15. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 20. listopada 2014. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

Prisutni vijećnici: 
Stjepan Sokač, Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Damir Pavrlišak, Ivanka Bartol, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski, Josip Kukas,Nina Gradiški Zrinski, Alen Ahmetović

- Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
- Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
- Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice
- Ljubica Božić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
- Dubravka Špiček, voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
- Senka Susović, novinarka

Odsutni: Ana Gospočić, Tomislav Franjković ( opravdano)

Zapisničar: Melita Šarić
Započeto:19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara petnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“, gđu. Senku Susović, novinarku Radio Stubice,te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže dopunjeni:

D N E V N I    R E D

1.Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2.Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja groblje Strmec Stubički.
3.Donošenje Odluke o objavi pročišćenog teksta Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice.
4.Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova uređenja interijera i fasade Vatrogasni dom Pila, ponovljeni postupak za grupe 4., 5., 6., 8., 9., 10. i 12.
5.Donošenje Pravilnika o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice.
6.Donošenje Odluke o službeniku za informiranje.
7.Donošenje Rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju u ponovljenom postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi.
8.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2014./2015.
9.Donošenje Odluke o provođenju programa engleskog jezika u Dječjem vrtiću „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2014./2015.
10.Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“.
11.Donošenje Odluke o subvencioniranju kamatne stope u Programu „Kreditom do uspjeha 2104.“.
12.Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dopunjeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa jedanaest (11) glasova.

Ad.1. 
Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.

Zapisnik sa četrnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa jedanaest(11) glasova.

Ad.2.
Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja groblje Strmec Stubički.

Gđa. Ljubica Božić obavijestila je prisutne da je obveza izrade Detaljnog plana uređenja groblje Srtmec Stubički uređena Prostornim planom Općine Stubičke Toplice. Detalji plan donesen je Odlukom Općinskog vijeća 2013 godine. Ovim izmjenama i dopunama, a koji postupak je započeo početkom godine, proširena je površina groblja to jest pravilnije je formirano, izmjenjene su odredbe koje se tiću širine putova i veličine grobnih mjesta. Hrvatska elektropivreda imala je neke svoje uvjete vezano za dalekovod.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja groblje Strmec Stubički.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja groblje Strmec Stubički.

Ad.3.
Donošenje Odluke o objavi pročišćenog teksta Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice.

Gđa. Ljubica Božić obavijestila je prisutne da su na trinaestoj sjednici Općinskog vijeća donesene Izmjene i dopune Prostornog uređenja Općine Stubičke Toplice. Novim Zakonom o prostornom uređenju obveza Općinskog vijeća je da se nakon svake izmjene i dopune donese pročišćeni prostorni plan u tekstualnom i grafičkom dijelu. Plan će se objaiviti na internetskim stranicama i kao takav bit će dostupan građanima.
Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku o Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se Odluka o Prostornom planu uređenja Općine Stubičke Toplice.

Ad.4.
Donošenje Odluke o odabiru u postupku nabave radova uređenja interijera i fasade Vatrogasni dom Pila, ponovljeni postupak za grupe 4., 5., 6., 8., 9., 10. i 12.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU NABAVE RADOVA UREĐENJA INTERIJERA I FASADE NA VATROGASNOM DOMU PILA, OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
(ponovljeni postupak za grupe 4., 5., 6., 8., 9., 10. i 12.)

 

Naručitelj je Općina Stubičke Toplice, sa sjedištem u Stubičkim Toplicama, Viktora Šipeka 16.

Predmet nabave je nabava radova uređenja interijera i fasade na Vatrogasnom domu Pila, Općina Stubičke Toplice.

Nazivi ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:

za grupu:5. STOLARSKI RADOVI:

ORO PLAST-MRZLJAK d.o.o., Oroslavje, M.J. Zagorke 26.

za grupu:4. HIDRO IZOLATORSKI RADOVI,

6. KERAMIČARSKI RADOVI,

8. VODOVOD,

9. KANALIZACIJA,

10. SANITARNE OPREME i

12. INSTALACIJA MJERENOG PLINA I CENTRALNOG GRIJANJA:

1.POLI-MONT d.o.o., Špičkovina bb, Zabok.

Razlozi odabira: najniža cijena

za grupu:5. STOLARSKI RADOVI:

Cijena ponude u kn bez PDV: 44.020,80 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 55.026,00 kn

za grupu:4. HIDRO IZOLATORSKI RADOVI

Cijena ponude u kn bez PDV: 1.880,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 2.350,00 kn

6. KERAMIČARSKI RADOVI,

Cijena ponude u kn bez PDV: 48.420,00

Cijena ponude u kn uključen PDV: 60.525,00 kn

8. VODOVOD,

Cijena ponude u kn bez PDV:7.280,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 9.100,00 kn

9. KANALIZACIJA,

Cijena ponude u kn bez PDV:3.490,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 4.362,50 kn

10. SANITARNE OPREME i

Cijena ponude u kn bez PDV:7.960,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 9.950,00 kn

12. INSTALACIJA MJERENOG PLINA I CENTRALNOG GRIJANJA:

Cijena ponude u kn bez PDV:45.545,00 kn

Cijena ponude u kn uključen PDV: 56.931,25 kn

Ukupno zaprimljenih ponuda:

dvije.

Isključeni su sljedeći ponuditelji:

nitko.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.5.
Donošenje Pravilnika o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice.

Gđa. Ljubica Božić upoznaje prisutne da je 2013. g. došlo do promjene Zakona o pravu na pristupu informacijama te je ovaj Pravilnik samo usklađenje sa odredbama Zakona. Mi smo imali Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija i Katalog informacija. Prema novim odredbama jedinica lokalne samouprave dužna je sve akte koje donosi to jest sve što nastaje u njenom radu učiniti dostupno građanima ukoliko ne postoji oznaka tajnosti. Pravilnikom se utvrđuje za koje informacije općina mora učiniti pristup, u kojem roku će ih objaviti na internetskim stranicama, kao i da se opći akti objavljujuna internetskoj stranici i u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije. Općina ima pravo tražiti naknadu troškova sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i dostave te informacije odnosno poštarinu. Ovim Pravilnikom je utvrđeno da se ti isti troškovi ne bi naplaćivali ukoliko ne prelaze iznos od 20,00 kuna.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Pravilnik o pristupu informacijama u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

PRAVILNIK O PRISTUPU INFORMACIJAMA U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, u skladu za zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama (dalje: zakon), radi ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (dalje: Općine), utvrđuju načini ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, ograničenja prava na pristup informacijama te organizacija postupanja i rješavanja o zahtjevima za pristup informacijama.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje koje im daje zakon.

Članak 2.

Općina omogućava pravodoban pristup informacijama svakoj domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi (dalje: korisnicima prava na pristup informacijama), pod jednakim uvjetima.

Općina omogućava pristup informacijama:

-objavom na službenoj internetskoj stranici Općine Stubičke Toplice te internetskoj stranici Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije,

-objavom u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije,

-objavom na oglasnim pločama unutar prostorija Općine Stubičke Toplice te ispred društvenih domova,

-neposrednim usmenim pružanjem informacija telefonom na usmene upite, odnosno pisanim putem na pisane upite,

-omogućavanjem neposrednog uvida u dokumente ili dostavom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

-izvješćivanjem medija,

-objavom oglasa u medijima.

                                                                      Članak 3.

Općina Stubičke Toplice ograničit će pristup informaciji sukladno odredbama zakona.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji korisnik može ostvariti podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se po mogućnosti na obrascu, koji Općina mora učiniti dostupnim na svojoj internetskoj stranici, ili službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice uručiti neposredno korisniku prilikom dolaska u prostorije Općine.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji se urudžbira i potom upisuje u Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Stubičke Toplice za tekuću godinu.

Po upisu, zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji prosljeđuje se službeniku za informiranje.

Članak 5.

Opći akti i ostale odluke (npr. proračun, izvršenje proračuna, financijska izvješća, izvješća o radu, programi,strategije, upute, i drugi odgovarajući dokumenti) koje donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice te zapisnici Općinskog vijeća objavljuju se na internetskoj stranici Općine u roku od petnaest dana od dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Pozivi za sjednice Općinskog vijeća objavljuju se na internetskoj stranici Općine s danom slanja poziva vijećnicima Općine Stubičke Toplice, a najkasnije sljedeći radni dan.

Informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima i donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa objavljuju se na internetskoj stranici Općine ažuriraju se polugodišnje.

Informacija o unutarnjem ustrojstvu Općine Stubičke Toplice s imenima vijećnika, općinskog načelnika, zamjenika načelnika i zaposlenih ažurira se prema potrebi najkasnije prvi sljedeći radni dan od dana nastale izmjene na internetskoj stranici Općine.

Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršenju ugovora objavljuju se na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Registar ugovora sklopljenih u postupku javne nabave objavljuje se na internetskoj stranici Općine i ažurira najmanje svakih šest mjeseci.

Obavijest o raspisanim natječajima Općine objavljuje se s danom otvaranja natječaja.

Informacije o izvršenim projektima Općine objavljuju se u roku od pet radnih dana na naslovnoj stranici internetske stranice Općine.

Najčešće tražene informacije ažuriraju se najmanje svakih šest mjeseci. Najčešće tražene informacije se ne objavljuju u rubrici „najčešće tražene informacije“ ukoliko su dostupne na naslovnoj stranici internetske stranice Općine.

Ostale informacije objavljuju se na naslovnoj stranici Općine najkasnije u roku od pet radnih dana od dana nastanka.

Opći akti i ostale odluke koje donosi Općinsko vijeće te opći akti koje donosi načelnik Općine, objavljuju se i u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, u papirnatom obliku i na službenoj internetskoj stranici Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije, a na naslovnoj stranici internetske stranice Općine nalazi se poveznica sa službenom internetskom stranicom Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije.

Članak 6.

Općina će tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, ukoliko njezin iznos, utvrđen sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Nar. nov. br. 12/14 i 15/14) prelazi 20,00 kuna.

Općina će zatražiti naknadu troškova dostave tražene informacije ukoliko taj trošak, utvrđen sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Nar. nov. br. 12/14 i 15/14) prelazi iznos od 20,00 kuna.

Sredstva za troškove koji ne prelaze iznose utvrđene stavkom 1. i 2. ovog članka osigurat će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

O zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informaciji službenik za informiranje odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, službenik za informiranje će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog zahtjeva se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, službenik za informiranje će odbaciti zahtjev rješenjem.

Članak 8.

Službenik za informiranje rješava o zahtjevu za pravo na pristup informaciji, odnosno pravu na ponovnu uporabu informacije, sukladno odredbama zakona.

Nacrt rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva izrađuje službenik Jedinstvenog upravnog odjela iz čijeg je djelokruga tražena informacija.

Članak 9.

Kad dostavlja traženu informaciju, službenik za informiranje obavijestiti će korisnika, na isti način na koji daje informaciju, i da može tražiti, u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije, ispravak ili dopunu informacije, ukoliko smatra da informacija nije točna ili potpuna.

Članak 10.

Općina može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija sukladno čl. 6. ovog Pravilnika, osim ako iste informacije objavljuje besplatno putem svoje internetske stranice.

Članak 11.

Službenika za informiranje imenuje Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice.

Podaci o službeniku za informiranje (ime i prezime, adresa, broj telefona, broj telefaksa i adresa elektroničke pošte) objavljuju se na internetskoj stranici Općine sa danom stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice i ažuriraju se odmah po nastanku promjene.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/06 i 6/11).

Ad.6.
Donošenje Odluke o službeniku za informiranje.

Gdin. Stjepan Sokač upoznaje prisutne da je ova točka vezana uz prethodnu, te da se kao službenom osobom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama predlaže gdin. Vladimir Bosnar.

Kako nema upita gdin. Stjepan Sokač daje na usvajanje Odluku o službeniku za informiranje 

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Članak 1.

Određuje se Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje:

-obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustrojstvu Općine Stubičke Toplice, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

-unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Stubičke Toplice,

-osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom,

-vodi Službeni upisnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službene osobe za informiranje (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/06).

Ad.7.
Donošenje Rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju u ponovljenom postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

RJEŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KONCESIJU

Članak 1.

Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesiju dimnjačarski poslovi (ponovljeni postupak) u sljedećem sastavu:

- Nedjeljko Ćuk, predsjednik Radnog tijela za gospodarstvo – predsjednik

- Dubravka Špiček, mag.oec.– član,

- Kristijan Oremuš, ing.prom. – član,

- Maja Ivačević, dipl.iur. – član,

- Ljubica Božić, dipl.iur. – član.

Članak 2.

Zadaci Stručnog povjerenstva su određeni čl. 14. Zakona o koncesijama, a obuhvaćaju naročito:

-izradu analize davanja koncesije,

-izradu dokumentacije za nadmetanje,

-pregled i ocjena pristiglih ponuda, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije,

-upućuje nacrt prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja načelniku Općine Stubičke Toplice.

Uvjete sposobnosti i kriterije za odabir najpovoljnijeg ponuditelja Stručno povjerenstvo određuje sukladno Zakonu o koncesijama i Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), u suradnji s načelnikom Općine Stubičke Toplice.

Procjenu vrijednosti koncesije Stručno povjerenstvo određuje sukladno odredbama Zakona o koncesijama, Zakona o javnoj nabavi i Proračuna Općine Stubičke Toplice.

Ad.8.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića „Zvirek“ za pedagošku godinu 2014./2015.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2014./2015.

Ad.9.
Donošenje Odluke o provođenju programa engleskog jezika u Dječjem vrtiću „Zvirek“ u pedagoškoj godini 2014./2015.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ za provođenje programa engleskog jezika u pedagoškoj godini 2014./2015., u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, u trajanju od 60 školskih sati.

Članak 2.

Utvrđuje se cijena programa Engleskog jezika u organizaciji Dječjeg vrtića „Zvirek“, za pedagošku godinu 2014./2015., u iznosu od 1.000,00 kuna po polazniku, a korisnici mogu izvršiti uplatu u osam obroka po 125,00 kuna.

Ad.10.
Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2014. do 30. rujna 2014. godine.

Članak 2.

Usvaja se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje 01. siječnja 2014. do 30. rujna 2014. godine.

Ad.14.
Donošenje Odluke o subvencioniranju kamatne stope u Programu „Kreditom do uspjeha 2104.“.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A
O SUBVENCIONIRANJU KAMATNE STOPE U PROGRAMU „KREDITOM DO USPJEHA 2014.“

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice će subvencionirati kamatnu stopu poduzetnicima koji imaju sjedište na području Općine Stubičke Toplice po Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti, koja će se provoditi u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorskom županijom, i to u iznosu od 1 postotnog poena za proizvodne djelatnosti i 1 postotnog poena za uslužne djelatnosti.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za potpisivanje ugovora o subvencioniranju kamatne stope kao u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Prilog i sastavni dio ove Odluke je dopis Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, KLASA:403-01/14-01/29, URBROJ:516-03-02/1-14-22 od 25. rujna 2014. godine, u vezi utvrđivanja kreditnih uvjeta.

Ad.15.
Pitanja i prijedlozi.

Gdin. Alen Ahmetović smatra, da obzirom na količinu papira potrebnih za pripremu sjednice to jest materijala za sjednice, pozivi i privitci pozivu mogu se vijećnicima dostavljati ne e-mail adrese ili putem CD-a, a osobama koji nisu vični koristiti se računalom isto bi se moglo i nadalje isprintati. Vjeruje da se većina ljudi ipak koristi računalom.

Gdin. Vladimir Bosnar slaže se konstatacijom no smatra da bi u tom slučaju vijećnicima trebalo kupiti prijenosna računala, a to je ipak znatan izdatak Proračuna.

Gdin. Stjepan Sokač predlaže da se načelnik konzultira sa Jedinstvenim upravnim odjelom kako bi se utvrdilo postoji li ta mogućnost.

Gđa. Ljubica Božić predlaže da se svatko sam izjasni o tome.

Kako nema više pitanja niti prijedloga gdin. Stjepan Sokač zaključuje sjednicu

Završeno:19,25 sati

KLASA:021-05/14-01/10
URBROJ:2113/03-01-14-4
Stubičke Toplice, 20.10.2014.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt