13. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I Z A P I S N I K

 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 28. kolovoza 2018. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća;

Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Dejan Borovčak, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Sabina Frgec, Nikola Kristić – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice;

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice;

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice;

Božidar Glas, v.d. ravnatelja Općinske knjižnice Stubičke Toplice;

Sebastijan Fuštin, novinar.

Odsutni vijećnik: Damir Pavrlišak.

Zapisničar:       Maja Ivačević

Započeto:         19,05 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, g. Nedjeljko Ćuk otvara 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek gđu. Kristinu Ljubić, vršitelja dužnosti ravnatelja Općinske knjižnice gdina. Božidara Glasa, predstavnika medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, te utvrđuje da je na sjednici prisutna gđa. Darinka Gospočić (javnost).

Predsjednik Općinskog vijeća g. Nedjeljko Ćuk konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, da postoji kvorum te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predlaže usvajanje dnevnog reda:

 

D N E V N I   R E D

 

1.      Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2.      Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge nadzora nad radovima izgradnje reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice.

 1. Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u 1. polugodištu šk. god. 2018./2019.

4.      Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 1. Donošenje Odluke o prijenosu prava upravljanja nad kolektorom fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje i zamjenika.
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj Dječjeg vrtića „Zvirek“ o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka i njihovog trošenja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
 7. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red je jednoglasno sa dvanaest (12) glasova „za“ usvojen.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, obavještava da je zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

Predlaže usvajanje zapisnika.

Vijećnica gđa. Sabina Frgec prigovara da u zapisniku nije navedeno da je ona tražila da joj predsjednik vijeća i pismeno odgovori na pitanje koje mu je postavila da li su vijećnici u prijašnjem sazivu i političke grupacije radili idejna rješenja za autobusni kolodvor, groblje, auto kamp i jezero Jarki.

G. Nedjeljko Ćuk pojašnjava da isto nije ušlo u zapisnik obzirom joj je odmah nakon postavljenog pitanja, usmeno odgovorio, ali da će vijećnica dobiti i traženi pisani odgovor.

Prelazi se na glasanje. Zapisnik je usvojen sa deset (10) glasova „za“ i dva (2) suzdržana glasa (Nina Gradiški Zrinski i Nikola Kristić).

U 19,10 sati sjednici se pridružuje gđa. Anica Benger, zamjenica općinskog načelnika.

Ad.2.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge nadzora nad radovima izgradnje reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice.

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća predlaže donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge nadzora nad radovima izgradnje reciklažnog dvorišta Stubičke Toplice, tekst koje su vijećnici primili sa materijalima, i postavlja pitanje ima li kakvih primjedbi na prijedlog odluke.

Kako nema primjedbi ni upita, jednoglasno sa dvanaest (12) glasova „za“ donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 12M/2018)

 I.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge nadzora nad izvođenjem radova izgradnje reciklažnog dvorišta – Stubičke Toplice evidencijski broj nabave 12M/2018, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice dana 10. srpnja 2018., a temeljem članka 8. Odluke o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/17i 27/18), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

BOLD d.o.o., OIB:40965066600, sa sjedištem u Zagrebu, Ksaver 26

Cijena ponude u kn bez PDV:

39.700,00 kn

Ukupna cijena ponude:

49.625,00 kn

 II.

Kriterij odabira je najniža cijena.

 III.

Predmet nabave: usluga nadzora nad izvođenjem radova izgradnje reciklažnog dvorišta – Stubičke Toplice, a koja obuhvaća uslugu stručnog nadzora građenja te uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).

Broj zaprimljenih ponuda: tri.

 IV.

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 V.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.3.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u 1. polugodištu šk. god. 2018./2019.

 

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća predlaže donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u 1. polugodištu šk. god. 2018./2019., tekst koje su vijećnici primili sa materijalima, i postavlja pitanje ima li kakvih primjedbi ili dopuna na prijedlog odluke.

Kako nema primjedbi ni upita jednoglasno sa dvanaest (12) glasova „za“ donosi se

 

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 15M/2018)

 I.

Predmet nabave: usluga prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u I. polugodištu šk. god. 2018./2019.

Broj zaprimljenih ponuda: jedna.

 II.

Kriterij odabira: najniža cijena.

 III.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave radi nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u I. polugodištu školske godine 2018./2019., evidencijski broj nabave 15M/2018, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na web stranici Općine: www.stubicketoplice.hr dana 13. srpnja 2018. godine., odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o., Strmec Stubički 178, 49244 Stubičke Toplice, OIB:33884786770

Cijena ponude u kn bez PDV:

60.372,00 kn

Ukupna cijena ponude u kn sa PDV:

75.465,00 kn

 IV.

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene: nitko.

 V.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke, sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11 i 144/12, 19/13137/15123/17) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.4.

Donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

 

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća predlaže donošenje Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave usluge izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice, tekst koje su vijećnici primili sa materijalima, i postavlja pitanje ima li kakvih primjedbi na prijedlog odluke.

Kako nema primjedbi ni upita jednoglasno sa dvanaest (12) glasova „za“ donosi se

ODLUKA O ODABIRU

(Ev. br. 12M/2018)

 I.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave usluge izrade V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Stubičke Toplice, evidencijski broj nabave 13M/2018, za koji je Poziv na dostavu ponuda objavljen na internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice dana 18. srpnja 2018., a temeljem članka 8. Odluke o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/17i 27/18), odabire se ponuda ponuditelja:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA:

Naziv, sjedište i OIB:

URBANISTICA d.o.o. (OIB:42857246988), Đorđićeva 5, Zagreb

Cijena ponude u kn bez PDV:

119.000,00 kn

Ukupna cijena ponude:

148.750,00 kn

 II.

Kriterij odabira je najniža cijena.

 III.

Predmet nabave: usluga izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Stubičke Toplice.

Broj zaprimljenih ponuda: pet.

 IV.

Nazivi ponuditelja čije su ponude odbijene:

 1. Odbija se ponuda trgovačkog društva AKTERACIJA d.o.o., M. Divkovića 67, Zagreb, jer Izjava o nekažnjavanju nije dostavljena u izvorniku, te jer ponuda nije cjelovita (nije dostavljena i na elektronskom mediju). Točkom 3.1.1. Dokumentacije o nabavi zatraženo je da gospodarski subjekt dostavi dokaz da ne postoji osnova za njegovo isključenje iz članka 251. ZJN 2016. Također je navedeno da su dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje: izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016, a ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz alineje prve i druge ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. U t. 5. Dokumentacije o nabavi naznačeno je da se naručitelju predaje jedan primjerak ponude u izvorniku. Izjava koju je predalo trgovačko društvo AKTERACIJA d.o.o. i osoba ovlaštena za zastupanje nije u izvorniku. Također je navedeno da se jedan primjerak ponude (sken ovjerenih i potpisanih dokumenata) predaje naručitelju na elektronskom mediju, koji taj ponuditelj također nije dostavio. Kako ponuda nije sukladna t. 3.1.1. i 5. Dokumentacije o nabavi, ista je nepravilna, i kao takva odbijena.
 2. Odbija se ponuda trgovačkog društva URBOS d.o.o., Karamanova 11, Split jer Izjava o nekažnjavanju nije dostavljena u izvorniku i nije dostavljena za drugu osobu ovlaštenu za zastupanje, upisanu u sudskom registru. U troškovniku nije popunjena jedinična cijena.

Točkom 3.1.1. Dokumentacije o nabavi zatraženo je da gospodarski subjekt dostavi dokaz da ne postoji osnova za njegovo isključenje iz članka 251. ZJN 2016. Također je navedeno da su dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje: izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016, a ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz alineje prve i druge ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Izjava se mora odnositi na gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske. U t. 5. Dokumentacije o nabavi naznačeno je da se naručitelju predaje jedan primjerak ponude u izvorniku. Izjava koju je predalo trgovačko društvo URBOS d.o.o. i osoba ovlaštena za zastupanje nije u izvorniku, dok za drugu osobu ovlaštenu za zastupanje, uopće nije dostavljen dokaz da ne postoji osnova za isključenje. U t. 2.5. Dokumentacije o nabavi određeno je da „Ponuditelj je dužan ispuniti troškovnik na način da ispuni svaku stavku (upiše jediničnu cijenu) te izračuna ukupnu cijenu stavke (umnožak količine i jedinične cijene) kao i ukupnu cijenu ponude (zbroj ukupnih cijena svih stavki). Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. Cijene svake stavke troškovnika (jedinične i ukupne) moraju biti zaokružene na dvije decimale.“ Dakle, bez obzira što troškovnik ima samo jednu stavku, ponuditelj je bio dužan ispuniti jediničnu cijenu stavke, a što nije učinio.

