika glasalo je „za“ (J. Knezić, S. Čajko).

Ad. 13.

Donošenje Odluke o razrješenju službenika za zaštitu osobnih podataka.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donesena je sljedeća

ODLUKA

O RAZRJEŠENJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Dubravka Špiček, mag.oec., zaposlena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice razrješuje se dužnosti obavljanja poslova službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Ad. 14.

Donošenje Odluke o prestanku obavljanja poslova prinudnog upravitelja za zgradu pod nazivom tržnica, na adresi Viktora Šipeka 29A, Stubičke Toplice, za koju suvlasnici nisu osigurali upravitelja.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donesena je sljedeća

ODLUKA

o prestanku obavljanja poslova prinudnog upravitelja za zgradu pod nazivom tržnica, na adresi Viktora Šipeka 29A, Stubičke Toplice, za koju suvlasnici nisu osigurali upravitelja

 

Članak 1.

Utvrđuje se da sa danom 31. svibnja 2018. godine prestaju ovlasti prinudnog upravitelja obrt ARANEA, OBRT ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA, VL. ERVIN SOJČ, OROSLAVJE, ORO TRG 2 OIB: 26962991211, vl. obrta Ervin Sojč iz Oroslavja, M. Prpića 80, registriran za upravljanje zgradama, vezane uz upravljanje poslovnom zgradom pod nazivom tržnica, na adresi Viktora Šipeka 29A u Stubičkim Toplicama, sagrađene na k.č.br. 63/1, tržnica i parkiralište u Stubičkim Toplicama, Ul. V. Šipeka 29A, površine 1765 m2, upisana u zk. ul. br. 3272 k.o. Oroslavje, a određene Odlukom o određivanju prinudnog upravitelja za zgradu pod nazivom tržnica, na adresi Viktora Šipeka 29A, Stubičke Toplice, za koju suvlasnici nisu osigurali upravitelja, KLASA:940-01/17-01/07, URBROJ:2113/03-01-17-8od 23. studenog 2017.

Članak 2.

Prinudni upravitelj prestaje obavljati poslove po Odluci KLASA:940-01/17-01/07, URBROJ:2113/03-01-17-8od 23. studenog 2017. primitkom obavijesti da su suvlasnici zgrade sklopili Međuvlasnički ugovor i Ugovor o upravljanju zgradom, pri čemu je isti dužan izvršiti primopredaju i predati predstavniku stanara izvješće o poduzetim radovima i do tada utrošenim sredstvima zajedničke pričuve, te na račun zgrade dostaviti sredstva zajedničke pričuve koja joj pripadaju, sukladno čl. 6. iste Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dana 31. svibnja 2018. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju prinudnog upravitelja za zgradu pod nazivom tržnica, na adresi Viktora Šipeka 29A, Stubičke Toplice, za koju suvlasnici nisu osigurali upravitelja, KLASA:940-01/17-01/07, URBROJ:2113/03-01-17-8od 23. studenog 2017.

Ad. 15.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Prve izmjene financijskog plana za 2018. godinu Dječjeg vrtića „Zvirek“.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donesena je sljedeća

O D L U K A

                Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Prijedlog Prve izmjene Financijskog plana za 2018. godinu.

Ad. 16.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku DV „Zvirek“ o otvaranju 5. i 6. odgojno-obrazovne skupine.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donesena je sljedeća

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Prijedlog odluke o otvaranju 5. i 6. odgojno-obrazovne skupine u Dječjem vrtiću „Zvirek“.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad. 17.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku DV „Zvirek“ na zapošljavanje.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donesena je sljedeća

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Prijedlog odluke o zapošljavanju u Dječjem vrtiću „Zvirek“ za zapošljavanje jednog odgojitelja na neodređeno vrijeme i tri odgojitelja na određeno vrijeme od 01.09.2018. do 31.08.2019., za pedagošku godinu 2018./2019.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 18.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 2017. godinu.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donesena je sljedeća

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu, trgovačkog društva EKO-FLOR PLUS d.o.o. (OIB:50730247993) sa sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180/C od 29. siječnja 2017. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ad. 19.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu DVD Strmec Stubički za 2017. godinu i Izvršenje financijskog plana za 2017. godinu (Stanje prihoda i rashoda).

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donesena je sljedeća

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad. 20.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu financijskog plana za 2018. godinu DVD Strmec Stubički.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donesena je sljedeća

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na I. Izmjenu Financijskog plana za 2018. godinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički od 7. travnja 2018. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad. 21.

Donošenje Odluke davanju suglasnosti na Izvješće o radu DVD Pila za 2017. godine i Izvršenje financijskog plana za 2017. godinu.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Kako pitanja nije bilo, jednoglasno (sa 12 glasova „za“) donesena je sljedeća

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o radu za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad. 22.

Informacija o predstavci vijećnika Nikole Kristića.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

G. Robert Pilski javlja se za riječ i moli stanku od 5 minuta prije  diskusije.

G. Nikola Kristić nadovezuje se i navodi kako je postupak vezan za predstavku u tijeku i nije u nadležnosti Općinskog vijeća te nije primjereno i u skladu s demokratskom procedurom raspravljati o istom.

G. Nedjeljko Ćuk odgovara kako predstavka nema oznaku tajnosti, a radi se o nezadovoljstvu iskazanom radom Općinskog vijeća, insinuacijama o falsificiranju zapisnika te iznesenim neistinama te je o tome potrebna rasprava.

19,49 PAUZA

19,56 NASTAVAK SJEDNICE

G. Nedjeljko Ćuk nastavlja sjednicu na točki 22. Dnevnog reda.

G. Robert Pilski javlja se za riječ i postavlja pitanje tko je kome prijetio.

G. Kristić upućuje na proceduralnu grešku.

Gđa. Nina Gradiški Zrinski javlja se za riječ i navodi da je, kao vijećnica, ponižena i uvrijeđena ovakvom predstavkom i da je uvjerena da je rad Općinskog vijeća u okviru zakona.

Daljnjih pitanja nema.

Ad. 23.

Informacija o konstituiranju Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Gđa Nina Gradiški Zrinski javlja se za riječ i želi uputiti čestitku predsjednici Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice i članovima te zaželjeti uspješan rad.

Daljnjih pitanja nema.

Ad. 24.

Informacija o konstituiranju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

G. Nedjeljko Ćuk pita ima li pitanja po ovoj točki.

Pitanja nije bilo.

Ad. 25.

Pitanja i prijedlozi.

G. Nedjeljko Ćuk navodi kako je načelniku Općine i njemu osobno naslovljeno Očitovanje udruga na dopis/prijedlog Udruge „MODUS VIVENDI STUBAKI“ KZŽ-i te želi pročitati isto.

U bitnom navodi kako se očitovanje odnosi na izražavanje neslaganja udruga s dugogodišnjim djelovanjem na području općine Stubičke Toplice s određenim navodima u dopisu Udruge „MODUS VIVENDI STUBAKI“ upućenom KZŽ-i, a kojim se ista Udruga predlaže sama za priznanje povodom obilježavanja 25 godina KZŽ-e. Potpisnici očitovanja smatraju neprihvatljivim navode udruge „MODUS VIVENDI STUBAKI“ u kojima stoji da je ista postala zaštitni znak kulturnih i društvenih događanja na području St. Toplica te da je pokrenula s mrtve točke kulturni život na navedenom području, kao i da se ista svojim dobrotvornim aktivnostima izdigla iznad ukupnosti humanitarnih doprinosa u odnosu na doprinos svih drugih udruga s područja općine zajedno. Obrazlažu to činjenicom da je time eliminiran dugogodišnji angažman topličkih udruga te takve situacije stvaraju podjele u društvu.

G. Nedjeljko Ćuk navodi kako svaki od vijećnika može dobiti na uvid predmetno očitovanje udruga, isto je potpisano od strane predsjednika Udruge veterana spec. policije Domovinskog rata, DVD-a Pila, Lovačke udruge Jazavac Pila-St. Toplice, Taekwondo kluba „Kapelščak“, Udruge Hrvatska žena, DND-a Stubičke Toplice, MNK-a Stubaki, Udruge umirovljenika Stubičke Toplice te DVD-a Strmec Stubički. Smatra kako isto očitovanje treba dati na znanje Skupštini KZŽ, ako se vijećnici slažu.

G. Josip Beljak javlja se za riječ i održava kratku prezentaciju buduće školske dvorane te potiče i ostale kolege vijećnike da prijedlozima i idejama daju i svoj doprinos.

G. Nedjeljko Ćuk postavlja pitanje kolika bi bila cijena projekta.

G. Josip Beljak navodi otprilike 5 milijuna kuna, te se nadovezuje i naglašava važnost izgradnje kružnog toka kod škole.

G. Nedjeljko Ćuk postavlja pitanje kako će biti povezana škola i dvorana toplim mostom.

G. Josip Beljak navodi kako još nema rješenja, ali apelira na ostale da predstave svoja rješenja i ideje.

G. Nedjeljko Ćuk zahvaljuje i pohvaljuje prezentaciju Načelnika te poziva i ostale da se uključe.

Gđa Nina Gradiški Zrinski javlja se za riječ i navodi kako joj se obratila mještanka Ivanka Vnuk, Ul. Viktora Šipeka 13, privatni iznajmljivač te požalila kako se obratila Općini s problemom oko susjeda koji nelegalno drži koze te na smrad koji iste uzrokuju. Postavlja pitanje zašto nema takve odredbe u Odluci o komunalnom redu, a Stubičke Toplice su turističko mjesto.

G. Damir Pavrlišak se nadovezuje i navodi da se vezano na tu temu i potpisivala peticija.

G. Josip Beljak navodi kako se radi o priči koja traje godinama a gđa Vnuk se žali na smrad i meketanje koza, te da susjed koji drži koze prodaje „na crno“. Objašnjava kako je izvidio situaciju na terenu te otišao do sporne farme koza gdje mu je vlasnik potvrdio kako koze posjeduje legalno,a svu prodaju vrši na kućnom pragu. Stoga tvrdnje gđe Vnuk nisu opravdane.

G. Robert Pilski ponovno postavlja pitanje tko je prijetio g. Kristiću.

G. Nedjeljko Ćuk pita kome je pitanje upućeno. G. PIlski odgovara da se obraća g. Kristiću.

G. Nikola Kristić odgovara da je na tu temu već sve iznio te da sud o istom treba izreći onaj kome je predstavka upućena.

G. Robert Pilski navodi da se o predstavci treba očitovati predsjednik Općinskog vijeća.

G. Nedjeljko Ćuk navodi kako svaki vijećnik ima pravo postavljati pitanja, ali da lažni navodi sve smetaju.

Gđa Sabina Frgec uključuje se u raspravu i navodi kako se u predstavci spominje „kolegica vijećnica“ te se ona nalazi u tome spominjući poslan e-mail u kojem se navodi kako „Ćuk ne želi graditi dvoranu“. Navodi kako se radilo o privatnom e-mailu proslijeđenom g. Nedjeljku Ćuku te da će isti projicirati na sljedećoj sjednici.

G. Nedjeljko Ćuk zahvaljuje.

G. Robert Pilski navodi da se gđa Sabina Frgec nigdje ne spominje te je njegovo pitanje odnosilo na g. Nikolu Kristića.

G. Jurica Knezić navodi kako je takva rasprava oko izrečenog na ranijim sjednicama nema smisla te da postoje audio zapisi ranijih sjednica.

G. Nedjeljko Ćuk se slaže.

20,31 sati – gđa Anica Benger napušta sjednicu

Gđa Sabina Frgec postavlja pitanje pročelnici da li Općina objavljuje kada se dodjeljuju subvencije poduzetnicima.

Gđa. Ljubica Božić odgovara da Općina Stubičke Toplice ne dodjeljuje subvencije, nego to čini Krapinsko-zagorska županija.

Gđa. Sabina Frgec postavlja pitanje da li se to može objaviti.

Gđa. Ljubica Božić (nakon konzultacija sa gđom. Špiček) odgovara da može te da je posljednji natječaj za dodjelu bio 2014. godine.

G. Tomislav Mlinarić postavlja pitanje ima li Općina potpisan ugovor s udrugom koja se bavi napuštenim životinjama.

G. Josip Beljak navodi kako je održan sastanak vezan na tu temu na županijskom nivou te da je ostalo dosta otvorenih pitanja koja će biti riješena na sljedećem.

G. Damir Pavrlišak nadovezuje se na životinje stradale u prometu, konkretno divljač.

Gđa. Sabina Frgec osvrće se na temu poljoprivrednog redara.

G. Josip Beljak navodi kako je proveden natječaj, izabrana osoba te da će uskoro početi s radom.

Daljnjih pitanja ni prijedloga nema te g. Nedjeljko Ćuk zaključuje sjednicu.

Završeno: 20,36 sati.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2113/03-01-18-3

Stubičke Toplice, 29. svibnja 2018.

 

Zapisničar

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Općine Stubičke Toplice

 

 

Tamara Huis

Nedjeljko Ćuk

 

Kako do nas / Kontakt