13. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 13. sjednici održanoj dana 15. travnja 2010. godine donijelo je

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak 2010. godine.

3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova asfaltiranja pristupnog puta Dječjem vrtiću „Zvirek“.

4. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice povodom Dana Općine – 27. travnja.

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju k.č.br. 1270 k.o. Strmec Stubički.

6. Donošenje Odluke o mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.

8. Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća i katastrofa.

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića „Zvirek“.

10. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su sljedeće odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec ožujak 2010. godine.

Jednoglasno je donijet

Z A K LJ U Č A K

Obzirom na materijalnu štetu koja je počinjena Općini Stubičke Toplice u noći između 04. i 05. travnja 2010. godine, Općinsko vijeće apelira na Policijsku postaju Donja Stubica da osobito tijekom vikenda provodi preventivne mjere iz svoje nadležnosti kako bi se ubuduće spriječio nastanak takve štete, kao i neprimjereno ponašanje, odnosno vandalizam.

Također se očekuje poduzimanje mjera iz nadležnosti radi otkrivanja počinitelja štete.

Općinsko vijeće smatra da nedostatak policijskih službenika ne može opravdati nepoduzimanje mjera zaštite imovine građana i Općine Stubičke Toplice, te da tijekom vikenda treba i povećati broj policijskih službenika, osobito u noćnim satima kada dolazi do počinjenja štete.

Glede usvajanja informacije o stanju sigurnosti, Općinsko vijeće očekuje prikaz stvarnog stanja, te konstatira da se za dosadašnje informacije koristio obrazac u kojem se nije uzimalo u obzir postojanje problema koji postoje glede održavanja javnog reda na području Općine Stubičke Toplice

Ad.3.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova asfaltiranja pristupnog puta Dječjem vrtiću „Zvirek“.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

o odabiru u otvorenom postupku javne nabave

radi nabave radova asfaltiranja pristupnog puta Dječjem vrtiću “Zvirek”

1.Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

POLI-MONT d.o.o. za izvođenje montažersko-instalaterskih i građevinskih radova, trgovinu i usluge

SJEDIŠTE

Špičkovina bb, Zabok

OIB:

20050271976

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

72.180,00 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

88.781,40 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja je 5 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

radovi asfaltiranja pristupnog puta Dječjem vrtiću “Zvirek”

2. Broj zaprimljenih ponuda:

6 (šest)

3. Nazivi ponuditelja:

1.CESTA-VARAŽDIN d.d., Međimurska 26, Varaždin

2.POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok

3.KOLNIK d.o.o., Poljanica 124, Marija Bistrica

4.ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Rendićeva 32, Zagreb

5.KONSTRKTOR d.d., Kralja Petra Krešimira 25, Zlatar

6.MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina

            UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.4.
Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice povodom Dana Općine – 27. travnja.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice povodom

27. travnja Dana Općine Stubičke Toplice

Zahvalnica Općine Stubičke Toplice dodjeljuje se:

1. Hrvoju Kovačeviću – za razvoj kulture i pruženu podršku kulturnim projektima Općine Stubičke Toplice

2. Damiru Dragičeviću – za potporu pri održavanju sportskih manifestacija u Općini Stubičke Toplice

3. Goranu Šoštaru - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

4. Sportskom ribolovnom društvu „Stubaki“ – za razvijanje sportskih aktivnosti i promociju Općine Stubičke Toplice

5. Karlu Očku - za sportska dostignuća u biciklizmu i promicanju Općine Stubičke Toplice

6. Zvonku Balašku - za sportska dostignuća u biciklizmu i promicanju Općine Stubičke Toplice

7. Pavelu Potočkom - za sportska dostignuća u biciklizmu i promicanju Općine Stubičke Toplice

8. Janku Bengeru – za sportska dostignuća u biciklizmu i promicanju Općine Stubičke Toplice

9. Trgovačkom društvu Trgostil d.d. - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

10.Croatia osiguranje d.d. Zagreb, filijala Zabok - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

11. Niskogradnja Hren d.o.o. - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

12. Krunoslavu Sokaču, vlasniku obrta Autoprijevoz i usluge “Rios” - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

13. Nedjeljku Ćuku, vlasniku obrta “Stolarija Ćuk” - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

14. Zagorski vodovod d.o.o. – za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

15. Eko - flor plus d.o.o. - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

16. Školska knjiga d.d. - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

17. Bauerfeind d.o.o. - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

18. Orvas plus d.o.o. - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

19. Europatrade d.o.o. - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

20. Sunce koncern d.d. - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

21. Agencija za lijekove i medicinske proizvode - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

22. Žarku Oremušu, vlasniku obrta “Metal” građevna bravarija i trgovina - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

23. Davoru Oremušu, vlasniku obrta Plin-grijanje-vodovod “Oremuš” - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

24. Damaž d.o.o. - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

25. Krunoslavu Hižaku, vlasniku obrta “KH Računala” - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

26. Geo oprema Ciglenečki d.o.o. - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

27. Krešimiru Šćukanec-Hopinskom - za pomoć u opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

28. Sanjici Rebernišak, vlasnici obrta “KIM” – za pomoć pri opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek” 

29. Salvus d.o.o. – za pomoć pri opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

30. Nikoli Kristiću - za pomoć pri opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”

31. Zagrebačkoj banci d.d., Regionalni centar Zapadna Hrvatska - za pomoć pri opremanju Dječjeg vrtića “Zvirek”.

Ad.5. 
Donošenje Odluke o mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

o mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu.

Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u smislu ove Odluke su mjere koje se moraju provoditi da bi se spriječila pojava i širenje požara.

Članak 2.

Mjere zaštite od požara dužni su provoditi:

- vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog zemljišta,

- vlasnici i posjednici šuma i šumskog zemljišta.

Članak 3.

Vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su radi sprečavanja pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu poduzimati sljedeće mjere:

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve, berbe i sl. u roku od 30 dana od završetka žetve, berbe ili sl.

- uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi sprječavanja širenja požara na susjedno zemljište.

Članak 4.

Vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su prilikom uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanjem poduzeti sljedeće mjere:

- spaljivati korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta te najmanje na udaljenosti od 15 m od krošanja stabala i nasada na susjednim parcelama, kao i od vodiča i stupova dalekovoda,

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,

- kod spaljivanja korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu i posudu s vodom),

- osoba koja je zapalila vatru, dužna ju je i ugasiti, to utvrditi prebacivanjem pepela i polijevanjem vode i tek nakon toga može napustiti to mjesto.

Članak 5.

Vlasnici i posjednici šuma i šumskog zemljišta dužni su planirati i provoditi sljedeće preventivno-uzgojne i druge mjere zaštite od požara:

- u vremenu povećane opasnosti učestalo obavljati motriteljske ophodnje te surađivati s ustrojenim motriteljsko-dojavnim službama i vatrogasnim postrojbama (dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnom vatrogasnom postrojbom) glede opažanja, dojave, korištenja opreme i priručnih alata i gašenja požara,

- redovito rezati i uklanjati suhe grane prema pravilima struke,

- uspostaviti šumski red nakon sječe, sakupljati suhe biljne ostatke nakon čišćenja šume,

- održavati protupožarne prosjeke i putove, prije vremena povećane opasnosti, odnosno postojeće protupožarne prosjeke, prosjeke s elementima šumske ceste i protupožarne putove redovito čistiti, uređivati i održavati prohodnima za vatrogasna vozila i gasitelje,

- prema potrebi, planirati izradu novih protupožarnih prosjeka, prosjeka s elementima šumske ceste i protupožarnih putova sukladno zakonskim i podzakonskim aktima,

- održavati dostupnim postojeće izvore vode u šumama te pristupe postojećoj vanjskoj hidrantskoj mreži,

- sve mjere poduzimaju se uz prethodni dogovor sa stručnom osobom za obavljanje poslova u šumarstvu, ako vlasnik, posjednik ili drugi korisnik šume ili šumskog zemljišta nije osposobljen za njihovo provođenje.

