16. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

S K R A ć E N I     Z A P I S N I K

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 15. prosinca 2014. godine u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

 Prisutni vijećnici: 
Stjepan Sokač, Nedjeljko Ćuk, Zrinka Košić Bosnar, Boris Beljak, Ivanka Bartol, Darinka Gmaz-Lončar, Mato Zrinski,Nina Gradiški Zrinski, Alen Ahmetović, Ana Gospočić, Tomislav Franjković

Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice 
Ivan Hren, zamjenik načelnika Općine Stubičke Toplice
Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ Stubičke Toplice
Brigitte Gmaz, v.d.ravnateljica Osnovne škole Stubičke Toplice
Adrijana Merić, ispred Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice
Ljubica Božić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Dubravka Špiček, voditelj Odsjeka za računovodstvo i financije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice
Senka Susović, novinarka

Odsutni: Damir Pavrlišak, Josip Kukas (opravdano)
Zapisničar: Melita Šarić

Započeto:17,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, gdin. Stjepan Sokač, otvara šesnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika gdina. Vladimira Bosnara, zamjenika načelnika gdina. Ivana Hrena, gđu. Kristinu Ljubić, ravnateljicu Dječjeg vrtića „Zvirek“, gđu. Brigitte Gmaz, v.d. ravnateljicu Osnovne škole Stubičke Toplice, gđicu. Adrijanu Merić ispred Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, gđu. Senku Susović, novinarku Radio Stubice,te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice.
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno jedanaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke. Predlaže

D N E V N I      R E D

1. Usvajanje zapisnika sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
2. Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sa pratećim odlukama.
3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.
4. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
5. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2015.-2017. godinu.
7. Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2015. godinu i projekcije za 2016.-2017. godinu.
8. Donošenje Programa utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu.
9. Donošenje Plana davanja koncesija za 2015. godinu.
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.
11. Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.
12. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.
13. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi sa rješenjem.
14. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice.
15. Donošenje Odluke o uvjetima za dobivanje subvencije za edukaciju o održivoj uporabi pesticida.
16. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića „Zvirek“.
17. Donošenje Odluke o osiguranju sredstava za financiranje Osnovne škole Stubičke Toplice.
18. Donošenje Odluke o sufinanciranju udžbenika za djecu polaznike Osnovne škole Stubičke Toplice. 19. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra.
20. Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za zamjenu nekretnina.
21. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
22. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.
23. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu
24. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2015. godinu projekcije za 2016. i 2017. godinu.
25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću „Zvirek“.
26. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Osnovne škole Stubičke Toplice i projekciju za 2016. i 2017. godinu.
27. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi dopunjeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa jedanaest (11)glasova.

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Kako nema pitanja, gdin. Stjepan Sokač daje zapisnik na usvajanje.
Zapisnik sa petnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen sa jedanaest(11)glasova.

Ad.2.
Donošenje Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sa pratećim odlukama.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, zajedno sa obrazloženjem i pratećim odlukama. Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

 Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Proračun Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu:

                                                                                        2015.           2016.                    2017.

- sa prihodima od                                         14.937.300,00          13.977.300,00          12.967.300,00
- sa rashodima od                                        14.937.300,00          13.977.300,00          12.967.300,00

Prihodi se po strukturi raspoređuju na:

- prihode poslovanja                                   14.935.500,00          13.975.500,00          12.965.500,00
- prihode od nefinancijske imovine                       1.800,00                   1.800,00                   1.800,00

 Rashodi se odnose na :

- rashode poslovanja                                     7.722.800.00           7.603.800,00            7.593.800,00
- rashode za nefinancijsku imovinu                7.214.500,00           6.373.500,00            5.373.500,00

 Članak 2.

Donose se prateće Odluke uz Proračun: 

- Odluka o Socijalnom programu Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu 
- Odluka o Programu javnih potreba u športu za 2015. godinu
- Odluka o Programu javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 
- Odluka o Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. godinu
- Odluka o Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.
- Plan razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje 2015. – 2017. godinu.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije ».

Ad.3.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da je u privitku poziva dan prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015.g. Otvara se rasprava.

Kako nema pitanja niti prijedloga na usvajanje daje Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu (dalje: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Stubičke Toplice, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te pojedine ovlasti načelnika Općine Stubičke Toplice (dalje: načelnik) i Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) u izvršavanju Proračuna i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za tekuću proračunsku godinu.
U Planu razvojnih programa se iskazuju planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji:

1.Prihodi:

a) prihodi od poreza,

b) doprinosi za obvezna osiguranja,

c) pomoći

d) prihodi od imovine,

e) prihodi od pristojbi i naknada,

f) ostali prihodi

g) prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

2. Rashodi:

a) rashodi za zaposlene,

b) materijalni rashodi,

c) financijski rashodi,

d) subvencije,

e) pomoći,

f) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

g) ostali rashodi i

h) rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Članak 3.

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca.
Proračun mora biti donesen prije početka godine na koju se odnosi.
Proračun, odnosno njegove izmjene i dopune, objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Članak 4.

Ako Proračun ne bude donesen prije početka proračunske godine, donosi se odluka o privremenom financiranju, i to najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.Privremeno financiranje obavlja se u skaldu sa Zakonom o proračunu.
Ako ni nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka ne bude donesen proračun, načelnik će izvršavati neophodne isplate tekućih izdataka za izvođenje onih radova i nabavu robe i usluga za koje su prije sklopljeni ugovori, te koji su nužni za normalno funkcioniranje Općine, kao i onih zbog čijeg neplaćanja bi Općina mogla trpjeti štetu.

Članak 5.

Tijekom proračunske godine Općina može mijenjati i dopunjavati svoj Proračun. Izmjene i dopune Proračuna obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje Proračuna. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi ostvaruju u većim ili manjim svotama od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim i smanjenim obujmom rashoda Proračuna, te kad u okviru ukupnog obujma rashoda planirane proračunske rashode za pojedine namjene treba drukčije rasporediti.

Članak 6.

Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.
Načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 7.

Načelnik je dgovoran Općinskom vijeću za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna, o čemu ga izvještava na način određen Statutom Općine Stubičke Toplice. Načelnik dostavlja Proračun te izmjene i dopune Proračuna kao i ovu OdlukuMinistarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.

Članak 8.

Sredstva za plaće, naknade, troškove i materijalna prava službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu isplaćivat će se u skladu s odlukom kojom se uređuju plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 9.

Sredstva za sufinanciranje javnih potreba utvrđenih programima koji se donose uz Proračun doznačuju se korisnicima u pravilu tromjesečno, u visini četvrtine planiranih sredstava u Proračunu, odnosno razmjerno ostvarenim prihodima Proračuna.
Po zahtjevu korisnika može se odobriti i drugačiji način isplate sredstava.

Članak 10.

Korisnici proračunskih sredstava dužni su uz zamolbu za dodjelu sredstava dostaviti prijedlog financijskog plana do 15. rujna tekuće godine i izvješće o korištenju sredstava prethodne godine. Odgovorna osoba korisnika proračunskih sredstava odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje financijskog plana. Korisnicima proračunskih sredstava koji ne dostave financijski plan i izvješće iz prethodne godine neće se isplaćivati proračunska sredstva. Odluku o neisplaćivanju proračunskih sredstava iz prethodnog stavka donosi načelnik.

Članak 11.

Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni su koristiti sredstva proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.

Članak 12.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da proračunska sredstva nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu utrošena namjenski. Odluku o umanjivanju i obustavi doznake sredstava donosi načelnik.

Članak 13.

Proračunski korisnici, Općinsko vijeće i načelnik odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama. Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 14.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka (dalje: privremena obustava izvršavanja). Mjerama privremene obustave izvršavanja načelnik može:

- zaustaviti preuzimanje obveza i/ili

- predložiti produljenje ugovorenih rokova plaćanja i/ili

- zaustaviti preraspodjelu proračunskih sredstava.

Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Proračun ne može uravnotežiti, načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna, predložiti izmjene i dopune Proračuna.
Izmjenama i dopunama Proračuna iz prethodnog stavka uravnotežuju se prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna.
U tijeku postupka izmjena i dopuna Proračuna načelnik može ponovno privremeno obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

Članak 15.

Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o proračunu. U okviru proračunskih sredstava pojedinog razdjela iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka, a uz odobrenje načelnika. Preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća koja se umanjuje, ako to odobri načelnik.
Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. Načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Odluku o povratu donosi načelnik.

Članak 17.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti načelnika.

Članak 18.

Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, naknade s osnove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Prihodi i primici iz prethodnog stavka uplaćuju se u Proračun.

Članak 19.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 20.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava. Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost Općinskog vijeća. Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća. Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj nenamjenski utrošena sredstva mora vratiti.

Članak 21.

Proračunski korisnici – ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač Općina Stubičke Toplice imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju tromjesečno izvješćuju Općinsko vijeće.
O ostvarenim i utrošenim prihodima od vlastite djelatnosti korisnici izvješćuju Općinsko vijeće.
Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi od vlastite djelatnosti isključivo do iznosa naplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti.
Prihodi od vlastite djelatnosti korisnika planiraju se u financijskom planu i iskazuju u konsolidiranim financijskim izvještajima proračuna polugodišnje i godišnje.

Članak 22.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja načelnik. Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se polagati u Hrvatsku narodnu banku, poslovnu banku te ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.
Odluku o izboru banke iz prethodnog stavka ili ulaganju u državne vrijednosne papire donosi načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva na računu Općine Stubičke Toplice ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.
Ostvarene kamate prihod su Proračuna.

Članak 23.

Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti obročna otplata dugovanja s naslova poreza i drugih javnih davanja ako je iznos duga veći od 1.500,00 kuna, s time da iznos pojedinog obroka ne može biti manji od 300,00 kuna, i to u maksimalno deset jednakih mjesečnih obroka, svaki s rokom dospijeća za 30 dana. Za vrijeme obročne otplate duga obračunava se zakonska zatezna kamata. Dužniku se može, na njegov zahtjev, odobriti odgoda plaćanja poreznog duga za najviše dva mjeseca. Za vrijeme odgode plaćanja duga obračunava se zakonska zatezna kamata.
O zahtjevu dužnika iz st. 1. i 2. ovog članka odlučuje načelnik rješenjem, ako iznos pojedinačnog duga nije veći od 13.000,00 kuna, a u ostalim slučajevima Općinsko vijeće. 
Porezni dug može se otpisati, u cijelosti ili djelomice, na zahtjev dužnika, ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno članova njegova kućanstva. Zahtjev dužnika razmatra Radno tijelo za socijalnu problematiku i školstvo Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, a o zahtjevu odlučuje načelnik na prijedlog Radnog tijela za socijalnu problematiku i školstvo. Članak 24.
Dužniku fizičkoj i pravnoj osobi može se odobriti odgoda ili obročna otplata dospjelog i nedospjelog duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja. Za vrijeme trajanja odgode i obročne otplate duga obračunava se godišnja kamata po stopi od 4,5 %.
Dužniku fizičkoj osobi može se odobriti otpis ili djelomičan otpis duga, osim duga s naslova poreza i drugih javnih davanja.
Zahtjev iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka dužnik podnosi na obrascima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14), a o zahtjevu dužnika odlučuje načelnik rješenjem u postupku na koji se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Razdoblje za koje se može odgoditi plaćanje duga te odobriti obročna otplata duga određuje se sukladno čl. 23. ove Odluke.
Načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, do pojedinačnog iznosa potraživanja od 5.000,00 kuna, za koje ne postoji realna mogućnost naplate, a nakon što je ista pokušana u ovršnom postupku radi naplate dugovanja i ako bi daljnje provođenje postupka ovrhe uzrokovalo Općini dodatne troškove u visini koje prelazi 1/3 iznosa duga, za koji ne postoji mogućnost naplate.
Načelnik može otpisati potraživanje prema dužniku pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, koje se ne može naplatiti u stečajnom postupku, na temelju pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka nad pravno osobom ili u postupku likvidacije na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju pravne osobe iz sudskog registra
Načelnik može po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi, osim onoga s naslova poreza i drugih javnih davanja, u iznosu do 50,00 kuna.
Potraživanje, osim onog s naslova poreza i drugih javnih davanja, za koje je nastupila apsolutna zastara, načelnik može otpisati bez obzira na iznos duga.
Načelnik može fizičkoj osobi odobriti otpis duga s osnove kamata ukoliko glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno.

Članak 25.

Općina Stubičke Toplice može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.
Općina Stubičke Toplice može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova, i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Općina Stubičke Toplice može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezinog Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.
Ugovor o zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.
Suglasnost iz stavka 1. ovog članka je sastavni dio ugovora o zaduživanju.

Članak 26.

Ukupna godišnja obveza iz članka 25. ove Odluke može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, sukladno Zakonu o proračunu.

                                                                                Članak 27.

Općina Stubičke Toplice, ustanove čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Općine Stubičke Toplice mogu sklopiti ugovor o javno-privatnom partnerstvu pod uvjetima određenim u Zakonu o proračunu.

Članak 28.

Načelnik i čelnik proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice odgovoran je za:

-planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna,

-prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u Proračun,

-preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava,

-zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Načelnik može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost načelnika.

Članak 29.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Stubičke Toplice nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Stubičke Toplice nadzire Ministarstvo financija.

Članak 30.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.4.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da je u privitku poziva dan prijedlog Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g. sa tabelarnim prikazom. Program je sažetak iz Proračuna.

Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajane.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2015. GODINU

 Članak 1.

Ovim programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2015. godine, i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.
Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač, obavještava prisutne da jednako kao i u prethodnoj točki u privitku ja dan prijedlog Programa održavanja objekatai uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g., zajedno sa tabelarnim prikazom. Kako nema pitanja, prijedlog se daje na usvajanje.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se  

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2015. GODINU

                                                                                 Članak 1.Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- održavanje javnih površina,

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- javnu rasvjetu i

- održavanje sustava opskrbe pitkom vodom na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički.

Članak 2.

Opis poslova po djelatnostima sa izvorima financiranja i procjenom troškova dan je u Tabeli 1. koja je sastavni dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 323.000,00 kuna, od čega je 13.000,00 kn predviđeno za motorni benzin i dizel gorivo, 30.000,00 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 50.000,00 kn pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide. 230.000,00 kn je predviđeno za ocvjećivanje površina na cijelom područjuOpćine koje se obavlja dva puta godišnje, te druge usluge koje su vezane uz parkove: izradu natpisnih ploča, bojenje klupa, manje zemljane radovi koji se izvode prema potrebi.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta predviđeno je 20.000,00 kn.

II.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kn, a utrošiti će se za navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, te za čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2.Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima predviđeno je 200.000,00 kn.

III.JAVNA RASVJETA

1. Planirani troškovielektrične energije za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta iznose 200.000,00 kn.

2. Za uslugu održavanja javne rasvjete predviđeno je 150.000,00 kn.

IV.OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 1.000,00 kn.

2. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda predviđeno je 350.000,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za materijal za tekuće i investicijsko održavanje vodovoda predviđeno je 10.000,00 kn.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode predviđeno je 12.000,00 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.6.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2015.-2017. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač napominje da je u privitku materijala dan prijedlog Programa i otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog Programa daje se na usvajanje.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJEOD 2015. DO 2017. GODINE

 

Članak 1.

Ovim programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Topliceza razdoblje od 2015. do 2017. godine, i to za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s procjenom troškova i iskazom financijskih sredstava potrebnih za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvor financiranja, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.7.
Donošenje Odluke o konsolidiranom Proračunu za 2015. godinu i projekcije za 2016.-2017. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač upoznaje prisutne da Općina ima Proračunskog korisnika, a to je Dječji vrtić Zvirek, pa je sukladno zakonu potrebno donijeti i Odluku o konsolidiranom Proračunu za 2015. godinu i projekcije za 2016. – 2017.g. Materijali su dani u privitku poziva, otvara raspravu.

Kako nema upita, prijedlog Odluke daje na usvajanje.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se Odluka o konsolidiranom Proračunu za 2015. godinu i projekcija za 2016.-2017. godinu.

Ad.8.
Donošenje Programa utroška boravišne pristojbe za 2015. godinu.

Kako nema pitanja, prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe daje se na usvajanje.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu raspoređuju se sredstva boravišne pristojbe namijenjena poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Stubičke Toplice.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice u Proračunu za 2015. godinu planira ostvariti prihod od boravišne pristojbe u iznosu od 9.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. utrošit će se za program razvoja turizma koji će provoditi Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.9.
Donošenje Plana davanja koncesija za 2015. godinu.

Kako nema pitanja, prijedlog Pana davanja koncesija za 2015.g. daje se na usvajanje.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2015. GODINU

 Članak 1.

 Donosi se Plan davanja koncesija za 2015.godinu.

 Članak 2.

U 2015. godini neće se davati koncesije.

Članak 3.

Plan davanja koncesija za 2015. godinu sastavni je dio i prilog ove Odluke.

Ad.10.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Kako nema pitanja, prijedlogOdluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu daje se na usvajanje.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE IZ PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti financiranja političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice izabranih s liste grupe birača, odnosno lista grupa birača i kandidata te financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, lista grupe birača i kandidata na izborima za općinskog načelnika te za članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (dalje: Proračun).

REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna imaju političke stranke koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće) i članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača.

Članak 3. 

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača osiguravaju se u Proračunu za 2015. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih godišnjim programom rada i financijskim planom, a zabranjeno je njihovo trošenje za osobne potrebe.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. stavka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Ukoliko članu (ili članovima) Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno čl. 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna ostaju tom članu Općinskog vijeća izabranom s liste grupe birača, te se na istog i dalje primjenjuju sve odredbe koje se odnose na članove Općinskog vijeća izabrane s liste grupe birača.

Članak 6.

Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača koji nakon isteka mandata nisu ponovno izabrani za člana Općinskog vijeća ili im mandat prestane prije isteka vremena na koje su izabrani, dužni su u roku od 60 dana od dana konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća, odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koje su izabrani, vratiti u Proračun neutrošena financijska sredstva dobivena iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti te novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine nabavljene sredstvima dobivenim iz Proračuna za redovito godišnje financiranje njihove djelatnosti.
Iznimno od odredbe prethodnog stavka, članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe birača mogu imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz Proračuna vratiti na raspolaganje Općini Stubičke Toplice.

Članak 7.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, određenog sukladno čl. 4. ove Odluke.

Članak 8.

Raspoređena sredstva za redovito godišnje financiranje se doznačuju na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.
Poseban račun iz prethodnog stavka ovog članka je račun građana za posebne namjene (za redovito financiranje članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača) u izabranoj banci, koji se otvara na način i u postupku prema općim pravilima bankarskog poslovanja, a na koji se mogu primati isključivo uplate donacija za potporu političkog djelovanja tijekom godine (osim donacija za financiranje izborne promidžbe) i uplate sredstava iz proračuna za redovito godišnje financiranje te se na taj račun ne smiju ujedno primati i druge uplate koje vlasnik računa ostvaruje po drugim osnovama (npr. primici od samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada i dr.), a sredstva s tog računa mogu se koristiti isključivo u skladu s financijskim planom i programom rada te se ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača.
U slučaju ovrhe sredstava s posebnog računa za pokriće troškova člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača učinjenih u privatne svrhe, član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je vratiti iznos ovršenih sredstava, uplatom ovršenog iznosa na poseban račun iz stavka 2. ovoga članka, najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršene ovrhe, odnosno najkasnije do zatvaranja posebnog računa ako je do isteka roka za zatvaranje posebnog računa preostalo manje od 8 dana.

NAKNADA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

Članak 9.

 Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz Proračuna imaju:

-političke stranke i liste grupe birača koje na izborima za članove Općinskog vijeće dobiju najmanje jednog člana Općinskog vijeća, te
-kandidati koji na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se iz Proračuna.

O visini naknade troškova iz st. 1. ovog članka odlučuje Vlada Republike Hrvatske, najkasnije 7 dana od dana objave odluke o raspisivanju izbora.

Članak 10.

Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima i listama grupe birača isplaćuje se na poseban račun kandidata, odnosno nositelja liste grupe birača otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama isplaćuje se na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća raspoređuju se političkim strankama i listama grupe birača, razmjerno broju članova Općinskog vijeća koje je dobila pojedina politička stranka, odnosno lista grupe birača.

Sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor općinskog načelnika raspoređuju se razmjerno dobivenim glasovima.

Članak 11.

Naknada troškova izborne promidžbe iz čl. 9. ove Odluke isplatit će se u roku od 60 dana od dana objave konačnih službenih rezultata izbora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 28/13).

Ad.11.
Donošenje Analize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu.

Kako nema pitanja, prijedlogAnalize razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2014. godine daje se na usvajanje.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ANALIZA RAZVOJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2014. GODINU

 I.

Tijekom 2014. godine provedene su sljedeće aktivnosti na području Općine Stubičke Toplice:

- tijekom 2014. godine u više navrata ažuriran je Plan civilne zaštite u smislu popisa vojnih obveznika raspoređenih u postojbu CZ opće namjene Općine Stubičke Toplice

- u mjesecu travnju načelnik Općine Stubičke Toplice donio je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, KLASA:214-01/14-01/02; URBROJ: 2113/03-03-14-1 od 15. travnja 2014.

- u mjesecu svibnju 2014. godine Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donijelo je Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa za područje Općine Stubičke Toplice, KLASA: 810-01/14-01/07; URBROJ:2113/03-03-14-2 od 22. svibnja 2014. godine.

- u lipnju 2014. izvršeno je osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice, sukladno Odluci o provođenju Programa osposobljavanja Stožera zaštite i spašavanja , zapovjedništva civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva JLP(R)S.

- u mjesecu lipnju načelnik Općine Stubičke Toplice donio je Odluku o pripremi i provođenju mobilizacije KLASA:810-01/14-01/9; URBROJ:2113/03-03-14-1 od 06. lipnja 2014. godine

- 06. lipnja 2014. godine načelnik Općine Stubičke Toplice donio je Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stubičke Toplice KLASA: 810-01/14-01/10; URBROJ:2113/03-03-14-1.

- u mjesecu lipnju 2014. godine ažuriran je Plan zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice i Plan civilne zaštite Općine Stubičke Toplice

- u listopadu 2014. su dostavljeni podaci Policijskoj upravi Krapinsko-zagorske županije, PP Donja Stubica o odgovornim osobama zaduženim za zimsku službu, odnosno za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama na području Općine

- provedena je deratizacija u svibnju i studenom 2014. godine na cijelom području Općine. Deratizacija je obuhvatila javne površine, objekt za javnu vodoopskrbu – rezervoar Pila, revizijska okna objekata za uklanjanje otpadnih voda – kanalizacijsku mreža dužine cca 3000 metara, stambene objekte – poljoprivredna i nepoljoprivredna domaćinstva (cca1400), a u domaćinstvima gdje nije provedena sanacija (uklanjanje otpada, spremanje hrane u odgovarajuće spremnike, tehničko-građevinski zahvati sa ciljem sprječavanja ulaska glodavaca u objekte), članovima tih domaćinstava izvođači su dali usmene upute o načinima sanacije. Deratizacija je provedena prema uputi predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

- dva puta mjesečno provodi se kontrola vode za piće lokalnog vodovoda.

Analiza razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.12.
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Kako nema pitanja, na usvajanje se daje prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donose se

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2015. GODINU

 

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 06/11), s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožeri, zapovjedništva, civilna zaštita i vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini.

                                                                                II.

Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

ZADACI:

revidiranje podataka o operativnim snagama na području Općine Stubičke Toplice:

Stožera zaštite i spašavanja,

Zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite;

podaci o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji

CILJ: utvrđivanje snaga kojima Općina Stubičke Toplice raspolaže u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa radi njihove koordinacije. Potrebno je revidirati i podatke o raspoloživoj teškoj (građevinskoj) mehanizaciji za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja požara.

revidiranje podataka o pravnim osobama koje mogu zbrinuti veći broj ljudi u slučaju poplava, potresa, opasnosti od prirodnih uzroka koji pripadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta, tehničko-tehnoloških nesreća izazvanih nesrećama s opasnim tvarima, nuklearnih i radioloških nesreća, epidemija i sanitarnih opasnosti te asanacija.

CILJ:utvrđivanje prostora u vlasništvu pravnih osoba kojima Općina Stubičke Toplice raspolaže u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa radi njihove koordinacije.

opremanje članova operativnih snaga osobnom i skupnom opremom, opremanje, osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja.

CILJ:unapređenje osposobljenosti operativnih snaga za reagiranje u nesrećama.

financiranje sustava zaštite i spašavanja.

CILJ:racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. Temeljem članka 28. st. 1. t. 2. Zakona o zaštiti i spašavanju Općina je dužna u Proračunu osigurati sredstva za financiranje sustava zaštite i spašavanja. U Proračunu Općine Stubičke Toplice osigurana su sredstva za:

a. za civilnu zaštitu

b. vatrogastvo

c. sredstva za udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području

d. sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (Crveni križ, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska služba), a planirana sredstva prikazana su u Izvodu iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini.

CILJ:stalno unapređenje protupožarne zaštite šuma i otvorenih prostora radi uspostavljanja učinkovite organizacije u sustavu zaštite od požara.

CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite i druge snage civilne zaštite)

ZADACI:

-Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora načelniku kod rukovođenja operativnim snagamate je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje članova Stožera i opremanje osobnom i skupnom opremom.

-provjera telefonskih brojeva koje su dostavili članovi Stožera zaštite i spašavanja, kako bi se osiguralo da u slučaju potrebe ne bude prekida u komunikaciji između zapovjednika Stožera i članova Stožera;

-redoviti kontakti konzultacije sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Krapina, kako bi djelovanje u vezi zaštite i spašavanja na području Općine bilo usklađeno sa novostima koje uvodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, te radi proširenja sustava komunikacije na ostale pravne osobe, službe i institucije koje kontaktiraju Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, a ne direktno Općinu;

-provesti smotru osposobljavanja i uvježbavanja postrojbicivilne zaštite;

-u informatičkom sektoru – planiranje informatičkog sustava za nesmetan rad u nekom nepredviđenom slučaju

-spremnost za provedbu aktivnosti po zadatku i inicijativi nadležnih tijela

-suradnja sa Javnom ustanovom „Park prirode Medvednica“ radi očuvanja okoliša od bilo kakvog zagađenja.

CILJ:podizanje mogućnosti djelovanja u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa.

VATROGASTVO (Zagorska javna vatrogasna postrojba i Dobrovoljna vatrogasna društva Strmec Stubički i Pila)

ZADACI:

-inzistirati da DVD-i po održavanju redovnih godišnjih skupština podnesu izvješća o utrošenim sredstvima i izvješća o radu Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice

-konzultirati inspektora za vatrogastvo PUZS Krapina prigodom redovnog godišnjeg nadzora o smjernicama daljnjeg razvoja vatrogastva u okviru ukupnih mjera za provođenje posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH;

-angažiranje DVD-a u akcijama u organizaciji Općine, npr. čišćenja bunara, održavanje reda i sigurnosti pri održavanju manifestacija u organizaciji Općine;

-inzistiranje i poticanje daljnjeg stručnog usavršavanja vatrogasaca DVD-a;

-izvršavanje zadataka po utvrđivanju Procjene intenziteta ugrožavanja ljudi i dobara od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje PU Krapina.

CILJ:prevencija nastanka nesreća uzrokovanih prirodnim događajima te pravodobna priprema članova DVD-a za slučaj potrebe djelovanja u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa; spremnost DVD-a na djelovanje u slučaju opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa.

SKLONIŠTA

-uspostavljanje uvjeta za promptni kontakt sa vlasnicima privatnih objekata koji bi mogli poslužiti kao skloništa u slučaju potrebe.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

ZADACI:

-na području Općine stanovnici su organizirani u više udruga koje bi u slučaju potrebe mogle direktno surađivati sa operativnim snagama, te se u tom pogledu predviđa nastavak suradnje, dok su Proračunom predviđena sredstva za njihov rad.

CILJ:suradnjom sa udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje mogla bi se osigurati potpora operativnim snagama u slučaju nastanka opasnosti kao i u slučaju otklanjanja posljedica nesreća.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

ZADACI:

-suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo nastavit će se radi laboratorijskog ispitivanja kvalitete vode iz lokalnog vodovoda, svakih 15 dana;

-Proračunom su osigurana sredstva za provođenje aktivnosti Crvenog križa, a također sepredviđa nastavak suradnje u pogledu informiranja stanovnika Općine o provođenju akcija Crvenog križa;

-suradnja sa ugovornom veterinarskom stanicom radi uklanjanja pasa lutalica i lešina životinja,

-suradnja sa Domom zdravlja i veterinarskom službom radi pravodobnog utvrđivanja prijetnje za nastanak katastrofe ili velike nesreće.

CILJ:praćenje aktivnosti, razvoja i projekata te zajednička suradnja u projektima i aktivnostima od obostranog interesa sa svim ostalim službama i pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

Sastavni dio ovih Smjernica je Izvod iz Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Smjernice će se objaviti u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije

Ad.13.
Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi sa rješenjem
.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE
ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKI POSLOVI

Naziv davatelja koncesije:

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE (OIB:15490794749)

Viktora Šipeka 16

Stubičke Toplice

Naziv odabranog ponuditelja:

Marko Horvatek, vl. obrta „CENTRO-PLIN HORVATEK“, MONTAŽA-SERVIS-TRGOVINA, Kolodvorska 32a, Donja Stubica (OIB:96194631038)

Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara:

Prava i obveze davatelja koncesije:

- kontinuirano nadzire rad koncesionara i izvršavanje obveza iz Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi

- redovito prati izvršavanje obveze plaćanja naknade za koncesiju te svih ostalih obveza koje nastaju kao posljedica provedenih nadzora od strane inspekcijskih službi i drugih nadležnih tijela

-vodi posebnu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje koncesionara, a najmanje prikupljanjem i analizom standardnih financijskih izvješća na godišnjoj razini

- pravo raskida ugovora sukladno odredbama Zakona o koncesijama i Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi zbog javnog interesa, odnosno ukoliko koncesionar ne izvršava svoje zakonske i ugovorne obveze

Prava i obveze koncesionara:

- pravo obavljanja komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Stubičke Toplice, za vrijeme od pet godina od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi

- obveza čišćenja i kontrole dimovodnih građevina i uređaja za loženja u propisanim rokovima, s poduzimanjem odgovarajućih preventivnih mjera za sprječavanje opasnosti nastanka požara i eksplozije sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/09), zakonskim propisima i pravilima struke

- dužan Davatelju koncesije dostavljati svu dokumentaciju sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih građevina i objekata, kontrolnu knjigu, kartoteku dimovodnih građevina i objekata, izvještaj o stanju i promjenama broja i vrste dimovodnih građevina i objekata).

- dužan dostavljati Davatelju koncesije sva izvješća ili drugu dokumentaciju koju bi eventualno od njega zahtijevalo tijelo državne uprave ili drugo tijelo nadležno za nadzor nad izvršavanjem koncesije.

Vrsta i predmet koncesije: koncesija za javne usluge, komunalna djelatnost obavljanje dimnjačarskih poslova.

Priroda i opseg te područje obavljanja koncesije:

Koncesija se daje za obavljanje komunalne usluge koja se obavlja na cijelom području Općine Stubičke Toplice, odnosno naseljima Stubičke Toplice, Strmec Stubički, Pila i Sljeme.

Rok na koji se daje koncesija: pet godina, rok počinje teći sa danom potpisivanja Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi.

Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj: koncesionar mora tijekom trajanja koncesije imati zaposlenog barem jednog dimnjačara.

Iznos naknade za koncesiju: 40.000,00 kuna za razdoblje od pet godina. Koncesija se plaća polugodišnje, time da koncesionar kojem ugovorna obveza započne nakon početka polugodišnjeg razdoblja, plaća naknadu sukladno broju mjeseci od sklapanja ugovora do isteka tog polugodišta.

Rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije: osam dana od dana dostave ove Odluke.

Obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

Općina Stubičke Toplice provela je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi na području Općine Stubičke Toplice te je:

-dana 29. rujna 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske poslana na objavu O bavijest o namjeri davanja koncesije pod brojem 2014/S 01K-0045411 te je ista i objavljena 30. rujna 2014.,

- dana 30. listopada 2014. u 15,00 sati proveden je postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dosatvu ponuda pristigle ukupno dvije (2) ponude sljedećih ponuditelja:

1. Marko Horvatek, vl. obrta „CENTRO-PLIN HORVATEK“ montaža – servis – trgovina, Donja Stubica, Kolodvorska 32a

2. Slavko Jambrešić i Snježana Boršić, vl. obrta „SNJEŽANA“ obrt za dimnjačarske usluge, proizvodnju i trgovinu, 2. Praćanska 1a, Zagreb.

- dana 30. listopada 2014. godine proveden je postupak pregleda i ocjene ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA:363-01/14-01/82, URBROJ:2113/03-03-14-11 od 30. listopada 2014. te je utvrđeno da ponuda ponuditelja Slavko Jambrešić i Snježana Boršić, vl. obrta „SNJEŽANA“ obrt za dimnjačarske usluge, proizvodnju i trgovinu, 2. Praćanska 1a, Zagreb nije valjana iz razloga što ponudbeni list nije popunjen u pogledu roka valjanosti ponude i iznosa ponuđene naknade za koncesiju te stoga ponuda nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje,

- ponuda Marka Horvateka, vl. obrta „CENTRO-PLIN HORVATEK“ montaža – servis – trgovina, Donja Stubica, Kolodvorska 32a, u potpunosti je sukladna uvjetima iz Dokumenatcije za nadmetanje i valjana te s ponuđenom naknadom za koncesiju u iznosu od 40.000,00 kuna najpovoljnija prema kriteriju najviše ponuđene naknade za koncesiju.

Na temelju tako provedenog postupka donosi se ova Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi.

Uputa o pravnom lijeku:

Za rješavanje o žalbi u ovom postupku davanja koncesije nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u roku od pet dana, i to od dana:

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

R J E Š E N J E

I.Odbija se ponuda Slavka Jambrešića i Snježane Boršić, vl. obrta „SNJEŽANA“ obrt za dimnjačarske usluge, proizvodnju i trgovinu, 2. Praćanska 1a, Zagreb zbog nevaljanosti.

Obrazloženje

Dana 29. rujna 2014. Stručno povjerenstvo za koncesiju Općine Stubičke Toplice poslalo je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske Obavijest o namjeri davanja koncesije, koja je dana 30. rujna 2014. i objavljena pod brojem 2014/S 01K-0045411, s ciljem provođenja postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi, za cijelo područje Općine Stubičke Toplice, na rok od 5 godina.

Dana 30. listopada 2014. godine u 15,00 sati proveden je postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno dvije (2) ponude sljedećih ponuditelja:

1. Marko Horvatek, vl. obrta „CENTRO-PLIN HORVATEK“ montaža – servis – trgovina, Donja Stubica, Kolodvorska 32a

2. Slavko Jambrešić i Snježana Boršić, vl. obrta „SNJEŽANA“ obrt za dimnjačarske usluge, proizvodnju i trgovinu, 2. Praćanska 1a, Zagreb.

Dana 30. listopada 2014. godine proveden je postupak pregleda i ocjene ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA:363-01/14-01/82, URBROJ:2113/03-03-14-11 od 30. listopada 2014. te je utvrđeno da ponuda ponuditelja Slavko Jambrešić i Snježana Boršić, vl. obrta „SNJEŽANA“ obrt za dimnjačarske usluge, proizvodnju i trgovinu, 2. Praćanska 1a, Zagreb nije valjana iz razloga što ponudbeni list nije popunjen u pogledu roka valjanosti ponude i iznosa ponuđene naknade za koncesiju te stoga ponuda nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba.

Ovo rješenje može se pobijati žalbom protiv Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarski poslovi.

Ad.14.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne energije za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O ODABIRU
NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU U OPĆINI STUBIČKE TOPLICE
 

Članak 1.

Utvrđuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za nabavu električne energije za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice u 2015. godini, provedenom temeljem čl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora u Općini Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/12), za koji je Poziv za dostavu ponuda upućen dana 25. studenog 2014. godine preporučenom poštanskom pošiljkom trima gospodarskim subjektima, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 160.000,00 kuna, kako slijedi: 

1. Kao najpovoljnija ponuda u postupku ograničenog prikupljanja ponuda odabrana je ponuda:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

NAZIV:

HEP-OPSKRBA d.o.o.

OIB:

63073332379

SJEDIŠTE:

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

CIJENA PONUDE (u kn bez PDV-a)

101.715,55

UKUPNA CIJENA PONUDE (u kn sa PDV)

127.144,44

2. Razlog odabira ponuditelja iz točke 1. je najniža cijena.
3. Predmet nabave, broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave:

Električna energija za javnu rasvjetu u Općini Stubičke Toplice

2. Broj zaprimljenih ponuda:

2 (dvije)

3. Nazivi ponuditelja:

1. HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

2. NOX-GRUPA d.o.o., Dravska 17, Varaždin.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice o odabiru žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Ad.15.
Donošenje Odluke o uvjetima za dobivanje subvencije za edukaciju o održivoj uporabi pesticida.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O UVJETIMA ZA DOBIVANJE SUBVENCIJE ZA EDUKACIJU O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Članak 1.

Općina Stubičke Toplice dodijelit će subvenciju poljoprivrednicima – obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, s područja Općine Stubičke Toplice u iznosu od 380,00 kuna za izobrazbu radi stjecanja odgovarajućih znanja u području održive uporabe pesticida, osnovni modul za profesionalne korisnike, sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Nar. nov. br. 124/12).

Članak 2.

Subvencija će se dodijeliti nositelju ili članu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje ima sjedište na području Općine Stubičke Toplice.
Nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, koji je prošao izobrazbu, uz zahtjev za isplatu sredstava dužan dostaviti:

- na uvid original certifikata o završenoj izobrazbi,

- dokaz o upisu u obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Izobrazba će se financirati jednom članu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, a nositelj određuje hoće li subvenciju zatražiti nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 3.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu, na poziciji A101503 Sufinanciranje u poljoprivredi, R 027-352310, subvencije poljoprivrednicima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Ad.16.
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CIJENE ZA KORIŠTENJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA „ZVIREK“

 Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa Dječjeg vrtića „Zvirek“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/10 i 10/10), iza članka 2. dodaje se članak 2a., koji glasi:

„Članak 2a.

Dio ekonomske cijene redovnog programa Dječjeg vrtića „Zvirek“ za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koji plaćaju roditelji, umanjuje se roditeljima za iznos koji Dječjem vrtiću „Zvirek“ uplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja pedagoške godine.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Obvezuje se Dječji vrtić „Zvirek“ prilikom ispostave računa za mjesec siječanj 2015. obračunati umanjenje za listopad, studeni i prosinac 2014. i za siječanj 2015.

Ad.17.
Donošenje Odluke o osiguranju sredstava za financiranje Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O OSIGURAVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE 
OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE

 Članak 1.

Općina Stubičke Toplice osigurava sredstva za financiranje prijevoza svih učenika Osnovne škole Stubičke Toplice.
Sredstva za financiranje prijevoza učenika osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice za tekuću godinu.
Ugovor o nabavi usluge prijevoza učenika sklapa sa prijevoznikom Općina Stubičke Toplice.
Osnovna škola Stubičke Toplice dužna je do 01. srpnja tekuće godine dostaviti osnivaču broj učenika koji koriste prijevoz, relacije i kalendar nastave za narednu školsku godinu.

Članak 2.

Općina Stubičke Toplice osigurava sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Osnovne škole Stubičke Toplice, koji obuhvaćaju i rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, osim onih koje osigurava Krapinsko-zagorska županija i Republika Hrvatska.

Osnovna škola Stubičke Toplice dužna je uz zahtjev za doznaku sredstava iz stavka prvog ovog članka dostavljati račune i druge dokaze o namjeni sredstava za koje traži financiranje, i to jednom mjesečno.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te ih je Škola dužna u zahtjevu razdvojiti od ostalih materijalnih i financijskih rashoda.

Sredstva za financiranje rashoda iz ovog članka osiguravaju se u Proračunu Općine za tekuću godinu.

Članak 3.

Općina Stubičke Toplice osigurava financijska sredstva za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje Osnovne škole Stubičke Toplice prema standardima i normativima koje propisuje ministar nadležan za osnovno školstvo.

Financijska sredstva za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora isplaćuju se direktno izvođaču radova, sa kojim Općina sklapa ugovor o nabavi radova, a trošak se u knjigovodstvenoj evidenciji Općine tretira kao ulaganje na tuđoj imovini.

Financijska sredstva za opremanje Osnovne škole Stubičke Toplice prema standardima i normativima koje propisuje ministar nadležan za osnovno školstvo isplaćuju se Osnovnoj školi Stubičke Toplice na temelju zahtjeva.

Zahtjev za opremanje iz prethodnog stavka, koji premašuje sredstva osigurana za redovno financiranje iz članka 2. ove Odluke, Osnovna škola Stubičke Toplice je dužna podnijeti najkasnije do 01. listopada tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 4.

Financiranje širih javnih potreba u školstvu uređuje se posebnom odlukom.

Članak 5.

Općina Stubičke Toplice osigurava sredstva za dnevnice učitelja i smještaj za realizaciju izvanučioničke nastave u skladu s propisima, osim u slučaju da su ista osigurana u sklopu određenog projekta ili programa.
Osnovna škola Stubičke Toplice dužna je dostaviti zahtjev za osiguravanje sredstava u Proračunu Općine Stubičke Toplice za realizaciju izvanučioničke nastave, na obrascu, najkasnije do 01. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. Zahtjev mora sadržavati podatke o razredu, učiteljima i voditeljima, obliku izvanučioničke nastave, mjesto i vrijeme odlaska i trajanje, davatelja usluge (naziv agencije), napomene na koji način je odabran davatelj usluge i broju djece s teškoćama, iznosu financijskih sredstava.

Financijska sredstva se isplaćuju po dostavi zahtjeva za provedenu izvanučioničku nastavu.

Članak 6.

Osnovna škola Stubičke Toplice dužna je omogućiti osnivaču kontrolu namjenskog utroška sredstava iz ove Odluke, odnosno neposredni nadzor nad korištenjem dodijeljenih sredstava.

Neposredni nadzor nad korištenjem sredstava obavlja Odsjek za proračun i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, a o uočenim nepravilnostima podnosi izvješće Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.18.
Donošenje Odluke o sufinanciranju udžbenika za djecu polaznike Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O SUFINANCIRANJU UDŽBENIKA ZA DJECU POLAZNIKE 
OSNOVNE ŠKOLE STUBIČKE TOPLICE

 Članak 1.

Općina Stubičke Toplice osigurat će u Proračunu za 2015. godinu sredstva za sufinanciranje udžbenika za djecu polaznike Osnovne škole Stubičke Toplice, od 1. do 8. razreda.

Sredstva će se osigurati na način da se Osnovnoj Školi Stubičke Toplice uplati iznos do 600,00 kuna po učeniku, ali najviše do stvarne cijene kompleta udžbenika za odgovarajući razred.

Članak 2.

Osnovna škola Stubičke Toplice dužna je nabaviti isključivo udžbenike te ih na početku školske godine 2015./2016. podijeliti učenicima.

Po završetku školske godine učenici su dužni vratiti udžbenike koje su dobili od Osnovne škole Stubičke Toplice.

U slučaju oštećenja ili uništenja, roditelj djeteta je dužan kupiti novi udžbenik i vratiti ga Osnovnoj školi Stubičke Toplice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.19.
Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA

 Članak 1.

 Ukida se svojstvo javnog dobra za k.č.br. 712/12, livada, površine 243 čhv, upisana u zk. ul. br. PI, k.o. Andraševec.

Članak 2.

Zadužuje se načelnik Općine Stubičke Toplice podnijeti prijedlog Općinskom sudu u Zlataru, Posebnom zemljišnoknjižnom odjelu u Donjoj Stubici, za upis nekretnine iz članka 1. kao vlasništva Općine Stubičke Toplice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.20.
Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za zamjenu nekretnina.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O OBJAVI NATJEČAJA ZA ZAMJENU NEKRETNINA

 Članak 1.

Općina Stubičke Toplice objavit će javni natječaj za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice, i to nekretnine u vlasništvu Općine Stubičke Toplice:

- k.č.br. 712/12, livada, površine 243 čhv, upisana u zk. ul. br. PI, k.o. Andraševec

za nekretnine u vlasništvu fizičkih osoba:

- k.č.br. 452/4, oranica Krčina u Kamenjaku, površine 80 čhv,

- k.č.br. 452/6, livada Krčina u Kamenjaku, površine 197 čhv i

- k.č.br. 452/7, vododerina u Kamenjaku, površine 119 čhv, sve upisane u zk. ul. br. 3657 k.o. Andraševec.

Članak 2.

Tržišna vrijednost nekretnina utvrđena je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo, Adrianu Vuksanu iz Velikog Trgovišća, Ljudevita Gaja 9, od listopada 2014. te iznosi:

- za k.č.br. 712/12, livada, površine 243 čhv, upisana u zk. ul. br. PI, k.o. Andraševec = 37.169,28 kn, odnosno 152,96 kn/čhv, a

- za k.č.br. 452/4, oranica Krčina u Kamenjaku, površine 80 čhv, k.č.br. 452/6, livada Krčina u Kamenjaku, površine 197 čhv i k.č.br. 452/7, vododerina u Kamenjaku, površine 119 čhv, sve upisane u zk. ul. br. 3657 k.o. Andraševec = 60.572,16 kn, odnosno 152,96 kn/čhv.

Razlika u tržišnoj vrijednosti nekretnina iznosi 23.402,88 kn, a koja razlika je uvjetovana većom površinom nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba, za 153 čhv.

Općina Stubičke Toplice neće nadoknađivati ponuditeljima razliku u površini, kao ni vrijednosti zemljišta.

Članak 3.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice će ukinuti svojstvo javnog dobra za k.č.br. 712/12, livada, površine 243 čhv, upisana u zk. ul. br. PI, k.o. Andraševec posebnom odlukom.

Članak 4.

Troškove procjene nekretnina, ovjere ugovora o zamjeni i troškove uknjižbe snosi Općina Stubičke Toplice.
Troškove poreza na promet nekretnina, kao i eventualne druge troškove u vezi s provedbom ugovora o zamjeni snosi svaki stjecatelj za sebe, odnosno za stečenu nekretninu.

Članak 5.

Uvjeti natječaja su sljedeći:

ponuditelji ne smiju imati nikakvih dugovanja prema Općini Stubičke Toplice u trenutku podnošenja ponude,

pisana ponuda za natječaj mora sadržavati:

ime i prezime ponuditelja, OIB i prebivalište,

presliku osobne iskaznice,

pismenu izjavu da se slaže s uvjetima natječaja

Pisana ponuda dostavlja se na adresu: Općina Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, sa naznakom „Ponuda za zamjenu zemljišta“ te imenom i prezimenom ponuditelja.

Rok za podnošenje ponude je osam dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Stubičke Toplice.

Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati, kao i ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Stubičke Toplice.

Članak 6.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice za pripremu natječaja.

Ovlašćuje se načelnik Općine Stubičke Toplice za objavu i provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine iz čl. 1. ove Odluke te za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnine sa najpovoljnijim ponuditeljem.

Članak 7.

Općina Stubičke Toplice zadržava pravo tražiti dodatna pojašnjenja, odnosno dopunu ponude koja je ocijenjena kao valjana, poništiti natječaj, odbiti sve ponude, i to bez obrazloženja, i ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice i službenoj web stranici www.stubicketoplice.hr.

Ad.21.
Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Općine Stubičke Toplice (dalje Savjet mladih), kao savjetodavno tijelo Općine Stubičke Toplice, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine Stubičke Toplice.

Ovom Odlukom uređuje se broj članova Savjeta mladih, način i postupak izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, način utjecaja Savjeta mladih na rad Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, način financiranja rada i programa Savjeta mladih te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta mladih i pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih ima pet članova.

 Članak 3.

Savjet mladih čine osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Stubičke Toplice, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika Savjeta mladih.

II.IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice objavljuje javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih.

Objavom javnog poziva pokreće se postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

Javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice.

Članak 5.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih obvezno sadrži:

- opis postupka izbora,

- uvjete za isticanje kandidatura,

- rokove za prijavu,

- rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata,

- izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Javni poziv za isticanje kandidatura objavit će se na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

Članak 6.

Po objavi javnog poziva za isticanje kandidatura, kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike ističu, pod uvjetom da imaju registrirano sjedište na području Općine Stubičke Toplice, udruge, koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 10 mladih.

Kada je predlagatelj neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature člana i zamjenika člana Savjeta mladih, ona je dužna prikupiti 10 potpisa mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Članak 7.

Svi prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni u pisanom obliku i obrazloženi.

Kandidatura obvezno sadrži:

- naziv, sjedište i OIB ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,

- podatke o kandidatu i zamjeniku kandidata (ime, prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, status: učenik, student, zaposlenik, dr.)

- očitovanje kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature,

- očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja,

- obrazloženje kandidature.

Kandidatura se podnosi na obrascima koje će za potrebe izbora, sukladno odredbama ove Odluke pripremiti Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Članak 8.

Rok za prijavu kandidatura je petnaest dana od dana objave javnog poziva za isticanje kandidatura.

U roku za prijavu predlagateljima će na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine stubičke Toplice biti dostupni obrasci za postupak izbora.

Članak 9.

Po isteku roka za zaprimanje kandidatura, Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općine Stubičke Toplice obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice i objavljuju na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice.

Članak 10.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred pet kandidata na listiću.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Članak 11.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice.

III. KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH I MANDAT ČLANOVA

Članak 12.

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Prvu, konstituirajuću, sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice predsjedava i vodi sjednicu do izbora predsjednika Savjeta mladih.

Članak 13.

Dnevni red konstituirajuće sjednice je:

1.Izvješće predsjednika Općinskog vijeća o provedenim izborima.

2.Prisega članova Savjeta mladih.

3.Izbor predsjednika Savjeta mladih.

4.Izbor zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Dnevni red može se dopuniti na prijedlog predsjedatelja ili najmanje tri člana Savjeta mladih.

Članak 14.

Kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih predlažu najmanje dva člana Savjeta mladih.

Član može sudjelovati u predlaganju samo jednog kandidata za predsjednika i jednog kandidata za zamjenika predsjednika.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika obavlja se glasovanjem zasebno za kandidata za predsjednika, a zasebno za kandidata za zamjenika predsjednika.

O izboru predsjednika i zamjenika predsjednika glasuje se javno, dizanjem ruku.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih većinom glasova svih članova.

 Članak 15.

Izborom predsjednika Savjeta mladih konstituiran je Savjet mladih.

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice.

Članak 16.

Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice će objaviti novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Članak 17.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev člana savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata.

Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.

 Članak 18.

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice raspustit će Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

IV. NAČIN UTJECAJA SAVJETA MLADIH NA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKA I DRUGIH AKATA OD NEPOSREDNOG INTERESA ZA MLADE I U VEZI S MLADIMA

Članak 19.

Savjet mladih ima pravo sudjelovati u radu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade.

Članak 20.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice (dalje: Općinsko vijeće), koji su od interesa za mlade,

- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Stubičke Toplice, te način rješavanja navedenih pitanja,

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Stubičke Toplice davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

-potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih na području Republike Hrvatske, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Stubičke Toplice na sjednice Savjeta mladih,

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,

-obavlja druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 21.

Općinsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijal za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku kao i članovima Općinskog vijeća, te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

Poziv se smatra dostavljen Savjetu mladih kad je dostavljen predsjedniku Savjeta mladih.

Članak 22.

Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove Općinskog vijeća i drugih tijela Općine Stubičke Toplice te stručnjake iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Na zajedničkom sastanku raspravlja se o svim pitanjima od interesa za mlade, to o suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela Općine Stubičke Toplice sa Savjetom mladih.

Inicijativu za zajednički sastanak iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti i Savjet mladih.

Članak 23.

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih, kojeg Savjet mladih imenuje, dužan je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Općinsko vijeće.

Članak 24.

Na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, Savjet mladih predstavlja predsjednik, zamjenik predsjednika ili član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje.

Kada Savjet podnosi Općinskom vijeću prijedlog akata, odnosno drugi prijedlog, aktom o predlaganju određuje i svog predstavnika koji će davati potrebna objašnjenja o prijedlogu.

Članak 25.

Savjet mladih surađuje s načelnikom Općine Stubičke Toplice redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

Načelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji načelnika Općine Stubičke Toplice i Savjeta mladih.

Načelnik Općine Stubičke Toplice svakih šest mjeseci obavještava pisanim putem Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

 V. NAČIN FINANCIRANJA RADA I PROGRAMA SAVJETA MLADIH

 Članak 26.

Financijska sredstva za provedbu aktivnosti u okviru odobrenog programa rada i financijskog plana Savjeta mladih, osiguravaju se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

VI. OSIGURAVANJE PROSTORNIH I DRUGIH UVJETA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 27.

Za potrebe rada, Savjet mladih će u pravilu koristiti prostore Općine Stubičke Toplice (vijećnicu, mjesne domove).

Članak 28.

Registraturno gradivo Savjet mladih dužan je predati Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice u roku od sedam dana od dana nastanka.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Stubičke Toplice.

VII. PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA ZA SUDJELOVANJE U RADU SAVJETA MLADIH

Članak 29.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u skladu s ovom Odlukom.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 8/08).

Ad.22.
Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O OBJAVI JAVNOG POZIVA ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

 OPIS POSTUPKA IZBORA

Pokreće se postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice (dalje: Savjet mladih).

Savjet mladih ima pet članova.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Stubičke Toplice koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine Stubičke Toplice.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, na razdoblje od tri godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Stubičke Toplice, koji u trenutku podnošenja kandidatura imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općine Stubičke Toplice obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidata. Izvješće se objavljuje na web stranici www.stubicketoplice.hri dostavlja Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice.

UVJETI ZA ISTICANJE KANDIDATURA

Pravo isticanja kandidatura imaju:

- udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,

- učenička vijeća,

- studentski zborovi,

- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i

- neformalne skupine mladih, koje se sastoje od najmanje deset mladih (dalje: ovlašteni predlagatelji).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Svi prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni u pisanom obliku i obrazloženi.

Kandidatura obvezno sadrži:

- naziv, sjedište i OIB ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,

- podatke o kandidatu i zamjeniku kandidata (ime, prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, status: učenik, student, zaposlenik, dr.)

- očitovanje kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature,

- očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih predloženi u skladu s aktima predlagatelja,

- obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja neformalne skupine mladih, sve na obrascu te

- životopis kandidata,

- preslika osobne iskaznice, odnosno uvjerenje o prebivalištu/boravištu.

Kandidatura se podnosi na obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Općine Stubičke Toplice,www.stubicketoplice.hr.

Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

Prijedlog neformalne skupine mladih potpisuju prva tri potpisnika

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.

 ROKOVI ZA PRIJAVU

Rok za prijavu kandidatura je petnaest dana od dana objave ovog javnog poziva za isticanje kandidatura, odnosno do ________[1] 2014. godine.

U roku za prijavu predlagateljima će na službenoj web stranici Općine Stubičke Toplice i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine stubičke Toplice biti dostupni obrasci za postupak izbora.

Prijave se dostavljaju na adresu Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, 49244 Stubičke Toplice, osobno ili poštom, preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj kuverti, s naznakom „Javni poziv za izbor Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice.“

ROKOVI U KOJIMA ĆE BITI PROVEDENA PROVJERA ZADOVOLJAVANJA FORMALNIH UVJETA

Provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta biti će provedena u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, odnosno do .

OPIS IZBORA ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred pet kandidata na listiću, obzirom da se bira pet članova Savjeta mladih.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje za izbor kandidata se ponavlja između onih kandidata koji u prethodnom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova, dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Stubičke Toplice, www.stubicketoplice.hr i oglasnoj ploči Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, prvog radnog dana nakon dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, koju Općinsko vijeće donosi na svojoj 16. sjednici.

[1] datum će se upisati po isteku roka stupanja na snagu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, KLASA:900-01/14-01/10, URBROJ:2113/03-01-14-3 od 15. prosinca 2014.

Ad.23.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Članak 1.

Prihvaća se Program rada Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Članak 2.

Prihvaća se Financijski plan Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu.

Ad.24.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

Gdin. Stjepan Sokač obavještava da je i za ovu točku materijal dani u privitku poziva. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića „Zvirek“ za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu daje se na usvajanje.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

O D L U K A

Daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Zvirek“ na Financijski plan za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

Ad.25.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću „Zvirek“.

Jednoglasno sa jedanaest (11) glasova donosi se

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE PLAĆA ZAPOSLENIH U DJEČJEM VRTIĆU „ZVIREK“ STUBIČKE TOPLICE

 Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju kriterija za određivanje plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću „Zvirek“ Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/10 i 14/10), u članku 4. al. 3., koeficijent kod „stručni suradnik, pedagog, psiholog, defektolog“ se mijenja i glasi: „1,45“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.26.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Osnovne škole Stubičke Toplice i projekciju za 2016. i 2017. godinu.

Prijedlog je jednoglasno usvojen (11 glasova) .

Ad.27.
Pitanja i prijedlozi.

Gđa. Zrinka Košić Bosnar obaviještava nazoćne vijećnike da je u šumi Kamenjak završen zahtjevan projekt, obnovljena je povijesno - poučna staza Kamenjak, odnosno tzv. lječilišna šetnica koja je zabilježena u najstarijem turističkom prospektu Stubičkih Toplica koji datira iz 1914. godine. Staza je duga 1200 metara i vodi do zaštićenog spomenika prirode Hrasta galženjaka ivjerskog lokaliteta koji je također zabilježen u prospektu iz 1914.g. „Mineralna kupelj i lječilište“ – tiskara Vilima Eisenstädtera. Uz stazu su postavljene tematske ploče. Svečano otvorenje šetnice upriličiti će se za Dan Općine. Šetnica je pogodna za provođenje škole u prirodi.

Gdin. Vladimir Bosnar rekao je da se u realizaciju projekta velikim entuzijazmom uključila gđa. Zrinka- Košić Bosnar.Projekt je prijavljen Hrvatskoj turističkoj zajednici i dodjeljena su mu poticajna sredstva u visini od 80.000,00 kuna.

Gdin. Alen Ahmetović predlaže da obzirom da se bliže Božićni blagdani pokrene inicijativa za neka događanja, tipa Božićni sajam. U tu svrhu predlaže osnivanje radne grupe u kojoj bi bili gdin. Vladimir Bosnar, načelnik Općine i on kao osoba koja je educirana o radu u turizmu. Radna grupa bi mogla analizirati potrebe za jednim takvim događanjem i dati svoj prijedlog i analizu.

Gdin. Vladimir Bosnar ideju smatra dobrom no mišljenja je da Turistička zajednica, obzirom da je nositelj organizacija manifestacija na poručju Općine, treba i u ovom slučaju biti i nositelj realizacije jednog ovakvog projekta, a Općina kao i u ostalim događanjima pokrovitelj.

Gđa. Ana Gospočić obavijestila je nazočne da su je majke djece polaznika osnovne škole upozorile na promet koji je gust, te predlaže da se počne razmišljati o usporivačima prometa budući da su vozači nepažljivi a djeca prelaze cestu. Također upozorena je da na ogradi kod dječejeg igrališta ima dosta žica koja vire pa bi to trebalo pogledati.

Gdin. Vladimir Bosnar objašnjava da je Ulica Ljube Babića Đalskog županijska cesta 2219, koju Općina Stubičke Toplice nema u svojoj ingerenciji. Nadalje objašnjava da su usporivaći prometa zakonom zabranjeni. No postoji semafor koji upozorava sudionike prometa, postoji obilježena zebra, sa obje strane ceste uređeni su nogostupi, a postoji i organiziran autobusni prijevoz za učenike osnovne škole. Ingerenciju nad cestom ima Županijska uprava za ceste.

Gđa. Ivanka Bartol obratila se pitanjem vezano za uređenje ceste prema stambenoj zgradi kod lječilišta obzirom da je u vrlo lošem stanju. Na što je odgovorio gdin. Vladimir Bosnar da je cesta oštećena uslijed prometa teških teretnih vozila, a vezano za radove koji se izvode na izgradnji turističkog centra, te da će se ista urediti od strane investitora Stubaki dd.

Kako nema više pitanja niti prijedloga gdin. Stjepan Sokač zaključuje sjednicu i svim vijećnicima i ostalim nazočnima te njihovim članovima obitelji želi čestit i blagoslovljen Božić.

Gdin. Vladimir Bosnar pridružuje se željama te takođe svim nazočnima čestita Božić i Božićne blagdane, te ujedno obavještava da će se do kraja godine održati Svećana sjednica Općinskog vijeća na kojoj će biti ujedno i 2. Izmjena proračunaOpćine Stubičke Toplice.

Završeno:18,00 sati

KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ:2113/03-01-14-3
Stubičke Toplice, 15.12.2014.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač


 

[1] datum će se upisati po isteku roka stupanja na snagu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Stubičke Toplice, KLASA:900-01/14-01/10, URBROJ:2113/03-01-14-3 od 15. prosinca 2014.

Kako do nas / Kontakt