Stoga je njegova ponuda ocijenjena nepravilnom i kao takva, odbijena.

 1. Odbija se ponuda trgovačkog društva ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o., Kneza Mislava 10, Zagreb jer nije dostavljena izjava o nekažnjavanju ovjerena od javnog bilježnika (dostavljeno uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, za pravnu osobu i jednu osobu ovlaštenu za zastupanje, a za drugu osobu ovlaštenu za zastupanje koja je upisana u sudski registar nije). Ponuda nije dostavljena u izvorniku.

Točkom 3.1.1. Dokumentacije o nabavi zatraženo je da gospodarski subjekt dostavi dokaz da ne postoji osnova za njegovo isključenje iz članka 251. ZJN 2016. Također je navedeno da su dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje: izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016, a ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz alineje prve i druge ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Izjava se mora odnositi na gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske. U t. 5. Dokumentacije o nabavi naznačeno je da se naručitelju predaje jedan primjerak ponude u izvorniku. Izjava koju je predalo trgovačko društvo ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. i osoba ovlaštena za zastupanje nije u izvorniku, dok za drugu osobu, koja je ovlaštena za zastupanje nije uopće dostavljen dokaz da ne postoji osnova za isključenje. Nadalje, ponuda koju je taj ponuditelj dostavio predstavlja ispis skeniranih dokumenata, odnosno ni ponudbeni list, troškovnik i dokaz o nekažnjavanju nisu dostavljeni u izvorniku.

Stoga je njegova ponuda ocijenjena nepravilnom i kao takva, odbijena.

 1. Odbija se ponuda trgovačkog društva CENTAR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ARHITEKTURU d.o.o., Odranska 2, Zagreb jer Izjava o nekažnjavanju nije dostavljena za drugu osobu ovlaštenu za zastupanje, upisanu u sudskom registru. Dokaz o solventnosti ima datum 06.03.2018., dok je Dokumentacijom o nabavi, koja je objavljena 18. srpnja 2018. traženo da gospodarski subjekt dokaže da mu u posljednjih šest mjeseci prije datuma objave Obavijesti o nabavi glavni račun nije bio blokiran dulje od tri dana.

T. 3.1.1 Dokumentacije o nabavi određeno je da gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske mora dokazati da nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela pobrojana u čl. 251. ZJN 2016. Kako to trgovačko društvo u sudskom registru ima upisane dvije osobe koje su ovlaštene za zastupanje, za drugu osobu ponuditelj nije dokazao da ne postoje osnove za isključenje. Nadalje, t. 4.2. Dokumentacije o nabavi određeno je da „Gospodarski subjekt mora dokazati da mu u posljednjih šest mjeseci prije datuma objave ove Obavijesti o nabavi glavni račun nije bio blokiran dulje od tri dana.“ Kako je ponuditelj dostavio Obrazac SOL-2 na dan 06.03.2018., to nije ispunio uvjet sposobnosti.

Stoga je njegova ponuda ocijenjena nepravilnom i kao takva, odbijena.

 V.

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove odluke sukladno čl. 77a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.5.

Donošenje Odluke o prijenosu prava upravljanja nad kolektorom fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice.

 

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, postavlja pitanje vijećnicima ima li kakvih pitanja ili nejasnoća, odnosno dopuna, u vezi sa predloženom odlukom.

Vijećnik Nikola Kristić postavlja pitanje u kojoj je fazi ta kanalizacija, odnosno koji dio je napravljen, a koji još treba dovršiti.

Općinski načelnik g. Josip Beljak odgovara da je ukupna dužina kolektora otprilike 6100 m, od čega je 2800 m napravljeno, a još je 3300 m ostalo za izgradnju, znači od dijela gdje Stubaki prijevoz d.o.o. parkira autobuse pa do kraja naselja Vidak.

Vijećnik Nikola Kristić nastavno postavlja upit gdje se ispušta sadržaj napravljenog dijela kolektora.

Općinski načelnik g. Josip Beljak odgovara da izgrađeni dio kolektora ima spoj na glavni kolektor, a da je u planu izgradnja pročistača otpadnih voda u Oroslavju.

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, navodi da se kod izgradnje kolektora, u dvije faze, paralelno sa izgradnjom kolektora gradila i infrastruktura za optiku, to je HT polagao optiku, znači koliko je metara kolektora izgrađeno, toliko je i položeno kabela od strane HT-a. Predlaže da načelnik inicira nastavak izgradnje, odnosno da stupi u kontakt sa odgovornom osobama u HT-u, jer Zagorski vodovod to neće ishoditi, a sama izgradnja Općini ne bi predstavljala trošak, naprotiv, HT plaća Općini naknadu za pravo služnosti. Zadužuje se načelnik da ostvari komunikaciju sa nadležnim osobama u HT-u u svrhu realizacije navedenoga.

Kako nema daljnjih upita ni prijedloga, na usvajanje se daje Odluka o prijenosu prava upravljanja nad kolektorom fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova „za“ donosi se

ODLUKA

o prijenosu prava upravljanja nad kolektorom fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Prenosi se pravo upravljanja nad komunalnom vodnom građevinom kolektorom fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički - Stubičke Toplice, u neizgrađenom dijelu kolektora, odnosno od RO 73 do RO 159 prema Glavnom projektu za potvrdu i izvođenje broj TD-1377/2008, koji je sastavni dio Potvrde glavnog projekta Krapinsko-zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, KLASA:361-03/09-01/37, URBROJ:2140/1-07-02-09-5 od 19. svibnja 2009. godine, na Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju sa sjedištem u Zaboku, Ksavera Šandora Gjalskog 1, OIB: 61979475705.

Članak 2.

Pod pravom upravljanja iz članka 1. ove Odluke smatraju se poslovi investitora gradnje vodnih građevina, njihovo održavanje, čuvanje i korištenje za namjene kojima vodne građevine služe.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje i zamjenika.

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća predlaže donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje i zamjenika, tekst koje su vijećnici primili sa materijalima, i postavlja pitanje ima li kakvih primjedbi na prijedlog odluke.

Kako nema primjedbi ni upita jednoglasno sa dvanaest (12) glasova „za“ donosi se

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE

O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE I ZAMJENIKA

 

Članak 1.

U Odluci o određivanju službenika za informiranje i zamjenika (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/17) članak 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Zamjenicom službenice za informiranje određuje se MAJA IVAČEVIĆ, dipl.iur., viši stručni suradnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.

 

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, daje prijedlog odluke na raspravu i obavještava da je sjednici prisutna i ravnateljica dječjeg vrtića koje može pojasniti izvješće.

Kako nema primjedbi ni upita jednoglasno sa dvanaest (12) glasova „za“ donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Izvješće o izvršenju Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. (KLASA:400-05/18-01/01, URBROJ:2113-27-04-18-3, 4 i 5).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj Dječjeg vrtića „Zvirek“ o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

 

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, daje prijedlog odluke na raspravu.

Kako nema primjedbi ni upita jednoglasno sa dvanaest (12) glasova „za“ donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Izvještaj Dječjeg vrtića „Zvirek“ o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te njihovog trošenja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (KLASA:400-08/18-01/01, URBROJ:2113-27-18-2).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

 

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, daje prijedlog odluke na raspravu i obavještava vijećnike da odgovor na pitanja može dati v.d. ravnatelja knjižnice koji je također prisutan.

Kako nema primjedbi ni upita jednoglasno sa dvanaest (12) glasova „za“ donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Općinske knjižnice Stubičke Toplice za 2018. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.10.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka i njihovog trošenja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

 

G. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, daje prijedlog odluke na raspravu.

Vijećnica gđa. Sabina Frgec postavlja pitanje g. Glasu koliko članova ima knjižnica, na što joj g. Glas odgovara da knjižnica broji 190 članova.

Kako nema daljnjih pitanja, na usvajanje se daje Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka i njihovog trošenja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova „za“ donosi se

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Daje se suglasnost na Izvještaj Općinske knjižnice Stubičke Toplice o ostvarenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka i njihovog trošenja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ad.11.

Pitanja i prijedlozi.

Vijećnica Sabina Frgec obratila se predsjedniku Općinskog vijeća i općinskom načelniku u vezi slučaja gđe. Darinke Gospočić i nepoštivanja odredbi Prostornog plana uređenja Općine, obzirom su u slučaju gđe. Darinke Gospočić farma odnosno životinje udaljene 15 m od prozora njezine kuće. Općinski načelnik g. Josip Beljak, i g. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, odgovorili su na postavljena pitanja, da koliko oni znaju gospodin je dobio sve potrebne dozvole, ali Općina nije ta koja izdaje dozvole, inspektori su bili vani, i gospodin ima sve legalno.

Vijećnici Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Robert Pilski i Nina Gradiški Zrinski uključili su se u diskusiju: vijećnica Sanja Čajko postavlja pitanje vijećnici Sabini Frgec što bi ona napravila u tom slučaju, vijećnik Tomislav Mlinarić predlaže načelniku da pozove na sastanak gđu. Gospočić i njezine susjede koji drže jelene, kako bi pokušali iznaći kompromisno rješenje; vijećnik Robert Pilski smatra da se u ovom slučaju uopće ne radi o farmi; a vijećnica Nina Gradiški Zrinski postavlja pitanje što gospođa točno traži.

Vijećnik Tomislav Mlinarić javlja se za riječ sa par pitanja za načelnika: u kojoj je fazi Projekt Stubaki, što je sa Slamaricom, sa rasvjetom, autobusnom linijom ZET-a, sa revizijom.

Općinski načelnik, g. Josip Beljak, odgovara mu na postavljena pitanja: očekuje sastanak sa županom na temu Projekta Stubaki i da će do iduće sjednice imati konkretan odgovor na ovo pitanje; još nije izrađena procjena vrijednosti Slamarice, ali da bi do kraja godine Slamarica trebala ići na dražbu; do sljedeće sjednice će se pripremiti prijedlog odluke o načinu financiranja rasvjete: da li će se ići u kredit ili po ESCO modelu; što se tiče autobusne linije ZET-a, g. Bandić je obećao da će autobusna linija ići, ali se čeka novi pravilnik sukladno Zakonu o cestama, koji je u izradi i očekuje se krajem godine. Navodi da postoji i opcija da autobusna linija ide kao pilot projekt, i prije donošenja pravilnika. Na pitanje revizije odgovara da se čeka konačni izvještaj revizije, revizija je obavljena, sve je u skladu sa zakonom, ocjene su pozitivne i službenice su bile vrlo zadovoljne i komentirale su da smo jedna od boljih općina po tom pitanju.

Na temu ZET-ove autobusne linije uključuje se vijećnik Filip Poštek sa pitanjem koja je varijanta linije dogovorena, na što mu općinski načelnik, g. Josip Beljak odgovara da je dogovorena varijanta puta od Gornje Stubice do Donje Bistre, kroz Stubičku Slatinu i Jakovlje, do Donje Bistre. Vijećnica Nina Gradiški Zrinski navodi da su na Županijskoj skupštini prije dvije do tri godine donijeli odluku Grad Zagreb, Županije Zagrebačka i Krapinsko-zagorska da se ide u jedan pilot projekt, i da je ta odluka već par puta mijenjana, te da je to jedan dugotrajan proces.

Vijećnik Robert Pilski postavlja pitanje što je sa mjesnim odborima, na što mu općinski načelnik, g. Josip Beljak odgovara da izbori nisu provedeni jer nije bilo novaca u proračunu.

Vijećnica Sabina Frgec navodi da je ona postavila upit Ministarstvu uprave zašto Općina nije raspisala izbore za mjesne odbore i hoće li Općina slijedom toga snositi kakve sankcije. Gđa. Maja Ivačević odgovara da je zakonska obveza svake jedinice lokalne samouprave da konstituira mjesne odbore, ali da zakonom nisu propisane sankcije za jedinicu lokalne samouprave ukoliko ne održi izbore za mjesne odbore.

Kako nema daljnjih upita g. Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, zahvalio je vijećnicima i zaključio je sjednicu. Sjednica je završena u 20,00 sati.

KLASA:021-05/18-01/15

URBROJ:2113/03-01-18-4

Stubičke Toplice, 28.08.2018.

Zapisničar                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

Maja Ivačević                                                                               Općine Stubičke Toplice

                                                                                                           Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt