12. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 12. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2010. godine donijelo je


D N E V N I      R E D

1. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču 2010. godine.

3. Donošenje Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godine sa pratećim odlukama.

4. Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

5. Donošenje Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja ugovora za nabavu sadnica cvijeća sa uslugom sadnje za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2010. godine.

7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu radova održavanja lokalnog vodovoda tijekom 2010. godine.

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta tijekom 2010. godine za potrebe Općine Stubičke Toplice.

9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza kamenog i drugog materijala tijekom 2010. godine za potrebe Općine Stubičke Toplice.

10. Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.

11. Donošenje Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Zvirek“ i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga.

12. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću „Zvirek“.

13. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

14. Informacija o izvješću o radu Turističkog ureda i ostvarenju programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu sa pripadajućim financijskim izvješćima.

15. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Poslovnika o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

16. Informacija o izvršenom vatrogasnom nadzoru.

17. Donošenje Odluke o zamolbi Kristine Kovačević – sudjelovanje u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“.

18. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su sljedeće odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču 2010. godine.

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec veljaču 2010. godine jednoglasno je usvojena.

Ad.3.
Donošenje Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godine sa pratećim odlukama.

Jednoglasno je donesena

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice utvrđuje godišnji obračun Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu sa

- sa prihodima od 11.703.818,60kuna i

- sa rashodima od 13.627.611,84 kuna,

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

11.679.686,40 kn

- prihode od nefinancijske imovine od

24.132,20 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

6.673.718,46 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

6.953.893,38 kn

- višak sredstava iz 2008. godine

958.807,57 kn

ukupan manjak na dan 31.12.2009. godine

964.985,67 kn

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

-  Odlukao izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu,

-  Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu,

-  Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2009. godinu.

-  Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2009. godinu,

Članak 3.

 Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.
Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Programomgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste

- groblje

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- održavanje čistoće

 Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstavaza održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavnije dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJEINFRASTRUKTURE

I. JAVNE POVRŠINE

1.  Za izgradnju nogostupa u centru naselja Pila i drvene ograde na nogostupu kod autobusne stanice u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 173.523,29kuna,

2.  Za izgradnju mosta u Lampuševom utrošena su sredstva u iznosu od 60.303,63 kuna,

3.  Za izgradnju športsko-rekreacijskog jezera utrošena su sredstva u iznosu od 2.706,00 kuna, i to na izradu strujnog ormarića za potrebe ribarske kućice.

4.  Za izgradnju kućica na autobusnim stajalištima utrošena su sredstva u iznosu od 57.459,90 kuna,

5.  Za izgradnju dječjeg vrtića utrošena su sredstva u iznosu od 3.554.067,60 kuna, od čega 78.414,82 kuna za zemljište, 3.132.186,79 kuna na izgradnju objekta, te 343.465,99 kuna na izgradnju ceste.

II. NERAZVRSTANE CESTE

1. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 910.451,00 kuna i to 813.720,48 kuna za asfaltiranje Ulice žrtava Seljačke bune, te 96.730,52 kuna na pripremne radnje za asfaltiranje Topličkog naselja.  

III. JAVNA RASVJETA

1. Za proširenje mreže prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 247.213,97 kuna

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM  

1. Za postavu hidranata utrošena su sredstva u iznosu od 23.790,00 kuna

2. Za kupnju zemljišta za kaptažu izvora Kulmerica utrošena su sredstva od 7.093,20 kuna

V. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izradu glavnog projekta i izgradnju kolektora Pila-Strmec Stubički- Stubičke Toplice utrošena su sredstva u iznosu od 127.847,00 kuna

2. Za izgradnju kanalizacije u Ulici V. Šipeka utrošena su sredstva u iznosu od 660.212,82 kuna

VI. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. Za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošena su sredstva u iznosu od 6.879,28 kuna. 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.5.
Donošenje Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

Jednoglasno se donosi  

ODLUKA O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2009. GODINU

 

Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,

- odvodnja atmosferskih voda,

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstavaza održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.  Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 245.341,88 kn, od čega je 7.843,56 kn utrošeno za motorni benzin i dizel gorivo, 36.875,01 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu, 35.766,05 kn za materijal za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina, 164.857,26 kn je utrošeno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja parkova.

2.  Za tekuće održavanje dječjeg igrališta utrošeno je 31.504,00 kn, kojim su popravljeni i zamijenjeni oštećen ielementi, te zaštićena novim slojem boje sva igrališta na području Općine.

3.  Na nabavu novih koševa za smeće utrošeno je 26.137,50 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za uslugu održavanje javnih putova i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 1.318.612,13 kn, od čega za prijevoz kamenog materijala 132.486,93 kn, razgrtanje i ugradnja kamenog materijala 86.119,62 kn, usluge vezane za izradu kanala oborinskih voda, a koje podrazumijeva iskop kanala, priprema kanala za postavu cijevi, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala te izrada šahtova i slivnika ukupno 547.133,38 kn, za čišćenje ceste čistilicom utrošeno je 23.230,88 kn, za sanaciju putovana području općine utrošeno je 106.639,20 kn, za rezanje granja uz cestu i malčiranje utrošeno je 61.377,00 kn, za dovoz kanalskih rešetki i poklopaca iz Bjelovara utrošeno je 1.708,00 kn, za sanaciju mosta i izradu betonske ploče kod Klenkara utrošeno je 17.457,71 kn, za krpanje lokalnih putova asfaltom utrošeno je 78.836,40 kn, za građevinske radove na mostu Mlinica u Pili utrošeno je 6.886,90 kn, za postavu rubnjaka kod autobusnog stajališta u Pili utrošeno je 25.422,97 kn, a za isto u Strmcu Stubičkom kod Salijevića utrošeno je 23.555,76 kn, za asfaltiranje ceste u Pili utrošeno je 37.013,58 kn, a za asfaltiranje dijela ceste i krpanje udarnih rupa u ul. Viktora Šipeka utrošenoje 52.192,33 kn. Za sanaciju nogostupa u Strmcu Stubičkomutrošeno je 2.604,70 kn, za iskop kanala za postavu plinskih cijevi utrošeno je 9.711,20 kn, za postavljanje rubnjaka u Pili utrošeno je 4.678,70 kn. Za naknadu za korištenje cestovnog zemljišta utrošeno je 4.175,23 kn, a za izradu idejnog projekta za ishođenje posebnih uvjeta i lokacijske dozvole za prilaznu prometnicu za autobusni kolodvor i shoping centar utrošeno je 33.184,00 kn, za izradu kanalske rešetke utrošeno je 2.214,00 kn, za izradu i postavu prometnog znaka utrošeno je 2.391,86 kn, za postavu zaštitne ograde utrošeno je 3.837,60 kn, za odvoz zemlje na deponij utrošeno je 1.952,00 kn, za iskop i zatrpavanje kanala za postavu trake za uzemljenje utrošeno je 4.009,60 kn, za planiranje zemlje uz nogostup utrošeno je 3.904,00 kn, za poravnanje betonskih elemenata na Sljemenskoj cesti utrošeno je 590,40 kn, a za izradu glave mosta u Pili utrošeno je 4.723,20 kn, za krpanje udarnih rupa na području općine utrošeno je 21.835,93 kn, a za asfaltiranje oštećenja na cestama utrošeno je 18.739,05 kn.

2. Za materijal i dijeloveza održavanje javnih putova i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 230.119,91 kn, od čega je na kameni materijal utrošeno 93.717,20 kn, 91.818,34 kn na cijevi, 36.623,83 kn na kanalske rešetke i slivničke poklopce, 7.337,08 kn na geotekstil, te 623,46 kn na sol za posipavanje cesta 3.17.500,00 kn utrošeno je kao kapitalna pomoć Proračunu Grada Oroslavja za asfaltiranje ceste prema “Streljani” 4.130.021,50 kn utrošeno je za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima.

5. Za održavanje kanalizacijskog sustava utrošeno je 3.416,00 kn, na čišćenju i odštopavanju postojeće kanalizacije.

III. JAVNA RASVJETA

1. Za potrošnju električne energije za rasvjetljavanje javnih putova, površina i cesta utrošeno je 190.181,33 kn.

2. Za materijal za tekuće održavanje utrošeno je 86.812,49 kn,

3. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je 66.355,74 kn.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno je 830,76 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošeno je 206.918,83 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno je 32.748,88 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja ugovora za nabavu sadnica cvijeća sa uslugom sadnje za potrebe Općine Stubičke Toplice tijekom 2010. godine.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA 
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma 
radi nabave sadnica cvijeća sa uslugom sadnje

 1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

MBM d.o.o.

SJEDIŠTE

Dolenica bb, Zagreb, Lučko

OIB:

35375001016

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

59.021,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

72.595,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude. 

3. Rok mirovanja je 5 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava sadnica cvijeća sa uslugom sadnje

2. Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije)

3. Nazivi ponuditelja:

1.MBM d.o.o., Dolenice bb, Lučko, Zagreb

2.PARKOVI d.d., Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin

         UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.7.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu radova održavanja lokalnog vodovoda tijekom 2010. godine.

Jednoglasno se donosi 

ODLUKA 
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma 
radi nabave radova održavanja lokalnog vodovoda

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

DAVOR OREMUŠ, vl. obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD

SJEDIŠTE

Strmečka cesta 22d, Stubičke Toplice

OIB:

67193385294

CIJENA PONUDE:

 STAVKA TROŠKOVNIKA

CIJENA STAVKE BEZ PDV

UKUPNA CIJENA STAVKE (sa PDV)

1. izrada priključaka na
postojeći vodovod

 1.150,00 kn

1.414,50 kn

2. popravak kvarova na
vodovodnoj mreži

- cijena sata rada
vodoinstalatera

 70,00 kn

86,10 kn

- cijena sata rada
pomoćnog radnika

 40,00 kn

49,20 kn

- cijena sata rada
rovokopača

 170,00 kn

209,10 kn

- cijena sata rada
muljne pumpe

 55,00 kn

67,65 kn

3. postava nadzemnog
hidranta

 3.050,00 kn

3.751,50 kn

4. mjerenje razine klora
po klornom mjestu

 175,00 kn

215,25 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja je 5 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

 4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava radova održavanja lokalnog vodovoda

2. Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije)

3. Nazivi ponuditelja:

1.GRADEX & CO d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Pavlovec Zabočki, Zabok

2.DAVOR OREMUŠ, vl. obrta PLIN-GRIJANJE-VODOVOD, Strmečka cesta 22d, Stubičke Toplice

   UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor. 

Ad.8.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu radova održavanja nerazvrstanih cesta tijekom 2010. godine za potrebe Općine Stubičke Toplice
.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA 
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma
radi nabave radova održavanja nerazvrstanih cesta

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

KRUNOSLAV SOKAČ, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE “RIOS”

SJEDIŠTE

Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice

OIB:

98015727993

CIJENA PONUDE:

 STAVKA TROŠKOVNIKA

CIJENA STAVKE BEZ PDV

UKUPNA CIJENA STAVKE (sa PDV)

1. strojno čišćenje cestovnih graba i jaraka po m´sa utovarom i odvozom na deponiju

 8,20 kn

10,08 kn

2. rad kamiona po satu

 110,00

135,30

3. rad kombiniranog stroja po satu

 160,00 kn

196,80 kn

4. valjanje valjkom po satu

 70,00 kn

86,10 kn

5. rad mini bagera po satu

 150,00 kn

184,50 kn

6. rezanje asfalta sa rezačem po m´

15,00 kn

18,45 kn

7. izrada šahtova dimenzija 600x600, dubine 60-100 cm (100kd)

 660,00 kn

811,80 kn

8. izrada šahtova dimenzija 600x600, dubine veće od 100 cm (40 kd)

 860,00 kn

1.057,80 kn

9. polaganje cijevi u kanale oborinskih voda po m´

6,50 kn

7,99 kn

10. ručni rad po satu

55,00 kn

67,65 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja je 15 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

nabava radova održavanja nerazvrstanih cesta

2. Broj zaprimljenih ponuda:

5 (pet)

3. Nazivi ponuditelja:

1. CESTA-VARAŽDIN d.d., Međimurska 26, Varaždin

2. P.G.P. d.o.o., Kutjevačka 8, Zagreb

3. M.S. MILENGARD d.o.o., Špikovica 51, Zagreb

4. KRUNOSLAV SOKAČ, vl. obrta Autoprijevoz i usluge « RIOS », Strmec Stubički 233, Stubičke Toplice

5. NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.9.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude radi sklapanja okvirnog sporazuma za nabavu usluge prijevoza kamenog i drugog materijala tijekom 2010. godine za potrebe Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA 
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave sa ciljem sklapanja okvirnog sporazuma radi nabave usluge prijevoza kamenog i drugog materijala

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

NENAD KOSMAT, vl. obrta Autoprijevoz i trgovina

SJEDIŠTE

Strmec Stubički 131, Stubičke Toplice

OIB:

85959810599

CIJENA PONUDE:

109.000,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE:

134.070,00 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja ne primjenjuje se obzirom da je sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. Predmet nabave:

nabava usluge prijevoza kamenog i drugog materijala

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

1. NENAD KOSMAT, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE, Strmec Stubički 131, Stubičke Toplice

            UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.10.
Donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.
 

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O OSNIVANJU 
STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Ivan Hren, donačelnik Općine Stubičke Toplice, po dužnosti je načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

U Stožer zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice imenuju se:

1. Damir Novosel – predstavnik Policijske postaje Donja Stubica

2. Ivan Lešković – predstavnik KOMUS-a d.o.o. u stečaju

3. Vladimir Zrinski - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina, načelnik Odjela za preventivu, planiranje i nadzor

4.Stjepan Merkaš - predstavnik Hrvatskih voda

5. Miljenko Pilarić - zapovjednik postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički

6. Branko Zebec -zapovjednik postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila

7. Kristijan Oremuš – predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

Članak 4.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi načelnik.

Članak 5.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice osniva se za područje Općine Stubičke Toplice, a aktivira se nakon proglašenja neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja ili otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće. 

Ad.11.
Donošenje Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Zvirek“ i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O POSTUPKU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „ZVIREK“
I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA KORISNIKA USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji, način i uvjeti upisa djece u Dječji vrtić „Zvirek“ u Stubičkim Toplicama (dalje: Dječji vrtić).

Članak 2.

U Dječji vrtić se mogu upisati djeca od navršenih 12 (dvanaest) mjeseci pa do polaska u osnovnu školu.

Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

Iznimno, u Dječji vrtić se može upisati i dijete koje nema prebivalište na području Općine Stubičke Toplice ili čiji roditelji nemaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, ako nakon završenih upisa ostane nepopunjenih mjesta u Dječjem vrtiću.

Upisi u Dječji vrtić se obavljaju u upisnom roku.

Ako se tijekom pedagoške godine pojavi slobodno mjesto upis se obavlja temeljem liste reda prvenstva.

II. POSTUPAK UPISA

Članak 3.

Upis u redovnom roku provodi i odluku o upisu donosi Povjerenstvo za provođenje upisa u Dječji vrtić. Povjerenstvo za provođenje upisa (dalje: Povjerenstvo) imenuje načelnik Općine Stubičke Toplice. Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od godine dana.

Odluku o upisu tijekom pedagoške godine donosi ravnatelj Dječjeg vrtića sukladno utvrđenoj listi prvenstva za upis.

Članak 4. 

Povjerenstvo ima tri člana, i to:

- ravnatelj Dječjeg vrtića

- liječnik opće medicine

- član Općinskog vijeća 

Članak 5.

Povjerenstvo utvrđuje i objavljuje tekst poziva za upis u Dječji vrtić.

Poziv mora sadržavati:

- mjesto za preuzimanje obrasca zahtjeva za upis,

- mjesto predaje zahtjeva,

- rok za podnošenje zahtjeva,

- naznaku potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev,

- vrijeme i mjesto objave rezultata.

Poziv za upis djece u Dječji vrtić objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, službenim web stranicama Općine Stubičke Toplice i po potrebi na radiju.

Rok za podnošenje prijava je osam do petnaest dana.

Rok za utvrđivanje prijedloga liste reda prvenstva za upis je osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

Članak 6.

Potrebna dokumentacija za upis u Dječji vrtić je:

- izvod iz matične knjige rođenih

- preslike osobnih iskaznica roditelja,

- potvrde, uvjerenja ili rješenja o ostvarivanju bodova iz članka 14. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Prijavu za upis sa dokumentacijom predaje roditelj ili skrbnik djeteta za kojeg se prijava podnosi (dalje: podnositelj prijave).

Članak 8.

O tijeku sjednice Povjerenstvo vodi zapisnik koji mora sadržavati:

- podatak o vremenu i mjestu održavanja sjednice,

- podatak o prisutnim članovima Povjerenstva i ostalim prisutnim osobama,

- podatak o broju slobodnih mjesta u Dječjem vrtiću,

- podatak o broju prijavljene djece,

- podatak o prijavi za upis (podatak o dostavljenoj dokumentaciji i broj bodova).

Članak 9.

Ako postoji sumnja o istinitosti određene dokumentacije Povjerenstvo je dužno provjeriti dokument kod izdavatelja.

Prijave zaprimljene nakon roka za predaju Povjerenstvo neće razmatrati niti bodovati.

Prijave koje ne ispunjavaju uvjet iz članka 2. Pravilnika Povjerenstvo će odlukom odbiti. 

Članak 10.

Povjerenstvo može zahtijevati pisano mišljenje ili pozvati na sjednicu predstavnike institucija čije je mišljenje važno za utvrđivanje broja bodova pojedine prijave. 

Članak 11.

Povjerenstvo će za svaku prijavu utvrditi broj bodova sukladno Pravilniku te utvrditi prijedlog liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te na službenim web stranicama Općine Stubičke Toplice u roku od tri dana nakon održane sjednice.

Članak 12.

Podnositelji prijave mogu izjaviti prigovor na objavljeni prijedlog liste reda prvenstva u roku od tri dana od dana objave liste na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Odluku o prigovoru Povjerenstvo donosi u roku od 3 dana. 

Članak 13.

Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluka po prigovorima, Povjerenstvo utvrđuje Listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić.

Nakon utvrđivanja Liste reda prvenstva upisa u Dječji vrtić, Povjerenstvo je dužno dostaviti Listu Dječjem vrtiću, te sastaviti izvješće o provedenim upisima.

Izvješće mora sadržavati:

- podatke o postupku upisa

- podatak o slobodnim mjestima u Dječjem vrtiću,

- podatak o broju zaprimljenih prijava za upis,

- podatak o broju zaprimljenih prijava nakon roka,

- podatak o odbijenim prijavama,

- podatak o broju odbijenih prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva upisa,

- podatak o broju prihvaćenih prigovora na prijedlog Liste reda prvenstva upisa,

- Listu reda prvenstva,

- Listu upisa. 

III. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU DJECE

Članak 14. 

Broj bodova za svaku prijavu za upis utvrđuje se primjenom kriterija kako slijedi:

RED BR.

OPIS KRITERIJA

BROJ BODOVA

dijete zaposlenih roditelja

10

dijete samohranih roditelja

10

dijete iz obitelji s troje ili više djece

8

dijete čiji je brat ili sestra korisnici Dječjeg vrtića

5

dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

5

dijete u udomiteljskoj obitelji

5

dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

4

dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu

2

Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta. 

Članak 15. 

Dječji vrtić zadržava pravo provjere ispunjenja uvjeta iz članka 2. ovog Pravilnika na početku svake pedagoške godine, te u slučaju promjene prebivališta roditelja ili djeteta ima pravo raskinuti ugovor o korištenju programa.  

IV. UPIS DJECE

Članak 16.

Prije zaključenja ugovora podnositelj prijave je obvezan:

- dostaviti Dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (presliku kartona cijepljenja i potvrdu o sistematskom pregledu djeteta),

- obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor sa stručnim suradnikom Dječjeg vrtića,

- potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Dječjeg vrtića.

Članak 17.

Ugovor o korištenju programa Dječjeg vrtića mora biti zaključen najkasnije do 31. kolovoza.

Dijete čiji roditelj / skrbnik ne potpiše ugovor o korištenju programa briše se s liste reda prvenstva.

Članak 18.

Ako nakon provedenog postupka upisa u Dječji vrtić ima slobodnih mjesta, mogu se u Dječji vrtić upisati i djeca roditelja koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovog Pravilnika.

U tom slučaju podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti potvrdu matične općine/grada o sufinanciranju ili sam snosi ekonomsku cijenu Dječjeg vrtića.

Odluku o upisima donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

V. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA USLUGA

Članak 19.

Ugovorom o korištenju usluga Dječjeg vrtića određuje se vrijeme za koje dijete boravi u Dječjem vrtiću.

Korisnik usluge (roditelj/skrbnik) dužan je plaćati ekonomsku cijenu za usluge Dječjeg vrtića koju odredi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Ukoliko korisnik ostvaruje od svoje jedinice lokalne samouprave pravo na sufinanciranje ekonomske cijene, dužan je o tome podnijeti potvrdu.

Članak 20.

Cijena za korištenje usluga Dječjeg vrtića plaća se do petnaestog dana u mjesecu za tekući mjesec.

Korisniku koji ne plati cijenu za korištenje usluga Dječjeg vrtića ni u roku od osam dana od dana primitka opomene, Dječji vrtić odbit će pružanje usluga.

Članak 21.

Korisnik usluga Dječjeg vrtića dužan je prijaviti ravnatelju prvog dana, a najkasnije u roku od pet dana, da dijete neće boraviti u Dječjem vrtiću.

Korisniku koji uredno prijavi da dijete neće dolaziti u Dječji vrtić, umanjit će se cijena redovnog programa za iznos troškova namirnica za dnevnu prehranu.

Članak 22.

Cijenu za korištenje usluga dodatnih programa korisnik plaća zasebno od cijene korištenja redovnog programa, s istim rokovima plaćanja.

Cijenu za korištenje posebnih programa određuje Općinsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Članak 23.

Korisnik usluga dužan je snositi i troškove osiguranja za dijete koje boravi u Dječjem vrtiću, koje se određuje odlukom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

VI. ISPIS DJETETA IZ DJEČEG VRTIĆA

Članak 24.

Roditelji / skrbnici mogu ispisati dijete zahtjevom za ispis.

O ispisivanju je roditelj dužan obavijestiti ravnatelja Dječjeg vrtića najkasnije petnaest dana prije dana ispisa djeteta.

Dječji vrtić može ispisati dijete ukoliko se roditelj / skrbnik ne pridržava odredbi ugovora o korištenju programa.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 25.

Do osnivanja Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, Odluku iz članka 19. ovog Pravilnika donosit će Povjerenstvo za upis.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.12.
Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE PLAĆA ZAPOSLENIH 
U DJEČJEM VRTIĆU „ZVIREK“ STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

 Ovom Odlukom se propisuju mjerila za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću „Zvirek“ u Stubičkim Toplicama.

Članak 2.

Plaću zaposlenika u Dječjem vrtiću „Zvirek“ čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na kojem zaposlenik radi i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće određuje se na način određen Zakonom o plaćama u javnim službama.

Članak 4.

Koeficijenti za obračun plaće zaposlenika određuju se na sljedeći način:

Naziv radnog mjesta

Stručna sprema

Koeficijent

1.Ravnatelj

VSS/VŠS

1,80

2.Stručno-pedagoški poslovi

2.1.Stručni suradnik

Pedagog, psiholog, defektolog

VSS

1,30

2.2.Odgojitelj i viša medicinska sestra

VŠS

1,30

3.Administrativno-računovodstveni poslovi

3.1.Tajnik

VSS

1,50

VŠS

1,30

3.2.Administrativno-računovodstveni djelatnik

SSS

0,875

4.Pomoćno-tehnički poslovi

4.1.Glavna kuharica

SSS

0,875

4.2.Pomoćna kuharica

PKV

0,659

4.3.Domar

SSS

0,875

4.4.Spremačica

NKV

0,659

Članak 5.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 6. 

Plaća se isplaćuje za razdoblje koje čini kalendarski mjesec, i to do petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 7.

Ostala materijalna prava zaposlenici Dječjeg vrtića ostvaruju po propisima koji se primjenjuju na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.13.
Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

 Jednim glasom protiv i deset glasova za donosi se

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA
UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA “ZVIREK”

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Zvirek” ispred osnivača imenuju se:

1. Vladimir Bosnar

2. Bernarda Sokač

3. Martina Jantol

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a mandat im započinje danom konstituiranja Upravnog vijeća.

Privremeni ravnatelj Dječjeg vrtića “Zvirek” obvezuje se obavijestiti Općinsko vijeće o konstituiranju Upravnog vijeća u roku i na način utvrđen u Privremenom Statutu Dječjeg vrtića “Zvirek”.

Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.14.
Informacija o izvješću o radu Turističkog ureda i ostvarenju programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu sa pripadajućim financijskim izvješćima.

Jednoglasno donosi

O D L U K A 

Usvaja se Informacija o radu Turističkog ureda i ostvarenju programa rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu sa pripadajućim financijskim izvješćima.

Ad.15.
Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga Poslovnika o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O UTVRĐIVANJU
PRIJEDLOGA POSLOVNIKA
o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje konstituiranje, izbor predsjednika Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice i njegovog zamjenika te način rada i odlučivanja Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

Članak 2.

Odredbe ovoga Poslovnika primjenjuju se na članove Savjeta mladih i na druge osobe koje su nazočne sjednicama Savjeta mladih.

Članak 3.

O pravilnoj primjeni odredaba ovoga Poslovnika brine predsjednik Savjeta mladih.

II. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Predsjedavatelj ima, do izbora predsjednika Savjeta mladih, sva prava i dužnosti predsjednika u pogledu predsjedavanja sjednicom.

Nakon izbora predsjednika Savjeta mladih, izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.

Članak 5.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici iz reda svojih članova.

Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana izbora članova Savjeta mladih.

Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka mora biti podnesen od najmanje dva člana Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika.

Članak 6.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih obavlja se tajnim glasovanjem putem glasačkih listića.

Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika Savjeta mladih izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina nazočnih članova Savjeta mladih.

U slučaju da dva ili više kandidata za predsjednika Savjeta mladih dobiju jednaki broj glasova, ponavlja se izbor među njima, na istoj sjednici, a izabranim se smatra kandidat koji u ponovljenom glasovanju dobije najveći broj glasova.

U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih, saziva se u roku od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.

Članak 7.

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

III. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA SAVJETA MLADIH

Članak 8.

Savjet mladih obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Članak 9.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.

Članak 10.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Članak 11.

Savjet mladih održava redovite i izvanredne sjednice.

Redovite sjednice Savjeta mladih održavaju se najmanje jedanput u dva mjeseca.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na zahtjev najmanje jedne trećine članova Savjeta mladih u roku od sedam dana.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovoga članka, sjednicu će sazvati predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 12.

Sjednica Savjeta mladih saziva se pisanim putem.

Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Savjeta mladih i pozvanim osobama, u pravilu, najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kada se radi o stvarima hitne prirode, predsjednik može odrediti i kraći rok za sazivanje sjednice i dostavu materijala.

Poziv za sjednicu Savjeta mladih dostavlja se i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta mladih.

Članak 13.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 14.

Ako predsjednik Savjeta mladih utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj članova za održavanje sjednice, odgodit će sjednicu.

Započetu sjednicu predsjednik Savjeta mladih će prekinuti:

- ako se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice,

- ako dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjednik nije u mogućnosti održati red uz primjenu mjera iz članka 20. ovoga Poslovnika,

- ako je za raspravljanje i odlučivanje o pojedinom predmetu potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju.

U slučaju odgode ili prekida sjednice predsjednik Savjeta mladih će zakazati sjednicu ili nastavak sjednice za određeni dan i sat.

Članak 15.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Prijedlog dnevnog reda može se na sjednici mijenjati ili dopunjavati na način da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda ili da se prijedlog dnevnog reda dopuni pojedinim predmetom.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Savjeta mladih se uz prijedlog za dopunu dnevnog reda daju i materijali po predloženoj dopuni.

Nakon što je utvrđen dnevni red, predsjednik Savjeta mladih može prema potrebi, promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

Članak 16.

Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj po predloženoj točki dnevnog reda, Savjet mladih može odlučiti da se predmet izostavi s dnevnog reda.

Članak 17.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

Svaki član Savjeta mladih ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, pristupa se raspravi o pojedinim točkama dnevnog reda, redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

Članak 18.

Na početku rasprave izvjestitelj podnosi kratko obrazloženje o predmetu dnevnog reda.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Savjet mladih ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Predsjednik Savjeta mladih zaključuje raspravu po pojedinom predmetu kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju.

Sjednica Savjeta mladih traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Članak 19.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Poslovnik o radu Savjeta mladih i program rada Savjeta mladih, Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova.

Član Savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra sa da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem sudjeluje on osobno ili pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 20.

Glasovanje na sjednici je javno, i provodi se dizanjem ruke.

Poslije glasovanja predsjednik Savjeta mladih utvrđuje rezultat glasovanja.

Članak 21.

Red na sjednici osigurava predsjednik Savjeta mladih.

U slučaju da sudionik sjednice svojim ponašanjem ili izlaganjem remeti rad na sjednici, predsjednik ga može opomenuti ili prekinuti u govoru, a može mu i oduzeti riječ.

U slučaju kada narušavanje reda i kršenje odredaba ovoga Poslovnika dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice, predsjednik može sudionika udaljiti sa sjednice.

Članak 22.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar Savjeta mladih.

Zapisničar se bira na sjednici dizanjem ruku za predloženog člana, ili se može na konstituirajućoj sjednici odrediti da zapisnik vodi svaki put drugi član.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 24.

Prijedlog Poslovnika se upućuje na usvajanje Savjetu mladih Općine Stubičke Toplice.

Ad.16.
Informacija o izvršenom vatrogasnom nadzoru.

Gdin. Vladimir Bosnar podnio je izvješće o izvršenom vatrogasnom nadzoru.

Ad.17.
Donošenje Odluke o zamolbi Kristine Kovačević – sudjelovanje u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“.

Jednoglasno se donosi

O D L U K A

Članak 1.

Odobrava se sufinanciranje Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ za Kristinu Kovačević, iz Stubičkih Toplica, Viktora Šipka 16, po zamolbi Hrvoja Kovačevića, iz Stubičkih Toplica, Viktora Šipeka 16 u iznosu od 1.200,00 kn (tisućudvjesto kuna i nula lipa).

Članak 2.

Iznos će se uplatiti na žiro račun Osnovne škole „Rivarela“ sa sjedištem u Novigradu, broj: 2380006-1520000210, koji se vodi kod Istarske kreditne banke, s naznakom Škola Stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ za Kristinu Kovačević.

Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Stubičke Toplice, na stavci A100301 49-3434 ostali nespomenuti financijski rashodi.

Ad.18.
Donošenje Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića „Zvirek“.

 Jednoglasno je donosi

ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CIJENE
ZA KORIŠTENJE PROGRAMA
DJEČJEG VRTIĆA „ZVIREK“

Članak 1. 

Ekonomska cijena za korištenje redovitih programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji se provode u Dječjem vrtiću "Zvirek" u Stubičkim Toplicama iznosi 1.680,00 kuna.

Članak 2. 

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će boravak djece koja imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice u Dječjem vrtiću “Zvirek” sa iznosom od 840,00 kuna, odnosno sa iznosom od 940,00 za drugo ili daljnje dijete.

Članak 3.

 Sredstva koja uplaćuju roditelji – korisnici usluga, uplaćuju se neposredno na žiro račun Dječjeg vrtića “Zvirek”.

Članak 4.

 Cijena za korištenje usluga Dječjeg vrtića plaća se do petnaestog dana u mjesecu za tekući mjesec.

Korisniku koji ne plati cijenu za korištenje usluga Dječjeg vrtića ni u roku od osam dana od dana primitka opomene, Dječji vrtić odbit će pružanje usluga.

Članak 5.

Cijenu za korištenje usluga ostalih programa korisnik plaća zasebno od cijene korištenja redovnog programa, s istim rokovima plaćanja.

Cijenu za korištenje posebnih programa određuje Općinsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Članak 6.

Za djecu koja nemaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, roditelj – korisnik usluge dužan je podnijeti potvrdu matične općine/grada o sufinanciranju ili sam snosi ekonomsku cijenu Dječjeg vrtića.

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt