17. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 17. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2010. godine donijelo je

D N E V N I     R E D

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

2. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec lipanj 2010. godine.

3. Izvješće načelnika o radovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

5. Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

6. Donošenje Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

7. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

8. Usvajanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

9. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja za naknadu za održavanje lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički.

10. Donošenje Odluke o Planu mreže dječjih vrtića na području Općine Stubičke Toplice.

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvirek“.

12. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

13. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća Osnovne škole Stubičke Toplice.

14. Izvješće o radu Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

15. Donošenje Odluke o formiranju puta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja Polivalentni kolodvor Stubaki – po ponudi Roberta Krajne.

16. Donošenje Odluke o Sporazumu o preuzimanju otpada.

17. Pitanja i prijedlozi.

Prema utvrđenom dnevnom redu donijete su sljedeće odluke:

Ad.1.
Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

Zapisnik sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice jednoglasno je usvojen. 

Ad.2.
Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec lipanj 2010. godine.

 Jednoglasno se usvaja informacija o stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice za mjesec lipanj 2010. godine.

Ad.3.
Izvješće načelnika o radovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

Gdin. Vladimir Bosnar, načelnik Općine Stubičke Toplice podnio je izvješće o poslovanju Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2006.godine.

Ad.4.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

Jednoglasno je donesena

O D L U K A

I

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine sa prihodima od 7.981.557,21 kuna i rashodima od 7.618.568,54 kuna kako slijedi:

 Izvršenje za razdoblje od 
 01.01.-30.06.2010. g.

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                       7.980.647,21

- prihodima od nefinancijske imovine od                                                      930,00

- razlikom višak/manjak                                                                         964.985,67

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                       3.268.224,83

- rashode za nefinancijsku imovinu od                                             4.350.343,71

II

Kao sastavni dio Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice jednoglasno se donose:

- Odluka o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2010. godine,

- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u športu za razdoblje od 01.01.-.30.06.2010. godine,

- Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje od 01.01.-.30.06.2010.godinu,

- Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-.30.06.2010. godinu.

III

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. -30.06.2010. godine objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.5.
Donošenje Odluke o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

Jednoglasno je donesena  

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA 
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2010. GODINE
 

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-j avne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblje,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po I. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavnije dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJEINFRASTRUKTURE

I.          JAVNEPOVRŠINE

1. Za izgradnju mosta na potoku Vidak u naselju Pila utrošena su sredstva u iznosu od 13.677,60 kuna i to za izradu projektne dokumentacije.

2. Za izgradnju dječjeg vrtića utrošena su sredstva u iznosu od 2.965.138,52 kuna, od čega 2.458.705,63 kuna na izgradnju građevinskog objekta, te 506.432,89 kuna na izgradnju prilazne ceste i parkirališta.

3. 1.200,00 kuna utrošeno je na kupovinu zemljišta za javni put.

II.          NERAZVRSTANE CESTE

1. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 203.940,58kuna

i to za asfaltiranje Topličkog naselja.

III.          JAVNA RASVJETA

1. Za proširenje mreže prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 65.568,66 kuna.

IV.          OPSKRBA PITKOM VODOM

1. Za proširenje vodovodne mreže Zagorskog vodovoda utrošena su sredstva u iznosu od 40.430,76 kuna.

V.          ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. Za izgradnju kolektora Pila-Strmec Stubički- Stubičke Topliceutrošena su sredstva u iznosu od 2.767,50 kuna i to za izradu dodatne dokumentacije za javnu nabavu.

2. Za izradu projektne dokumentacije i geodetske usluge za izgradnju kanalizacije u Ulici A.Šenoe i Vinogradskoj ulici utrošena su sredstva u iznosu od 87.021,50 kuna.
 

VI.          ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. Za nabavu novih koševa za smeće utrošena su sredstva u iznosu od 2.091,00 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.6.
Donošenje Odluke o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA 
ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2010. GODINE

Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2010. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

- javne površine,

- odvodnja atmosferskih voda,

- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po I. izmjeni Proračuna Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.          ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 78.361,68 kuna, od čega je 4.737,66 kn utrošeno za motorni benzin i dizel gorivo, 13.266,43 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu , 4.778,54 kn za materijal za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina, a 55.579,05 kn je utrošeno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja parkova.

2. Za tekuće održavanje dječjihigrališta utrošeno je 11.474,67 kn.

II.          ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1.  Za uslugu održavanja javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 221.987,06 kn, od čega za prijevoz kamenog materijala 19.841,11 kn, razgrtanje i ugradnjukamenog materijala 42.668,70 kn, usluge vezane za izradu kanala oborinskih voda, a koje podrazumijeva iskop kanala, priprema kanala za postavu cijevi, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala te izrada šahtova i slivnika ukupno 92.989,84 kn, za rušenje stabala i proširenje cesteutrošeno je 6.131,55 kn, za čišćenje ceste čistilicom utrošeno je 11.500,50 kn, za sanaciju nogostupa u Strmcu Stubičkom utrošeno je 40.452,49 kn, na prometne znakove utrošeno je 4.227,64 kn, te je na isplatu naknade za korištenje zemljišta ŽUC-u utrošeno 4.175,23 kn.

2. Za materijal i dijeloveza održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 49.700,07 kn, od čega je na kameni materijal utrošeno10.483,02 kn, 18.120,85 kn na cijevi,17.379,90 kn na kanalske rešetke i slivničke poklopce, 3.126,17 kn na geotekstil, te 590,10 kn na sol za posipavanje cesta.

3. 171.068,40kn utrošenoje za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima.

III.          JAVNA RASVJETA

1. Za potrošnju električne energije za rasvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošeno je 76.495,24kn.

2. Za materijal za tekuće održavanje utrošeno je 4.468,00 kn.

3. Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je 74.611,80 kn.

IV.           OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1. Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno je 252,48 kn.

2.  Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošeno je 140.074,86 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3. Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno je 7.561,06 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Ad.7.
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine.

Jednoglasno je prihvaćen Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Općine Stubičke Toplice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine. 

Ad.8.
Usvajanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu.

Jednoglasno je donesena

O D L U K A

Usvaja se izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Stubičke Toplice za 2009. g., obavljenoj od strane ovlaštenih državnih revizora Mirjane Mikulec, dipl.oec i Blanke Matuša, dipl.oec., Državnog ureda za reviziju, Područni ured Krapina. 

Ad.9.
Donošenje Odluke o otpisu potraživanja za naknadu za održavanje lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički.

Sa jednim glasom protiv i osam glasova za donesena je

ODLUKA
o otpisu potraživanja za naknadu za održavanje
lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički

Otpisuje se potraživanje za naknadu za održavanje lokalnog vodovoda Sljeme – Pila – Strmec Stubički u ukupnom iznosu od 93.738,04 kune, koje Općina Stubičke Toplice ima prema fizičkim osobama, prema knjigovodstvenom izlistu koji je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Ad.10.
Donošenje Odluke o Planu mreže dječjih vrtića na području Općine Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesen

PLAN
mreže dječjih vrtića u Općini Stubičke Toplice

Članak 1.

Polazeći od potreba i interesa roditelja odnosno staratelja - korisnika usluga predškolskog odgoja za njihovu djecu predškolske dobi, Općina Stubičke Toplice osnovala je dječji vrtić „Zvirek“ za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi, od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu, koju njihovi roditelji odnosno staratelji upišu u Dječji vrtić.

Članak 2.

Dječji vrtić, u skladu s radnim vremenom roditelja, odnosno staratelja - korisnika usluga Dječjeg vrtića, obavlja djelatnost u četiri odgojne skupine (dvije jasličke i dvije vrtičke), u primarnom 10-satnom cjelodnevnom programu, u sjedištu Dječjeg vrtića u Stubičkim Toplicama, Mlinarska 34. 

Članak 3.

Obzirom na potrebe roditelja, odnosno staratelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića, u pedagoškoj godini 2010./2011., se predviđa otvaranje dvije predškolske odgojne skupine za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

Članak 4.

Ovaj Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Stubičke Toplice ne sprječava osnivanje dječjeg vrtića od strane drugih zakonom ovlaštenih osnivača.

Članak 5. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-Zagorske županije.

Ad.11.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno je donesena 

ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića “Zvirek”

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića „Zvirek“, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na sjednici održanoj dana 08. srpnja 2010. godine.

Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a stupa na snagu danom objave.

Ad.12.
Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA

Prihvaća se izvješće o izvršenju financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića „Zvirek“ za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvirek“ na sjednici održanoj dana 08. srpnja 2010. godine.

Ad.13.
Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća Osnovne škole Stubičke Toplice.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA

Prihvaća se financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine, koje je donio Školski odbor Osnovne škole Stubičke Toplice.

Ad.14.
Izvješće o radu Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice.

Gdin. Vladimir Bosnar podnio je izvješće o sastanku Radnog tijela za gospodarstvo Općine Stubičke Toplice održanog dana 20. srpnja 2010. godine.

Ad.15.
Donošenje Odluke o formiranju puta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja Polivalentni kolodvor Stubaki – po ponudi Roberta Krajne.

Jednoglasno je donesena

ODLUKA
o otkupu zemljišta

Članak 1.

 Odobrava se otkup zemljišta od vlasnika Roberta Krajne za formiranje i izgradnju puta i to:

– dio k.č.br. 3027 k.o. Donja Stubica (nova izmjera) po cijeni od 45 eura po m2,

– dio k.č.br. 3028 k.o. Donja Stubica (nova izmjera) po cijeni od 45 eura po m2,

– k.č.br. 3032 k.o. Donja Stubica (nova izmjera) po cijeni od 45 eura po m2,

plativo u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

 Članak 2.

Za otkup zemljišta navedenog u članku 1. ove odluke sklopit će se kupoprodajni ugovor s vlasnikom u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze vlasnika kao prodavatelja i Općine Stubičke Toplice kao kupca.

Članak 3.

Cijena za navedene nekretnine isplatit će se na način da će se investitoru, Robertu Krajni, umanjiti iznos komunalnog doprinosa, koji je isti dužan platiti pri izgradnji stambeno-poslovnog objekta, za iznos cijene nekretnina, koji je Općina Stubičke Toplice dužna platiti investitoru, te iznos cijene nekretnine dospijeva istovremeno s dospijećem komunalnog doprinosa.

Ad.16.
Donošenje Odluke o Sporazumu o preuzimanju otpada.

Sa jednim glasom suzdržanim i osam glasova za donesena je

ODLUKA

Odbija se potpisivanje Sporazuma o preuzimanju otpada sa Trgovačkim društvom „Piškornica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.

KLASA:021-05/10-01/14

URBROJ:2113/03-01-10-3

Stubičke Toplice,29.07.2010.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač

Kako do nas / Kontakt