14. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K

 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 13. rujna 2018. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice.

Prisutni:

Nedjeljko Ćuk – predsjednik Općinskog vijeća,

Zrinka Košić Bosnar, Robert Pilski, Jurica Knezić, Sanja Čajko, Tomislav Mlinarić, Filip Poštek, Dejan Hrastinski, Nina Gradiški Zrinski, Nikola Kristić, Sabina Frgec – vijećnici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Gost: Dejan Živičnjak, ispred projektantskog ureda ZAGORJE PRO-KON – d.o.o.- prezentator prijedloga idejnog rješenja sportske dvorane

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Anica Benger, zamjenica načelnika Općine Stubičke Toplice

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek Stubičke Toplice

Božidar Glas, v.d. ravnatelj Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice

Marina Šturlan, predsjednica Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice

Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Dubravka Špiček, voditelj odsjeka za proračun i računovodstvo

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Jelena Klanjčić, novinarka Zagorskog lista

Odsutni vijećnici: Damir Pavrlišak (opravdano), Dejan Borovčak,

Zapisničar:       Melita Šarić

Započeto:         19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Nedjeljko Ćuk otvara četrnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: gdina. Deana Živičnjaka iz projektantskog ureda ZAGORJE PRO-KON d.o.o., načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, gđu. Anicu Benger, zamjenicu načelnika Općine Stubičke Toplice, ravnateljicu Dječjeg vrtića Zvirek gđu. Kristinu Ljubić, gdina. Božidara Glasa, v.d. ravnatelja Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice, gđu. Marinu Šturlan, predsjednicu Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, predstavnice medija, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i službenice Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, da imamo kvorum te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predlaže usvajanje dnevnog reda sa dopunom u točki 14. dnevnog reda, obzirom da je prijedlog za donošenje Odluke došao danas nešto prije 15,00 sati od strane Zagorskog vodovoda d.o.o.:

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o. za provedbu projekta ulaganja izgradnje kolektora fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice.

Na usvajanje se daje dopunjeni

D N E V N I   R E D

 1. Prezentacija prijedloga idejnog rješenja sportske dvorane.
 2. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sa pratećim odlukama.
 4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
 5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
 6. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju radi financiranja projekta „Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete“.
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2018./2019.
 8. Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.
 9. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2018./2019.
 10. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području općine Stubičke Toplice.
 11. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu DV „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018.
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.
 13. Informacija o sastanku Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.
 14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o.za provedbu projekta ulaganja izgradnje kolektora fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice.
 15. Pitanja i prijedlozi.

Dopunjeni dnevni red jednoglasno se usvaja.

Ad.1.

Prezentacija prijedloga idejnog rješenja sportske dvorane.

Predsjednik Općinskog vijeća Nedjeljko Ćuk poziva predstavnika iz projektantskog ureda ZAGORJE PRO-KON d.o.o. Deana Živičnjaka da prezentira idejno rješenje sportske dvorane.

Gdin. Dean Živičnjak pozdravio je prisutne te prezentirao idejno rješenje sportske dvorane prema situaciji u odnosu na objekt osnovne škole, novog igrališta i novog parkirališta.

Josip Beljak, općinski načelnik pozvao je vijećnike da ukoliko imaju kakve ideje za koje smatraju da je potrebno ugraditi mogu mu se obratiti kako bi iste prenio projektantu. Do slijedećeg vijeća pripremiti će se novi prijedlog sa iznosima. Vjeruje da će se naći rješenje za dvoranu kako bi se moglo još dodatno uštedjeti.

Ad.2.

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva. Obzirom da u otvorenoj diskusiji nema primjedbi, na usvajanje daje zapisnik sa 13. sjednice.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa jedanaest (11) glasova.

Ad.3.

Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sa pratećim odlukama.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je Proračun sa pratećim odlukama dan u privitku poziva. U istom ima nekih promjena u odnosu na Proračun za 2017. godinu. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sa pratećim odlukama.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu:

- sa prihodima od 6.082.727,25 kuna,

- sa rashodima od 4.701.450,62 kuna,

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja

6.080.927,25 kn

- prihode od nefinancijske imovine

       1.800,00 kn

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja

4.507.255,11 kn

- rashode za nefinancijsku imovinu

   194.195,51 kn

- razlika – višak

1.381.276,63 kn

- raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

-691.680,45 kn

Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun:

- Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine,

- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine,

- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine,

- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine,

- Odluka o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine,

- Odluka o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018. godine.

Ad.4.

Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE

 

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

            -           javne površine,

            -           nerazvrstane ceste,

            -           groblje,

            -           javnu rasvjetu,

            -           opskrbu pitkom vodom,

            -           odvodnju atmosferskih voda,

            -           održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE INFRASTRUKTURE

      I. JAVNE POVRŠINE

 1. Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

      II. NERAZVRSTANE CESTE

 1. Za izgradnju nerazvrstane ceste i rekonstrukciju mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 41.625,00 kuna.

      III. GROBLJE

 1. Za izgradnju groblja “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.

      IV. JAVNA RASVJETA

Za izgradnju javne rasvjete nije bilo utrošenih sredstava.

      V. OPSKRBA PITKOM VODOM

 1. Za proširenje vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički nije bilo utrošenih sredstava.

      VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Za izgradnju kanala oborinske odvodnje, prema zahtjevima građana, utrošena su sredstva u iznosu od 19.212,50 kuna.

      VII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

       1. Za održavanje čistoće nije bilo utrošenih sredstava.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Ad.5.

Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE

 

 

Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

            -           javne površine,

            -           atmosferske vode,

            -           nerazvrstanih cesta,

            -           javnu rasvjetu i

            -           opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

            Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

         I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

            1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 170.390,58 kuna, od čega je 60.376,68 kuna utrošeno na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje parkova, što se odnosi na : motorni benzin i dizel gorivo, električnu energiju za javni sat i fontanu , pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, travnu smjesu, nabavu drvenih žardinjera i sl. 110.013,90 kuna utrošeno je za : ocvjećivanje površina na cijelom području Općine, uslugu rušenja drveća, popravak rasvjete oko fontane u parku, te za popravak, montažu i demontažu blagdanske dekorativne rasvjete.

            2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta utrošeno je 29.612,82 kuna.

          II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

            1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 325.370,50 kn, a utrošena su za dobavu, navoz, razgrtanje i valjanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve, popravak prometnih znakova i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

            2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima utrošeno je 331.587,50 kn.

          III. JAVNA RASVJETA

Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je 27.542,50 kn.

Za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošena su sredstva u iznosu od 95.261,15 kn.

           IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno je 302,62 kn.

Za materijal i uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošeno je 45.300,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno je 6.213,90 kn.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Ad.6.

Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju radi financiranja projekta „Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete“.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je u materijalima prijedlog HABOR-a na procijenjenu vrijednost od dva milijuna kuna, prikazani su anuiteti sa kamatama 1,91% godišnje.

Josip Beljak, općinski načelnik, pojasnio je da su do sada spominjana dva modela, ESCPO model i kredit. Prosječne kamatne stope ESCPO modela su minimalno od 3 prema 4%. U mjesecu lipnju izašao je kredit HABOR-a upravo za javnu rasvjetu iz programa evropskih strukturnih investicijskih fondova. Uvjet je da se sve ceste osvijetle po normi, odnosno da sve ceste i državne i županijske i lokalne bi trebale mati lampe na svakom stupu. Na nerazvrstanim cestama trebale bi biti lampe koje imaju žutu svjetlost i bacaju svjetlost pod određenim kutom, a te lampe su još skuplje. Izračunom projektanta trebalo bi dodati još 480 novih lampi. Ukupni iznos bio bi tri milijuna osamsto tisuća kuna, što je duplo od prvotne faze I., u kojoj je izračun bio zamjena jedan za jedan. Odlučeno je da bi se dodalo još 89 novih lampi kako bi se pokrila državna i županijska cesta i kako bi se osvijetlilo prema normi. Izračun je milijun i devetsto devedeset i devet tisuća kuna sa PDV-om. Prihvatio bi se kredit od HABOR-a za komunalnu infrastrukturu, posebni program zaštita okoliša gdje je kamatna stopa za brdsko planinska područja 1,75%. To umanjenje kamata je od 01. srpnja, do tada je kamatna stopa bila 2%. Od 01. siječnja kamatna stopa će se povećati, te je sada idealno vrijeme za donošenje odluke ukoliko se za nju odlučimo. U ugovor će se staviti klauzula da u slučaju da lampa ne radi, da se zamjeni o trošku dobavljača to jest isporučitelja. Rata kredita bi se isplaćivala iz uštede energije i održavanja.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik, napomenuo je da nam se ovo zaduženje ne vodi kao kreditno zaduženje iako ga odobrava Vlada odnosno ministar, što znači da se možemo još prema potrebi zadužiti kod bilo koje banke za potrebe bilo kakve investicije.

Vijećnica Nina Gradiški Zrinski postavila je upit hoće li te lampe imati svjetlost kao one postavljene u ulici Antuna Mihanovića obzirom da po njenoj laičkoj procjeni su one dobre, na što je odgovorio općinski načelnik da nabava vrste lampi ovisi o natječaju. Napominje da su cijene lampi pale u posljednjih godinu dana za 20% čak i više u odnosu na prošlogodišnju prezentaciju od strane LEDE, gdje je cijena lampe bila cca tisuću i sto kuna. Sadašnja cijena tih lampi je oko šesto kuna. Spomenuo ja da se u ovom dijelu ne rješava dio trase sa kandelaberima.

Kako nema pitanja na usvajanje se daje donošenje Odluke o kreditnom zaduženju radi financiranja projekta „Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete“.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

Odluka o kreditnom zaduženju radi financiranja projekta

„Modernizacije i rekonstrukcija javne rasvjete“

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se sredstva za namjensko višegodišnje financiranje projekta „Modernizacije i rekonstrukcija javne rasvjete“, u razdoblju 8 godina.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice kreditno će se zadužiti kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 8, Zagreb, u iznosu od 2.000.000,00 kuna, uvećano za kamate i troškove, radi financiranja projekta „Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Stubičke Toplice“.

Članak 3.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurat će se temeljem ugovora o kreditu (izravno kreditiranje), koji će Općina Stubičke Toplice sklopiti sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

Članak 4.

Ugovor o kreditu sklopit će se pod sljedećim uvjetima:

Korisnik kredita: Općina Stubičke Toplice, (OIB: 15490794749), sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16

Kreditor: Hrvatska banka za obnovu i razvitak („HBOR“), izravno kreditiranje putem programa Zaštita okoliša

Namjena kredita: financiranje projekta „Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Stubičke Toplice“

Iznos kredita: 2.000.000,00 kuna

Valuta kredita: HRK

Način otplate kredita: 8 (osam) godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim uzastopnim ratama (ukupno 96 rata)

Kamatna stopa: 1,75% godišnje, fiksna

Zatezna kamata: u skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva

Naknada za obradu kredita: 0,5% jednokratno, prije prvog korištenja

Naknada za rezervaciju sredstava: 0,0% godišnje

Prijevremena otplata kredita: Prijevremena otplata kredita moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HBOR-u te uključuje plaćanje naknade za prijevremeni povrat kredita

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1% od svote prijevremeno otplaćene glavnice

Instrumenti osiguranja: Standardni, uključujući, ali ne ograničavajući se na mjenice Korisnika kredita i zadužnice Korisnika kredita

Članak 5.

Ovlašćuje se načelnik Općine za sklapanje ugovora o kreditu.

Članak 6.

Općina Stubičke Toplice zatražit će suglasnost Vlade RH za zaduživanje sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka će se objaviti u Službenim glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti stavak 2. članka 2. Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustava javne rasvjete Općine Stubičke Toplice (PROJEKT NEWLIGHT), (Službeni glasnik KZŽ br. 41/17).

Ad.7.

Donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2018./2019.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je izmijenjeni prijedlog Odluke dan vijećnicima neposredno prije održavanja sjednice te da je u istom vidljiva razlika u izračunu postotka za pola posto u odnosu na Odluku koja je dana u privitku poziva. Pogreška je bila u izračunu. Sama Odluka i model Odluke u pravilu su iste u odnosu na prošlu godinu.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2018./2019.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O SUFINANCIRANJU AUTOBUSNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

 

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog linijskog prijevoza autobusom redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice u školskoj godini 2018./2019.

Članak 2.

            Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Stubičke Toplice koji su redovito upisani u srednju školu, kao i učenici koji putuju na učeničku praksu, na području Republike Hrvatske, ako svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza, i to autobusom.

 

Članak 3.

Učenik koji je u školskoj godini 2018./2019. upisao i redovito pohađa srednju školu ostvaruje pravo na sufinanciranje 12,5% troškova međumjesnog javnog prijevoza autobusom.

Ako je cijena karte za autobus, uključujući i porez na dodanu vrijednost, veća od:

-       549 kuna za relaciju manju ili jednaku od 10 km, sufinancira se 12,5% od 549 kuna

-       793 kune za relaciju veću od 10 km, a manju ili jednaku od 20 km, sufinancira se 12,5% od 793 kune

-       976 kuna za relaciju veću od 20 km, a manju ili jednaku od 30 km, sufinancira se 12,5% od 976 kuna

-       1.159 kuna za relaciju veću od 30 km, a manju ili jednaku od 40 km, sufinancira se 12,5% od 1.159 kuna

-       1.342 kune za relaciju veću od 40 km, a manju ili jednaku od 50 km, sufinancira se 12,5% od 1.342 kune

-       1.586 kuna za relaciju veću od 50 km, sufinancira se 12,5% od 1.586 kuna.

Odredbe ovog članka odnose se na odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2018./2019., za učenike koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine br. 76/18) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018.

Članak 4.

Za odgovarajuće relacije na kojima učenici koriste uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave ili stručne prakse u školskoj godini 2018./2019., kad učenici ne ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine br. 76/18), ili prema Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018., sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se na sljedeći način:

-       u iznosu 69,00 kn za I. zonu (do 10,00 km)

-       u iznosu 99,00 kn za II. zonu (10,01 do 20,00 km)

-       u iznosu 122,00 kn za III. zonu (20,01 do 30 km)

-       u iznosu 145,00 kn za IV. zonu (30,01 do 40 km)

-       u iznosu 168,00 kn za V. zonu (40,01 do 50 km)

-       u iznosu 198,00 kn za VI. zonu (50,01 i više km).

Učenicima koji putuju u Srednju školu Oroslavje, a ne ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine br. 76/18), niti prema Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018. sufinanciraju se troškovi mjesečne ili polumjesečne autobusne karte (ovisno o odvijanju nastave) u iznosu 120,00 kuna.

Članak 5.

            Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje obje karte.

            Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, ne može zatražiti sufinanciranje od Općine po članku 4. ove Odluke prije nego što je zatražio sufinanciranje sukladno Odluci Vlade RH i Krapinsko-zagorske županije.

Članak 6.

            U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Članak 7.

            Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

Članak 8.

            Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik, odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika dužan je podnijeti potvrdu škole o redovnom upisu u školsku godinu 2018/2019., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta i izjavu da ne postoje druge okolnosti iz ove odluke temeljem kojih ne bi ostvarivao pravo na sufinanciranje.

            Pravo na sufinanciranje nemaju učenici ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 9.

            Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom ovom Odlukom.

            Potvrdu i ispravu kojom dokazuje identitet, učenik podnosi prijevozniku s kojim Općina Stubičke Toplice ima zaključen ugovor i tako ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova prijevoza odnosno pravo na kupnju karte na prodajnom mjestu po cijeni umanjenoj za visinu subvencije Općine.

Članak 10.

            Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza uređuju Općina Stubičke Toplice i prijevoznik ugovorom.

Članak 11.

            Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora sa prijevoznicima.

Članak 12.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.8.

Donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva, te da se ista ne razlikuje u odnosu na prethodne godine.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o sufinanciranju željezničkog prijevoza redovitih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Stubičke Toplice u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

 

Članak 1.

            Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz učenika srednjih škola koji putuju od mjesta prebivališta do školske ustanove, kao i učenika srednjih škola koji putuju na učeničku praksu, s područja Općine Stubičke Toplice, koji ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine br. 76/18) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018., u visini od 12,5% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2018./2019.

            Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje obje karte.

Članak 2.

            Općina Stubičke Toplice sufinancirat će prijevoz učenika srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018. u iznosu 25% cijene željezničke karte.

Općina Stubičke Toplice financirat će prijevoz učenika srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (Narodne novine br. 76/18) i Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/18-01/50, URBROJ:2140/01-02-18-3 od 29. kolovoza 2018., u 100%-tnom iznosu cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u školskoj godini 2018./2019.

Članak 3.

Ukoliko učenik ostvaruje pravo na sufinanciranje prijevoza od strane Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, ne može zatražiti sufinanciranje sukladno članku 2.ove Odluke.

Članak 4.

            Općina Stubičke Toplice sufinancirat će mjesečne željezničke karte za prijevoz studenata (redovnih i izvanrednih) s područja Općine u visini od 100% iznosa cijene mjesečne ili polumjesečne pretplatne karte u akademskoj godini 2018./2019.

Članak 5.

            O sufinanciranju mjesečnih ili polumjesečnih pretplatnih željezničkih karata za prijevoz učenika srednjih škola i studenata, sklopit će se ugovor sa trgovačkim društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu i sufinanciranje će se provoditi uplatom subvencioniranog iznosa na žiro račun trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem računa uz koji se dostavlja popis koji mora sadržavati ime i prezime, adresu stanovanja, naziv škole, fakulteta ili visoke škole, relaciju te iznos subvencije.

Članak 6.

            Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

Članak 7.

            Radi ostvarenja prava na sufinanciranje troškova prijevoza učenik/student je dužan podnijeti potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019., potvrdu za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza na temelju Odluke Vlade RH (na uvid), fotokopiju osobne iskaznice odnosno drugu ispravu kojom dokazuje mjesto prebivališta i izjavu da ne postoje druge okolnosti iz ove odluke temeljem kojih ne bi ostvarivao pravo na sufinanciranje.

            Pravo na sufinanciranje nemaju učenici, odnosno studenti, ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 8.

            U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018/2019. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

Članak 9.

            Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice izdaje učeniku potvrdu kojom se potvrđuje da će Općina Stubičke Toplice sufinancirati troškove prijevoza u iznosu utvrđenom ovom Odlukom.

Članak 10.

            Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

            Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za sklapanje ugovora.

Članak 11.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.9.

Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2018./2019.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je prijedlog Odluke dan u privitku poziva. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2018./2019.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA

o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika

srednjih škola u učeničke domove za šk. god. 2018/2019.

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane u učeničke domove učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Stubičke Toplice za školsku godinu 2018./2019.godine.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici bez obzira na socijalni status, pod uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to:

-       da učenik ima prebivalište na području općine Stubičke Toplice i

-       da barem jedan od roditelja odnosno skrbnika ima prebivalište na području općine Stubičke Toplice na dan donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice. Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

-       potvrda upisu u srednju školu,

-       preslika ugovora o smještaju u učenički dom,

-       izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju,

-       uvjerenje o prebivalištu učenika (ne starije od šest mjeseci) i

-       preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Ukoliko učenik prekine školovanje ili smještaj u učenički dom, roditelji učenika su dužni o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice u roku 8 dana od nastale promjene.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova učeničkih domova podnose roditelji učenika.

Članak 5.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove po bilo kojoj drugoj osnovi, ne mogu to pravo ostvariti od Općine Stubičke Toplice.

Pravo na sufinanciranje nemaju učenici ukoliko se utvrdi postojanje dugovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, po bilo kojoj osnovi, prema Općini Stubičke Toplice, do podmirenja ukupnog iznosa duga, osim ako je članu zajedničkog kućanstva odobrena obročna otplata duga.

Članak 6.

Općina Stubičke Toplice sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove u iznosu od 250,00 kn mjesečno.

Sredstva za sufinanciranje troškova učeničkog doma osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

Rješenje o odobrenju zahtjeva donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice temeljem ove Odluke, a ugovor s učeničkim domom sklapa načelnik Općine Stubičke Toplice.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.10.

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području općine Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća podsjetio je ta Odluka već donošena no od strane inspektorata sugerirano je da se ona u nekim svojim dijelovima promjeni kako bi se olakšalo i pojednostavilo njezino provođenje.

Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA

o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja pasa i mačaka, način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, način postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na području Općine Stubičke Toplice (dalje u tekstu: Općina).

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na pse koje u obavljanju poslova koriste tijela državne uprave i druge pravne osobe (npr. vojska, policija, zaštitari) kao i na pse vodiče slabovidnih osoba.

Članak 2.

Posjednik je dužan držati pse i mačke u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja(Narodne novine br. 102/17).

U osiguravanju uvjeta za držanje pasa i mačaka, u skladu s potrebama pojedine jedinke, posjednik je dužan osigurati:

1)      odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,

2)      odgovarajući prostor i nastambu u skladu sa potrebama pojedine jedinke,

3)      učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu,

4)      osigurati nesmetano kretanje jedinke u skladu s potrebama i s obzirom na dob i spol,

5)      onemogućiti bijeg,

6)      osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesne, ozlijeđene i iscrpljene jedinke, a prema potrebi i pomoć pri okotu,

7)      osigurati kontrolu uvjeta, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad ili je u tijeku okot.

Djelatnici komunalnog redarstva (u daljnjem tekstu komunalni redar) u okviru svoje nadležnosti, uvidom u bazu podataka Jedinstvenog informacijskog centra kontroliraju obvezu označavanja pasa mikročipom kod svih posjednika koji drže pse na području Općine.

U svrhu kontrole brojnosti populacije napuštenih pasa, svi uhvaćeni psi, koji će se smjestiti u skloništa ili udomiti (mužjaci i ženke) biti će trajno sterilizirani.

 

 

Članak 3.

Nije dozvoljeno puštanje pasa i mačaka na javne prometne i zelene površine bez nadzora.

Na javnim prometnim i zelenim površinama unutar naselja, posjednik psa dužan je voditi psa na povodcu i to na način da ne ugrožava sigurnost ljudi i drugih životinja te njihovo kretanje.

Posjednici pasa i mačaka dužni su očistiti javnu površinu koja je onečišćena od strane njegovog psa ili mačke.

Općina može takve javne površine na koje se ne smiju dovoditi psi i mačke (npr. dječja igrališta) označiti znakom s prekriženim likom psa.

Uz nadzor i odgovornost posjednika dozvoljeno je dovoditi i puštati psa bez povodca izvan građevinskog područja naselja, sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09, 14/14, 21/16, 62/17), te ostalim propisima Republike Hrvatske, kao i na poljskim putevima, livadama izvan naselja i sličnim površinama.

Članak 4.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi pse i mačke u građevine javne namjene - prehrambene trgovine, zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne namjene.

Dovođenje pasa i mačaka u ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Članak 5.

Držanje pasa i mačaka u stambenoj zgradi i okolišu takve zgrade, kretanje pasa i mačaka po zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Posjednik pasa i mačaka dužan je osigurati držanje pasa i mačaka u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način kojim se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Članak 6.

Posjednik pasa i mačaka dužan je kontrolirati njihovo razmnožavanje i onemogućiti mu svako neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja razmnožavanja pasa i mačaka, posjednik pasa i mačaka dužan je voditi računa o broju potomaka pasa i mačaka radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Posjednik pasa i mačaka odgovoran je za njihovu mladunčad.

Posjednik pasa i mačaka mora zbrinjavati njihovu mladunčad sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik pasa i mačaka ne želi samostalno zbrinuti njihovu mladunčad dužan je snositi troškove njihova zbrinjavanja.

Članak 7.

Posjednik psa mora prijaviti njegov nestanak u roku od 14 dana od dana nestanka, veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje ili je se posjednik odrekao, dužan je naknaditi sve troškove kao i štetu koju počini životinja od trenutka nestanka/odricanja do trenutka vraćanja posjedniku.

Članak 8.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja ovlaštena pravna osoba.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Općina je dužna potpisati ugovor sa skloništem za životinje, a sklonište je sa napuštenim i izgubljenim životinjama obvezno postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja.

Ugovorom sklopljenim između Općine i ovlaštene pravne ili fizičke osobe za skupljanje životinja regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja

 

Članak 9.

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu, a u suradnji s lovozakupnicima lovnih područja na teritoriju Općine.

Članak 10.

Općina će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja tako što će

-        provoditi edukaciju posjednika i vlasnika pasa i mačaka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka,

-        u suradnji s nadležnom veterinarskom stanicom prilikom redovitog godišnjeg cijepljenja educirati posjednike o uvjetima i načinu držanja pasa,

-        u suradnji sa skloništem za životinje i osobom zaduženom za provođenje odredbi ove Odluke održavati radionice i predavanja za djecu polaznike osnovne škole na temu zaštite životinja.

Članak 11.

Građevine za udomljavanje životinja, kao što su skloništa i objekti za privremeni smještaj više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci te nastambe za uzgoj pasa i mačaka mogu se graditi isključivo na prostorima određenim prostorno-planskom dokumentacijom Općine Stubičke Toplice.

Članak 12.

Nadzor nad provođenjem ove odlukom vrši komunalni redar.

U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

 

Članak 13.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

 1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba nazočnih nadzoru,
 2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže psi i mačke,
 3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba nazočnih nadzoru,
 4. zatražiti od stranke u postupku podatke i dokumentaciju,
 5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,
 6. očitati mikročip,
 7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima,
 8. donijeti rješenje kojim nalaže fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja,
 9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom,
 10. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je od počinitelja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati odgovarajuću potvrdu.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio prekršaj.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi predstavljala povod za primjenu propisa o zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

Članak 14.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva Krapinsko – zagorske županije.

Članak 15.

Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi će biti kažnjen iznosom od 1.000,00kuna.

Za prekršaje iz stavka 2. ovog članka pravna osoba kaznit će se kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

Sredstva prikupljena u skladu s ovom Odlukom prihod su Općine.

Članak 16.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/18).

Ad.11.

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu DV „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je u privitku poziva dan opširan materijal. Sjednici je nazočna gđa. Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića Zvirek, te ukoliko ima pitanja na iste se može odgovoriti. Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu DV „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2017./2018. (KLASA: 601-07/18-01/02, URBROJ:2113-27-18-3 od 30. kolovoza 2018.).

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da je uz poziv dano izvješće te da je na sjednici nazočan gdin. Božidar Glas, v.d. ravnatelj Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice, ako ima pitanja na ista se može odgovoriti.

U otvorenoj raspravi nije bilo pitanja.

Na usvajanje se daje donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice u razdoblju od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.13.

Informacija o sastanku Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

 

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća daje riječ gđi. Zrinki Košić Bosnar, predsjednici Radnog tijela za ekologiju i kulturu Općine Stubičke Toplice.

Gđa. Zrinka Košić Bosnar podsjetila je vijećnike da je Općina 2015. godine provela projekt Božić na mjesnom trgu u sklopu kojeg su realizirane ekološke radionice. Jedna od radionica je bila i izrada Betlehemske štalice, a koja je realizirana u suradnji sa osnovnom školom i dječjim vrtićem, bila je unikatni rad, impozantnog izgleda. Na žalost nesretnim slučajem izgorjela je prošle godine. Od strane Radnog tijela za ekologiju i kulturu pokrenuta je inicijativa da u suradnji sa školom i dječjim vrtićem se ponovo realizira ovaj projekt.

Vijećnik Filip Poštek izjavljuje da je inicijativa hvale vrijedna jer Betlehemska štalica bila izniman ukras za vrijeme blagdana.

Ad.14.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o.za provedbu projekta ulaganja izgradnje kolektora fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća obavijestio je da je danas neposredno prije 15,00 sati od strane Zagorskog vodovoda d.o.o. upućen prijedlog za donošenje Odluke. Prijedlog je dan vijećnicima neposredno prije održavanja sjednice. Za sada nije naveden iznos on je dva milijuna i osamsto tisuća kuna plus PDV. Kako smo već donijeli Odluku o predaji potrebna je i ova Odluka kao bi se mogli prijaviti na natječaj za financiranje.

Vijećnik Filip Pošek konstatirao je da obzirom na sjednicu na kojoj je donesena Odluka o predaji rečeno da će se načelnik pozabaviti sa optikom te bi bilo možda dobro da se taj dio ugradi u ovu Odluku, odgovorio je predsjednik vijeća da je ova odluka akt koji omogućava prijavu na natječaj te da se u nju to ne može ugraditi, no da se će se taj dio riješiti.

Kako nema prijedloga na usvajanje se daje Odluku o davanju suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o. za provedbu projekta ulaganja izgradnje kolektora fekalne kanalizacije Pila – Strmec Stubički – Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda sustava „Zagorskog vodovoda“ na području općine Stubičke Toplice – „Izgradnja fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički – Stubičke Toplice - etapa B“

 

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave - Općine Stubičke Toplice, za investiciju „Izgradnja fekalne kanalizacije Pila - Strmec Stubički – Stubičke Toplice - etapa B“, investitora Zagorski vodovod d.o.o., K. Š. Gjalskog 1, Zabok.

Članak 2.

Ulaganje iz članka1. ove Odluke planira se prijaviti na Natječaj za provedbu Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ objavljen 11. srpnja 2018. godine u Narodnim novinama.

Članak 3.

Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis projekta/operacije“, koji je prilog ove Odluke i čini sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.15.

Pitanja i prijedlozi.

Nedjeljko Ćuk, predsjednik Općinskog vijeća, obavijestio je da smo dobili obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju, na zahtjev Općine građevinskoj inspekciji za gđu. Darinku Gospočić, a vezano za nezakonitu gradnju farme te je isti pročitao vijećnicima. U istoj je navedeno da nije uočena povreda Zakona o gradnji u 2016. godini. Ponovnim izvidom konstatira se nije došlo do promjene stanja u odnosu na 2016. godinu.

Vijećnica Sabina Frgec podsjetila je da je na prošloj sjednici zamolila da Jedinstveni upravni odjel pribavi informaciju jeli farma registrirana kao farma, kada je registrirana i gdje je registrirana. Molila je odgovor u pisanom obliku, no do danas nije dobila traženi podatak, a prošla su dva tri tjedna. Postavlja pitanje Jedinstvenom upravnom odjelu:

„U blizini moje kuće se prodaju dvije oranice i ja sam zainteresirana za kupnji tih istih oranica. Ja bih tamo uzgajala 28 ovaca. Mogu li ja to napraviti prema važećem Prostornom planu. Znači udaljenost od kuća koje su u mojoj blizini i recimo u odnosu na ovce kojih četiri do pet metara. Moli da se pismeno odgovori može li uopće podnijeti zahtjev za registraciju farme na tom području. Može li uopće podnijeti zahtjev da si na toj lokaciji uopće može sagraditi farmu.“ Moli pisani odgovor da ne bi ispalo da sabotira rad vijeća.

Na traženi upit pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela zamolila je da joj se dostave brojevi katastarskih čestica, na što vijećnica odgovorila da će isto proslijediti putem maila. Nadalje postavila je upite za koje traži također pisani odgovor:

-        vezano na postavljeni upit Općine prema Ministarstvu uprave, a koji joj nije dostavljen, ali koji je dobila od Ministarstva uprave i pretpostavlja da ga je i Općina dobila. Odgovor je došao i načelniku i njoj. Postavlja pitanje jeli dan odgovor Ministarstvu vezano za mjesne odbore. Na prošloj sjednici zamolila je da joj se dostavi odgovor u pisanom obliku no to još nije napravljeno.

Ogovorila je pročelnica Ljubica Božić da smo uputili odgovor Ministarstvu uprave no za sada se nisu očitovali. Vijećnica tvrdi da je odgovor morao doći jer je i noj proslijeđen na mail.

-        što je sa manifestacijom Cvijet u cvijeću, što je sa Likovnom kolonijom, nekakva su šuškanja da možda neće biti ni Gljivarijade, pa moli odgovore na to pitanje

-        upućuje pitanje Jedinstvenom upravnom odjelu je li im se obratila gđa. Stepan – Leštek.

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovorio je da će se Gljivarenje održati 20. listopada 2018. godine u subotu, Likovna kolonija nije predviđena, no hoće li biti u sklopu Gljivarenja će se još utvrditi programom.

Vijećnik Filip Poštek kao predsjednik Radnog tijela za turizam, obratio se riječima da je Likovna kolonija odrađena u sklopu Malog uličnog festivala, obzirom da su sredstva za nju prebačena na Mali ulični festival. Djelomično će se u manjem obujmu održati i u sklopu Gljivarijade. Ukoliko će slijedeće godine Turistička zajednica imati više sredstava od boravišne pristojbe Likovna kolonija će se vratiti, ali u nekom moderniziranom obliku koji zbilja privlači ljude i veći broj posjetitelja i koja neće biti svrha sama sebi za likovnjake.

Vijećnica Sabina Frgec zahvalila je na odgovoru te još moli odgovor za manifestaciju Cvijet u cvijeću, obzirom da je to jedna dugogodišnja tradicionalna manifestacija u kojoj je bilo uključeno i Društvo naša djeca, i u koju su se uključivala djeca diljem Hrvatske svojim radovima na natječaj.

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovorio je da su se radi stanja Proračuna sredstva morala rezati. Kod planiranja Proračuna za 2018. godinu nije bilo prostora troškove manifestacije.

Vijećnik Filip Poštek uputio je pitanje smatra li se da je Kolonija u obliku kojem je bila zadnjih nekoliko godina bila održiva, na što je vijećnica Sabina Frgec ogovorila da je apsolutno za to da je bila održiva upravo u tom obliku.

Vijećnik Jurica Knezić postavio je upit vezano za stup javne rasvjete u Strmcu Stubičkom koji je napuknut i visi. Hoće li se sanirati? Odgovorio predsjednik Nedjeljko Ćuk da su upravo danas došli iz Elektre i počeli sa radovima.

Vijećnik Nikola Kristić osvrnuo se na Likovnu koloniju, potvrđujući da takve manifestacije trebaju redizajn ali misli da je prije odluke da se ona ne održava trebalo raspraviti o tome čak i na vijeću i vidjeti jeli se može napraviti u redizajniranom obliku i na koji način. Mišljenja je da bi to bilo bolje nego da uopće nestane i da nitko ne zna da je nema. Poštuje Radno tijelo za turizam, no tijelo ne donosi odluke, već ih donosi načelnik ili vijeće. Mišljenja je da to treba obrazložiti, nismo smjeli samo tako prijeći preko dugogodišnje manifestacije. Turistička zajednica trebala bi to malo obrazložiti ili ponuditi nešto drugačije redizajnirano. Mi od lipnja mjeseca nismo imali ni jednu manifestaciju koja ime veze sa turizmom.

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovorio je da se do sada trošilo dvadeset tisuća kuna, koje se mogu sada utrošiti u Gljivarenje i paralelno sa njom održati jedan dio Likovne kolonije.

Vijećnik Tomislav Mlinarić apelira na načelnika ukoliko je moguće da se riješi problem bivšeg Hotela Sljeme, naime krovište terase je jako lošem stanju i postoji opasnost da netko bude ozlijeđen. Moli da se stupi u kontakt sa vlasnicima ili vjerovnicima sa bilo kime da se to riješi. Daske strše na sve strane, djeca tamo čekaju bus i pitanje je vremena kada će netko stradati, a onda će se pitati tko je odgovoran i zašto se ništa ne poduzima.

Josip Beljak, općinski načelnik, odgovorio je da smo svi svjesni situacije kao i da je svaki tjedan u kontaktu sa odvjetnikom Vlakovićem koji zastupa nasljednike. Intenzivno se traže kupci za hotel. Problem je što su vlasnici međusobno posvađani. Slijedeći tjedan dogovoren je dolazak gđe. Mirjane Sajko koja ima najveći dio, pa će se tada razgovarati i o tom problemu. Općina počisti smeće. Jedna od mogućnosti je staviti trake. Upućen im je dopis da se prvi dio prostora gdje je šank da biciklistima na korištenje no nisu se nisu mogli dogovoriti.

Vijećnik Robert Pilski postavio je upit o radu poljoprivrednog redara, jer do sada nije primijetio pomake što se tiče njegovog rada ili da je nešto očišćeno na terenu.

Nedjeljko Ćuk predsjednik Općinskog vijeća potvrdio je da su isti upiti od strane građana upućeni i njemu te da je kod pročelnice zatražio pojašnjenje.

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, obavještava da sukladno sporazumu općina i gradova, gđa. Bartolin radi u gradovima Oroslavje i Donja Stubica te općinama Gornja Stubica i Stubičke Toplice od 01. srpnja i tu je četiri puta mjesečno. U dvadeset predmeta zaprimljenih tijekom kolovoza nije uopće postupano, prema zadnjem izvješću. Osobno se očitovala na isto i utvrđeno je nekoliko nepravilnosti, kao primjer navela je da ima problema sa neriješenim zemljišno knjižnim stanjem, a da nije navela što je poduzela potom pitanju. Za sada nije riješen niti jedan predmet jer trenutno šalje opomene. U predmetima u kojima su se stekli uvjeti nisu izdana rješenja. Do 08. kolovoza zaprimila je 31 predmet, a od 08 kolovoza do 05. rujna zaprimila je još pet predmeta. Ukupno je otvoreno 40 predmeta. Kao pročelnik izdala joj je nalog da dopuni izvješće o postupanju u predmetima. Njoj je pročelnica gospođa iz Gornje Stubice. Ovo je sve što je trenutno se moglo napraviti. Ima rok do 28. rujna da se uskladi. Svaka jedinica daje 25% njene plaće koja iznosi oko četiri tisuće kuna za srednju stručnu spremu.

Vijećnica Nina Gradiški-Zrinski predlaže da se načelnici nađu sa gospođom i da ona počne djelovati, jer danas je to 40 predmeta za neko vrijeme će biti puno više. Ljudi opomene dobivaju. No toga je puno više nego je trenutno prijavljeno. Predlaže da se gospođa obrati vijeću jer možda mi ne znamo njezin rad.

Nedjeljko Ćuk. predsjednik vijeća slaže se sa prijedlogom da se gđa. Bartolin obrati vijeću. Zaprimljen je velik broj predmeta, doći će zima i slijedeće godine ponovno će se pokrenuti isto pitanje. Mišljenja je da načelnici moraju razgovarati i pokušaju je usmjeriti.

Vijećnica Sabina Frgec postavila je pitanje da u slučaju kada se opomene pošalju vlasnicima koji imaju ne riješeno imovinsko pitanje i gdje je više vlasnika, a zemljište se ne počisti, Općina može sjesti na to zemljište ili očistiti i uputiti račun za čišćenje vlasniku ukoliko vlasnik proda zemljište.

Ljubica Božić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, objasnila je da smo tu ideju već imali no poljoprivredni inspektor koji je održao sastanak rekao je da se to ne može raditi jer je to privatno zemljište i mi to ne smijemo. Ako je jedan od vlasnika zaprimio opomenu može mu se narediti da počisti zemljište. Može se dogoditi situacija da netko plati kaznu i ne počisti zemljište, ponovno mu se izda rješenje, ponovo plati i ne očisti zemljište i tako u nedogled.

Vijećnica Sabina Frgec postavila je upit vezano za Snježanu Stepan Leštek. Radi se mami mojeg učenika, žive u Oroslavju, obratila se Općini za pomoć jer ima dijete koje je od malena kronično bolesno i ne može se kretati bez pomoći odrasle osobe. Ima asistenta u nastavi. Jedno dijete umrlo im je od leukemije. Možda oni jesu dobro stojeći ali su nakon dugotrajne borbe iscrpili sve svoje resurse. Martin ide na vježbe koje je išla i Lana Mališ. Moli vijeće da se barem na neki simboličan način pomogne toj obitelji, svjesna je da predmet ide na radno tijelo. Ta je gospođa pokrenula humanitarnu akciju Lucijino svjetlo.

Vijećnik Nikola Kristić obavijesti je da će se u aktivnostima koje provodi udruga do kraja godine voditi o tome računa, kao što je bila i akcija za Lanu Mališ.

Kako nema daljnjih upita Nedjeljko Ćuk zahvalio je vijećnicima na odazivu za sjednicu. Sjednica je završila sa radom u 20,15 sati.

KLASA:021-05/18-01/17

URBROJ:2113/03-01-17-2

Stubičke Toplice, 13.09.2018.

Zapisničar                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                         Nedjeljko Ćuk

Kako do nas / Kontakt