Članak 6.

Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog otpada na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u vremenu od 01. srpnja do 01. rujna, kao i u vjetrovite dane, odnosno izvan tog vremena, ukoliko je proglašena velika i vrlo velika opasnost od požara na otvorenom prostoru.

Članak 7.

Nadzor na provedbom mjera zaštite od požara obavljaju inspektori zaštite od požara policijskih uprava i inspektori nadležnih ministarstava.

Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu obavljaju i poljoprivredni inspektori koji u obavljanju ovih poslova imaju ovlasti inspektora zaštite od požara policijske uprave.

Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara u šumama obavljaju i šumarski inspektori koji u obavljanju ovih poslova imaju ovlasti inspektora zaštite od požara policijske uprave.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.

Jednoglasno se donosi

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

(ažuriranje podataka)

Članak 1.

U Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 6/02) (dalje: Plan) točka 1. Plana glasi:

1.BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI TEMELJEM PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA

Općina Stubičke Toplice je suosnivač Zagorske javne vatrogasne postrojbe sa sjedištem u Zaboku.

Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Stubičke Toplice TD 253/11, RN 369/2000 utvrđena je kao središnja vatrogasna postrojba Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički.

Naziv postrojbe

Vatrogasni dom

Vatrogasna vozila

Oprema

Operativni članovi

DVD

Strmec Stubički

Strmec Stubički

Navalno vozilo Citroen kombinirano pjena.voda 450 L

-MVŠ „Rosenbauer“

-500 L

-Dubinske pumpe 1200 L

-muljna pumpa

-Q 1100 L

20

DVD Pila

Pila

-Navalno vozilo Citroen kombinirano pjena.voda 450 L

-Kombi vozilo Tam 2001

-MVŠ „Rosenbauer“

-1200 L

-Dubinske pumpe 1200 L

-Niskotlačna pumpa „TOMOS“

10

Članak 2.

U točki 2. u tabeli pod točkom 5. – NAČIN DOJAVE glasi: „telefonom na broj 93“.

Članak 3.

U točki 10. tabela se mijenja i glasi:

Funkcija

Ime i prezime

Tel/GSM

Načelnik

Vladimir Bosnar

049/282 - 733

098/275 - 759

Članak 4.

U točki 13. u tabeli mijenjaju se podaci u 1., 2. i 6. redu te sada glase:

Lokacija

Naziv

Odgovorna osoba

Telefon

Park Matije Gupca 1

Stubičke Toplice

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Ravnatelj:Davor Gredičak

201-000

201-006

Strmečka cesta bb

Stubičke Toplice

„TIFON“ benzinska postaja

049/283-396

Viktora Šipeka 27

Stubičke Toplice

HTP „Matija Gubec“

Direktor uprave: Mirjana Sajko

Odgovorna osoba službe ZOP:

Željko Grgić

049/282-501

Ad.7.
Donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća i katastrofa.

Jednoglasno se donosi

PLAN

evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa

Članak 1.

Evakuacija i zbrinjavanje turista za područje Općine Stubičke Toplice provodi se sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, propisima donesenim na temelju tog Zakona i ovim Planom.

Članak 2.

Evakuacija i zbrinjavanje turista provodi se u katastrofama i većim nesrećama.

Cilj provođenja mjere evakuacije je sačuvati i zaštiti ljude, materijalna i druga dobra od djelovanja prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća.

Članak 3.

Evakuaciju i zbrinjavanje turista provode operativne snage Općine Stubičke Toplice: Stožer zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice, postrojba civilne zaštite opće namjene, Dobrovoljno vatrogasno društvo Strmec Stubički, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pila, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, kojima rukovodi i koordinira Načelnik, a sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju  i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Članak 4.

Na području općine Stubičke Toplice, u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća evakuacija će se provoditi u opsegu potrebnom za premještanje turista iz područja ugroženog prirodnom, tehničko-tehnološkom ili ekološkom nesrećom.

Najugroženije područje općine Stubičke Toplice je samo mjesto Stubičke Toplice, kao kulturno i upravno središte i gušće naseljena urbana sredina s više višekatnih poslovno-stambenih zgrada te u kojoj je najveća koncentracija turista.

Članak 5.

OPERATIVNI PODACI ZA PROVEDBU EVAKUACIJE I ZBRINJAVANJA TURISTA

1. objekti s maksimalnim brojem turista:

1.1 .HTP „Matija Gubec“, Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice

1.2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

2. procjena broja osoba koje se evakuiranju:

2.1. Evakuacija se predviđa za oko 500 ljudi, što je mogući broj evakuiranih izračunat temeljem prosjeka broja pristiglih turista tijekom 2009. godine.

2.2. Mjerom evakuacije predviđa se premještanje turista sljedećim redoslijedom:

- majke s djecom do 7 godina starosti

- djeca do 15 godina starosti

- stare i nemoćne osobe

-o sobe sa tjelesnom manom

3. podaci o osobama koje se bave prijevozom putnika:

3.1.STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, Stubičke Toplice

- raspolaže sa kombijem 8+1, mini busem sa 19 mjesta i autobusom sa 50 mjesta

- odgovorna osoba: Matija Torta i Vesna Torta

- tel. br. 049/282-867, 098/754-407

4.objekti zbrinjavanja:

- mjesto prihvata za evakuirane osobe su Mjesni dom Strmec Stubički, a po popunjavanju toga, Mjesni dom Pila

- odgovorna osoba: Mato Zrinski (Strmec Stubički, tel. br. 049/282-550) i Marijan Pilski (Pila, tel. br. 049/282-990)

- u slučaju potrebe, a po popunjavanju Mjesnih domova prihvat su dužni izvršiti ugostiteljski objekti „Zvonimirov dom“ (tel. br. 01/458-0397) a zatim „Snježna kraljica“ (tel. br. 01/460-4555)

- odgovorna osoba: najviši položaj u objektu

- na športskom igralištu kod Osnovne škole postoji mogućnost formiranja šatorskih naselja

- odgovorna osoba: viši referent za komunalne poslove

5.ugostiteljski i drugi objekti za spremanje hrane:

5.1. hranu za djecu do 7 godina priprema Dječji vrtić „Zvirek“

- maksimalni broj obroka u turnusu: 100

- odgovorna osoba: ravnatelj/ica Dječjeg vrtića „Zvirek“

5.2. hranu za osobe iznad 7 godina života i odrasle osobe priprema Osnovna škola Stubičke Toplice koja raspolaže čajnom kuhinjom

- maksimalni broj obroka u turnusu: 200

- odgovorna osoba: ravnatelj/ica Osnovne škole Stubičke Toplice

6. domovi zdravlja s brojem liječnika:

6.1. ambulanta u Stubičkim Toplicama može osigurati dva liječnika i četiri medicinske sestre

6.2. ostalo eventualno potrebno liječničko osoblje osigurava Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

6.3. tel. br. 049/282-751

7. redoslijed i pravac evakuacije:

- evakuacija kreće od mjesta prikupljanja: Hotel „Matija Gubec“ – centar mjesta Stubičke Toplice – Mjesni dom Strmec Stubički / Mjesni dom Pila / „Zvonimirov dom“ / „Snježna kraljica“

8. trgovci koji mogu osigurati suhe obroke za evakuirane osobe:

- u slučaju da Osnovna škola ne može pripremiti dovoljan broj obroka za odrasle osobe, evakuiranim osobama bit će podijeljeni obroci suhe hrane koju će dostaviti trgovine trgovačkog društva „Trgostil“ d.d.

- hranu će do prihvatilišta dopremati članovi civilne postrojbe opće namjene osobnim automobilima, jer se predviđa da vozila „Trgostila“ neće biti u mogućnosti doći iz Donje Stubice do Stubičkih Toplica, npr. u slučaju poplave

9. fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u evakuaciji te njihove zadaće

popis osoba koje sudjeluju u evakuaciji

zadaci

vrijeme izvršenja

Stožer zaštite i spašavanja

koordinira radom svih sudionika u provođenju evakuacije na području Općine

tijekom cijelog vremena provođenja evakuacije

neposredno angažira sve subjekte koje sudjeluju u evakuaciji, otpremanju, prihvatu, pripremi i osiguravanju obroka, odnosno organizira prihvat osoba u autobuse, organizira prihvat u objekte za prihvat, organizira dostavu namirnica od trgovina do kuhinja i od kuhinja do prihvatilišta

tijekom cijelog vremena provođenja evakuacije

postrojba civilne zaštite opće namjene

provodi dostavu namirnica i hrane do evakuiranih i pomaže ustanovama kod brige evakuiranih i zbrinutih osoba

tijekom cijelog vremena provođenja evakuacije

DVD Strmec Stubički i DVD Pila

sudjeluje u otklanjanju posljedica nesreće

do otklanjanja

pružanje pomoći pri evakuaciji

tijekom provođenja evakuacije

udruge građana

pripremaju prihvatilišta za smještaj

tijekom cijelog vremena provođenja evakuacije

pružanje pomoći pri evakuaciji

tijekom provođenja evakuacije

davanje obavijesti evakuiranim osobama po uputama Stožera zaštite i spašavanja

tijekom cijelog vremena provođenja evakuacije

ambulanta Stubičke Toplice

pružaju zdravstvenu zaštitu evakuiranim osobama

tijekom cijelog vremena provođenja evakuacije

prijevoznik

obavlja prijevoz od mjesta otpreme do mjesta prihvata

u vremenu otpremanja turista koji su evakuirani

kuhinje

pripremaju obroke

tijekom boravka evakuiranih u prihvatilištima, za djecu do 7 godina pet puta dnevno, za djecu iznad 7 godine tri puta dnevno, za odrasle dva puta dnevno

mediji

informiranje javnosti koje su osobe evakuirane i gdje su zbrinute

tijekom cijelog vremena provođenja evakuacije

Članak 6.

Za naselja Strmec Stubički, Pila i Sljeme ne predviđa se evakuacija zbog raštrkanosti naselja te jer nema zgrada u kojima bi se zadržavali turisti.

Članak 7.

Ovim Planom predviđa se samo evakuacija unutar područja Općine Stubičke Toplice.

U slučaju potrebe vršenja evakuacije izvan područja Općine, primjenjuju se dijelovi ovog Plana koji predviđaju mjesto prikupljanja i prijevozna sredstva, kao i usklađeni plan zbrinjavanja evakuiranih osoba na području drugih jedinica lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Ad.8.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića „Zvirek“.
 

Jednoglasno se donosi

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CIJENE

ZA KORIŠTENJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA „ZVIREK“

Članak 1.

Članak 2. Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića “Zvirek” KLASA:601-01/10-01/10, URBROJ:2113/03-01-10-1 od 25. ožujka 2010. godine mijenja se i glasi:

“Općina Stubičke Toplice sufinancirat će boravak djece koja imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice u Dječjem vrtiću “Zvirek” u iznosu od 840,00 kuna.

Boravak drugog djeteta Općina Stubičke Toplice sufinancira u iznosu od 940,00 kuna.

Boravak trećeg i svakog daljnjeg djeteta s područja Općine Stubičke Toplice, Općina Stubičke Toplice financira u potpunosti.

Boravak prvog djeteta čiji je roditelj invalid Domovinskog rata, Općina Stubičke Toplice sufinancira u 60 %-tnom iznosu.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.9.
Informacija o konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Gdin. Stjepan Sokač pročitao je zapisnik sa konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvirek“ održane dana 09. travnja 2010. godine. Iz zapisnika je utvrđeno da je imenovan predsjednik – Vladimir Bosnar, za zamjenicu je izabrana gđica. Bernarda Sokač. Verificiran je mandat članova. Radno vrijeme vrtića predviđa se u vremenu od 6,00 do 17,00 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt