14. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

SKRAĆENI   ZAPISNIK

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 15. rujna 2014. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni vijećnici: 
Stjepan Sokač, Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Ivanka Bartol, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski, Josip Kukas,Nina Gradiški Zrinski, Ana Gospočić, Tomislav Franjković

- Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice,

- Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice

- Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice

- Ljubica Božić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

- Dubravka Špiček, voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice

- Senka Susović, novinarka

Odsutni: Alen Ahmetović (pridružuje se sjednici u 19,07 sati)

Zapisničar: Melita Šarić
Započeto:19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara četrnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“, gđu. Senku Susović, novinarku Radio Stubice,te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno dvanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa trinaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine sa pratećim odlukama.
4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
6. Donošenje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2014./2015.
8. Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2014./2015.
9. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova sanacije klizišta u Ulici Stjepana Jožinca.
10. Donošenje Odluke o odabiru u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi.
11. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova uređenja fasade Mjesni dom Pila.
12. Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova uređenja interijera i fasade Vatrogasni dom Pila.
13. Donošenje Odluke o odabiru za nabavu radova poslovni prostor željeznička stanica Stubičke Toplice.
14. Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti Lampuševo.
15. Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti Ulica Ivana Gundulića.
16. Donošenje Odluke o polugodišnjem financijskom izvješću za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. Osnovne škole Stubičke Toplice.
17. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2013./2014.
18. Donošenje Odluke o cijeni programa Igraonice za pedagošku godinu 2014./2015.
19. Donošenje Odluke o cijeni troška prehrane za polaznike programa Predškole za pedagošku godinu 2014./2015.
20. Pitanja i prijedlozi.

Gđa. Ana Gospočić podsjetila je da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća dala prijedlog za nabavu školskih udžbenika djeci Osnovne škole Stubičke Toplice kojom prilikom je rečeno da se uputi pismeni prijedlog kako bi se isti uvrstio u dnevni red.
Gdin Stjepan Sokač odgovara da je prijedlog naslovljen na načelnika Općine. Obzirom da je prijedlog naslovljen na načelnika Općine, on kao naslovljena osoba utvrđuje dali prijedlog ide Općinskom vijeću. Pretpostavka je da je na isto dan i odgovor od strane načelnika, koji je upućen predlagatelju.
Gđa. Ana Gospočić potvrdila je da je zaprimila odgovor, no skrenula je pažnju da je na prijedlogu naznačeno da se isti dostavi Općinskom vijeću.
Gdin. Stjepan Sokač odovorio je da ukoliko je gospođa smatrala da je prijedlog trebalo uputiti općinskom vijeću isti je tako i trebalo uputiti.
Gđa. Ana Gospočić konstatirala je da odgovorom nije zadovoljna no da će prijedlog za nabavu školskih udžbenika uputiti na Općinsko vijeće.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa dvanaest (12)glasova.

Ad1.
Usvajanje zapisnika sa trinaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.
Zapisnik sa trinaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa dvanaest (12) glasova.

Sjednici se u 19,07 sati pridružuje vijećnik. gdin. Alen Ahmetović, te je istoj nazočno ukupno trinaest vijećnika.

Ad.2.
Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

Gdin. Vladimir Bosnar podnio je izvješće o radu načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač osvrnuo se na podneseno izvješće te je konstatirao da sve što je u istom iznijetonalazi se i u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna prikazano u tabelarnom prikazu i obrazloženju. Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Izvješće načelnika Općine Stubičke Toplice o izvršenim radovima na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine. Isto je usvojeno sa trinaest (13) glasova.

Ad.3.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine sa pratećim odlukama.

Gdin. Stjepan Sokač obavijestio je prisutne da je prijedlog dan u privitku poziva.
Otvara raspravu.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnji izvještaj o izvršavanjuProračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu:

- sa prihodima od 6.839.026,49 kuna i 
- sa rashodima od5.905.671,13 kuna,

 Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

6.839.026,49 kn

- prihode od nefinancijske imovine

0,00 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

3.565.807,13 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

2.339.864,00 kn

- razlika – višak

933.355,36 kn

- manjak iz 2013. godine

989.438,01 kn

- manjak na dan 30.06.2014.g.

56.082,65 kn

 Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun: 
- Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2014.-.30.06.2014. godine, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.2014.-.30.06.2014. godine, 
- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje 01.01.2014.-.30.06.2014. godine,
- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.2014.-.30.06.2014. godine,
- Odluka o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.2014. – 30.06.2014. godine.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.4.
Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

Gdin. Stjepan Sokač obavijestio je prisutne da je prijedlog Odluke dan u privitku materijala, te da su u istom prikazani podaci koji se nalaze u Polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

 Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste, 
- groblje,
- javnu rasvjetu,
- opskrbu pitkom vodom,
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, sastavnije dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJEINFRASTRUKTURE

I. JAVNEPOVRŠINE

1. Za plaćanje vodnog doprinosa za ishođenje Rješenja o uvjetima građenja za sanitarni čvor i skladište za opremu pored ŠRJ “Jarki” utrošena su sredstva u iznosu od 375,96 kuna.

2. Na izradu parcelacijskog elaborata za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 19.250,00 kuna.

3. Za kupnju zemljišta za proširenje Športsko rekreacijskog jezera”Jarki” utrošena su sredstva u iznosu od 26.648,81 kuna.

4.Za izradu projektne dokumentacije za ishođenje Potvrde glavnog projekta zaautokamp, utrošena su sredstva u iznosu od 111.472,09 kuna.

5.Za izradu projektne dokumentacije za ishođenje Potvrde glavnog projekta zaturističku kuću, utrošena su sredstva u iznosu od 110.923,39 kuna.

6. Za izradu parcelacijskog elaborata za cestu Lampuševo utrošena su sredstva u iznosu od 75.937,50 kuna.

7. Za izradu investicijske studije za dogradnju Osnovne škole Stubičke Toplice i izradu temeljne ploče utrošena su sredstva u iznosu od 142.567,24 kuna.

8. Na izradu elaborata za izdavanje uporabne dozvole za mjesni dom u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu 6.250,00 kuna.

9. Za izradu projektne dokumentacije za poboljšanje toplinske učinkovitosti na zgradi Mjesnog domai Vatrogasnog spremišta u naselju Pila utrošena su sredstva u iznosu od 55.800,00 kuna.

10. Za rekonstrukciju nogostupa od Župnog dvora do benzinske crpke utrošena su

sredstva u iznosu od 133.563,51 kuna.

11. Za sanaciju klizišta u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 248.662,06 kuna.

II. NERAZVRSTANE CESTE

1. Za izradu parcelacijskog elaboratazaizgradnju ceste “Kapelščak” utrošena su

sredstva u iznosu od8.930,50 kuna.

2. Za zemljište za autobusni kolodvor utrošena su sredstva u iznosu od 754.554,03

kuna.

III.GROBLJE

1. Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju groblja utrošena su sredstva u iznosu od

69.180,00 kuna.

2. Za kupnju zemljišta za groblje utrošena su sredstva u iznosu od 323.523,00 kuna.

 IV.JAVNA RASVJETA

1. Za proširenje mreže prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 8.862,78 kuna.

V.OPSKRBA PITKOM VODOM

1. Za proširenje vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 41.375,00 kuna.

VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izgradnju kanala oborinske odvodnje prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 181.788,13 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

 Ad.5.
Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

Gdin. Stjepan Sokač obavijestio je prisutne da je prijedlog Odluke dan u privitku materijala, te da su u istom prikazani podaci koji se nalaze u Polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,

- atmosferske vode,

- nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

I.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 233.667,65 kuna, od čega je 6.480,63 kn utrošeno za motorni benzin i dizel gorivo, 14.528,95 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 41.538,69 kn na pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide, četke za čistilicu, ogradu i klupe na dječjem igralištu u centru, mlaznice za fontanu. 171.119,38 kn utrošeno je za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta utrošeno je 119.200,50 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 334.565,75 kn, a utrošena su za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2.Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima utrošeno je 165.850,00 kn.

III.JAVNA RASVJETA 

1. Za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošena su sredstva u iznosu od 95.468,80 kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je49.507,23 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošenoje 363,72 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošenoje 165.513,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošenoje 4.200,00 kn.

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Konsolidiranog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

Gdin. Stjepan Sokač obavijestio je prisutne da imamo jednog Proračunskog korisnika, a to je Dječji vrtić „Zvirek“ te shodno tome potrebno je donijeti i izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna. Materijali su dani u privitku poziva.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Konsolidirano polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

Obzirom da nema primjedbi jednoglasno sa trinaest (13) glasova prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine.

Ad.7.
Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2014./2015.
 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.

 Članak 1.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine (Narodne novine br. 105/14) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2014/2015., KLASA:602-03/14-01/67, URBROJ:2140/01-02-14-2 od 03. rujna 2014. u visini od 12,5% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2014/2015.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ne ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci Županije, jer se škola ne nalazi na području Krapinsko-zagorske županije, iz stavka 1. ovog članka, u visini 25 % iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne preplatne karte u školskoj godini 2014/2015.

Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje jedne karte po vlastitome izboru.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će prijevoz učenika srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odlukama iz članka 1. ove Odluke u visini od 100% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2014./2015.

Članak 3.

Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 100% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u akademskoj godini 2014./2015.

Članak 4.

O sufinanciranju mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih željezničkih karata za prijevoz učenika I., II., III. i IV. razreda srednjih škola, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu te studenata, sklopit će se ugovor sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i sufinanciranje će se vršiti uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole, fakulteta ili visoke škole, relaciju te iznos subvencije.

Članak 5.

Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza po drugoj osnovi, nema pravo na sufinanciranje od strane Općine.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.

Članak 6.

Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik je dužan podnijeti potvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2014./2015., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

Članak 7.

U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2014./2015. od 28. veljače 2014. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 1., 2. i 3. ove Odluke.

Članak 9.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.8.
Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2014./2015.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O SUFINANCIRANJU AUTOBUSNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

 Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog linijskog prijevoza autobusom redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2014./2015.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom.

Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se:

- u visini od 10 % iznosa cijene mjesečne karte prijevoznika za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2014./2015., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine (Narodne novine br. 105/14) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije u školskoj godini 2014/2015., KLASA:602-03/14-01/67, URBROJ:2140/01-02-14-2 od 03. rujna 2014.;

-u visini od 10 % iznosa cijene mjesečne karte prijevoznika za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2014./2015., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine (Narodne novine br. 105/14), ali ne i prema odluci Krapinsko-zagorske županije;

-u visini od 60 % iznosa cijene mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2014./2015., za učenike koji nemaju pravo na sufinanciranje prijevoza prema odlukama iz prethodne točke ovog članka, a škola se nalazi na području Krapinsko-zagorske županije.

Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje jedne karte po vlastitome izboru.

Članak 4.

U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2014./2015. od 28. veljače 2014. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Članak 5.

Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza po drugoj osnovi, nema pravo na sufinanciranje od strane Općine.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.

 Članak 6. 

Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik je dužan podnijeti potvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2014./2015., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), te fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom u članku 3. ove Odluke.

Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po cijeni umanjenoj za visinu subvencije Općine.

Članak 8.

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

Članak 9.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.9.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova sanacije klizišta u Ulici Stjepana Jožinca.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU NABAVE RADOVA 
SANACIJE KLIZIŠTA U ULICI STJEPANA JOŽINCA, OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

Naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

Predmet nabave je nabava radova sanacije klizišta u Ulici Stjepana Jožinca, Općina Stubičke Toplice.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

POLI-MONT d.o.o. (OIB:20050271976), Špičkovina bb, Zabok.

Razlozi odabira: najniža cijena

Cijena ponude u kn bez PDV: 94.920,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 118.650,00 kn

Ukupno zaprimljenih ponuda: dvije, i to:

1. POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok

2. Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE "RIOS" Stubičke Toplice, Strmec Stubički 233.

Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. Krunoslav Sokač, vl. obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE "RIOS" Stubičke Toplice, Strmec Stubički 233: izjava iz točke 3.1.1. Poziva (da nije kažnjavan) nije sukladna Pozivu, a u potvrdi Porezne uprave iskazan dug.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor. 

Ad.10.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi.

Gđa. Ljubica Božić objašnjava da je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova trajao trideset dana, te tijekom trajanja postupka nije dostavljena niti jedna ponuda. Postupak je potrebno poništiti i otvoriti novi, jer sukladno Zakonu o koncesijama ne postoji mogućnost pregovaračkog postupka.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku oodabiru u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKI POSLOVI

I.PODACI O DAVATELJU KONCESIJE:

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

(OIB:15490794749)

Viktora Šipeka 16

49244 Stubičke Toplice

II. PREDMET NABAVE: obavljanje komunalne djelatnosti, dimnjačarski poslovi

III. BROJ OBAVIJESTI O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE: 2014/S 01K-00238741, datum slanja objave 11. kolovoza 2014.

IV. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PONIŠTENJA:

Do isteka roka za dostavu ponuda (11. rujna 2014. do 15:15 sati) nije pristigla niti jedna ponuda (članak 28. st. 2. t. 2. Zakona o koncesijama).

V. ROK U KOJEM ĆE SE POKRENUTI NOVI POSTUPAK:

Novi postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi pokrenut će se odmah po izvršnosti ove Odluke.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Za rješavanje o žalbi u ovom postupku javne nabave nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u roku od pet dana, i to od dana primitka odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Ad.11.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova uređenja fasade Mjesni dom Pila.
 

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

                    ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU NABAVE RADOVA UREĐENJA FASADE 
                              NA MJESNOM DOMU PILA, OPĆINA STUBIČKE TOPLICE


1. Naručitelj je Općina Stubičke Toplice (OIB:15490794749), sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova uređenja fasade na Mjesnom domu Pila, Općina Stubičke Toplice.

3. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi: Bužić d.o.o. (OIB:16621193982), Mihovljan, Mihovljan 29a

4. Razlozi odabira: najniža cijena

Cijena ponude u kn bez PDV: 103.870,46 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 129.838,07 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: tri (3)

          1. Bužić d.o.o., Mihovljan, Mihovljan 29a.

          2. Graditeljstvo-Breber, vl. Vladimir Breber, Donja Stubica, Pustodol 110a

          3. Građevinska zanatska radnja vl. Branko Hrenek, Oroslavje, A. Mihanovića 2a

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji: nitko

7. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.12.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova uređenja interijera i fasade Vatrogasni dom Pila.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU NABAVE RADOVA UREĐENJA INTERIJERA I 
FASADE NA VATROGASNOM DOMU PILA, OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

1. Naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

2. Predmet nabave je nabava radova uređenja interijera i fasade na Vatrogasnom domu Pila, Općina Stubičke Toplice.

3. Nazivi ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

- za grupu1. TESARSKI RADOVI: Krunoslav Sokač iz Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 233, vlasnik obrta AUTOPRIJEVOZ I USLUGE "RIOS" VL. KRUNOSLAV SOKAČ, STUBIČKE TOPLICE, STRMEC STUBIČKI 233

- za grupu:2. STROPOVI I OBLOGE OD GIPS KARTON PLOČA,

3. ZIDARSKI RADOVI i

7. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI: Bužić d.o.o., Mihovljan, Mihovljan 29a.

- za grupu:5. STOLARSKI RADOVI: poništiti grupu

- za grupu:4. HIDRO IZOLATORSKI RADOVI,

          6. KERAMIČARSKI RADOVI,

          8. VODOVOD,

          9. KANALIZACIJA,

          10. SANITARNE OPREME i

          12. INSTALACIJA MJERENOG PLINA I CENTRALNOG GRIJANJA:

poništiti grupu

-za grupu:11. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI: Renata Šćukanec-Hopinski, vl. obrta „ŠĆUKANEC“, elektroinstalatersko frizerski obrt, Trg S. i F. Tuđmana 3, 49213 Veliko Trgovišće

 4. Razlozi odabira: najniža cijena

za grupu: 1. TESARSKI RADOVI:

Cijena ponude u kn bez PDV: 14.304,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 17.880,00 kn

za grupu: 2. STROPOVI I OBLOGE OD GIPS KARTON PLOČA,

          3. ZIDARSKI RADOVI i

          7. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI:

Cijena ponude u kn bez PDV: 115.351,43 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 144.189,28 kn

za grupu:11. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:

Cijena ponude u kn bez PDV: 15.818,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 19.851,25 kn

5. Ukupno zaprimljenih ponuda: sedam

6. Isključeni su sljedeći ponuditelji:

1. ORO PLAST-MRZLJAK d.o.o., Oroslavje, M.J. Zagorke 26 se isključuje jer nije dostavio zadužnicu u skladu sa točkom 6.2.1. Poziva

2. „ETRA“ elektroinstalacije, metal i trgovina, Dragutin Šćuric, Švaljkovec 14, Sveti Križ Začrtje se isključuje jer ima iskazan dug na potvrdi Porezne uprave, dokaz o upisu u obrtni registar ima datum 25.03.2014., nije u skladu sa točkom 4.1.1. Poziva

3. Građevinska zanatska radnja vl. Branko Hrenek, Oroslavje, A. Mihanovića 2a isključuje se jer nema bjanko zadužnicu u skladu sa točkom 6.2.1. Poziva

7. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.


Ad.13.
Donošenje Odluke o odabiru za nabavu radova uređenja poslovnog prostora željeznička stanica Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA OODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
U POSTUPKU ZA NABAVU RADOVA UREĐENJA POSLOVNOG 
PROSTORA ŽELJEZNIČKA STANICA STUBIČKE TOPLICE

I.

U postupku za nabavu radova uređenja poslovnog prostora željeznička stanica Stubičke Toplice, provedenom na temelju čl. 5. Odluke o provedbi postupka za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 2/14 i 18/14), procijenjene vrijednosti nabave 104.000,00 kuna, u kojem je poziv na dostavu ponuda upućen trima gospodarskim subjektima dana 02. rujna 2014. godine, kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

Renata Šćukanec-Hopinski, vl. obrta „ŠĆUKANEC“, elektroinstalatersko frizerski obrt

SJEDIŠTE:

Trg S. i F. Tuđmana 3, 49213 Veliko Trgovišće

OIB:

65989365581

CIJENA PONUDE (bez PDV-a):

90.802,20 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om 25%):

113.502,75 kn

Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najpovoljnija ponuda.

Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

1. Predmet nabave:

Radovi uređenja poslovnog prostora željeznička stanica Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije)

3. Nazivi ponuditelja:

Renata Šćukanec-Hopinski, vl. obrta „ŠĆUKANEC“, elektroinstalatersko frizerski obrt, Trg S. i F. Tuđmana 3, 49213 Veliko Trgovišće,

Kaj-LUX d.o.o., Dubrovčan 3b, Veliko Trgovišće.

II. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.14.
Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti Lampuševo.

Gđa. Ljubica Božić upoznaje prisutne da za cestu Lampuševo i za Ulicu Ivana Gundulića isti je postupak, to jest kako bi se izradio geodetski elaborat izvedenog stanja potrebno je donijeti ove odluke kojima se utvrđuje koje su to ceste, u kojoj dužini, koje čestice, koja je asfaltirana i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestana koristila za promet vozilima i bila pristupačna večem broju korisnika.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku o nerazvrstanoj cesti Lampuševo.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA O NERAZVRSTANOJ CESTI LAMPUŠEVO

 Članak 1.

Utvrđuje se da je cesta Lampuševo, ukupne dužine oko 2 500 m (katastarske čestice: 261, d749, 858, d859, 1089, d1620, 1621/5, d1642/1 i d1506, sve u k.o. Strmec Stubički), koja počinje kod k.č.br. 1620 k.o. Strmec Stubički, a završava kod k.č.br. 778 k.o. Strmec Stubički, nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Nar. nov. br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika.

Članak 2.

Za nerazvrstanu cestu iz članka 1. ove Odluke pokrenut će se postupak izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja radi evidentiranja u katastru i upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za promjenu podataka u Bazi nerazvrstanih cesta Općine Stubičke Toplice.

Ad.15.
Donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti Ulica Ivana Gundulića.

Obzirom da je obrazloženja dano u prethodnoj točki gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku onerazvrstanoj cesti Ulica Ivana Gundulića.

ODLUKU O NERAZVRSTANOJ CESTI- ULICA IVANA GUNDULIĆA

Članak 1.

Utvrđuje se da je nerazvrstana cesta Ulica Ivana Gundulića, ukupne dužine oko 450 m (katastarska čestica: 2004 k.o. Donja Stubica, nova izmjera),koja počinje kod k.č.br. 2008 k.o. Donja Stubica (nova izmjera), Ulica Ljube Babića Đalskog, a završava kod k.č.br. 1981 k.o. Donja Stubica (nova izmjera), asfaltirana nerazvrstana cesta koja se na dan stupanja na snagu Zakona o cestama (Nar. nov. br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13) koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika.

Članak 2.

Za nerazvrstanu cestu iz članka 1. ove Odluke pokrenut će se postupak izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja radi upisa u zemljišne knjige kao javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za promjenu podataka u Bazi nerazvrstanih cesta Općine Stubičke Toplice.

Ad.16.
Donošenje Odluke o polugodišnjem financijskom izvješću za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. Osnovne škole Stubičke Toplice.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da su u materijalima dani obrasci koji su predani u FINU iz kojih su vidljivi prihodi i rashodi u ukupnom iznosu i ono što je rasknjiženo od strane Općine.

Otvara se rasprava.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku opolugodišnjem financijskom izvješću za razdoblje 01.01. – 30.06.2014. Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

O D L U K A

             Usvaja se Financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. godine.

O D L U K A

          Usvaja se Izvješće o ostvarenim prihodima od vlastite djelatnosti Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. godine.

Ad.17.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2013./2014.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

O D L U K A 

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2013./2014.

Ad.18.
Donošenje Odluke o cijeni programa Igraonice za pedagošku godinu 2014./2015.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

O D L U K A

            Utvrđuje se cijena programa Igraonice u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, za pedagošku godinu 2014./2015., u iznosu od 150,00 kn mjesečno.

Ad.19.
Donošenje Odluke o cijeni troška prehrane za polaznike programa Predškole za pedagošku godinu 2014./2015.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

O D L U K A

Utvrđuje se cijena troška prehrane za polaznike programa Predškole u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, u pedagoškoj godini 2014./2015. u iznosu od 50,00 kuna mjesečno po polazniku. 

Ad.20.
Pitanja i prijedlozi.

Gđa. Ana Gospiočić postavila je upit za provođenje projekta HOT Spot Croatia. U materijalima je navedeno da se projekt privodi kraju, pa moli informaciju za isto.

Gdin. Vladimir Bosnar obavještava da projekat već funkcionira pa moli gdina Ivana Hrena zamjenika načelnika da ukratko da informaciju vezano za realizaciju projekta obzirom da je sudjelovao u provođenju istog.

Gdin. Ivan Hren pojašnjava da su realizirane dvije točke u suradnji sa Ministarstvom turizma, gdje je Ministarstvo na ime projekta dalo pola sredstava vrijednosti, a pola Općina. Danas smo dobili i naljepnice za označavanje kruga od 500 m koji obuhvaća površinu signala. Internet je pokriven od parka, parkirališta, špice pa do kraja Konzuma. Nema lozinke za korisnike. Naljepnicama će biti označen domet i radijus za mobilne uređaje.

Obzirom da daljnjih pitanja nema, gdin. Stjepan Sokač zaključuje sjednicu.

Završeno:19,43 sati

KLASA:021-05/14-01/09
URBROJ:2113/03-01-14-3
Stubičke Toplice, 15.09.2014.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt