13. sjednica Općinskog vijeća

SKRAĆENI  ZAPISNIK

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 25. kolovoza 2014. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni vijećnici:

Stjepan Sokač, Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Ivanka Bartol, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski, Josip Kukas, Ana Gospočić, Alen Ahmetović

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice, 
Ljubica Božić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček, voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Senka Susović, novinarka

Odsutni:Damir Pavrlišak, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Franjković, Nedjeljko Ćuk

Zapisničar: Melita Šarić

Započeto:19,05 sati

Predsjednik Općinskog vijeća, gdin. Stjepan Sokač, pozdravlja nazočne, utvrđuje da je na sjednici nazočno devet od trinaest vijećnika, te predlaže sljedeći dnevni red:

D N E V N I     R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.
3. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga.
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u I. polugodištu školske godine 2014. / 2015.
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine i projekata za auto kamp Jarki.
6. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa devet (9)glasova.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.

Zapisnik sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa devet (9) glasova.

 Ad.2
Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva, a da je neposredno prije sjednice podijeljeno i Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije koje je urudžbirano 22. kolovoza 2014. godine, iz kojeg je vidljivo da je rješenje Izmjena i dopuna Prostornog plana u skladu sa Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije.

Gđa. Ljubica Božić obrazlaže da se Izmjenama i dopunama pristupilo povodom zahtjeva građana za prenamjenom zemljišta odnosno i postupcima koji traju radi legalizacije nezakonito izgrađenih objekata radi čega se pojavilo dosta pitanja u našem prostornom planu. Iz navedenih razloga bilo je potrebno izmjeniti kartografske prikaze te u malom dijelu i tekstualni dio Plana. Javna rasprava je završena 25. veljače 2014. godine. Općinsko vijeće ima rok od šest mjeseci da donese novi Plan. Za donošenje Plana imamao suglasnosti od svih javnih ustanova, stručnih tijela te i od trgovačkih društava. Na kraju je svoje mišljenje dao i Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Gdin. Stjepan Sokač otvara raspravu.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 10/09, 15/10 i 17/13) u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

Članak 2.

Plan obuhvaća područje Općine Stubičke Toplice utvrđeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13) površine oko 27 km2.

II.SADRŽAJ PLANA

Članak 3.

Plan se sastoji od

 a)Tekstualni dio plana koji sadrži

-Uvod i razlozi za izradu izmjena PPUO Stubičke Toplice

-Odredbe za provođenje

b)Grafički dio plana koji sadrži

 -Kartografske prikaze građevinskih područja naselja 1:5000 – listovi 4.1 do 4.5

-Kartografske prikaze 1: 25.000 – listovi 1. Plan namjene površina

3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora c) Obvezni prilozi

-Popis propisa poštivanih u izradi Plana

-Zahtjevi i mišljenja iz članka 79 i članka 94 Zakona o prostornom uređenju i gradnji

-Izvješće s javne rasprave

-Evidenciju postupaka izrade i donošenja Izmjena PPUO

-Sažetak za javnost

-Odluka o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice

 III.RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PPUO

 Članak 4.

Razlozi za Izmjene i dopune PPUO Stubičke Toplice ( Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 10/09 i 15/10) su u potrebi za detaljnom analizom i revizijom Plana, a posebno radi:

1. usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji,

2. zahtjeva građana i interesa Općine Stubičke Toplice,

3. usklađivanja uvjeta koji su značajni za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora

IV.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 Članak 5.

 (2) U članku 13. stavak 3. (tablica),briše se prvi red tablice

(2a) U članku 14. (1.2.3. GOSPODARSKA – POSLOVNO TRGOVAČKA NAMJENA, Stavak 1. dodaje se

u točki a. gospodarske – pretežito poslovne namjene (K1), alineja 3

-Poduzetnička zona Strmec Stubički

u točki b. gospodarske – pretežito trgovačke namjene (K2) alineja 2

-Poduzetnička zona Stubaki

i sukladno mijenja tablica iza stavka 4

Naselje

Naziv zone

Vrsta sadržaja

PP Medvednica (%)

Plan/postojeće

Površina

(ha)

ukupna

izgrađena

Stubičke Toplice

MACANJKA I

gospodarska – pretežito poslovna (K1)

0

planirana

3,0

0,11

Stubičke Toplice

MACANJKA II

gospodarska – pretežito poslovna (K1)

0

planirana

4,07

0,45

Stubičke Toplice

PODUZETNIČKA ZONA STUBAKI

gospodarska – pretežito trgovačka (K2)

100

planirana

0,68

0

(3) U članku 67. stavak 1. briše se riječ „industrijske“.

(4) U članku 143. stavak 2. alineja 8. iza riječi od briše se „1,0“ koje sezamjenjuje sa „1,2“.

(5) U članku 166. stavak 3. mijenja se tablica na slijedeći način:

Namjena

Tip građevine

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta

stanovanje

Stambene građevine

1 PM/50 m2 + 1PM za posjetitelje po stambenoj jedinici

najmanje 2 PM na 1 stambenu jedinicu (kuća, stan,apartman, studio...) površine preko 60 m2. Za stambene jedinicedo 60 m2 1 PM.

Ugostiteljstvo i turizam

Restoran, kavana

30 PM / 1000 m2

Caffe bar, slastičarnica i sl

30 PM / 1000 m2

Ugostiteljstvo, osim restorana, zdravljaka, slastičarne i sl.

1 PM / 10 m2bruto površine navedene namjene

Smještajni objekti iz skupine hotela, motela

1 PM/3 kreveta (+20% za potrebe održavanja kapaciteta za vanjske korisnike i zaposlenike)

2 PM za autobus

Samački hoteli, pansioni

1 PM/3 kreveta (+20% za potrebe održavanja kapaciteta za vanjske korisnike i zaposlenike)

Trgovina i

skladišta

Robna kuća,trgovački centri

1 PM na 50 m2

Supermarket

1 PM na 15 m2 prodajne površine

Ostale trgovine, dućani

20 PM / 1000 m2

najmanje 2 PM

Skladišta

1 PM na 100 m2

Poslovna i javna namjena

Banke, agencije, poslovnice

(javni dio)

1 PM na 25 m2

najmanje 2 PM

Uredi i kancelarije, zdravstvo (poliklinički dio) i sl.

1 PM na 30 m2 bruto površine navedena namjene

Proizvodnja i zanatstvo

Proizvodni objekti

1 PM na 70 m2

Zanatski objekti

1 PM na 50 m2

Auto servis

1 PM na 20 m2

Kultura, odgoj i

obrazovanje

Dječji vrtići i jaslice

1 PM/50 m2

Osnovne i srednje škole

1 PM/100 m2

Kina, kazalište, dvorane za javne skupove

1 PM/50 m2

Crkve

1 PM/50 m2

Ili 0,10 na 1 korisnika

Muzeji, galerije, biblioteke

1 PM/50 m2

minimalno 4 PM za muzeje i 1 PM za autobus

Kongresne dvorane

1 PM/50 m2 bruto površine kongresne dvorane

Zdravstvo i socijalna skrb

Ambulante, poliklinike,

dom zdravlja

1 PM/30 m2 bruto površine navedena namjene

Domovi za stare

1 PM/30 m2 bruto površine navedena namjene

Sport i rekreacija

Sportski objekti otvoreni,

bez gledališta

1 PM/250 m2 površine

Sportski objekti zatvoreni,

bez gledališta

1 PM/50 m2 površine

Sportski objekti i igrališta

s gledalištem

1 PM/100 m2

Ili 0,20 na 1 posjetitelja, korisnika

Termalna rivijera

25 PM/100 korisnika (+10% za potrebe održavanja kapaciteta i za zaposlenike)

Komunalni i

prometni sadržaji

Tržnice

1 PM/20 m2 površine

Tehničko-tehnološke građevine

1 PM/50 m2 površine

minimalno 1 PM

Benzinske postaje

1 PM/25 m2 površine

Groblja

minimalno 10 PM

(6) Članku 171. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Unutar planirane trase navedene u prethodnom stavku moguće je legalizirati objekte koji su sagrađeni unutar tih koridora zbog gore navedenog razloga, a to je da će se točna trasa utvrditi kada se odredi i položaj tunela i njen priključak na postojeću željezničku prugu kod stajališta u Stubičkim Toplicama“.

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj je Plan izrađen u 5 izvornih primjeraka, ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, koji se čuvaju u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, arhivi Općine Stubičke Toplice i APZ-Inženjering, d.d.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.3.
Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

 ODLUKA
O OSNIVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA
 

Članak 1.

 Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača – korisnika javnih usluga koje pruža Općina Stubičke Toplice.

Članak 2.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga osniva se kao savjetodavno tijelo načelnika Općine Stubičke Toplice u odlučivanju o pravima i obvezama potrošača javnih usluga.

Članak 3.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga ima predsjednika i dva člana.

Jedan član Savjeta imenuje se na prijedlog udruge za zaštitu potrošača koja djeluje na području Krapinsko-zagorske županije.

Članak 4.

Za članove Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga imenuju se:

Ivan Kraljić iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 303 – predsjednik,

Marijan Pilski iz Stubičkih Toplica, Pila 87 – član,

Nikola Plačko, dipl. ing. polj. iz Lepajci, Velika Ves 132a– član.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad.4.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice u I. polugodištu školske godine 2014. / 2015.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
U POSTUPKU ZA NABAVU USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA OŠ STUBIČKE TOPLICE, I. POLUGODIŠTE

I.

U postupku za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, I. polugodište, provedenom ne temelju čl. 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 2/14), procijenjene vrijednosti nabave 80.000,00 kuna, u kojem je poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 06. kolovoza 2014. godine, :

kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

STUBAKI PRIJEVOZ D.O.O.

SJEDIŠTE:

Strmec Stubički 178, Strmec Stubički

OIB:

33884786770

CIJENA PONUDE (bez PDV-a):

76.000,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om 25%):

95.000,00 kn

Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

Usluga prijevoza učenika Osnovne škole Stubičke Toplice, I. polugodište

2. Broj zaprimljenih ponuda:

1 (jedna)

3. Nazivi ponuditelja:

STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, Strmec Stubički

II. Uputa o pravnom lijeku :

Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave odluke.

Ad.5.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnine i projekata za auto kamp Jarki.

Gđa. Ljubica Božić obavještava da je Općinsko vijeće već donijelo jednu Odluku. Međutim kako imamo potencijalnog investitaora pristupilo se reviziji Odluke i njenoj izmjeni, obzirom da se u istoj nije jasno vidjelo da se uz nekretninu prodaju i projekti. Općina je uložila dosta novaca u projekte za auto kamp i turističku kuću, te ishodila potvrdu glavnog projekta. Osim što bi se cijena uzimala u obzir, bodovala bi se svaka ponuda na način da potencijalni investitor mora zaposliti radnike u auto kampu, da mora dokazati da će zaista obavljati djelatnost auto kampa. Sam ugovor o kupoprodaji bi bio koncipiran na način da je kupčevo vlasništvo prethodno i potonje vlasništvo prodavatelja. Što znači da u slučaju da kupac ne izgradi auto kamp i ne počne obavaljati djelatnost pravo vlasništva nekretnina bi se vratilo Općini uz 20% naknade štete. Taj dio će se urediti samim Ugovorom o kupoprodaji. Ova Odluka je osnova za provođenje natječaja koji objavljuje načelnik.

U otvorenoj raspravi za riječ su se javili gdin. Boris Beljak i gđa. Ana Gospočić, a upite odgovorili su gđa. Ljubica Božić, gđa. Dubravka Špiček i gdin. Vladimir Bosnar.

Jednoglasno sa devet (9) glasova donosi se

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA I PROJEKATA ZA AUTO KAMP „JARKI“

PREDMET PRODAJE

Članak 1.

Nekretnina označena kao k.č.br. 855, pašnjak i potok Sljemenski put, površine 1 jutro i 677 čhv (8 189 m2), upisana u zk.ul.br. 3427 k.o. Strmec Stubički, u vlasništvu Općine Stubičke Toplice prodat će se putem javnog natječaja.

Nekretnina je u naravi građevinsko zemljište, koje se nalazi u građevinskom području gospodarske namjene, ugostiteljsko - turistička: T3 – auto kamp, u kojem području se prema važećem Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice mogu izvoditi radovi na izgradnji ugostiteljsko turističkih objekata.

CIJENA NEKRETNINE

Članak 2.

Za prodaju nekretnine iz čl. 1. ove Odluke utvrđuje se početna prodajna cijena od 2.106.745,38 kuna, koja je utvrđena procjenom tržišne vrijednosti nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, dipl.ing. Stjepana Čajka iz Stubičkih Toplica.

Cijena nekretnine obuhvaća vrijednost zemljišta i do sad uložena financijska sredstva, odnosno, uz zemljište sekupcu predaje ishođena projektna dokumentacija te potvrda glavnog projekta za izgradnju Auto kampa „Jarki“, KLASA:361-03/13-01/104, URBROJ:2140/1-08-02-14-11 od 21. veljače 2014. godine i potvrda glavnog projekta za izgradnju Turističke kuće, KLASA:361-03/13-01/103, URBROJ:2140/1-08-02-14-11 od 17. veljače 2014. godine koje su izdane od Upravnog odjela za gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Ispostava Donja Stubica.

UVJETI NATJEČAJA I UGOVORA

Članak 3.

Uvjetima natječaja i ugovorom o kupoprodaji nekretnina kupac se ima obvezati na izgradnju građevina za koje je ishođena dozvola za gradnju i početak obavljanja djelatnosti auto kampa.

Međusobni odnos prodavatelja i kupca uredit će se ugovorom o kupoprodaji na način da se stjecanje prava vlasništva uvjetuje izgradnjom objekata i započinjanjem obavljanja djelatnosti auto kampa, kao prethodno (kupčevo) i potonje (prodavateljevo) pravo vlasništva.

Članak 4.

Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje mogu biti nositelji prava vlasništva u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja, uz ispunjenje ostalih uvjeta natječaja, sadrži najviši iznos ponuđene cijene, uz iznimku iz stavka 4. ovog članka.

Uvjetima natječaja će se odrediti i dodatni kriteriji za ocjenjivanje ponude, i to:

UVJET:

BROJ BODOVA:

Broj kvalificiranih radnika zaposlenih u auto kampu

Max. 25

Ukupni broj novo zaposlenih

Max. 25

Solventnost natjecatelja (naročito se uzima u obzir redovitost izvršavanja financijskih obveza)

Max. 25

Skraćenje roka dovršetka projekta

Max. 25

UKUPNO:

100

Navedeni uvjeti utvrđuju se uvidom u Plan razvoja i korištenja predmetnom nekretninom.

Ne može biti prihvaćena ponuda natjecatelja koji ostvari 0 (nula) bodova za bilo koji od uvjeta iz stavka 2. ovog članka, bez obzira na ponuđenu cijenu.

U slučaju da dvije ili više ponuda imaju istu cijenu, prednost će imati ponuda koja ostvari više bodova, sukladno odredbama ovog članka.

Članak 6.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u cijelosti po potpisu ugovora o kupoprodaji nekretnina. Prodavatelj će kupcu izdati tabularnu ispravu po uplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

 Članak 7.

Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u svezi s prijenosom prava vlasništva snosi kupac.

Članak 8.

Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

Članak 9.

Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne prodajne cijene. Uplaćena jamčevina se uračunava u iznos cijene odabranom natjecatelju, dok će ostalim natjecateljima biti vraćena u roku od osam dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi, bez prava na kamatu. Ako natjecatelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, nema pravo na povrat jamčevine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Stubičke Toplice broj HR4423600001842200007 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, pozivom na broj HR68 7242 - OIB natjecatelja, svrha uplate „jamčevina za javni natječaj“.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za pripremu natječaja.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za objavu i provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine iz čl. 1. ove Odluke te za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine sa najpovoljnijim natjecateljem.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 4/14).

 Ad.6.
Pitanja i prijedlozi.

U 19,23 sata sjednici se pridružuju vijećnik Nedjeljko Ćuk i zamjenik načelnika Ivan Hren.

Gđa. Ana Gospočić obavijestila je prisutne da je od strane Općinske organizacije SDP-a Stubičke Toplice danas predan Prijedlog za nabavu udžbenika djeci Osnovne škole Stubičke Toplice za 2015. godinu za razmatranje na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Obzirom da daljnjih pitanja nema, gdin. Stjepan Sokač zaključuje sjednicu.

Završeno:19,25 sati

KLASA:021-05/14-01/08
URBROJ:2113/03-01-14-3

Stubičke Toplice, 25.08.2014.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt