17. sjednica Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice

Z A P I S N I K

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, održane dana 7. travnja 2023.  godine  u Vijećnici Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16

Prisutni:

Tomislav Mlinarić – predsjednik Općinskog vijeća,

Sabina Frgec, Marija Vrban, Željko Benger, Željko Frgec, Anica Benger, Jurica Knezić, Nina Gradiški Zrinski, Tomislav Sokač, Nedjeljko Ćuk, Roman Rogović, Biserka Bosnar, Robert Pilski

Odsutni: /

 

Ostali prisutni:

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice

Dubravka Špiček, savjetnica za proračun

Janko Rešetar, viši stručni suradnik za pravne poslove - vježbenik

Kristina Ljubić, ravnateljica Dječjeg vrtića ZVIREK

Silvija Drempetić, ravnateljica Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice

Senka Susović, novinarka Radio Stubice

Zapisničar:           Melita Šarić

Započeto:             19,00 sati

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, Tomislav Mlinarić, otvara 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, pozdravlja: načelnika Općine Stubičke Toplice Josipa Beljaka, Kristinu Ljubić ravnateljicu dječjeg vrtića ZVIREK, Silviju Drempetić ravnateljicu Općinske knjižnice Općine Stubičke Toplice, članove Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice, predstavnicu medija novinarku Senku Susović, kao i prisutne službenike/ce Jedinstvenog upravnog odjela.

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno trinaest od trinaest vijećnika Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice te da Općinsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Tomislav Mlinarić na usvajanje daje

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine.
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. – 31.12.2022. godine.
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.
 7. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.
 8. Donošenje Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa STUBAKI d.d..
 9. Donošenje Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.
 10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Stubičke Toplice.
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-31.12.2022. godine.
 12. Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvirek.
 13. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na zapošljavanje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju.
 14. Davanje suglasnosti na Izvješće o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2022.g.
 15. Informacija o podnesenom Izvještaju o radu davatelja javne usluge EKO FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje za 2022. godinu.
 16. Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2022. godine.
 17. Pitanja i prijedlozi.

Predloženi izmijenjeni dnevni red jednoglasno je usvojen sa trinaest (13) glasova.

Ad.1.

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća obavještava da je zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća dan u privitku poziva.

Vijećnica Sabina Frgec zamolila je da se u zapisnik sa prošle sjednice unesu riječi načelnika da je gurala nos gdje mu nije mjesto, i pod točkom gdje je bilo izvješće DVD-a Pila nije navedeno da su uočene nepravilnosti kod računa odnosno podnošenja izvještaja i da je traženo da se dostavi novi  izvještaj. Napomenula je da su očekivali da će dobiti izvješća, no da nisu.

Robert Pilski odgovara da dokle god ne bude Skupština izvješće se neće moći predati. Skupština je iduću subotu. On sam ne može mijenjati izvješće već to može samo Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pila.

Zapisnik je jednoglasno usvojen sa trinaest (13) glasova.

Ad.2.

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu s pratećim odlukama. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu s pratećim odlukama.

Sa sedam (7) glasova za, jednim (1) glasom protiv i pet (5) suzdržanih glasova donosi se

O D L U K A

 

Članak 1.

                Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu kako slijedi:

                                                                                                                                              Plan                      

Prihodi se po strukturi raspoređuju po:

- prihodima poslovanja                                                                                    13.595.857,88

- prihodima od nefinancijske imovine                                                                     736,12

- ukupni prihodi                                                                                                 13.596.234,00

Rashodi se odnose na:

- rashode poslovanja                                                                                         10.829.893,57

- rashode za nefinancijsku imovinu                                                                  2.902.362,12

- ukupno rashodi                                                                                               13.732.255,69

Višak/manjak                                                                                                       -136.021,69

-Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                           0,00

-izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                           241.664,64

- neto zaduživanje                                                                                               -241.664,64

Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti       -1.304.927,11

Rezultat godine                                                                                                  -1.682.613,44

Članak 2.

 

Usvajaju se prateće odluke i izvještaji uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. g.

-          Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu,

-          Odluka  o izvršenju Socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu,

-          Odluka o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. Godinu,

-          Odluka o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2022. godinu,

-          Odluka o izvršenju programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu,

-          Odluka o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,

-          Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za 2022. godinu,

-          Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2022.godini,

-          Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Općine Stubičke Toplice u 2022. godini

-          Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima u 2022. godini

-          Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije u razdoblju 2022. godine

-          Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

-          Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja Općine Stubičke Toplice u 2022. Godini

 

Članak 3.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. g. stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

 

Ad.3.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine

Sa sedam (7) glasova za, jednim (1) glasom protiv i pet (5) suzdržanih glasova usvaja se

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA RAZDOBLJE OD 01.01 – 31.12.2022. GODINE

 

 

 1. UVODNE ODREDBE

 

                1.1.  Programomgrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

                1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

 • rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
 • uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
 • pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
 • građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3. Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 1. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurana su iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA

 

 1. Komunalna naknada

-

 1. Komunalni doprinos

-

 1. Sredstva iz Proračuna

650.331,15

 1. Naknada za koncesiju

-

 1. Vlastiti prihodi

-

 1. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna

190.000,00

 1. Ostali prihodi za posebne namjene

118.481,08

 1. Donacije

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 1. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

II. IZMJENA

(kn)

UTROŠENA SREDSTVA (kn)

IZVOR FINANCIRANJA

1.1.

Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ ,  NC SS-2

100.000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

a)       Izgradnja

97.000,00

0,00

0,00

0,00

 

       b)   Nadzor

3.000,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Izgradnja kanala oborinske odvodnje

80.000,00

150.000,00

168.600,00

168.528,13

3

 

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

180.000,00

150.000,00

168.600,00

168.528,13

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

II. IZMJENA

(kn)

 

IZVOR FINANCIRANJA

1.3.

Izgradnja nogostupa uz ŽC 2217 – Ulica Ljube Babića Đalskog

500.000,00

0,00

0,00

0,00

 

a)       Izgradnja

465.000,00

0,00

0,00

0,00

b)       Projektna dokumentacija

20.000,00

0,00

0,00

0,00

c)       Nadzor

15.000,00

0,00

0,00

0,00

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMAUKUPNO

500.000,00

0,00

0,00

                 0,00

1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno

 

680.000,00

   150.000,00

 

168.600,00

 

168.528,13

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

RED.BR.

NERAZVRSTANE CESTE

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

 

II. IZMJENA

(kn)

UTROŠENA SREDSTVA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

2.1.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

400.000,00

763,050,00

726.000,00

699.222,34

2,3,6,7

a)       Dio NC ST1-7, Ulica zagorskih brigada

120.000,00

115.290,00

115.665,00

108.633,88

2,3,6,7

-          asfaltiranje

116.000,00

112.375,00

112.375,00

105.717,24

-          nadzor

4.000,00

2.360,00

2.360,00

2.361,12

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

555,52

b)       Dio NC ST1-12, Naselje Podgaj

75.000,00

95.977,50

88.400,00

73.484,17

3,6,7

-          asfaltiranje

72.000,00

93.062,50

85.485,00

70.567,50

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

2.360,00

2.361,11

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

555,56

c)       Dio NC ST1-16, Zagorska ulica

60.000,00

63.440,00

53.415,00

53.337,62

3,6,7

-          asfaltiranje

57.000,00

60.525,00

50.500,00

50.420,95

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

2.360,00

2.361,11

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

555,56

d)       Dio NC ST1-20, Ulica Brezina

0,00

71.577,50

73.815,00

73.788,67

3,6,7

-          asfaltiranje

0,00

68.662,50

70.900,00

70.872,00

-          nadzor

0,00

2.360,00

2.360,00

2.361,11

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

555,56

e)       NC ST1-24, Sljemenski put-odvojak

0,00

81.077,50

83.315,00

83.266,42

3,6,7

-          asfaltiranje

0,00

78.162,50

80.400,00

80.349,75

-          nadzor

0,00

2.360,00

2.360,00

2.361,11

-          projektna dokumentaciji

0,00

555,00

555,000

555,56

f)        NC SS-35, ŽC 2219-odvojak Lisak

80.000,00

109.590,00

127.095,00

122.465,01

3,6,7

-          asfaltiranje

77.000,00

106.675,00

124.180,00

119.648,44

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

2.360,00

2.261,11

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

555,56

g)       Dio NC SS-24

65.000,00

39.215,00

36.075,00

36.079,48

3,6,7

-          asfaltiranje

62.000,00

36.300,00

33.160,00

33.162,81

-          nadzor

3.000,00

2.360,00

2.360,00

2.361,11

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

555,56

h)       Dio NC P-7

0,00

145.055,00

124.205,00

124.191,67

3,6,7

-          asfaltiranje

0,00

142.125,00

121.275,00

121.275,00

-          nadzor

0,00

2.370,00

2.370,00

2.361,11

-          projektna dokumentacija

0,00

560,00

560,00

555,56

i)        Dio NC SS-20

0,00

41.827,50

24.015,00

23.975,42

3,6,7

-          asfaltiranje

0,00

38.912,50

21.100,00

21.058,75

-          nadzor

0,00

2.360,00

2.360,00

2.361,11

-          projektna dokumentacija

0,00

555,00

555,00

555,56

2.2.

Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora

5.000,00

57.000,00

56.200,00

56.128,63

3

-          izgradnja

5.000,00

57.000,00

56.200,00

56.128,63

3

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO

405.000,00

820.050,00

782.200,00

755.350,97

 

 

 

RED.BR.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

II. IZMJENA

(kn)

 

IZVOR FINANCIRANJA

2.3.

Rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica

315.000,00

249.300,00

18.750,00

18.750,00

3,6

JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO

315.000,00

   249.300,00

   18.750,00

18.750,00

 

 

RED.BR.

JAVNA RASVJETA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

II. IZMJENA

(kn)

UTROŠENA

SREDSTVA

(kn)

IZVOR FINANCIRANJA

2.4.

Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

3,5,6,8

 

a)       Izgradnja

1.260.000,00

              0,00

0,00

0,00

 

 

b)       Nadzor

40.000,00

              0,00

0,00

0,00

 

2.5.

Izgradnja javne rasvjete

25.000,00

0,00

0,00

0,00

3

 

a)       Strmec Stubički od kbr. 69G do reciklažnog dvorišta

25.000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

b)       Ulica zagorskih brigada kod kbr. 58

0,00

2.500,00

0,00

0,00

 

 

c)       Bregovita ulica kod kbr. 50

0,00

2.500,00

0,00

0,00

 

 

JAVNA RASVJETA UKUPNO

1.325.000,00

5.000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RED.BR.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

II. IZMJENA

(kn)

 

IZVOR FINANCIRANJA

2.6.

Izgradnja nogostupa u Brezinoj ulici

20.000,00

16.200,00

16.200,00

16.183,13

3

 

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMAUKUPNO

20.000,00

16.200,00

16.200,00

16.183,13

 

 

2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno

 

2.065.000,00

 

1.090.550,00

 

817.150,00

 

790.284,10

 

3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

RED.BR.

JAVNA PARKIRALIŠTA

PLANIRANO 2022.

 (kn)

I. IZMJENA

(kn)

IZMJENA

(kn)

 

IZVOR FINANCIRANJA

3.1.

Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača

10.000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

a)       Izgradnja

0,00

0,00

0,00

0,00

 

b)       Nadzor

0,00

0,00

0,00

0,00

 

c)       Projektna dokumentacija

10.000,00

0,00

0,00

0,00

JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO

10.000,00

0,00

0,00

0,00

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno

10.000,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACIJA

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

168.528,13

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

790.284,10

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

0,00

 SVEUKUPNO:

958.812,23

                                                                                                                              

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

4.1.              Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Ad.4.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine

Sa sedam (7) glasova za, jednim (1) glasom protiv i pet (5) suzdržanih glasova usvaja se

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA RAZDOBLJE OD 01.01 – 31.12.2022. GODINE

 

 

 1. UVODNE ODREDBE

 

                1.1.  Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

                1.2. Programom su na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu, određeni radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

-          održavanje nerazvrstanih cesta

-          održavanje javnih zelenih površina

-          održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-          održavanje javne rasvjete

 

1.3.  Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

 

 

 1. UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

 

2.1. Utrošena sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022. godine osigurana su iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA

 

Komunalna naknada

513.364,98

Komunalni doprinos

333.314,47

Sredstva iz Proračuna

843.348,12

Naknada za koncesiju

15.000,00

Vlastiti prihodi

-

Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna

115.197,50

Ostali prihodi za posebne namjene

35.479,16


 

 1. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

 

Red. br.

OPIS STAVKE

mjere

Planirana količina  2022.

Planirana sredstva 2022.

Planirana količina I. izmjena

Planirana sredstva I. izmjena

Planirana količina II. izmjena

Planirana sredstva II. izmjena

Utrošena količina

Utrošena sredstva

Održavanje nerazvrstanih cesta

 

 

1.100.000,00

 

1.525.000,00

 

1.494.200,00

 

1.301.542,39

1.1.

Asfaltni kolnik

 

 

104.200,00

 

164.200,00

 

29.250,00

 

26.957,19

Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala

m2

500,0

90.000,00

520,0

140.000,00

75,0

16.000,00

75,15

15.499,69

Rezanje asfalta

m

200,0

5.000,00

135,0

5.000,00

70,0

3.000,00

65,04

2.032,50

Zatvaranje udarnih rupa-ručno

m2

4,0

1.000,00

8,0

1.000,00

2,0

250,00

2,0

250,00

 

Iskop kofera

m3

55,0

8.200,00

160,0

18.200,00

100,0

10.000,00

92,0

9.175,00

1.2.

Kolnik od kamenog materijala

224.000,00

274.000,00

324.450,00

 

327.902,70

Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija

h

100,0

29.000,00

90,0

29.000,00

65,0

19.450,00

63,0

18.975,00

Zatvaranje udarnih rupa ručno

m2

160,0

20.000,00

450,0

50.000,00

1.250,0

140.000,00

1.287,0

142.612,50

Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala

m2

8.060,0

105.000,00

11.100,0

125.000,00

12.500,0

130.000,00

12.884,0

133.082,50

Valjanje rasutog kamenog materijala

h

170,0

20.000,00

110,0

20.000,00

30,0

5.000,00

26,0

4.212,50

Nabava i prijevoz kamenog materijala

t

800,0

50.000,00

830,0

50.000,00

490,0

30.000,00

483,67

29.020,20

1.3

Održavanje bankina

86.300,00

181.300,00

236.500,00

 

238.256,25

Skidanje bankina ručno

m

50,0

    1.500,00

250,0

1.500,00

250,0

1.500,00

0,0

0,00

Skidanje bankina strojno

m

1.900,0

60.000,00

4.600,0

145.000,00

7.300,0

210.000,00

7.439,0

213.943,75

Popravak oštećenih dijelova bankina

m

930,0

24.800,00

1.100,0

34.800,00

850,0

25.000,00

805,0

24.312,50

1.4

Održavanje usjeka i zasjeka

23.500,00

60.000,00

110.000,00

 

108.625,00

Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju                     

h

50,0

23.500,00

100,0

60.000,00

200,00

110.000,00

193,0

108.625,00

1.5.

 Održavanje opreme ceste

15.000,00

21.500,00

13.500,00

 

11.075,00

Popravak prometnih znakova

kom

4,0

500,00

4,0

500,00

0,0

0,00

0,0

0,00

Nabava i zamjena prometnog znaka

kom

4,0

5.000,00

4,0

5.000,00

4,0

2.500,00

3,0

1.875,00

Nabava i zamjena stupa prometnog znaka

kom

4,0

1.000,00

10,0

5.000,00

7,0

4.000,00

6,0

3.250,00

Nabava  prometnog ogledala

kom

2,0

5.000,00

5,0

7.500,00

2,0

4.000,00

1,0

3.450,00

Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova

kom

10,0

2.000,00

10,0

2,000,00

0,0

0,00

0,0

0,00

Popravak cestovnih stupića

kom

5,0

1.500,00

5,0

1.500,00

10,0

3.000,00

8,0

2.500,00

1.6.

Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu

 

180.000,00

280.000,00

225.000,00

 

227.237,50

Malčanje trave

h

160,0

45.000,00

300,0

95.000,00

160,0

51.000,00

156,0

50.700,00

Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem

h

260,0

80.000,00

260,0

100.000,00

240,0

89.000,00

236,0

88.500,00

Obrezivanje grmlja i drveća-ručno

h

175,0

30.000,00

330,0

50.000,00

360,0

65.000,00

359,0

65.062,50

Čišćenje zemljišnog pojasa

h

90,0

25.000,00

107,0

35.000,00

50,0

20.000,00

62,0

18.100,00

Utovar i odvoz granja

h

0

0

0

0

0

0

1,0

4.875,00

1.7.

Tekuće održavanje mostova

25.200,00

25.200,00

55.000,00

 

56.562,50

Popravak betonskih mostova

h

125,0

25.200,00

140,0

25.200,00

320

55.000,00

329,0

56.562,50

1.8.

Čišćenje snijega

01.01.-31.12.

-

300.000,00

-

300.000,00

-

300.000,00

-

115.197,50

1.9.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

 

 

131.500,00

 

208.500,00

 

195.500,00

 

189.728,75

Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij

m

5.700,0

93.000,00

7.500,0

133.000,00

8.000,0

125.000,00

7.597,0

120.816,25

Ručno čišćenje cestovnog jarka

m

40,0

1.000,00

160,0

1.000,00

50,0

500,00

45,0

281,25

Čišćenje slivnika

kom

50,0

5.000,00

50,0

5.000,00

35,0

3.000,00

34,0

2.975,00

Čišćenje linijske rešetke

m

60,0

3.000,00

100,0

6.000,00

120,0

8.000,00

119,2

          7.450,00

Čišćenje cijevi propusta

h

65,0

6.000,00

230,0

20.000,00

370,0

32.000,00

378,0

32.543,75

Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka

m

10,0

2.000,00

10,0

2.000,00

20,0

4.000,00

15,5

3.487,50

Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235mm x 16mm

m

10,0

7.000,00

10,0

7.000,00

0,0

0,00

0,0

0,00

Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t

kom

5,0

5.000,00

5,0

5.000,00

2,0

3.000,00

2,0

2.600,00

Nabava i zamjena slivne rešetke 400 x 400 mm nosivosti 25t

kom

3,0

2.500,00

3,0

2.500,00

0,0

0,00

0,0

0,00

Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog

kom

2,0

4.000,00

10,0

24.000,00

10,0

20.000,00

9,0

19.575,00

Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog

kom

2,0

3.000,00

2,0

3.000,00

0,0

0,00

0,0

0,00

1.10.

Nepredviđeni radovi i usluge

10.300,00

10.300,00

5.000,00

 

0,00

Održavanje javnih zelenih površina

 

 

179.000,00

 

210.500,00

 

185.700,00

 

182.477,07

2.1.

Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal)

paušal

1

48.000,00

1

75.000,00

1

75.000,00

73.877,07

2.2.

Sadnja cvijeća

paušal

1

105.000,00

1

119.000,00

1

103.000,00

102.100,00

2.3.

Održavanje dječjih igrališta

kom

4

25.000,00

4

15.000,00

4

6.500,00

4

6.500,00

2.4.

Nepredviđeni radovi, usluge i  materijal

paušal

1

1.000,00

1

1.500,00

0

1.200,00

0

0,00

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

 

 

69.000,00

 

81.300,00

 

70.900,00

 

67.318,53

3.1.

Održavanje fontane

kom

1

47.000,00

1

70.000,00

1

65.000,00

1

65.318,53

3.2.

Održavanje javnog sata

kom

1

4.000,00

1

1.000,00

1

1.000,00

0

0,00

3.3.

Održavanje urbane opreme

kom

2

3.000,00

2

2.000,00

2

1.300,00

0

0,00

3.4.

Održavanje autobusnih nadstrešnica

kom

6

9.000,00

6

5.000,00

6

1.400,00

0

0,00

3.5.

Održavanje oglasnih panoa

kom

5

3.000,00

5

2.000,00

5

1.200,00

1

2.000,00

3.6.

Nepredviđeni radovi i usluge

paušal

1

3.000,00

1

1.300,00

1

1.000,00

0

0,00

Javna rasvjeta

 

 

195.000,00

 

354.500,00

 

340.600,00

 

304.366,24

4.1.

Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije

Po potrebi

-

30.000,00

-

10.000,00

-

6.100,00

-

7.625,00

4.2.

Utrošak el. energije

01.01.-31.12.

-

140.000,00

-

300.000,00

-

290.000,00

-

252.339,36

4.3.

Nabava, montaža i demontaža božićne dekoracije

paušal

-

25.000,00

44.500,00

44.500,00

-

44.401,88

REKAPITULACIJA

Održavanje nerazvrstanih cesta

1.301.542,39

Održavanje javnih zelenih površina

182.477,07

Održavanje  građevina, uređaja i predmeta javne namjene

67.318,53

Javna rasvjeta

304.366,24

 SVEUKUPNO:

1.855.704,23

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije

Ad.5.

Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. – 31.12.2021. godine.

Josip Beljak, načelnik Općine Stubičke Toplice podnio je u pisanom obliku izvješće o radu za razdoblje od srpnja do prosinca 2022. godine. Isto je dano u privitku poziva kao materijal.

„Sukladno članku 46. Statuta Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 16/09, 9/13, 15/18 i 7/21) i članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), općinski načelnik zastupa Općinu Stubičke Toplice i nositelj je izvršne vlasti u Općini Stubičke Toplice.

                Sukladno članku 47. st. 1. Statuta Općine Stubičke Toplice i članku 35.b st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću, i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

                  Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.06.2022. godine, usvojeno je Odlukom Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice KLASA: 024-03/22-01/16, URBROJ:2140-27-2-22-2 od dana 19. listopada 2022. godine.

           Ovo polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika podnosi se Općinskom vijeću za razdoblje od 01. srpnja do zaključno 31. prosinca 2022. godine, a temeljem gore navedenih zakonskih i podzakonskih propisa.      

  U izvještajnom razdoblju od 01. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine općinski načelnik je sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i Statuta Općine Stubičke Toplice obavljao poslove u okviru svoje nadležnosti, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Stubičke Toplice koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, prostornog plana te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Općinskog vijeća.

Općinski načelnik je i u ovom izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini, te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Stubičke Toplice.

O donesenim aktima, kao i o svojim drugim aktivnostima, redovito je obavještavao javnost putem lokalnih medija, radio emisija, zatim internetske stranice Općine: www.stubicketoplice.hr.  Također, predstavnici medija redovito prate rad općinskog načelnika te Jedinstvenog upravnog odjela, o čemu izvještavaju javnost.

U razdoblju od 01. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine Općina Stubičke Toplice ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 6.438.747,60 kn. Ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 7.308.737,13 kn.

Detaljni podaci o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice sadržani su u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu.

U izvještajnom razdoblju za izgradnju i asfaltiranje  nerazvrstanih cesta planirano je 737.850,00 kn, a projekt je obuhvaćao asfaltiranje sljedećih cesta: dio NC ST1-7 – Ulica Zagorskih brigada, dio NC ST1-12- Naselje Podgaj, dio NC ST1-16 – Zagorska ulica, dio NC SS-35 -odvojak Lisak u Strmcu Stubičkom, NC ST1-24 – Jarki,  dio NC ST1-20 (dio) ulica Brezina, NC SS-24 (dio), NC P-7 (dio), NC SS-20 (dio). Nerazvrstane ceste su bile makadamski putevi prosječne širine 3 m sa velikim brojem ulegnuća i udarnih rupa. Na pojedinim dijelovima kolnička konstrukcija nije udovoljavala uvjetima stabilnosti. Poprečni nagibi trupa cesta nisu zadovoljavali pravilnu odvodnju oborinskih voda što je uzrokovalo dodatna oštećenja uslijed većih oborina. Na 9 različitih lokacija unutar naselja ukupne dužine 610 metara, u naravi makadamski putevi, izveden je asfaltni kolnik širine 3 metra te bankina obostrano u širini od 50 cm te odvodnja oborinskih voda na dvije lokaciji. Izveli su se pripremni radovi, iskop cjelokupne prometnice, poravnavanje i strojno struganje postojeće makadamske konstrukcije te nova kolnička konstrukcija. Za izradu troškovnika, stručni nadzor te za radove utrošeno je 699.222,34 kn. Valja naglasiti kako je Odlukom o odabiru projekata, KLASA:973-02/22-01/1, URBROJ:538-09-1-2/563-22-9 od 5. travnja 2022. godine Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima, odobreno financiranje projekta sa 190.000,00 kn.

Kao posljedica potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, na pješačkoj stazi u Gundulićevoj ulici koju koristi veliki broj stanovnika, uočena su velika oštećenja na potpornom zidu (nosiva konstrukcija) te opasnost od rušenja istog na stambeni objekt. U trupu predmetne staze prolaze infrastrukturne instalacije (voda, plin, kanalizacija..) koje bi zbog pomicanja terena mogle biti oštećene te dodatno utjecati na klizanje terena i stvaranja još veće ugroze. Glavni projekat je izrađen tako da se uklapa u okolnu konfiguraciju terena te zatečeno stanje klizišta i ulice. Ovim velikim projektom obuhvaćeni su svi radovi na sanaciji klizišta kako bi se osigurala potrebna stabilnost Gundulićeve ulice. Za sanaciju klizišta u Gundulićevoj ulici u Stubičkim Toplicama sklopljen je ugovor s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz fonda solidarnosti Europske unije u vrijednosti 100% projekta. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 89.687,50 kn za izradu projektne dokumentacije i za izradu dokumentacije za prijavu projekta na natječaj. Navedeni troškovi su refundirani od strane Ministarstva do kraja godine. Početkom prosinca 2022. godine sklopljen je Ugovor o izvođenju radova sanacije klizišta u ukupnom iznosu od 445.268,00 kuna (bez PDV-a). Početak radova planiran je za  2023. godinu.

Projekt rekonstrukcije dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica prijavljen je na natječaj LAG-a „Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ te se sufinancira sredstvima EU do 80% ukupnih prihvatljivih troškova, a obuhvaća rekonstrukciju i modernizaciju te nabavu novih sprava. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 18.750,00 kn za izradu glavnog projekta. Krajem prosinca 2022. godine sklopljen je Ugovor o nabavi  i ugradnji opreme za dječje igralište Centar vrijedan 341.596,30 kuna (bez PDV-a). Završetak radova planira se u veljači 2023. godine. Cilj projekta je poboljšanje uvjeta i dostupnosti novih sadržaja za sve stanovnike, a posebice za najmlađe koji će dobiti sigurno, zabavno i funkcionalno igralište i razvijanje motoričkih sposobnosti. Time će se osigurati bolji uvjeti za rast i razvoj djece te će ih se potaknuti na aktivnije provođenje vremena, a roditeljima i ostalim stanovnicima omogućit će se međusobno druženje i sigurno mjesto za djecu.

Sa Ministarstvom turizma i sporta sklopljen je Ugovor o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini KLASA:620-01/22-01/01 URBROJ:2140-27-1-22-9 kojim će Ministarstvo sufinancirati projekt opremanja Rekreacijskog centra Strmec Stubički sa 150.000,00 kn. Predviđeni zahvat u prostoru nalazi se Strmcu Stubičkom, na k.č.br. 1922/8, koja je u vlasništvu Općine Stubičke Toplice. Rekreacijski centar Strmec Stubički planira se na južnoj polovici nekretnine. Na antistresnu podlogu postavit će se 10 sprava za vježbanje: sprava za istezanje nogu, zračna hodalica, sprava za veslanje, zračni skijaš, zračni šetač, sprava trinity ciklus, sprava za vježbe skakanjem, sprava za vježbe hodanjem, sprava dip station i sprava za podizanje tijela. Postavljanjem sprava za vježbanje na otvorenom promovira se zdrav načina života, boravak na otvorenom i potiče na fizičku aktivnost. Sprave su dostupne svima, u svako doba, bez dodatnih troškova za stanovnike Općine. U tijeku je postupak javne nabave opremanja Rekreacijskog centra Strmec Stubički.

                U izvještajnom razdoblju ulagalo se i u redovno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za izgradnju kanala oborinskih voda utrošeno je 48.262,50 kn, proširena je mreža javne rasvjete i ugrađena su dodatna rasvjetna tijela na mjestima gdje još ne postoje te je za tu namjenu u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.208,75 kn.U tekuće i investicijsko održavanja cesta uloženo je 564.355,10 kn, od čega je za čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta u zimskim mjesecima utrošeno 53.625,00 kn.

                Na uređenje i održavanje parkova i zelenih površina u izvještajnom razdoblju utrošeno je 121.051,82 kn.

                Nastavljeno je sa isplatom poticaja u poljoprivredi, provođenjem mjera deratizacije i dezinsekcije te poslova higijeničarske službe, subvencijama obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

                Kao i prethodnih godina, nastavilo se sa ulaganjem u održavanje vatrogasnih i mjesnih domova Strmec Stubički i Pila, u cilju osiguravanja njihove funkcionalnosti, uređenosti i opremljenosti. Isplaćene su tekuće donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički i Pila, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zabok, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Turističkoj zajednici Općine Stubičke Toplice, Župi Sv. Josipa, te Crvenom križu.

                Kako je općinski načelnik ujedno i predsjednik Turističke zajednice Općine Stubičke Toplice, neposredno je i aktivno sudjelovao u radu tijela Turističke zajednice te se i dalje kontinuirano radi na obogaćivanju turističke ponude Općine Stubičke Toplice.

                Od ostalih značajnijih općinskih manifestacija koje doprinose razvoju kulturnog i društvenog života na području Općine Stubičke Toplice, ističe se Gljivarenje v Stubakima i Božićni sajam.

                U području socijalne skrbi, Općina nastoji temeljem socijalnog programa osigurati barem minimalna sredstva za podmirenje troškova života onim sugrađanima čija je egzistencija ugrožena. Povodom blagdana Božića podijeljeno je 7 poklon paketa korisnicima naknade za podmirenje troškova stanovanja i umirovljenicima s područja Općine Stubičke Toplice. Isplaćene su jednokratne novčane pomoći za 11 novorođenčadi.

                Raspisan je natječaj i dodijeljene su učeničke i studentske stipendije: 29 učeničkih koje iznose 300,00 kuna mjesečno te 17 studentskih koje iznose 500,00 kuna mjesečno.

                Nastavilo se sa sufinanciranjem autobusnog prijevoza učenicima srednjih škola te  željezničkog prijevoza studentima, kao i sufinanciranjem smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove, sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednje škole sufinanciranje je u iznosu od 400,00 kn po učeniku. Općina je u izvještajnom razdoblju sufinancirala logopedske službe i programe hipoterapije djeci s teškoćama u razvoju.

                Nadalje, na nabavu radnih materijala za učenike osnovne škole u izvještajnom razdoblju je utrošeno 41.135,62 kn, dok je za likovne mape, kutije za tehnički i slični materijal utrošeno 32.994,80 kn te Općina i dalje sufinancira boravak djece u dječjem vrtiću.

                Za program cjelodnevne nastave za učenike osnovne škole, Općina Stubičke Toplice sufinancira 50,00% troškova programa te je za navedenu namjenu utrošeno je u izvještajnom razdoblju 34.477,94 kn za boravak 13-14 djece.

                U Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice sa učenicima prvog razreda uspješno je proveden još jedan školski medni dan. Svakom prvašiću su podijeljene staklenke meda domaćeg proizvođača, što je financirala Agencija za plaćanja o poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu. Svrha programa je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i oblikovanje prehrambenih navika djece i uključivanja meda u njihovu prehranu, s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani.

                Općinski načelnik je svakodnevno primao građane radi rješavanja problematike iz djelokruga poslova općinske uprave i javnih ustanova u vlasništvu Općine, ali i radi saslušanja njihovih prijedloga i sugestija za unapređenje rada i kvalitete života u Općini Stubičke Toplice.“

Vijećnica Sabina Frgec postavlja retoričko pitanje hoće li za Dan Općine biti filmić pa pretpostavlja da hoće . Pita koji će projekti biti predstavlja pa pretpostavlja da će to biti da je očišćen centar Stubičkih Toplica za preko milijun kuna, a istovremeno se dopušta da nekadašnji brend i kulturno dobro Slamarica propada na očigled.

Obzirom da nema više pitanja niti prijedloga, predlaže se usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. – 31.12.2021. godine.

Sa sedam (7) glasova za, dva (2) glasa protiv i četiri (4) suzdržana glasova donosi se

O D L U K A

o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika

za razdoblje od 01.07. – 31.12.2022. godine

 

U s v a j a  s e  Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.07. – 31.12.2022. godine.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od donošenja.

Ad.6.

Donošenje Odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

Otvara raspravu.

Sa sedam (7) glasova za, jednim (1) glasom protiv i pet (5) suzdržanih glasova usvaja se

Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice obuhvaća Prostorni plan uređenja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 10/09, 15/10, 17/13, 19/14, 20/16, 22/20, 28/20 - pročišćeni tekst, 22/22 i 3/23)u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

Ad.7.

Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.

Otvara raspravu.

Vijećnik  Roman Rogović Izuzima se od glasanja.

Sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA O IZRADI

IV. IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA STUBIČKE TOPLICE „ZONA STUBAKI“

 

Članak 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 18/11, 15/12, 3/13 – ispravak, 4/14 i 20/14 – ispravak, 22/22, 64/22), u daljnjem tekstu: IV. Izmjene i dopune DPU-a.

 

I       PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 2.

IV. Izmjene i dopune DPU-a izrađuju se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11), Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15 – u daljnjem tekstu: Uredba), te ostalim propisima od utjecaja na izradu.

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, KLASA:351-01/23-01/27 URBROJ:2140-27-1-23-2 od 28. ožujka 2023. g., kojim je utvrđeno da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

II      RAZLOZI ZA DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Detaljni plan uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ usvojen je 2011. godine, a do sada su izrađene troje Izmjene i dopune, od kojih su posljednje izrađene 2022. godine.

U međuvremenu, a temeljem traženja vlasnika zemljišta te stanara postojeće višestambene zgrade unutar obuhvata Plana pojavila se potreba za manjim izmjenama granica građevnih čestica u dijelu mješovite – pretežito stambene namjene te ukidanjem zapadne lokacije za izgradnjom ugostiteljsko-turističke namjene – pratećih ugostiteljsko-turističkih sadržaja (T4).

Plan će se izraditi u skladu sa Zakonom.

 

III    OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Granica obuhvata IV. Izmjena i dopuna DPU-a istovjetna je Detaljnom plan uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ u ukupnoj površini DPU-a od cca 12,5 ha.

 

IV    SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

PPUO-om na području DPU-a planirana je zona zdravstveno-rekreativnog turizma unutar naselja te dijelom građevinsko područje naselja  - pretežito stanovanje.

Područje obuhvata DPU-a nalazi se u neposrednoj blizini centra naselja Stubičke Toplice. Tangira ga potok Vidak koje se u tom dijelu ulijeva u potok Topličinu, a koji dijele područje obuhvata od postojećeg hotelsko – zdravstvenog kompleksa s južne strane.

Cijeli se prostor proteže dolinom spomenutih potoka do samog ruba katastarske granice Općine Stubičke Toplice prema sjevernom dijelu, koja graniči sa Gradom Oroslavje, a pretežito je neizgrađen.

V      CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Utvrđuju se sljedeći ciljevi i programska polazišta:

-          ukidanje ugostiteljsko-turističke namjene – pratećih ugostiteljsko-turističkih sadržaja (T4) te planiranje sportsko-rekreacijske namjene koja je namijenjena za izgradnju i uređenje tematskog parka prema izdanom aktu provedbe prostornog plana,

-          izmjena građevnih čestica te površina za izgradnju mješovite namjene – pretežito stambene.

 

VI    POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI  ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade IV. Izmjena i dopuna DPU-a nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživi podaci, dokumenti prostornog uređenja Općine Stubičke Toplice te druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela te stručne službe Općine Stubičke Toplice.

 

VII   NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 8.

Stručno rješenje IV. Izmjena i dopuna DPU-a izradit će odabrani stručni izrađivač.

 

VIII       POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Podatke i dokumentaciju javnopravnih tijela iz svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

 1. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Krapina za područje Krapinsko zagorske županije, Magistratska 12 , Krapina;
 2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Krapinsko-zagorska, Služba zajedničkih i upravnih poslova, Ulica Dr. Franje Tuđmana 10, Krapina
 3. MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb
 4. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina, Ul. Ivana Rendića 7, Krapina
 5. HRVATSKE CESTE, Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, Zagreb
 6. HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb
 7. HRVATSKE VODE, VGI "Krapina - Sutla", Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
 8. HRVATSKA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
 9. HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Vladimira Nazora 7, Zagreb
 10. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Radoboj 8, Radoboj
 11. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I  ZAŠTITU OKOLIŠA, Ispostava Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, Donja Stubica
 12. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, Magistratska 1, Krapina
 13. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE, Janka Leskovara 40, Pregrada
 14. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, UPRAVA ZA SANITARNU INSPEKCIJU, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za središnju Hrvatsku, Frane Galovića bb, Krapina
 15. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, Matije Gupca 57, Zabok
 16. ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok
 17. HRVATSKI TELEKOM, Regija 1 – sjever, Matije Gupca 24a, Zabok
 18. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavje
 19. ZAGORSKI METALAC d.o.o., Celine 2, Zabok

Javnopravna tijela dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti Nositelju izrade u roku najviše 8 dana od zaprimanja zahtjeva za dostavu podataka. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

IX    PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 10.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

1.      Dostava podataka i dokumentacije javnopravnih tijela iz prethodnog članka za izradu Plana - u roku od 8 dana,

 1. Izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od dostave Izrađivaču podloga i zahtjeva javnopravnih tijela iz prethodne točke;
 2. Prijedlog plana za javnu raspravu – utvrdit će načelnik Općine Stubičke Toplice u roku 8 kalendarskih dana od dana dostave nacrta prijedloga Plana
 3. Javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 8-15 dana,
 4. Izrada Izvješća o javnoj raspravi i nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,
 5. Konačni prijedlog Plana – utvrdit će načelnik Općine Stubičke Toplice u roku 8 kalendarskih dana od dana dostave nacrta konačnog prijedloga Plana od strane stručnog Izrađivača,
 6. Konačni prijedlog Plana načelnik Općine Stubičke Toplice uputit će Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na donošenje.
 7. potreban broj izvornika Plana – izradit će stručni Izrađivač u vidu uvezanih i ovjerenih elaborata sukladno propisima te ih poslati Nositelju, u roku 15 kalendarskih dana od dana dostave objavljene Odluke o donošenju Plana usvojene na Općinskom vijeću.

 

X      IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 11.

Sredstva za izradu Plana osigurat će investitor, odnosno podnositelj zahtjeva za izradu Plana.

 

XI    ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nositelj izrade dostavit će primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim u članku 9. ove Odluke s pozivom za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana u propisanom roku. Ukoliko javnopravna tijela ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Nositelj izrade dostavit će primjerak ove Odluke i:

-          Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Nositelj izrade će po objavi ove Odluke obavijestiti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Općine Stubičke Toplice i kroz informacijski sustav prostornog uređenja.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Ad.8.

Donošenje Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa STUBAKI d.d..

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa STUBAKI d.d..

Otvara raspravu.

Vijećnik  Roman Rogović Izuzima se od glasanja.

Sa dvanaest (12) glasova donosi se

ODLUKA

o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa STUBAKI d.d.

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom oslobađa se tvrtka STUBAKI d.d. plaćanja dijela komunalnog doprinosa za izgradnju  Tematskog zabavnog parka u Općini Stubičke Toplice u sklopu obuhvata Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice „Zona Stubaki“ u visini od 20% od vrijednosti ukupnog iznosa obračunatog komunalnog doprinosa.

Članak 2.

 

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice da izvrši obračun komunalnog doprinosa te izda Rješenje.

Ad.9.

Donošenje Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke o plaćanju komunalnog doprinosa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Otvara raspravu.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

ODLUKA

o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom oslobađa se Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice plaćanja dijela komunalnog doprinosa za „građenje građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova), 2.b. skupine gradnja bazena i hotela“ u visini od 20% od vrijednosti ukupnog iznosa obračunatog komunalnog doprinosa.

Članak 2.

 

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice da izvrši obračun komunalnog doprinosa te izda Rješenje.

Ad.10.

Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Stubičke Toplice.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Stubičke Toplice. Načelnik je predložio da se kao novitet priznanje dodjeljuje i učeniku godine u visini od 200,00 eura.

Otvara raspravu.

Sa sedam (7) glasova za, jednim (1) glasom protiv i pet (5) suzdržanih glasova usvaja se

O D L U K A

o dodjeli priznanja Općine Stubičke Toplice

 

Članak 1.

Dodjeljuje se PLAKETA Općine Stubičke Toplice:

-          Nadici Jozić Borić

Članici Udruge Hrvatska žena od 1998. godine koja je svojim trudom, angažmanom, entuzijazmom, nesebičnošću, vedrim duhom i pokretačkim sposobnostima doprinosi radu udruge punih 25 godina. Aktivno sudjeluje u svim aktivnostima na području općine, Krapinsko-zagorske županije i šire. Surađuje sa svim institucijama na području općine u cilju očuvanja tradicije i običaja Stubičkog kraja te volontira u udruzi i pomaže potrebitima.

Plaketa se dodjeljuje: za doprinos prepoznatljivosti Udruge Hrvatska žena, njegovanju tradicije i običaja stubičkog kraja, te volontiranju u udruzi i pomaganju potrebitima

-          Dragici Zrinski

Članici Udruge Hrvatska žena od 1998. godine koja je svojim trudom, angažmanom, entuzijazmom, nesebičnošću, vedrim duhom i pokretačkim sposobnostima doprinosi radu udruge punih 25 godina. Aktivno sudjeluje u svim aktivnostima na području općine, Krapinsko-zagorske županije i šire. Surađuje sa svim institucijama na području općine u cilju očuvanja tradicije i običaja Stubičkog kraja te volontira u udruzi i pomaže potrebitima.

Plaketa se dodjeljuje: za doprinos prepoznatljivosti Udruge Hrvatska žena, njegovanju tradicije i običaja stubičkog kraja, te volontiranju u udruzi i pomaganju potrebitima

-          Katici Ferenčak

Članici Udruge Hrvatska žena od 1998. godine koja je svojim trudom, angažmanom, entuzijazmom, nesebičnošću, vedrim duhom i pokretačkim sposobnostima doprinosi radu udruge punih 25 godina. Aktivno sudjeluje u svim aktivnostima na području općine, Krapinsko-zagorske županije i šire. Surađuje sa svim institucijama na području općine u cilju očuvanja tradicije i običaja Stubičkog kraja te volontira u udruzi i pomaže potrebitima.

Plaketa se dodjeljuje: za doprinos prepoznatljivosti Udruge Hrvatska žena, njegovanju tradicije i običaja stubičkog kraja, te volontiranju u udruzi i pomaganju potrebitima

-          Mariji Čukelj

Članici Udruge Hrvatska žena od 1998. godine koja je svojim trudom, angažmanom, entuzijazmom, nesebičnošću, vedrim duhom i pokretačkim sposobnostima doprinosi radu udruge punih 25 godina. Aktivno sudjeluje u svim aktivnostima na području općine, Krapinsko-zagorske županije i šire. Surađuje sa svim institucijama na području općine u cilju očuvanja tradicije i običaja Stubičkog kraja te volontira u udruzi i pomaže potrebitima.

Plaketa se dodjeljuje: za doprinos prepoznatljivosti Udruge Hrvatska žena, njegovanju tradicije i običaja stubičkog kraja, te volontiranju u udruzi i pomaganju potrebitima

Članak 2.

Dodjeljuje se POVELJA Općine Stubičke Toplice:

-          Udruzi veterana specijalne policije Domovinskog rata „BARUN“

Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata „BARUN“ osnovana 2012. godine i okuplja ratne pripadnike Specijalne jedinice „Barun“ i članove njihovih obitelji. U proteklih 10 godina proveli su niz projekata kojima dostojanstveno predstavljaju hrvatske branitelje, članove ali i zajednicu u kojoj djeluju. Projekti su prepoznatljivi diljem Hrvatske. Udruga aktivno surađuje sa udrugama i institucijama sa područja Općine Stubičke Toplice i šire.

Povelja se dodjeljuje: za očuvanje vrijednosti Domovinskog rata i digniteta Republike Hrvatske, dostojanstveno i  dostojno promicanje i prezentaciju Općine Stubičke Toplice van granica županije.

Članak 3.

Dodjeljuje se ZAHVALNICA Općine Stubičke Toplice:

-          NATALIJI STAMBOLIJA

Učiteljici informatike u OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice koja svojim trudom, angažmanom i nesebičnošću doprinosi razvoju škole i zajednice radom na nizu projekata nagrađivanih na nivou općine i županije, prezentacijom istih na državnim stručnim skupovima učitelja informatike i ravnatelja. Kvaliteta rada vidljiva je iz rezultata koje djeca postižu na školskim, županijskim i državnim natjecanjima.

Zahvalnica se dodjeljuje: za izniman osobni doprinos u radu s djecom i za djecu, te postizanju izvrsnih rezultata na županijskim i državnim razinama te time prezentaciju škole i osnivača Općine Stubičke Toplice.

-          Ivanu Peteku

Članu Sportsko ribolovnog društva STUBAKI kao višestruko nagrađivanom dobitniku priznanja u kategoriji veterani gdje je 2021. godine bio prvak RH i 2022. godini prvak 3. lige seniori te pet puta sudionik svjetskih prvenstava: dva puta kao natjecatelj i tri puta kao trener.

Zahvalnica se dodjeljuje: za izniman osobni doprinos ribolovnom sportu te aktivnu promociju Općine Stubičke Toplice

-          Tihomiru Marteku Vučku

Zaposleniku poduzeća Eko-flor plus d.o.o. za iznimno osobno zalaganje u organizaciju rada reciklažnog dvorišta Općine Stubičke Toplice kao i postignute rezultate u količini recikliranog otpada, upravljanje, održavanje i ekološku osviještenost. Zahvaljujući njegovom trudu i radu reciklažno dvorište Općine Stubičke Toplice jedno je od najvećih i najurednijih dvorišta na području Krapinsko-zagorske županije i šire koje je u 3,5 godine recikliralo više od 600 tona otpada.

Zahvalnica se dodjeljuje: za izniman osobni doprinos i ekološku osviještenost u provođenju mjera zaštite okoliša na području Općini Stubičke Toplice

Članak 4.

Općina Stubičke Toplice prigodnim darom u vrijednosti 200,00 eura nagraditi će  učenika generacije, polaznika Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice:

-          Pavela Matušu Popovića

Učeniku generacije 2021./2022. Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, za iznimne rezultate u općem uspjehu, vladanju, nastavne i izvan nastavne aktivnosti kao i sudjelovanje na natjecanjima i te osvojenim nagradama.

Članak 5.

Priznanja će se dodijeliti na svečanosti Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice povodom obilježavanja Dana Općine Stubičke Toplice – 27. travnja.

Ad.11.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-31.12.2022. godine.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-31.12.2022. godine. Otvara raspravu.

Kako nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje donošenjeOdluke o usvajanju Izvješća o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-31.12.2022. godine.

Sa dvanaest (12) glasova za i jednim (1) suzdržanim glasom donosi se

O D L U K A

                U s v a j a  s e  Izvješće o radu Općinske knjižnice Stubičke Toplice od 01.01.-31.12.2022. godine.

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12.

Davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvirek.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali prijedloga Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvirek.

Kako nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje donošenjePravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zvirek.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

O D L U K A

                Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ZVIREK.

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.13.

Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću ZVIREK na zapošljavanje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali.

 Kako nema pitanja i prijedloga na usvajanje se daje davanje suglasnosti na zapošljavanje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju.

Jednoglasno sa trinaest (13) glasova donosi se

O D L U K A

 

Dječjem vrtiću ZVIREK, Stubičke Toplice daje se suglasnost na zapošljavanje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju za dvoje djece u odgojno-obrazovnoj skupini „Zvjezdice“ na određeno, puno radno vrijeme, tijekom pedagoške godine 2022./2023 i do ispisa djece iz redovitog vrtićkog programa.

                Mjesečna plaća pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i sva ostala materijalna prava pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju osigurati će se u Proračunu Općine Stubičke Toplice.

III.

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.14.

Davanje suglasnosti na Izvješće o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2022.g.

 

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da su u prilogu poziva dani materijali. Otvara raspravu.

Obzirom da nema pitanja niti prijedloga, predlaže se donošenje odluke.

Jednoglasno sa dvanaest (12) glasova donosi se

O D L U K A

 

Daje se suglasnost na  Izvješće o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2022. g., koje je Zagorska javna vatrogasna postrojba dostavila dopisom KLASA:021-05/23-01/01, URBROJ:2197-15-01-23-1 od 24.02.2023. g.

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.15.

Informacija o podnesenom Izvještaju o radu davatelja javne usluge EKO FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje za 2022. godinu.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da je u prilogu poziva dana Informacija o podnesenom Izvještaju o radu davatelja javne usluge EKO FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje za 2022. godinu.

 

Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo diskusije.

Ad.16.

Informacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2022. godine.

Tomislav Mlinarić, predsjednik Općinskog vijeća, obavještava prisutne da je u prilogu poziva danaInformacija o općem stanju sigurnosti na području Općine Stubičke Toplice tijekom 2022. godine.

Otvara raspravu.

U otvorenoj raspravi nije bilo diskusije.

Ad.17

Pitanja i prijedlozi.

Vijećnik Robert Pilski pojašnjava nastavno na pitanje vijećnice Sabine Frgec, da što se tiče financijskog plana DVD-a Pila, da se ne radi o grešci već o tome da mu je dana uputa za izradu. Svake godine prije održavanja Skupštine obrati se općini, gđi Dubravki, sa upitom kakva je situacija i koliki je proračun,  koliko je potrebno da se stavi u plan. Objašnjeno mu je da je ove godine nešto smanjeno radi nečega. Poziva gđu. Dubravku da pojasni zašto je to smanjeno za šezdeset tisuća kuna, da pojasni kako je i njemu pojasnila, makar se sa njom posvadio. On je to na skupštini rekao kako je i njemu rečeno. Na slijedećoj skupštini će to promijeniti. Nije to napravio sam, već zato što je gđa. Dubravka to rekla i rekla je da je to radi inspektora…Predlaže da ona objasni o čemu se radi i zašto to fali u planu. Moli da pojasni ili načelnik ili gđa Dubravka.

 

Načelnik pojašnjava da općina svaku godinu ima zakonsku obavezu isplatiti dio DVD-ima koji im pripada,  ovisno o postotku, visini proračuna i izračuna koji se dobije. Svih godina se to uplaćuje, doduše sa manjim zakašnjenjem i to se prenašalo iz godine u godinu. Svaku godinu imali smo vatrogasnu inspekciju koja nam je dala nalog isplate. To su sredstva koja su zakonom regulirana i moraju se isplaćivati jer im pripadaju. Inspektor Hanžić je prilikom nadzora rekao na su naše obveze prema DVD-ima ispunjene i nismo imali zakonsku obvezu isplatiti ostatak sredstava. Da DVD-u danas treba 260.000,00 kuna mi bismo ih uplatili. Za redovno i tekuće poslovanje koje je potrebno imaju dovoljno sredstava, ako ima potrebe sredstva će se uplatiti. Mišljenja je da je bolje da su sredstva na našem računu i da se vrte nego da stoje. To je plan koji je Robert imao. Realizacija nije bila takva. Nije da ta sredstva negdje fale. DVD je planirao taj iznos,  a vatrogasni inspektor  je rekao da smo ispunili obaveze. Ponovio je ukoliko ima potreba sredstva bi se uplatila jer svim znamo što vatrogasci znače.

Vijećnik je ponovio da je sredstva planirao prema godini iza. Prema riječima gđe. Dubravke umanjen je iznos i moli da se to vijećnicima objasni. U planu fali šezdeset tisuća kuna. Obavještava da je kamion došao u Zagreb i da općina do kraja godine treba dati još petsto tisuća kuna. Treba objasniti zašto fali taj iznos. Zato jer je gđa. Dubravka tako rekla, i sada on ponovno mora mijenjati plan da ga vrati na dvjesto dvadeset tisuća kuna.

Vijećnik Nedjeljko Ćuk postavlja pitanje o načinu kako se to radi. Pojašnjava da se napravi plan, a općina ima realizaciju po postotku, što znači da je općina mogla platiti i duplo više ili duplo manje. Plan je jedno i sredstva se mogu planirati, a realizacija je nešto drugo, ona ne moru nužno biti koliki je plan. U tom slučaju plan se ne mijenja.

Vijećnik Robert Pilski ponavlja da svaku godinu prije izrade plana dođe u općinu  i pita koliko je ovu godinu bilo, koliko bude i koliko treba biti. Gđa. Dubravka da informaciju i on po tome izradi plan.

Gđa.  Dubravka Špiček, obratila se vijećniku da mu je dala podatak, što je on i potvrdio. Zatražila ga je da ju ne proziva više. Ne komentira njegovo ponašanje taj dan i nije ništa na pamet govorila, pokazala mu je zapisnik nadzora, a on nije ga htio ni pročitati. Ona ne prisustvuje nadzoru već je zapisnik vidjela na kraju. Ona ne određuje koliko će općina platiti. Nije htio niti pogledati zapisnik, već se prijetio sa inspektorom i to istim tim koji je zapisnik sastavio.

Vijećnik odgovara da htio pitati zašto je inspektor to rekao jer sada fali šezdeset tisuća kuna. Smatra da ima pravo to pitati.

Načelnik odgovara da je po pitanje za inspektora. Vijećnik je rekao da ima inspektora u sedmom mjesecu i da će ga pitati.

Vijećnik Željko Benger postavlja upit načelniku vezano za ruševine kod željezničke stanice, planira li se nešto? Zna da nije vlasništvo općine ali ga zanima jeli se razgovaralo sa nekim da se to riješi.

Načelnik odgovara da je tri puta pokušao dobiti gdina. Kržaka, zvao je direktora HŽ-a za sastanak. Uvijek je dano obećanje da se bude rješavalo, no na žalost ništa se nije poduzelo. Razgovarao je i sa ministrom Butkovićem koji je rekao da će i on razgovarati sa HŽ-om. Do sada nema povratnu informaciju. U razgovoru je tada odgovorio da ako HŽ ne može voditi brigu da će se prenijeti u državno vlasništvo i predati općini jednako kao i parkiralište u parku. To bilo prije dvije godine. No i dalje osobno pokušava stupiti u kontakt sa direktorom HŽ-a da se nešto poduzme ili očisti totalno. Općina kosi i održava što može, već su bila i dva do tri požara. Loše izgleda. Poslane su im i slike. Situacija je puno gora nego parkiralište nasuprot bolnice. I tu čekao da RH to prepiše općini no to sve ide vrlo sporo.

Vijećnik Željko Benger konstatira da bi bilo dobro da bar dozvole da se počisti, na što načelnik odgovara da su lani bili i nešto počistili, od stanice prema Podgaju, od mosta prema Pihačima, i od prilaza Pihačima prema niže. Tu reagiraju relativno brzo. Svojevremeno  su pokrenuli priču i dali natječaj za zakup, ali su postavili visoku cijenu. Imali smo interesenta za koncesiju na 20 godina. Koncesija je bila cca dvije tisuće eura mjesečno. Ponuditelj je odustao. I nadalje pokušava se riješiti pitanje.

Vijećnik Željko Frgec primijetio je ovo što je općina napravila prema vatrogascima nije u redu jer kada je Strmec kupovao kamion je općina povećala naknadu DVD-u Strmec, a sada kada treba dati novce Pili ponovno se Strmcu dalo koliko i Pili sto šezdeset tisuća kuna. Vijećnik Robert Pilski odgovara da je iznos isti ali da prema postotku oni bi trebali dobivati 65% dok ne kupe kamion, a Strmec 35%.

Načelnik pojašnjava da je prije nekoliko godina donesena Odluka da se Pili daje 65%, a Strmcu 35%. kod svake uplate koja ide to se poštuje.

Vijećnik Frgec smatra da ako nije bilo novaca Strmcu se moglo dati manje, a Pili više.

Načelnik je potvrdio da će biti još petsto tisuća kuna osigurano. Vozilo je uplaćeno i do kraja godine će biti ispostavljeno. Radi se novom navalnom vozilu koje se planira nabaviti već nekoliko godina. To će biti riješeno.

 

Vijećnik  Robert Pilski rekao je da je samo postavio upit načelniku hoće li biti petsto tisuća kuna do kraja godine i odgovorio je da bude.

Vijećnik Željko Frgec ponovio je pitanje ceste u Pili koje je već više puta postavio. Cesta propada i asfalt se trga prema potoku. Kada jednom dođe veća vode više se neće moći u Pilu.

Načelnik odgovara da od 01.07. ide kompletna sanacija korita potoka od tog dijela do doma. To smo dobili pismeno, može proslijediti e-mail. Jedan veliki problem je i kod brane prema Oroslavskoj strani, pa od željezničke stanice prema Podgaju i jedan dio iza „Denisa“ oko 200 metara. To je plan za ovu godinu.

Vijećnica Biserka Bosnar konstatira da bi i Pilu trebalo asfaltirati.

Vijećnik Željko Frgec obratio se načelniku da se prije dva tjedna pohvalio da je dobiveno šesto tisuća eura i rečeno je da će to ići za rekonstrukciju cesta. Postavlja pitanje ima li kakav plan?

Načelnik odgovara da ima, da su određene četiri dionice: Zagorskih brigada od križanja u Podgaju prema Margetiću pa sve do Flegara, rekonstrukcija je i 100 m na ravnici, ulica Antuna Mihanovića pokraj potoka pa prema šumi do zadnjih kuća, od Zagorske brijeg kroz šumu 100 m, i gornji Strmec – Pila.

Vijećnik Željko Benger postavlja pitanje o tome koja je to kilometraža na što načelnik ogovara da je oko kilometar i pol, na što vijećnik pita da je to šesto tisuća eura? Načelnik odgovara da se radi o procjeni u koju su uključene škarpe i mostovi, trošak projektne dokumentacije, nadzora i svih ostali vezanih troškova. Natječaj je otvoren do petka. Otvaranje ponuda je u 10 sati, sve mora biti u cijelosti gotovo do 30. lipnja tako da možemo potraživati novce.

Vijećnica Sabina Frgec obratila se načelniku da je uputila e-mail te nije dobila odgovor. Odgovor moli ovim putem. Što je realizirano od planova iz Strategije pametne općine koja je usvojena u srpnju 2021 godine. Koji su projekti prijavljeni za područje Općine Stubičke Toplice nevezano za potres, na koje se natječaje planira javiti, jesmo li prošli na kojim natječajima, jesmo li ostvarili kakvu potporu i u kojem iznosu.

Načelnik odgovara da nismo stigli odgovoriti jer je puno posla oko natječaja vezanog uz potres jer je potrebno osigurati izvođača i materijal. Dosta je to problematično, ali riješeno je sve.

Vijećnica komentira da ju nije shvatio, no načelnik odgovara da je odgovorio da nije se stiglo odgovoriti ali da smo još u roku za davanje odgovora. Odgovara da upravo ide prijava za rekonstrukciju malonogometnog igrališta kako bi se igralište moderniziralo na način da se postavi umjetna trava, iz tog natječaja dobili smo novce za fitnes autdor u Strmcu Stubičkom, dobili smo novce preko LAG-a za dječje igralište u centru, dobili smo povrat od petnaest tisuća kuna koja sredstva su utrošena na radnje u vrtiću koja su bile potrebne nakon potresa a to su izrada statičkog izvješća i troškovnika za rekonstrukciju oštećenja. Sada prijavljujemo i kompletno rekonstrukciju zidova – pukotina. Za školu nismo ništa za sada prijavili jer čekamo natječaj Ministarstva znanosti za natječaj dogradnje, bio je predviđen mjesec travanja za natječaj a sada je konačno predviđen mjesec lipanj za raspisivanje natječaja.  Prijavili smo i troškove nastale za vrijeme korone i potresa i tu je oko cca deset tisuća eura vrijednosti. Tu očekujemo pozitivan odgovor. Imamo u planu još šest dionica seta i tu čekamo natječaj za pomoć brdsko planinskim područjima, a koji ide svake godine. Na žalost na komunalne natječaje ne možemo se javiti jer imamo ograničenje do šeste skupine. Dio koji se tiče investiranja u energetske obnove imamo sve riješeno. Što se tiče izgradnje vrtića čekamo gdje bismo prijavili projektnu dokumentaciju za dogradnju vrtića ali trenutno tražimo lokaciju, budući da parcela gdje je sada vrtić nemamo više mjesta. U kontaktu smo sa nekoliko osoba no sve to ide dosta teško, jer na sreću, slijedeće ljeto nam neće biti dosta mjesta za našu djecu. Daje informaciju da nam se otvara i obrt za čuvanje djece što će nam dobro doći. Želja nam je proširiti vrtić i napraviti još dvije sobe, kako bismo imali osiguran smještaj za svu našu djecu sa područja općine. Čekamo da se ishodi građevinska dozvola za Park vozača u Pili, što ćemo isto prijaviti za sredstva iz EU fondova.

Vijećnica Sabina Frgec postavlja još dva pitanja zabrinutih građana. Gdje su nestali borovi, jesu li ti borovi prodani, pa uplaćeni u općinski proračun, radi se borovima koji su bili na zemljištu koje je općine kupila. Drugo pitanje je zašto nema kanti za smeće po centru Stubaka, premalo ih je.

Načelnik odgovara da u proračunu imamo predviđeno pedeset tisuća kuna za kante za smeće. Konstatira da ne zna od kakvog materijala su rađene jer jedna kanta za smeće, ako je malo ljepša ili je u stilu Subaka da ima bar malo drva, nije ispod petsto eura. Sada nije teško izračunati koliko kanti možemo dobiti za petsto tisuća kuna, a to nije ni za centar mjesta. Cijene su jednostavno poludjele.  Obratio joj se da ukoliko ima nekoga za prisojni prijedlog za nekakvu lijepu kantu koja bi pasala Stubičkim Toplicama slobodno mu javi. Može se podići iznos u proračunu rebalansom ili pričekati natječaj na koji bi se prijavili. Moramo kupiti 15-20 kanti kojima bi samo zamijenili postojeće koje u jako lošem stanju.

Vijećnik Željko Benger predlaže da se krene sa uštedama, npr. plaćena je geodezija na cestama koja nije trebala, sto dvadeset tisuća kuna.

Načelnik ogovara da je to bilo u troškovniku ali da nije plaćeno. Što se tiče borova oni su u Strmcu na deponiju. Drveća koja su rušena kada su Hrvatske vode radile sanaciju korita iza Mlinarića, naši komunalni radnici su kalali i rezali, a već u više navrata su ta drva vožena potrebitima. Ima ih još i ako je nekom doista potrebno  drva se mogu odvesti. Vožena su drva gđi. Rebrović koja je jako bolesna, gđi. Zrinski i gđi. Šturlan. Svatko tko se javi i ima potrebu drva se odvezu, no bor ne želi nitko.

Kako nema daljnjih pitanja predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Mlinarić svim vijećnicima i članovima njihovih obitelji te svim mještanima želi sretan i blagoslovljen Uskrs. Pozdravlja ih do svečane sjednice Općinskog vijeća.

Načelnik se pridružuje željama te svima čestita Uskrs i obavještava da će svečana sjednica povodom Dana općine biti 27. travnja u hotelu Matija Gubec sa početkom u 13,00 sati.

Sjednica je sa radom završila u 20,45 sati.

KLASA:024-03/23-01/08

URBROJ:2140-27-2-23-2

Stubičke Toplice, 05.04.2023.

Zapisničar                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                    Općine Stubičke Toplice

Melita Šarić                                                                                                                   Tomislav Mlinarić

Kako do nas / Kontakt