16. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 16. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2010. godine donijelo je  

D N E V N I  R E D

1.  Usvajanje zapisnika sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2.  Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj 2010. godine.
3.  Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Zvirek“.
4.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Zvirek“.
5.  Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu sa pratećim odlukama.
6.  Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.
7.  Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.
8.  Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu.
9.  Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Stubičke Toplice.
10.  Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Stubičke Toplice – Strmec Stubički – Pila (1. etapa).
11.  Donošenje Odluke o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom i prostorima u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke.
12.  Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su sljedeće odluke: 

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj 2010. godine.

Jednoglasno se usvaja informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec svibanj 2010. godine.

Ad.3.
Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno je doneseno

RJEŠENJE
O IMENOVANJU RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA “ZVIREK”

Kristina Ljubić, iz Stubičkih Toplica, Ljube Babića Đalskog 91, Stubičke Toplice, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića “Zvirek”

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Zvirek“, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na sjednici održanoj dana 10. lipnja 2010. godine.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom objave.

Ad.5.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu sa pratećim odlukama.

Jednoglasno je donesena

O D L U K A

I

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi prvu Izmjenu Proračun Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2010. godine sa prihodima od 18.054.000,00 kuna i rashodima od 18.054.000,00 kuna, kako slijedi:
                                                                                                                        Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                       18.052.200,00

- prihodima od nefinancijske imovine od                                                     1.800,00

- razlikom višak/manjak                                                                           964.985,67

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                           7.823.899,33

- rashode za nefinancijsku imovinu od                                                 9.265.115,00

II

Kao sastavni dio prve Izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o prvoj izmjeni Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu,

- Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba u športu za 2010. godinu.

- Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu,

- Odluka o prvoj izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2010. godinu,

III

Prva izmjena Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

Jednoglasno je donesena

Prva izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu

Članak 1.

Prvom izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Prva izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, sastavni je dio Prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

Ad.7.
Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja infrastrukture Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

Jednoglasno je donesena

Prva izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu

Članak 1.

Prvom izmjenom Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu mijenja se procjena troškova i iskaz financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Prvoj izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice, i to za:

- održavanje javnih površina,

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 210.000,00 kuna, od čega je 10.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 25.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu, 25.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 150.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom području Općine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radove koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjeg igrališta predviđeno je 20.000,00 kn, koje će se potrošiti za bojenje sprava na dječjim igralištima ili eventualni popravak oštećenih elemenata.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.170.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2. Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 200.000,00 kn.

3. Za održavanje kanalizacijskog sustava predviđeno je 5.000,00 kn, a podrazumijeva čišćenje i odštopavanje postojeće kanalizacije.

III. JAVNA RASVJETA

1. Troškovi električne energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 180.000,00 kn.

2. Za materijal za tekuće održavanje predviđeno je 90.000,00 kn, a podrazumijeva održavanje javne rasvjete izmjenom postojećih neispravnih armatura i stavljanje ispravnih.

3. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 100.000,00 kn.

IV. OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 290.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 33.000,00 kn.

Članak 3.

Prva izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, sastavni je dio Prve izmjene Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu.

Ad.8.
Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu.

Jednoglasno je donesena

O D L U K A 
o konsolidiranom Proračunu Općine Stubičke Toplice.

I

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi konsolidirani Proračun Općine Stubičke Toplice za 2010. godine sa prihodima od 18.054.000,00 kuna i rashodima od 18.054.000,00 kuna, kako slijedi:

                                                                                                                         Plan

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                       18.596.368,00

- prihodima od nefinancijske imovine od                                                      1.800,00

- razlikom višak/manjak                                                                           964.985,67

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                          8.368.067.33

- rashode za nefinancijsku imovinu od                                                9.265.115,00

II

Konsolidirani Proračun Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.9.
Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesena Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Stubičke Toplice. Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Stubičke Toplice objaviti će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

Ad.10.
Donošenje Odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave za nabavu radova izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Stubičke Toplice – Strmec Stubički – Pila (1. etapa).

Jednoglasno se donosi

ODLUKA
o odabiru u otvorenom postupku javne nabave
radi nabave radova izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije 
Stubičke Toplice – Strmec Stubički – Pila (I. etapa)

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV

NISKOGRADNJA HREN d.o.o. za graditeljstvo i usluge

SJEDIŠTE

Golubovečka 85, Donja Stubica

OIB:

27587651734

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

1.460.182,20 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (uključuje PDV)

1.796.024,10 kn

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena ponude.

3. Rok mirovanja je 15 dana od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju.

4. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1.  Predmet nabave:

radovi izgradnje glavnog kolektora fekalne kanalizacije Stubičke Toplice – Strmec Stubički – Pila (I. etapa)

2.  Evidencijski broj nabave:

10/10

3.  Broj zaprimljenih ponuda:

18 (osamnaest)

4.  Nazivi ponuditelja:

1. MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., Radnička bb, Savska Ves, Čakovec

2. GRADNJA ZAVELIM d.o.o., Bukovački vijenac 38, Zagreb

3. BUBANJ-NISKOGRADNJA d.o.o., Gruška 14, Zagreb

4. IGRA d.o.o., Ivanićgradska 22, Zagreb

5. VODOTEHNIKA d.d., Koturaška 49, Zagreb

6. TEGRA d.o.o., Mihovljanska 70, Čakovec

7. HIDROTEHNIKA d.o.o., Radnička bb, Čakovec

8. G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, Omišalj

9. ZAJEDNIČKI PONUDITELJI: KRAKOM d.o.o., Gajeva 20, Krapina i PMD JEDINSTVO d.d., Mihaljekov Jarek 33, Krapina

10. KOMGRA d.o.o., Kelekova 7a, Sesvete

11. KONSTRUKTOR d.d., Ul. kralja Petra Krešimira 25, Zlatar

12. NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica

13. OSIJEK KOTEKS d.d., Šamačka 11, Osijek

14. GRADEX & CO d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Zabok

15. INSTAL-PROM d.o.o., Ljutomerska 14, Zagreb

16. ZAGORJE GRADNJA d.o.o., Zagrebačka cesta 26, Zagreb

17. MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina

18. MIJO STIPIĆ, vl. obrta GRAĐEVINARSTVO, Sajmišna 15, Sveti Ivan Zelina

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravi spor.

Ad.11.
Donošenje Odluke o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom i prostorima u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke.

Jednoglasno je donesena

O D L U K A
o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom i
prostorima u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijeme uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom te dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke noću.
Noć je vrijeme od 23 do 7 sati.

Članak 2.

Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 3 sata, u razdoblju od 01. svibnja do 30. listopada.
Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima iz stavka 1. ovog članka ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru, osim na područjima određenim u članku 3. ove Odluke.

Članak 3.

Radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, određuje se dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć propisane zakonom kojim se uređuje zaštita od buke, na otvorenim prostorima Općine Stubičke Toplice, na kojima se pružaju ugostiteljske usluge, i to:

Ulica Ljube Babića Đalskog – centar do kućnog broja 3, tržnica u Stubičkim Toplicama, Park vozača Pila, unutar dvorišta hotela, Mjesni domovi Strmec Stubički i Pila te njihova dvorišta.

Određuju se putovi dolaženje i odlaženje sudionika događanja iz stavka 1. ovog članka kako slijedi: DC 307 i ŽC 2219.

Članak 2.

Na prostorima iz članka 3. ove Odluke dozvoljava se da razina buke u okolini otvorenog prostora na kojem se pružaju ugostiteljske usluge (LAr,5min) prekorači razinu rezidualne buke (LA95,5min) za najviše do 5 dB (A) za svaku središnju frekvenciju pojasa oktave.

Članak 3.

Odredbe o prekoračenju buke primjenjuju se isključivo na ugostiteljske objekte koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na prostoru na kojem je dozvoljeno prekoračenje razine buke, te na organizatore priredbi koji imaju odobrenje Općine Stubičke Toplice za organiziranje priredbi na tim prostorima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".


KLASA:021-05/10-01/12

URBROJ:2113/03-01-10-2

Stubičke Toplice,28.06.2010.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt